Etikett: korruption

Umeå fullmäktige idag

Av , , Bli först att kommentera 8

Så är det dags för kommunfullmäktige i Umeå.

Utöver årsredovisningen för 2012 – som visar på överskott för kommunen – så är det en rad andra intressanta ärenden. För egen del har jag två interpellationer som ska behandlas: dels en interpellation om hur Umeå kommun motverkar och förebygger korruption/mutor, dels en interpellation om den ökande sjukfrånvaron bland våra kommunanställda.

Avslutningsvis en enkel fråga till för- och grundskolenämndens ordförande om möjligheten för personalen inom förskola och fritids att även få arbetskläder för inomhusbruk. Från moderat sida tycker vi att det borde vara en självklarthet!

 

Här kan du läsa den interpellation jag lämnat in om motverkandet av korruption:

Hur går det med arbetet att motverka korruption och mutor?

Statskontoret publicerade 2012 en kartläggning om korruption i kommuner och landsting. Utredningen lyfte fram att det måste finnas tydliga riktlinjer som varje medarbetare ska känna till om vad som gäller kring mutor och jäv. Sverige anses dock i internationella mätningar vara ett av världens mest korruptionsbefriade länder.

Det finns nationellt en vägledning ”Om mutor och jäv” för anställda och förtroendevalda inom kommuner, landsting och regioner som ger en förklaring till hur lagen ser på mut- och jävsituationer. Det är en uppdatering av den vägledning som togs fram av Finansdepartementet/SKL år 2006.

Umeå kommun saknar emellertid egna fastställda regler och riktlinjer kring mutor och bestickning. Trots kritik från kommunrevisionen i Umeå, bl.a. i en revisionsrapport från 2011, om avsaknaden av detta. Revisionen förordade skapandet av ett enhetligt regelverk, och att kommunen skulle utveckla ett mer medvetet förhållningssätt avseende mutor och bestickning. De fick i intervjuerna i slutet av 2010 till svar att ett sådant regelverk för Umeå kommun höll på att tas fram. Men det fullföljdes aldrig. På kommunens intranät hänvisas till SKL:s vägledning. Fullmäktige har dock tagit beslut att inrätta en s.k. ”visslarfunktion”(whistleblowerfunktion). Syftet är att motverka och upptäcka eventuella allvarliga oegentligheter, mutor och korruption i Umeå kommuns och dess bolags upphandling och övriga verksamheter.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S):

1. Kommer det att tas fram ett kommunövergripande regelverk i frågan om ”mutor och bestickning”?
2. Hur går det med arbetet att ta fram en s.k. ”visslarfunktion” för att motverka oegentligheter och korruption inom Umeå kommun?
3. Bedömer du att dagens arbete inom kommunorganisationen för att förebygga och motverka korruption är tillräckligt, eller kommer några ytterligare insatser att göras under kommande år?

Umeå 2013-02-19

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
 

Lärartjänster, Melodifestivalen och kamp mot korruption

Av , , Bli först att kommentera 7

I dag är det dags för sammanträde med kommunfullmäktige i Umeå. För egen del har jag väckt ett antal frågor som kommer att diskuteras under sammanträdet.

En fråga handlar om inrättandet av nya karriärtjänster för lärarna i Umeå, och hur många som kommer att anställas på de nya tjänsterna under 2013. En annan rör frågan om Umeå kan bli aktuell som arrangörsstad för Melodifesivalen 2014. Därutöver har jag en interpellation på listan, som ställer frågor kring Umeå kommuns arbete för att förebygga korruption och inrättandet av en s.k. whistle-blower funktion.

Vi hörs!

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Förebygg och motverka korruption!

Av , , 1 kommentar 9

Den här insändaren fick jag publicerad i Folkbladet tidigare i veckan. Hade bara missat att lägga upp den på bloggen, så här kommer den:

Viktigt att förebygga och motverka korruption

Alla organisationer måste kontinuerligt arbeta för att motverka och förebygga förekomsten av korruption och oegentligheter. Detta gäller naturligtvis även Umeå kommun.

Statskontoret – en myndighet som ger utredningsstöd till regering och departement – publicerade år 2012 en kartläggning om korruption i kommuner och landsting. Utredningen lyfte fram att det måste finnas tydliga riktlinjer som varje medarbetare ska känna till om vad som gäller kring mutor och jäv. Sverige anses dock i internationella mätningar vara ett av världens mest korruptionsbefriade länder, vilket naturligtvis är positivt.

