Etikett: personal

Vår förskola är världsledande

Av , , 2 kommentarer 7

Fler barn än någonsin går i förskolan – nästan en halv miljon i Sverige. Detta utan att barngrupperna har blivit större under senaste året. Jag tycker det är viktigt att understryka den fantastiska verksamhet som bedrivs runt om i landet på våra förskolor. I media blir det tyvärr ibland så att bara dåliga exempel blir nyheter.

Förra året var jag själv och besökte ett antal förskolor i Umeå, och jag har för avsikt att fortsätta mina besök även under kommande år. Det jag och mina partivänner fick se vid våra besök var en mycket professionell och uppskattad verksamhet. Den svenska förskolan är världsledande. Vi har stor andel utbildad personal, personaltätheten är hög och det pedagogiska arbete med barnen är eftersträvansvärt. Det märks också när andra länder vill utveckla sina förskolor, så har de svensk förskola som förebild!

Däremot finns det alltid saker som kan förbättras, i stort som smått. En sådan sak är det jag nyligen uppmärksammade i fullmäktige, nämligen frågan om arbetskläder av bra kvalitet till personalen inom förskolan. Såväl för inomhus- som utomhusbruk. Det är en arbetsgivarfråga, och därmed en politisk fråga inom kommunen. Vi måste som arbetsgivare bli bättre på att skapa goda förutsättningar och arbetsvillkor för vår personal.

Eva Andersson (S) tar inte sitt ansvar

Av , , 2 kommentarer 12

De senaste månaderna har jag och moderaterna i Umeå – efter VK:s avslöjanden om situationen vid några äldreboenden – på olika sätt lyft situationen inom äldreomsorgen i olika forum: på kommunfullmäktige, bloggen, sociala medier och insändarsidorna. Vi har uppmärksamt lyssnat på synpunkter från både personal vid olika äldreboenden, och uppgifter från äldre och deras anhöriga.

Döm om min förvåning när nu Eva Andersson, S-ordförande i socialnämnden, i VK den 22/2 och även i Umeå tidning, går till angrepp på mig och menar att förslag som moderaterna och övriga Allianspartier fört fram om en trygghets- och kvalitetsinspektion är "ett hån mot de anställda".

Hån?

Vem är det egentligen som hånar personalen i Umeå? Vem är det som inte tror på deras uppgifter om arbetsmiljön vid äldreboendena? Vem är det som är politiskt ansvarig för att gamla dör ensamma vid våra äldreboenden? Vem är det som är politiskt ansvarig för att kommunens egen personal inte vågar anmäla missförhållanden av rädsla för överordnade? Vem är det som är politiskt ansvarig för en arbetsmiljö, där personalen gör sitt bästa men ändå inte hinner med?

Svar: Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Umeå.

Och VEM är ordförande i socialnämnden i Umeå?

Svar: Eva Andersson (S)

Så innan hon börjar komma med anklagelser om att andras politik är ett HÅN mot de anställda, kanske hon för någon enda liten sekund skulle skärskåda sin egen politik.

En oberoende trygghets- och kvalitetsinspektion av äldreomsorgen

Av , , 5 kommentarer 7

I måndags diskuterade vi situationen inom äldreomsorgen i Umeå på fullmäktige, och det faktum att gamla dör ensamma utan någon vid sin sida, samt att personalen vid de kommunala äldreboendena inte vågar anmäla missförhållandena av rädsla för repressalier.

Det är bra att Socialdemokraterna delar min och moderaternas syn på det oacceptabla i det som VK avslöjade innan jul. Det är inte värdigt för våra äldre, att de ska behöva sluta sina liv på det här sättet, utan någon vid sin sida. Tvärtemot antagna kvalitetsdeklarationer.

Nu råkade detta gälla åtta kommunala äldreboenden i Umeå. Men det hade varit lika oacceptabelt om det hade varit privata äldreboenden. Som kommunpolitiker i Umeå har vi ett ansvar att se till att den äldreomsorg som bedrivs, oavsett vilken driftsform det är, upprätthåller en god kvalitet med trygghet för de äldre. Men i just det här fallen är det Umeå kommun själv som är arbetsgivare!

Det vittnar om en orimlig arbetssituation för personalen vid de kommunala äldreboendena i Umeå. Tidspress och resursbrist tvingar dem att bryta mot kommunens egna regler, och de tvingas dessutom ljuga för de anhöriga av rädsla för repressalier för sin chef! De kommunanställda inom äldreomsorgen förtjänar en betydligt bättre arbetssituation, än vad de har på sina håll idag.

