Etikett: kunskap

M: Storsatsning på lärarna!

Av , , 2 kommentarer 3

Nya moderaterna håller på att se över politiken inom en rad områden inför partistämman hösten 2013. En del i detta är att se över skolpolitiken.

Jag är mycket glad att moderaterna nu flyttar fram positionerna på det utbildningspolitiska området. Tidigare betyg, storsatsning på lärarna och extra stöd för den som behöver det är några av förslagen i den rapport som tas fram under ledning av Tomas Tobé, som intervjuas i inslaget ovan.

Mer kan du läsa på vår hemsida.

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Bra lärare viktigaste faktorn för en bra skola

Av , , 1 kommentar 6

I dagens VK skriver jag och moderaternas ledamot i för- och grundskolenämnden, Terese Andersson, om moderaternas förslag att även Umeå kommun ska inrötta karriärtjänster för lärarkåren.

Insändaren bifogas nedan.

 

Premiera de bästa lärarna även i Umeå

Moderaterna i Umeå välkomnar regeringens satsning på karriärtjänster för lärare. Satsningen innebär ett rejält kliv framåt för ökade karriärvägar för undervisande lärare, med lönelyft kring 5 000 kronor i månaden för förstelärare och 10 000 kr i månaden för lektorer.

Nu måste Umeå kommun ta tillvara denna möjlighet att satsa på våra lärare, utöver de möjligheter som redan finns via den egna kommunala budgeten. Bra lärare är den viktigaste faktorn för en bra skola. Respektive kommun avgör själva om man ska införas ett system med karriärtjänster, vars extrakostnader finansieras med statliga medel.

Syftet är att premiera de bästa lärarna. Det här borde vara av stort intresse för skolorna i Umeå. Vi vet att andra kommuner redan meddelat sitt intresse. Vi moderater anser att Umeå kommun också borde göra denna satsning på lärarna.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)

Terese Andersson
Ledamot i För- och grundskolenämnden (M)

Inrätta karriärtjänster för lärarna i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 9

Igår lämnade jag in en interpellation för moderaternas räkning, där jag förordar att Umeå kommun inrättar karriärtjänster för lärarna. Staten tillskjuter pengar för de kommuner som vill göra detta.

Frågorna är ställda till för- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren och kommer att besvaras på fullmäktige den 29 oktober

Interpellationen bifogas nedan:

 

Interpellation till för och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S):
 
Premiera de bästa lärarna– inrätta karriärtjänster även i Umeå!
 
De allra flesta är överens om att läraryrket måste få bli mer attraktivt. Bra lärare är den viktigaste faktorn för en bra skola och därför är det positivt att lyfta lärare som bidrar till utvecklingen av skolan.
 
Regeringen har i budgetpropositionen för 2013 satt av extra medel till kommunerna för att möjliggöra en karriärstege, som ökar attraktion och lönespridning i läraryrket. Satsningen innebär ett rejält kliv framåt för ökade karriärvägar för undervisande lärare, med lönelyft kring 5 000 kronor för s.k. förstelärare och 10 000 kr för lektorer. Satsningen på lektorat och förstelärare kommer att förstärka kvaliteten i den svenska skolan. De ökade kostnaderna finansierar regeringen genom ett årligt statsbidrag på ca 880 miljoner kronor. Regeringen uppskattar att ungefär 10.000 lärare kommer att beröras av karriärtjänsterna.
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har välkomnat regeringens satsning. Karriärutvecklingsreformen innebär utvecklingssteg för yrkesskickliga lärare inom hela grund- och gymnasieskolan. Syftet är att premiera de bästa lärarna.
 
Respektive kommun avgör själv om man ska införas ett system med karriärtjänster, vilka lärare som ska utnämnas till respektive tjänst och vad tjänsten i så fall mer i detalj skall innehålla. Statsbidraget är speciellt riktat till detta ändamål. Inför huvudmannen/kommunen inte några karriärtjänster så får kommunen inte heller ta del av de 880 miljonerna per år.
 
Det här borde vara av stort intresse för skolorna i Umeå. Vi vet att andra kommuner redan meddelat sitt intresse – Stockholms Stad har exempelvis förklarat att de avser att anställa 400 lärare på dessa karriärtjänster.
 
Min fråga till för- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren blir därför:
 
  1. Hur ser du på inrättandet av nya karriärtjänster för lärarna?
  2. Anser du att Umeå kommun bör ta del av statens extrapengar och inrätta karriärtjänster (förste lärare resp lektorer) för lärarna i Umeå?
  3. Om svaret är ja – hur många karriärtjänster kan det bli aktuellt med inom Umeå kommun?
 
 
Umeå 2012-10-09
 
 
Anders Ågren
Kommunalråd (M)

Positivt med mindre klasstorlekar

Av , , Bli först att kommentera 10

I dagens VK skriver jag och övriga Alliansgruppledare om fördelarna med mindre klasstorlekar i grundskolan.

Bifogas nedan:

 

Mindre klasser bra för elever och lärare

Alliansen i Umeå vill se mindre klasstorlekar i grundskolan, eftersom färre elever per klass har många fördelar. Tyvärr säger de styrande socialdemokraterna nej.