Umeå kommun saknar sedan tidigare egna fastställda regler och riktlinjer kring mutor och bestickning. Trots kritik från kommunrevisionen i Umeå, bl.a. i en revisionsrapport från 2011 om att det saknades en kommunövergripande policy. Fullmäktige har dock tagit beslut om att inrätta en s.k. ”visslarfunktion”, där medarbetare anonymt ska kunna påtala oegentligeter som förekommer inom den kommunala verksamheten. Trots kritik från revisionen om att Umeå kommun saknar ett enhetligt regelverk för detta så har inget skett på två år. Inte heller har den s.k. ”visslarfunktionen” kommit till stånd. Därför vill jag lyfta den här frågan till kommunfullmäktige.

Vi kan aldrig acceptera att det förekommer korruption, varken inom privat eller inom offentlig sektor. Det gäller att systematiskt förebygga och motverka sådana företeelser.

Anders Ågren
Kommunalråd, M
Umeå
 

Hur går det med arbetet att motverka korruption och mutor?

Av , , Bli först att kommentera 9

Pressmeddelande 2013-02-19
 

Ågren (M): Hur går det med arbetet att motverka korruption och mutor inom Umeå kommun?

Frågan om korruption, mutor och oegentligheter blir en fråga för Umeå kommunfullmäktige. Moderata kommunalrådet Anders Ågren har väckt ärendet i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S).

Umeå kommun saknar sedan tidigare egna fastställda regler och riktlinjer kring mutor och bestickning. Trots kritik från kommunrevisionen i Umeå, bl.a. i en revisionsrapport från 2011 om att det saknades en kommunövergripande policy. Revisionen förordade skapandet av ett enhetligt regelverk, och att kommunen skulle utveckla ett mer medvetet förhållningssätt avseende mutor och bestickning.

Kommunfullmäktige har dock tagit beslut om att inrätta en s.k. ”visslarfunktion” (whistleblowerfunktion), där medarbetare anonymt ska kunna påtala oegentligeter som förekommer inom den kommunala verksamheten. Syftet är att motverka och kunna upptäcka eventuella allvarliga oegentligheter, mutor och korruption i Umeå kommuns och dess bolags upphandling och övriga verksamheter.

Men hittills har inget skett. Därför lyfter Ågren frågan till fullmäktige.

– Det här är ett viktigt område. Vi kan aldrig acceptera att det förekommer korruption. Tydliga riktlinjer och kontrollsystem för att motverka oegentligheter är bästa medicinen mot ett korrupt beteende, säger Ågren i en kommentar.

– Trots kritik från revisionen om att Umeå kommun saknar ett enhetligt regelverk för att så har inget skett på två år. Inte heller har den s.k. ”visslarfunktionen” kommit till stånd. Därför vill jag lyfta den här frågan till kommunfullmäktige för att höra hur det går med arbetet.

Interpellation bifogas nedan i sin helhet.

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S)

Hur går det med arbetet att motverka korruption och mutor?

Statskontoret publicerade 2012 en kartläggning om korruption i kommuner och landsting. Utredningen lyfte fram att det måste finnas tydliga riktlinjer som varje medarbetare ska känna till om vad som gäller kring mutor och jäv. Sverige anses dock i internationella mätningar vara ett av världens mest korruptionsbefriade länder.

Det finns nationellt en vägledning ”Om mutor och jäv” för anställda och förtroendevalda inom kommuner, landsting och regioner som ger en förklaring till hur lagen ser på mut- och jävsituationer. Det är en uppdatering av den vägledning som togs fram av Finansdepartementet/SKL år 2006.

Umeå kommun saknar emellertid egna fastställda regler och riktlinjer kring mutor och bestickning. Trots kritik från kommunrevisionen i Umeå, bl.a. i en revisionsrapport från 2011, om avsaknaden av detta. Revisionen förordade skapandet av ett enhetligt regelverk, och att kommunen skulle utveckla ett mer medvetet förhållningssätt avseende mutor och bestickning. De fick i intervjuerna i slutet av 2010 till svar att ett sådant regelverk för Umeå kommun höll på att tas fram. Men det fullföljdes aldrig. På kommunens intranät hänvisas till SKL:s vägledning. Fullmäktige har dock tagit beslut att inrätta en s.k. ”visslarfunktion”(whistleblowerfunktion). Syftet är att motverka och upptäcka eventuella allvarliga oegentligheter, mutor och korruption i Umeå kommuns och dess bolags upphandling och övriga verksamheter.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S):

1 Kommer det att tas fram ett kommunövergripande regelverk i frågan om ”mutor och bestickning”?
1 Hur går det med arbetet att ta fram en s.k. ”visslarfunktion” för att motverka oegentligheter och korruption inom Umeå kommun?
1 Bedömer du att dagens arbete inom kommunorganisationen för att förebygga och motverka korruption är tillräckligt, eller kommer några ytterligare insatser att göras under kommande år?

Umeå 2013-02-19

Anders Ågren
Kommunalråd (M)