Jag har också träffat omsorgspersonal som säger det rakt ut – att om de kommer med invändningar, eller ifrågasätter, så ses de som obekväma och får höra att de kanske borde fundera på att byta arbetsplats om det inte passar. Så har vi det inom Umeå kommuns egen äldreomsorg. När jag hör såna här berättelser, så känns det inte så konstigt att vi nästan har den allra högsta sjukfrånvaron bland Sveriges 290 kommuner.

Men vad gör man då åt det? I socialdemokraternas svar under debatten så fick vi höra om alla enkäter och register som dödsfall och händelser noteras i. Problemet är ju att VK:s artikelserie visar att vårdpersonalen tvingas ljuga och inte berätta som det är. Det kommer inga anmälningar om missförhållanden vid våra äldreboenden, man döljer verkliga situationen av rädsla för sina överordnade. Det är bara när de anställda talar med media, mot löfte att de får vara anonyma, som de vågar berätta hur det är. Det kommer inga Medarbetarenkäter i världen att kunna avslöja. Tyvärr. Inte med en sån här arbetsmiljö.

Trygghets- och kvalitetsinspektion
I höstas ville vi från Alliansen i Umeå inrätta en oberoende trygghets- och kvalitetsinspektion för äldreomsorgen i Umeå, som skulle kontrollera såväl de privata som de offentligt drivna alternativen inom äldreomsorgen. De partier som har makten – S och V – ansåg att det inte behövdes. Men de här avslöjandena visar ju att vi från Alliansen hade rätt.

Vi ville ha en central enhet som skulle ta ett helhetsgrepp om inspektioner, tillsyn och uppföljning av kvaliteten inom äldreomsorgen i Umeå kommun. Det kommunen har saknat är en central enhet som systematiskt arbetar med att inspektera, granska och följa upp kvaliteten och utvecklingen inom kommunens äldreomsorg. Samtidigt utvecklas på så sätt en viktig kunskapsbank om äldreomsorgens kvalitet. Detta har också tidigare påtalats av revisionen.

 

Äldre ska inte behöva dö i ensamhet på våra äldreboenden!

Av , , 5 kommentarer 13

Pressmeddelande 2012-12-16

Ågren (M): Oacceptabelt och upprörande!
– Situationen på äldreboendena i Umeå måste bli ärende för fullmäktige!

Efter uppgifterna i massmedia om situationen på kommunala äldreboenden i Umeå, där gamla tvingas dö i ensamhet, så blir frågan ett ärende för kommunfullmäktige. Moderata kommunalrådet Anders Ågren har reagerat starkt på de uppgifter som framkommit och har tillsammans med viceordföranden i kommunstyrelsens personalutskott Elmer Eriksson (M) lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Eva Andersson (S).

– Det är fullständigt oacceptabelt och oerhört upprörande! Jag finner knappt ord för att beskriva hur ovärdigt det här är. Gamla människor dör utan någon vid sin sida och detta tydligen vid flera olika kommunala äldreboenden. Det här ska inte accepteras, varken vid privata eller kommunala äldreboenden, säger Ågren i en kommentar.

– Kommunens personal vittnar i intervjuer om en orimlig arbetssituation, och de vågar dessutom inte anmäla bristerna av rädsla för repressalier från sina chefer. Och sen tvingas de ljuga för de anhöriga om familjemedlemmens sista tid i livet. Det är ju värre än vad man kunnat tro i sin vildaste fantasi. Fruktansvärt!

Ågren lyfter nu ärendet till fullmäktige i januari, och kräver svar på följande frågor av socialnämndens ordförande Eva Andersson (S):

1. Hur ser du på uppgifterna att äldre dör ensamma på kommunens äldreboenden?
2. Hur har du tänkt agera för att följa upp dessa uppgifter och förhindra att något liknande inträffar igen?
3. Tycker du att uppföljningen av äldreomsorgens kvalitet fungerar bra, när ingen i den politiska ledningen har nåtts av detta förrän massmedia skriver om det?
4. De anställda vågar inte anmäla bristerna i vården, av rädsla för repressalier från ansvarig chef. Hur ser du på en sådan arbetsmiljö?

 

Interpellationen i dess helhet bifogas nedan:

 

Interpellation till socialnämndens ordförande Eva Andersson (S):

Oacceptabelt att äldre dör i ensamhet på våra äldreboenden!

