Etikett: Lundåkern

Ta tillvara älvslandskapets möjligheter!

Av , , Bli först att kommentera 11

I dagens VK skriver jag på debattplats om den fördjupade översiktsplan för älvslandskapet som är på väg upp till kommunfullmäktige för beslut.

Debattartikeln i dess helhet bifogas nedan:

Ta tillvara älvslandskapets möjligheter!

I Umeås lokalpolitiska debatt blir det lätt att vi snävar in och fokuserar på frågan om hushöjder, antal våningar och dylikt i de centrala stadsdelarna. Men för en växande stad som Umeå är det oerhört viktigt att även se de fantastiska möjligheter som Umeälven och älvslandskapet erbjuder.

Vid fullmäktige i oktober skall vi ta ställning till plandokumentet ”Fördjupning för älvslandskapet”. Parallellt med att vi bygger stad och satsar på förtätning så måste vi nämligen bli bättre på att ta tillvara och utveckla de möjligheter som Umeälven ger i form av kulturmiljöer, naturmiljöer, besöksmål, fiske, ett utvecklat båtliv men även boende utmed älven.

Det pågår redan idag flera projekt där Umeå allt tydligare vänder sitt ansikte mot älven. Men vi måste höja blicken ytterligare. En viktig del är att stärka det rörliga friluftslivet och turismen. Områdena kring bl.a. Stornorrfors, Klabböle-Baggböle, Bölesholmarna, Backen och Umeälvens delta är några besöksmål som förtjänar att nämnas. Utvecklingspotentialen är stor. Vi vill att fler ska ta tillvara möjligheten att besöka älvslandskapet – dess betydelse för rekreation och friluftsliv ska stärkas ytterligare genom att det blir en sammanhängande miljö av upplevelser.

Det måste bli enklare att promenera och cykla utmed vår fina älv. Längs Umeälven ska vi bygga ut och knyta ihop gång- och cykellederna på ett bättre sätt och även minska barriären mellan älvens södra och norra sida. Planförslaget pekar ut bl.a. byggandet av en gång och cykelbro mellan Bölesholmarna och Lundåkern som en viktig åtgärd i detta sammanhang. Detta är som bekant en fråga som både moderaterna och övriga Allianspartier länge har drivit.

Längs älvsstränderna är det på många håll problem med uppväxten av sly. Det begränsar eller förhindrar utblickarna mot älven och måste åtgärdas. Vi vill att de som promenerar eller cyklar utmed Umeälven också ska kunna se vattnet, likväl som boende utmed älven. Röjningsinsatser ska ske där så är nödvändigt. Även ur en trygghetsaspekt är det viktigt att röja undan sly, då sådana områden ofta upplevs som otrygga.

Umeälvens dalgång är samtidigt Umeås viktigaste sammanhängande grönstråk. I takt med att Umeå växer som stad, gäller det att kunna erbjuda ”gröna” upplevelser i vårt närområde, utöver parker i stadskärnan. Vi ska på förhållandevis nära håll från staden kunna njuta av naturupplevelser i vid bemärkelse. Det är viktigt för såväl umeåbor som för besökare.

Planförslaget möjliggör också åtgärder för att utveckla båtlivets förutsättningar. Helt klart har båtturismen stor potential. Ett inslag i förslaget är fler båtplatser i centrala Umeå med omnejd. Västerbotten brukar ligga sist i landet beträffande antal gästnätter, så vi har mycket att göra. Det ligger i Umeå kommuns intresse att kunna fånga upp denna turistgrupp. Även det lokala båtlivet kan utvecklas genom att öka antalet tillgängliga båtplatser på båda sidor om älven. Arbetet med att se över frågan om gästhamn pågår ju parallellt med denna plan.

Planen innehåller även en rad andra punkter som jag av utrymmesskäl inte har gått in på i denna debattartikel: odlingslandskapet, bevarandet och utvecklandet av kulturmiljöer, kompletteringsbyggande av bostäder m.m.

Moderaterna i Umeå anser att älvslandskapet är en mycket viktig komponent för kommunens fortsatta utveckling och tillväxt. Den livskvalitet och de naturupplevelser som erbjuds umeåbor och besökare är en av våra starkaste tillgångar, som det gäller att förvalta väl. Med förslaget till ny fördjupning för älvslandskapet möjliggörs mycket av detta.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

Gå från ord till handling – bygg gång- och cykelbron mellan Lundåkern och Böesholmarna

Av , , Bli först att kommentera 13

I måndagens Västerbottensnytt var jag intervjuad, apropå Alliansens förslag att börja bygga gång- och cykelbron över Umeälven mellan Lundåkern och Bölesholmarna år 2013.  

Det är hög tid nu.

Bron mellan Bölesholmarna och Lundåkern behövs

Av , , Bli först att kommentera 9

Tyvärr blev det som befarat vid Umeå kommuns budgetfullmäktige i juni beträffande en gång- och cykelbro över Umeälven mellan Lundåkern och Bölesholmarna. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet flyttade – återigen – bort investeringen flera år i tid.

Vi som tillhör Alliansen i Umeå har istället föreslagit att en gång- och cykelbro ska byggas snarast möjligt mellan Bölesholmarna och Lundåkern. Det vore en viktig investering för att få fler umebor att välja cykeln före bilen. Bron finns dessutom med som en av de åtgärder Umeå kommun skall genomföra inom Åtgärdsprogrammet för bättre luftkvalitet i centrum.