Både VK och VF har skrivit på nyhetsplats om den forskarrapport som visar att mindre klasser i skolan lönar sig för såväl eleverna som samhället i stort. Elever som går i mindre klasser har bättre studieresultat än de som går i större. Det blir mer lärartid för varje elev och risken för störning minskar.

Margareta Rönngren (S) anser emellertid att mindre klasstorlekar är en klassfråga, i den bemärkelsen att mindre klasser endast skulle gynna barn till höginkomsttagare (!). Vi inom Alliansen anser tvärtom att mindre klasstorlekar ger en god arbetsmiljö för alla elever, oavsett om de har låg- eller höginkomsttagare som föräldrar.

Det är dock en skrämmande syn som Socialdemokraterna och Margareta Rönngren redovisar när de på fullt allvar menar att mindre grupper i skolan endast gynnar barn till rika. Alla barn har faktiskt rätt till lugn och ro i skolan, oavsett vilken bakgrund de har!

Alliansen kommer att fortsätta arbeta för att minska klasstorlekarna på våra grundskolor i Umeå. Det är ett förslag som gynnar både elever och lärare.

Anders Ågren
kommunalråd (M)
Britt-Marie Lövgren
gruppledare (FP)
Mattias Larsson
gruppledare (C)
Veronica Kerr
gruppledare (KD)

Framgångsexemplet Minervaskolan!

Av , , 1 kommentar 15

Flera har på VK:s bloggar uppmärksammat artikeln i söndagens DN om Minervaskolan. Jag kan inte annat än göra detsamma. Har ni inte redan läst artikeln, så gör det här.

Minervaskolan – ett lysande exempel på vikten av att värna kunskapsskolan, ett lysande exempel på respekten för bildning, kunskap och en god arbetsmiljö – för elever och lärare.

Vi ska vara stolta över att Minervaskolan finns i Umeå. Här finns ett positivt skolexempel som man kan lära sig mycket av.

En bra skola för alla elever

Av , , Bli först att kommentera 12

Insändare publicerad i dagens VK, skriven av riksdagsledamot Edward Riedl och mig:

 

De som är bra på språk och matematik måste få utvecklas

Margareta Rönngren (S) skriver i VK 7/4 negativt om elitklasser i högstadiet och målar upp en falsk bild av ökad segregering och att det kommer drabba de som idag har det svårt i skolan. Dessa påståenden stämmer inte med verkligheten.

Tvärtom så finns det ett stort behov, vilket inte minst många lärare och skolledare vittnar om, av att stimulera de elever som är duktiga i skolan för att de ska få utlopp för sina intressen och talanger. Sverige har sedan länge profilklasser inom musik och idrott. Detta ifrågasätts inte ens av Socialdemokraterna.

Varför ska den som är begåvad inom matematik, naturvetenskap eller språk inte få en chans att utveckla sin fulla potential på samma sätt som den som är atletisk eller musikalisk? Självklart ska vi ha en bra skola för alla elever. Därför satsar också alliansregeringen resurser också på dem som behöver extra stöd för att klara dagens mål. Men det ena utesluter inte det andra.

Sverige och Umeå skall ha en bra skola både för dem som behöver extra stöd men också för de elever som idag upplever att de inte får chans att gå vidare och lära sig mer inom de områden som de är intresserad av och duktiga på.

Edward Riedl (M), Riksdagsledamot
Anders Ågren (M), Kommunalråd Umeå

 

 

Alliansen: Umeå förtjänar en bättre skola

Av , , Bli först att kommentera 5
I dagens VK skriver vi gruppledare för Allianspartierna i Umeå om den lokala skolpolitiken. Bifogas nedan.

 

Umeå förtjänar en bättre skola

 Sverige är en kunskapsnation – eller borde vara det. Umeå är en kunskapsstad – eller borde vara det. Benämningen kunskapsnation respektive kunskapsstad tycks alla vara överens om, över parti- och blockgränser. Men vad som menas, därom verkar det inte finnas mycket samstämmighet. Inte heller om vägen till den kunskapsnation Sverige borde vara, eller den kunskapsstad som Umeå borde vara, är enigheten särskilt påtaglig.

 I kunskapsstaden Umeå är det bara 80% av niondeklassarna som klarar godkänt i alla 16 ämnen. För oss står det i det läget helt klart, att man varken kan kalla sig stolt eller glad. Vi är rentav tveksamma till om man kan kalla sig kunskapsstad.

 För oss är det tämligen höljt i dunkel om de rödgröna är nöjda med sakernas tillstånd och, om inte, hur de i så fall vill komma till rätta med situationen. Vi är däremot helt klara över det recept som Allians för Umeå har för att vi med ärlighet och stolthet ska kunna kalla Umeå för en kunskapsstad.