I VK (14/12) finns ett skrämmande reportage om hur det fungerar på äldreboenden i Umeå. Nyligen beslutades att Marielunds äldreboende skulle tas tillbaka i egen regi, bl.a. då det framkommit uppgifter om att en boende hade fått dö ensam utan att extra personal kallats in. Men samma sak händer på Umeå kommuns egna äldreboenden. Och det är lika fruktansvärt och oacceptabelt!

Gamla människor dör i ensamhet utan någon vid sin sida. I reportaget, som bygger på intervjuer med undersköterskor vid åtta olika kommunala äldreboenden i Umeå, så vittnar personalen om en orimlig arbetssituation. Äldre dör i ensamhet, tvärtemot vad kommunen lovar i kvalitetsdeklarationerna, och de kommunanställda vågar inte anmäla bristerna p.g.a. rädsla för repressalier från cheferna. De tvingas ljuga för anhöriga och säga att familjemedlemmen dog i sällskap av vårdpersonal, trots att det inte stämmer!

Våra frågor till Eva Andersson (S) blir därför:
1. Hur ser du på uppgifterna att äldre dör ensamma på kommunens äldreboenden?
2. Hur har du tänkt agera för att följa upp dessa uppgifter och förhindra att något liknande inträffar igen?
3. Tycker du att uppföljningen av äldreomsorgens kvalitet fungerar bra, när ingen i den politiska ledningen har nåtts av detta förrän massmedia skriver om det?
4. De anställda vågar inte anmäla bristerna i vården, av rädsla för repressalier från ansvarig chef. Hur ser du på en sådan arbetsmiljö?

 

 

Umeå 2012-12-16

Anders Ågren
Kommunalråd (M)

Elmer Eriksson ledamot (M), socialnämnden
 

Fullmäktige idag

Av , , Bli först att kommentera 4

I dag är det dags för månadens kommunfullmäktigesammanträde i Umeå. Förutom en rad beslutsärenden har vi också interpellationer och enkla frågor att debattera.

För egen del har jag – tillsammans med övriga Alliansgruppledare – väckt en interpellation om sjukfrånvaron, och hur det blir med de sju miljoner som vi avsatte särskilt i bokslutet 2011 för att öka insatserna för att minska sjukfråvaron. Jag är glad över att vi lyckades få igenom det förslaget, trots att socialdemokraterna och vänsterpartiet inte ansåg att det behövdes. Sjukfrånvaron bland de anställda i Umeå kommun är som bekant en av de högsta i landet och det är fullkomligt oacceptabelt. Vår personal förtjänar en bättre arbetsmiljö än så.

Jag har även ställt en fråga till personalutskottets ordförande Christer Lindvall (S) om hur kommunledningen egentligen ser på beslutet att alla anställda ska ha rätt till heltid. Modellen kritiserades nyligen av vänsterpartiets gruppledare Tamara Spiric, och därför behövs det ett klargörande om hur den styrande majoriteten ser på detta.

Frågan ser ut enligt följande:

 

Enkel fråga till personalutskottets ordförande Christer Lindvall (S):

Vad tycker egentligen kommunledningen om rätten till heltid?

Umeå kommun har beslutat att införa en modell som innebär att de anställda har en rättighet att arbeta heltid, om de så önskar. Heltid är norm. Detta är ett i grunden mycket bra beslut – som vi moderater står bakom – men frågor har väckts i takt med att pilotprojektet ”Helatiden” nu har sjösatts. Noterar bl.a. att en ledande företrädare för den styrande majoriteten kritiserar modellen i tidningen Folkbladet den 14/9.

Min fråga till personalutskottets ordförande Christer Lindvall (S) är därför:

– Hur ser du på den kritik som riktas mot pilotprojektet ”Helatiden”?

– Står den styrande majoriteten i Umeå kommun fast vid beslutet att erbjuda alla anställda rätten till heltid?

Umeå 2012-09-20

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Personalen förtjänar en bättre arbetsmiljö

Av , , 1 kommentar 8

Personalen som jobbar inom Umeå kommun förtjänar en bättre arbetsmiljö. Från Alliansen är vi fortsatt mycket bekymrade över den höga sjukfrånvaron bland de kommunanställda inom Umeå kommun. På det här området ligger vi bland de allra sämsta i landet.  Av de 264 kommuner som rapporterade in statistik över sjukfrånvaro år 2011 låg Umeå kommun på plats 225. Trots att ca 500 miljoner kronor mer satsas år efter år i kommunens verksamheter, än andra kommuner, så är resultatet sjukare personal.