Sammantaget bedöms en ny cykelbro mellan Bölesholmarna och Lundåkern medföra många positiva värden för umeåborna och dess besökare, inte minst när det gäller friluftsliv och rekreation men också vad gäller tillgänglighet/tidsvinster och hälsovinster. Alliansen Umeå har kämpat för detta under en rad år, men de styrande i S och V väljer gång på gång senarelägga den i investeringsbudgeten.

Det är en mycket olycklig prioritering.

Hög tid att bygga gång- och cykelbron Lundåkern-Bölesholmarna

Av , , 4 kommentarer 18

I lördagens VK hade jag och övriga Alliansgruppledare följande insändare publicerad:

 

Dags att bygga en gång- och cykelbro mellan Bölesholmarna-Lundåkern

Alliansen Umeå har föreslagit att en gång- och cykelbro ska byggas snarast möjligt mellan Bölesholmarna och Lundåkern. Det vore en viktig investering för att få fler umebor att välja cykeln före bilen. Bron finns dessutom med som en av de åtgärder Umeå kommun skall genomföra inom Åtgärdsprogrammet för bättre luftkvalitet i centrum. Tyvärr väljer nu de styrande i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att inte prioritera byggandet av bron under de närmaste åren.

En ny gång- och cykelbro över Umeälven skulle förbättra tillgängligheten för de cyklister och gående som vill röra sig mellan de nordvästra och sydvästra delarna av Umeås inre stadsdelar. Båda sidor om älven har viktiga och attraktiva målpunkter som en bro skulle underlätta att ta sig till på ett miljövänligt och hälsosamt sätt.

Älvslandskapet med sin mångfald av natur- och kulturmiljöer är en stor tillgång för umeborna. Bron skulle medföra förbättrad tillgänglighet till stadsnära rekreation och friluftsliv. Detta då Umeås två attraktiva grönområden, Bölesholmarna och strandpromenaden, binds samman till en trevlig rundslinga.

Sammantaget bedöms en ny cykelbro mellan Bölesholmarna och Lundåkern medföra många positiva värden för umeåborna och dess besökare, inte minst när det gäller friluftsliv och rekreation men också vad gäller tillgänglighet/tidsvinster och hälsovinster.

Alliansen Umeå har kämpat för detta under en rad år, men de styrande väljer dessvärre att gång på gång senarelägga den i investeringsbudgeten. Är det så att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är emot att fler umebor ska ha möjlighet att kunna ta cykeln istället för bilen?

Anders Ågren
Kommunalråd (m)

Britt-Marie Lövgren
Gruppledare (fp)

Mattias Larsson
Gruppledare (c)

Veronica Kerr
Gruppledare (kd)

Alliansen Umeå vill bygga GC-bron mellan Lundåkern – Bölesholmarna

Av , , Bli först att kommentera 11

Insändare publicerad i dagens VK, skriven av oss gruppledare för Allianspartierna i Umeå:

 

Dags att bygga en gång- och cykelbro Bölesholmarna-Lundåkern!

Alliansen Umeå har föreslagit att en gång- och cykelbro ska byggas snarast möjligt mellan Bölesholmarna och Lundåkern. Det vore en viktig investering för att få fler umebor att välja cykeln före bilen. Bron finns dessutom med som en av de åtgärder Umeå kommun skall genomföra inom Åtgärdsprogrammet för bättre luftkvalitet i centrum. Tyvärr förhalar (S) byggandet av bron.

En ny gång- och cykelbro över Umeälven skulle förbättra tillgängligheten för de cyklister och gående som vill röra sig mellan de nordvästra och sydvästra delarna av Umeås inre stadsdelar. Båda sidor om älven har viktiga och attraktiva målpunkter som en bro skulle underlätta att ta sig till på ett miljövänligt och hälsosamt sätt.

Älvslandskapet med sin mångfald av natur- och kulturmiljöer är en stor tillgång för umeborna. Bron skulle medföra förbättrad tillgänglighet till stadsnära rekreation och friluftsliv. Detta då Umeås två attraktiva grönområden, Bölesholmarna och Strandpromenaden, binds samman till en trevlig rundslinga.

Sammantaget bedöms en ny cykelbro mellan Bölesholmarna och Lundåkern medföra många positiva värden för umeåborna och dess besökare, inte minst när det gäller friluftsliv och rekreation men också vad gäller tillgänglighet/tidsvinster och hälsovinster. Enligt kalkyler som är gjorda skulle bron vara samhällsekonomisk lönsam.

Alliansen Umeå har kämpat för detta under en rad år, men de styrande socialdemokraterna väljer dessvärre att gång på gång senarelägga den i investeringsbudgeten. Är det så att socialdemokraterna är emot att fler umebor ska ha möjlighet att kunna ta cykeln istället för bilen?

Anders Ågren
Kommunalråd (m)
Britt-Marie Lövgren
Gruppledare (fp)
Mattias Larsson
Gruppledare (c)
Veronica Kerr
Gruppledare (kd)

Gång- och cykelbro mellan Lundåkern-Bölesholmarna

Av , , Bli först att kommentera 13

Imorgon kommer vi i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskottet ta ställning till ett medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbro mellan Lundåkern-Bölesholmarna.

Alliansen Umeå har under flera år drivit just denna fråga, men socialdemokraterna har valt att ständigt skjuta bort frågan i investeringsbudgeten. Hade vårt budgetförslag vunnit bifall i juni förra året, så hade bygget av bron påbörjats under 2011 och färdigställts under 2012. Men tyvärr röstades det ned av de styrande socialdemokraterna.

En ny gång- och cykelbro över Umeälven, mellan Lundåkern och Bölesholmarna, skulle ytterligare förbättra möjligheterna att använda cykeln som transportmedel i vår stad. Låt oss gå från ord till handling!