Etikett: personalpolitik

På måndag i fullmäktige: förskolans arbetskläder på dagordningen!

Av , , 2 kommentarer 6

Förra veckan lämande jag in en s.k. enkel fråga till för- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S) om kvalitén på arbetskläderna i förskolan, som arbetsgivaren tillhandahåller. Frågan kommer upp till diskussion nu på måndag i kommunfullmäktige.

Det verkar dock redan nu som att det finns hopp om bot och bättring. Representanter från de två styrande partierna – Margareta Rönngren (S) och Tamara Spiric (V) som båda sitter i för- och grundskolenämnden – har i insändare denna vecka skrivit att de vill bidra till att kvalitén ska bli bättre i den kommande upphandlingsomgången. Så bra!

Ja, något annat svar vore ju inte acceptabelt. Självklart ska vår personal inom förskolan ha kläder som klarar alla väderslag, och inte bara när det är sol och värme.

Men det är ju beklagligt att det ska behöva ta flera år med icke-fungerande arbetskläder innan någon reagerar – och agerar.

Ingen bra personalpolitik att minska frihetsgraden för kommunala skolor

Av , , Bli först att kommentera 12

I dagens VK skriver jag och vår ledamot i För- och grundskolenämnden, Terese Andersson, på insändarplats om det positiva med att ge ökad frihet och självbestämmande till personalen vid kommunala skolor och förskolor. Tråkigt att de styrande S/V-partierna tycker tvärtom.

Insändaren bifogas nedan:

     

Ingen bra personalpolitik att stoppa kommunala intraprenader!

Vid För- och grundskolenämndens sammanträdet i juni beslutade socialdemokraterna och vänstern att stoppa de kommunala intraprenaderna på Östermalmsskolan och Sandaliden. Man förnyade inte avtalen med skolorna.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har gjort gemensam sak och kör nu alltså över personalen på skolorna, som gärna ville fortsätta med den friare form det innebär att vara kommunal intraprenad. Större självbestämmande, större ansvar, större frihet. Men det får de nu alltså inte längre fortsätta med. Allt ska in i den politiskt bestämda kartan över skolsystemet i Umeå.

Det är ingen bra personalpolitik. Att köra över sin personal, och dessutom motarbeta goda exempel. Moderaterna, och övriga Allianspartier, säger tvärtom ja till intraprenader. Vi vill att så många som möjligt av Umeås kommunala skolor och förskolor ska få bilda intraprenader. Vi tror på vår personal. Vi tror att verksamheten blir bättre om de får större möjlighet att påverka sin egen arbetssituation. Vi vill se fler kommunala intraprenader – inte färre!

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Terese Andersson
Ledamot, För- och grundskolenämnden (M)

Budgetdebatten igång!

Av , , Bli först att kommentera 10

Bifogar nedan det inledningsanförande jag höll på förmiddagen.

(OBS! Det talade ordet gäller – jag hann inte med allt på mina 10 minuter i talarstolen i första svängen)

 

Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare och radiolyssnare!

Jag ska börja med att yrka bifall till Alliansens förslag till budget, uppdrag och mål. Det här är nu sjätte året i rad som Alliansen Umeå lägger fram ett gemensamt budgetalternativ för vår kommun. Det bygger delvis på de politiska frågor som vi drivit under föregående mandatperiod, dels på det program som vi gemensamt gick till val på förra hösten.

Sverige och världen har under den här tiden genomgått en djup lågkonjunktur, men sedan en tid tillbaka ser vi en stark återhämtning där Sverige är ett av de länder som har klarat sig bäst genom krisen. Tillväxtprognoserna har skrivits upp. Arbetslösheten minskar, det finns många lediga jobb, skatteintäkterna ökar tydligt jämfört med tidigare bedömningar.

Under den globala finanskrisen har den svenska kommunsektorn fått kraftigt ökade statsbidrag och har därför klarat sig bra. Kommun och landstingssektorn har gjort rekordöverskott. 2010 blev det 19,3 miljarder plus. Kommuner/landstingen förväntas åren 2011 och 2012 visa ett överskott på 15,4 resp 8,5 miljarder kronor. Umeå kommun är inget undantag – rekordöverskott år efter år trots den värsta krisen sedan 1930-talet. 2010 blev All-time high, och prognosen för 2011 pekar på liknande siffror.

Trots dessa överskott så gäller det även fortsättningsvis att kunna prioritera och framförallt prioritera rätt. Alliansen Umeå tar i vårt budgetförslag utgångspunkt i att flytta resurser från administration, tillfälliga projekt och överbyggnad till välfärdens kärna. Från byråkrati och icke-kärnverksamhet till kärnverksamhet.