Vår personal i de kommunala verksamheterna förtjänar en bättre arbetsmiljö! Här är ett av de största misslyckandena hos den socialdemokrati som styrt Umeå närmare 18 år i rad nu.

Vid behandlingen av Bokslutet för 2011 – i april 2012– så vann Alliansens förslag om utökade insatser för minskad sjukfrånvaro bifall. Sju miljoner kr kommer därför att användas för bl.a. rehabiliteringsinsatser och ökade friskvårdsinsatser. Det är ett steg på vägen.

Men vi vet också att människor mår bättre när man kan påverka sin arbetssituation. Alliansen vill därför öka frihetsgraden för våra kommunala verksamheter. Ett effektivt sätt att få bättre arbetsmiljö har visat sig vara att bilda intraprenader. När man blir mindre detaljstyrd uppifrån, och får mer självbestämmande på golvet – så sjunker sjuktalen. Här har utvecklingen stannat av – det vill vi ändra på. Vi vill se fler intraprenader i den kommunala verksamheten.

Tyvärr avslogs våra förslag på detta område i samband med kommunfullmäktigesammanträdet då budgeten för 2013 antogs i juni.

Inga svar om nya förvaltningsorganisationen

Av , , Bli först att kommentera 12

Vid måndagens fullmäktige ställde jag ett antal frågor till Lennart Holmlund (S) beträffande den nya förvaltningsorganisationen som trädde i kraft den 1/1 år 2010. Alltså för ca ett år och åtta månader sedan.

Avsikten var att det skulle "frigöra" 100 miljoner kronor som skulle kunna användas till kärnverksamheten. Men vad blev det av de 100 miljonerna? Var har besparingarna i så fall skett?

Tyvärr fick jag inte några egentliga svar i sak.

Vi har alltså genomfört något som beskrivits som den största förvaltningsförändringen i Kommun-Sverige, men kommunstyrelsens ordförande kan inte säga – och ingen annan heller tydligen – om det har sparat en enda krona.

Den sammanställning från ekonomikontoret, som Holmlund hänvisade till, redovisar alla de effektiviseringar och kostnadsreduceringar som genomförts inom kommunen under 2010. MEN. Det har ingen koppling till den nya förvaltningsorganisationen. Det är ju besparingar som sker för att hålla budget och möta volymökningar.

Låt mig ge ett exempel. Enligt sammanställningen har socialnämnden sparat 20,5 miljoner kr. Men när vi kollar med ansvariga så är det besparingar som har att göra med det kontinuerliga arbetet för att hålla budget – inte en krona i besparing tack vare en ny samordnad förvaltningsorganisation. Samma sak med de 25 miljoner som FoG anger att de har sparat. Ingen koppling till den nya samordnade förvaltningen.

Mycket fokus har de senaste månaderna varit på organisationen och ekonomin för Kulturhuvudstadsåret. Men lika mycket oro och bekymmer borde vi politiker, tjänstemän och media ha kring Umeå kommuns förvaltningsorganisation.

Hittills alltså inga besparingar, som någon kan redogöra för. Samtidigt får vi rapporter om att det blivit sämre administrativt stöd ute inom olika verksamhetsområden. På punkt efter punkt tvärtemot de avsikter vi hade när vi beslutade om EN gemensam förvaltning.

Holmlund är mycket nöjd med genomförandet av en ny organisation så här långt. Jag önskar verkligen att jag kunde säga detsamma.

Mindre barngrupper dämpar buller bäst

Av , , 1 kommentar 8

Både VK och VF skriver i dag om den studie som genomförts på 14 förskolor i Umeå, för att se vilka åtgärder som effektivast förbättrar ljudmiljön.

Hög ljudnivå är ett vanligt förekommande problem och leder till ljudtrötthet och stress, vilket påverkar både barn och personal negativt.

Alliansen Umeå har länge drivit frågan om mindre barngrupper i Umeå, och den här studien understryker bara det vi länge hävdat. Resultatet av studien är att den enskilt mest effektiva åtgärden är att minska antalet barn i barngrupperna. En minskning av antalet barn från 17 till 15 under ett halvår visade sig ha den största effekten.

För förskolepersonalens och barnens skull måste Umeå kommun nu se till minska barngruppernas storlek, i linje med beslut som tidigare har fattats. Dags att se resultat!