 För oss är det helt klart att varje framgångsrikt bygge kräver en solid grund. Vi börjar alltså från början, med de små barnen: Max 15 barn i barngrupperna i förskolan! Det är ett beslut som kommunfullmäktige faktiskt har fattat, men av någon anledning finns det oräkneliga stenar på vägen till förverkligande. Att barn är borta (sjuka, hemma med ledig förälder) och det därför statistiskt inte är mer än 15 barn närvarande – det kan absolut inte accepteras. Anknytning är viktigt för alla små barn, men det finns gränser om hur många varje barn klarar att knyta an till. Räknar man att man statistiskt har nått målet, då tycker man det är helt OK att en 3-åring ska kunna knyta an till ett 20-25-tal personer. I förskolan.

 Läsa-skriva-räkna-garanti: Kommunfullmäktige har också beslutat om ett test efter årskurs 3. Inte heller detta har genomförts fullt ut. Det borde vara fullständigt odramatiskt att efter 3 år i grundskolan kontrollera att eleverna FAKTISKT har lärt sig de grundläggande kunskaperna: läsa, skriva och räkna. Att tidigt kontrollera grundkunskaperna, ger möjligheter att tidigt sätta in stöd, om så skulle behövas. Det blir svårare ju längre tiden går, att ta igen en förlorad grund!

 För Allians i Umeå är det också självklart att skolk och kränkningar inte accepteras. Misstänker man att Stina har bekymmer hemma, tar man tag i situationen, gärna med hjälp av elevhälsan. Där får man sedan bedöma om en anmälan till socialtjänsten är nödvändig. Och om man ser att Kalle är mobbad, tar man tag även i denna situation och givetvis tillsammans med föräldrarna – inte minst mobbarnas föräldrar! Att blunda och säga att man ”förstår” att eleverna skolkar, det är i sanning att svika dem.

 Lika väl som den som behöver extra stöd för att man inte riktigt klarat av vad som förväntas, måste de som så att säga klarat de första skolstegen i raketfart, ha rätt till stimulans och stöd att komma vidare. En kunskapsstad stoppar inte sina begåvningar utan ger dem verktyg att utvecklas så mycket de vill och kan! Tänk den dag när skolan i Umeå kan säga om en Nobelpristagare: se där, hon / han började sin kunskapsväg i Umeå och vi hjälpte till på vägen!

 Under de senare grundskoleåren, i årskurserna 6 – 9, är det lika viktigt att inte ha för stora grupper. Pubertetsåren, som ovillkorligen inträffar under dessa år, innebär i sig en oro hos varje enskild elev. Detta är en kunskap som även skolan har och därför måste det finnas en stor beredskap att minska grupper.

 En kunskapsstad byggs inte på luft. Den måste byggas på en solid grund och den grunden är förskola och skola.

 

Anders Ågren, Kommunalråd (m)

Sven-Olov Edvinsson, Gruppledare (c)

Britt-Marie Lövgren, Gruppledare (fp)

Anders Sellström, Gruppledare (kd)
Vill de rödgröna avskaffa betygen? Ingen vet.

Av , , Bli först att kommentera 8

Debatten inför valrörelsen präglas hittills av den ekonomiska politiken, jobb och tillväxtfrågor. Samtidigt är det många andra områden som också är viktiga för väljarna, inte minst skolfrågor. Här har Alliansregeringen fört en tydlig linje med fokus på kunskap och arbetsro.

 Men vad vill oppositionen? Moderaterna presenterade i veckan en rapport som försöker gå igenom vad de rödgröna partierna vill på skolans område, men det är inte lätt att få några konkreta svar. Hittills har Mona Sahlin & Co inte presenterat en gemensam politik på området.
 
Det vore t.ex. intressant att få veta:
 
Vill de rödgröna avskaffa betygen? Ingen vet. Men vi vet att Vänsterpartiet vill avskaffa betygen.
 
Vill de rödgröna förbjuda läxor i skolan? Ingen vet. Men vi vet att Vänsterpartiet vill förbjuda läxor.
 
Vill de rödgröna ha möjligheten att som sista utväg kunna flytta elever som mobbar eller är det offren som ska tvingas byta skola? Ingen vet. Men vi vet att Miljöpartiet INTE tycker att mobbare ska kunna flyttas till en annan skola.
 
Vill de rödgröna uppmuntra eller bekämpa valfrihet i skolan? Ingen vet. Men vi vet att Vänsterpartiet vill avskaffa föräldrars och elevers rätt att fritt välja skola.
 
Av de rödgröna partiernas ställningstaganden hittills är det omöjligt att veta vilken skolpolitik de tänker driva. Det vore intressant att få svar innan valet.

Alliansen i Umeå håller presskonferens idag!

Av , , Bli först att kommentera 6
Idag  presenterar Alliansen i Umeå resultatet från två av de fyra arbetsgrupper som vi tillsatte i januari – dels den om hur vi ska möjliggöra ett bättre företagsklimat i Umeå, dels den om hur vi ska få en bättre politik på skolans område.

Grupperna har jobbat några månader, och har bestått av två representanter från respektive parti.  Avsikten är att resultaten nu ska användas både i samband med det pågående budgetarbetet och inför det gemensamma valmanifest som vår lokala Allians presenterar efter sommaren.

Senare idag kommer alltså resultatet från två av grupperna. På återhörande!
Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,