När det gäller de två olika huvudalternativen till budgetförslag – S/V mot Alliansen – kommer det kanske i debatten låta som att det är avgrundsliknande skillnader. Det brukar låta så. Men jag hoppas vi får en något mer nyanserad debatt idag. Vi satsar nämligen i stort sett lika mycket pengar på välfärdsområdena. Såväl inom socialas område som inom skolan.

Vinnarna i Alliansbudgeten är sociala, skola och kollektivtrafiken. Vi fyra gruppledare för Allianspartierna kommer i ett antal inlägg att redogöra för huvuddragen i vårt gemensamma förslag.

Vi talar i vårt budgetförslag om att värna välfärden. Den största satsningen i Alliansens budgetförslag sker därför inom äldre- och handikappomsorgen. Tack vare den goda utvecklingen i svensk ekonomi, kan vi möta volymökningar som sker under kommande år. Frågor som personalbemanning och tid för våra äldre är högprioriterade. Vi ger socialnämnden en ramökning på 72 miljoner kronor, vilket är i linje med de satsningar som majoriteten gör. Kristdemokraternas Veronica Kerr kommer att utveckla detta.

För Alliansen är det högprioriterat att minska barngruppernas storlek i förskolan. 15 barn per barngrupp är målet. Vi fullföljer också kommunfullmäktiges beslut att minska klasstorlekarna på högstadiet. Trots ett KF-beslut under förra mandatperioden att minska klasstorlekarna, så har storlekarna tvärtom ökat! Vår målsättning är att minska från 24 elever/klass till 20 elever/klass. Folkpartiets Britt-Marie Lövgren kommer i sitt inlägg att beröra detta viktiga område.

Från Alliansen är vi också mycket bekymrade över den höga sjukfrånvaron bland de kommunanställda. Även här ligger vi bland de allra sämsta: 228 plats av 290. Trots att ca 500 miljoner kronor mer satsas år efter år i kommunens verksamheter, än andra kommuner, så är resultatet sjukare personal.

Vår personal i de kommunala verksamheterna förtjänar en bättre arbetsmiljö! Här är ett av de största misslyckandena hos den socialdemokrati som styrt Umeå närmare 17 år i rad nu.

Och människor mår bättre när man kan påverka sin arbetssituation. Av största vikt är att öka frihetsgraden för våra kommunala verksamheter. Minska därför politisk toppstyrning och öka istället personalens ansvar och befogenheter.

Ett effektivt sätt att få bättre arbetsmiljö har visat sig vara att bilda intraprenader. När man blir mindre detaljstyrd uppifrån, och får mer självbestämmande på golvet – så sjunker sjuktalen. Här har utvecklingen stannat av – det vill vi ändra på. Vi vill se fler intraprenader i den kommunala verksamheten. För att minska sjukfrånvaron ytterligare vill vi öka de kommunala insatserna för rehabilitering och friskvård.

För att understryka vikten av det förebyggande arbetet, inte minst beträffande våra unga, satsar vi mer pengar till fritidsnämnden: det handlar om föreningsstöd och stöd till fritidsgårdarna. Samhället har allt att vinna på att fånga upp ungdomar i tidiga år, och göra allt för att undvika att de hamnar på glid i tillvaron.

I vårt budgetförslag lyfter vi också särskilt fram ett tryggare, renare och säkrare Umeå. Vi måste bli bättre på att hålla rent i stan. Vi måste se till att en gång för alla ta itu med klotter och vandalism. Vi satsar extra pengar på bl.a. klotterbekämpning och städning av det offentliga rummet för att detta inte bara ska bli vackra ord. Fler papperskorgar, som skall tömmas mer frekvent än idag.

På investeringssidan har vi i stort sett samma investeringsbudget som majoriteten. Vi har dock valt att tidigarelägga byggandet av en gång- och cykelbro mellan Bölesholmarna och Lundåkern. Byggstart år 2012. Likaså en ny fotbollshall. Byggstart år 2013.

Om Alliansens utökade satsningar på kollektivtrafiken, kommer Centerns Mattias Larsson att prata, så det nämner jag inte mer om.

En budget är inte bara siffror!
Som jag nämnde inledningsvis så är det inte några jätteskillnader i siffror och ören, i de olika budgetalternativen. Nog så intressant – om man vill se politiska skillnader – är att titta på de direktiv vi vill ge till styrelser och nämnder för deras respektive verksamhetsområden. Allians för Umeå har lagt 52 konkreta uppdrag på en rad områden – ett av de viktigaste områdena är företagande och företagsklimat.

Alldeles nyligen kom årets kommunranking och Umeå noterar en fortsatt bottenplacering – plats 187 av 290 kommuner. Det krävs krafttag för att förbättra företagsklimatet. Alliansen anser att rankinglistan från Svenskt Näringsliv är ett utmärkt verktyg för att göra Umeå mer företagsvänligt. Att Umeå förbättrar sitt klimat för företagande är viktigt för den fortsatta tillväxten, välfärden och vår konkurrenskraft. Vi föreslår därför att som nytt mål för kommunen sikta på att senast år 2014 vara bland de 10 bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat.

Den grundläggande förutsättningen för att skapa fler jobb är företagsklimatet. Fler jobb är grunden för vår gemensamma välfärd. Vi lägger därför ett stort antal uppdrag som ska göra Umeå mer attraktivt för just företagande.


Det handlar om att införa en utmaningsrätt för att förbättra möjligheterna till upphandlingar i den kommunala verksamheten. Det handlar om att underlätta nyföretagande genom att utöka satsningarna på företagsinkubatorer. Vi har ju framgångsrika exempel i Umeå, däribland BIC Factory. Det handlar också om att öppna upp för mer handelsetableringar i Umeå – vi måste ha en bättre planberedskap för att kunna erbjuda attraktiva tomter för företag som vill etablera sig i vår kommun. Förra veckan tog vi beslut om att reservera den sista kommunala marken på Ersboda-handelsområde. Nu har kommunen inga nya tomter att erbjuda externa företag som vill till Umeå och Ersboda-området. Förödande!

Skatten
I Alliansens förslag till budget så sänker vi skatten redan från år 2012. De flestag kommuner har lägre skatt än Umeå. Varje år betalar den genomsnittliga familjen i Umeå ungefär 12 000 kr mer i skatt än vad andra familjer gör i jämförbara städer. (2 kr i skatt till Umeås nackdel)

Den frågan vi ställer oss i Alliansen är om den högre skattenivån resulterar i bättre kvalité i skolan, förskolan, äldreomsorgen, bättre snöröjning eller andra kommunala ansvarsområden? Och svaret är bekymrande. De undersökningar som finns visar generellt att kvaliteten i Umeå inte är bättre än jämförbara städer.

Vi vill inte att umeborna ska straffbeskattas för valet av Umeå som bostadsort. En straffskatt som slår extra hårt mot de med lägst inkomster. Umeborna förtjänar bättre än så. Sett över en fyraårsperiod är avsikten att sänka med en krona. Med Alliansens budgetförslag på lokalplanet skulle en familj i Umeå få behålla 6 000 kr mer i plånboken varje år, när sänkningen är fullt ut genomförd om fyra år. Men sänkningen av skatten sker i etapper och försiktigt, så för nästa år – det vi idag tar beslut om – är sänkningen bara på inledande 10 öre. Motsvarar 20 miljoner kr att sättas i relation till de överskott som kommunen gör varje år.


Finansieringen av Alliansen förslag. Utöver att den ekonomiska utvecklingen som har inneburit ökade skatteintäkter, vilket vi använder för att möta kommande volymökningar. Det handlar vidare om att minska den kommunövergripande administrationen med 35 miljoner kr. Vi har då räknat lågt, eftersom bedömningen är att samordningen av kommunorganisationen ska resultera i minskade kostnader på 100 miljoner kr. Vi har haft parallella förvaltningar som nu ersätts, och ska skalas av så att man sysslar med rätt saker. Socialdemokraterna och vänsterpartiet väljer att inte sätta några siffror på hur mycket som ska sparas när man samordnar och slår ihop förvaltningar över hela kommunen. Det är ett misstag, vilket vi från Alliansen varnade för, redan när vi debatterade detta för ett år sedan. Om man inte sätter upp ett tydligt mål, blir det heller inga resultat. Exakt det som har inträffat!

Det behövs nu krafttag och tydliga direktiv för att inte den stora förvaltningsomorganisationen ska misslyckas. Hittills lyser resultaten med sin frånvaro, med tanke på ambitionen att spara 100 miljoner kr på detta. För om vi inte lyckas med detta – då har vi genomfört Sveriges största omorganisation utan att vinna ett enda dugg. Här brister det – vi menar att kommunen måste peka ut hur mycket som ska sparas. Annars ett gigantiskt misslyckande. Om Alliansbudgeten vann bifall, skulle vi kräva att det i verksamhetsplanerna som sen är färdiga i december, framgår hur och var detta skall sparas. Vidare handlar det om att årligen minska utvecklingsanslaget. Likaså neddragningar på datautvecklingsanslaget och anslaget för oförutsedda utgifter.

Ordförande!
Alliansens budgetförslag innebär tydliga prioriteringar av i första hand äldreomsorg, handikappomsorg, förskola, skola och kollektivtrafik. De flesta satsningarna är möjliga att genomföra tack vare en mycket stark ekonomisk utveckling som naturligtvis gynnar också Umeå. Vi ser också behovet av att närma oss jämförbara kommuner i landet när det gäller skattenivån. Varför ska en umebo betala mer i skatt än den som råkar bo i Luleå, Örebro eller Uppsala?

Men vi gör det stegvis. Vi gör det ansvarsfullt. Med överskott i ekonomin.

Tack för ordet!