Etikett: sjukfrånvaro

Ta den ökande sjukfrånvaron på allvar!

Av , , 1 kommentar 7

I senaste numret av Umeå Tidning skriver jag och Elmer Eriksson, viceordförande i kommunstyrelsens personalutskott, om vikten av att ta frågor om arbetsmiljön och den ökande sjukfrånvaron inom Umeå kommun på allvar.

 

Ta den ökande sjukfrånvaron på allvar!

Umeå kommun borde, som arbetsgivare, öka insatserna för att skapa en bättre arbetsmiljö och därmed få ned sjukskrivningstalen. Av landets 290 kommuner hamnar vi på plats 198 när det gäller sjukfrånvaro. Det måste ses som ett misslyckande med den hittills förda personalpolitiken i kommunen.

Den här situationen har vi och övriga Allianspartierna uppmärksammat under många år. Det senaste året har sjukskrivningarna dessutom ökat från 5,6 procent (2011) till 5,8 procent (2012). Vi är bekymrade över detta och har länge efterlyst ökat fokus på arbetsmiljön för de som är anställda i kommunens verksamheter.

Ett steg på vägen togs förra året när fullmäktige satsade sju miljoner kr för att möjliggöra särskilda insatser bl.a. för de yrkesgrupper som uppvisar högst sjukfrånvaro, bl.a. inom äldreomsorgen. Trots motstånd från de styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i fullmäktige lyckades vi övriga partier vinna majoritet för det förslaget. Men det räcker inte.

Faktorer som enligt forskningen påverkar hälsan negativt är små möjligheter att påverka arbetssituationen kombinerat med höga krav och bristande stöd i arbetet. Ledarskapets betydelse och ansvar, på olika nivåer i kommunen, måste särskilt uppmärksammas under kommande år. En strävan måste vara att få mer självbestämmande för personalen ute i verksamheten, så att de bättre kan styra över sin arbetssituation. Vår personal förtjänar bättre än att vara bland de mest sjukskrivna i landet och vi måste göra betydligt mer på detta område.

Det är allvarligt och obegripligt att de styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet uppvisar ett sådant bristande intresse för de kommunanställdas arbetssituation inom Umeå kommun.

Anders Ågren (M)
Kommunalråd

Elmer Eriksson (M)
Viceordförande i kommunstyrelsens personalutskott

SKL:s ekonomirapport

Av , , Bli först att kommentera 7

I dagens VK är det en artikel om Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) ekonomirapport som släpptes igår, och hur utsikterna ser ut för kommunerna och landstinget i Västerbotten. Jag själv är intervjuad apropå Umeås situation. Någon skattehöjning är verkligen inte aktuell i Umeå (vi ligger redan på en väldigt hög skattenivå) och det är positivt att även Lennart Holmlund (S) är tydlig på den punkten.

Vad sades då från SKL:s sida igår? Jo, bedömningen är att BNP växer för 2013 med 1,5 procent och 2014 med 2,5 procent. Samtidigt ser vi kostnadsökningar i sektorn till följd av kraftiga befolkningsförändringar. Sektorn som helhet beräknas därför endast klara nollresultat under 2013 och ett svagt positivt resultat 2014.

 

Svensk ekonomi hålls fortfarande tillbaka av en svag tillväxt i vår omvärld men räddas av de svenska hushållen som har goda finansiella förutsättningar. Demografiska förändringar med fler barn i skolverksamheterna och fler äldre ställer krav på kommuner och landsting att anpassa resurserna. Stora renoveringsbehov finns också skolor, VA-anläggningar, sjukhus mm. Detta är mycket tydligt även i vårt eget län.

Vi kan blicka tillbaka på fem riktigt goda år för våra kommuner och landsting. Överskotten har slagit rekord på rekord. 2012 var det starkaste resultatet hittills om jag kommer ihåg rätt. Enligt SKL-ekonomernas beräkningar så krävs nu både statliga tillskott utöver de redan beslutade, effektiviseringar och förändringar av skattesatsen för att nå tillräckliga överskottsmål till 2016.

Men för Umeå kommuns del kommer verkligen ingen skattehöjning på tal (på sikt borde skatten tvärtom sänkas). Vi har redan ca 2 kr högre kommunalskatt än jämförbara kommuner – det gäller att prioritera tydligare i kommunens arbetsuppgifter och ta en diskussion om vad som är viktigt och mindre viktigt. Budgetprocessen pågår för fullt och i juni kommer budgeten för 2014 att klubbas.

Arbetsmiljön måste upp på dagordningen

Av , , 3 kommentarer 7

I dagens Folkbladet är det en artikel om sjukskrivningstalen i länets kommuner. Umeå kommun har haft en högre sjukskrivningsnivå än riket under lång tid, och det är då en fråga där socialdemokraterna inte kan skylla ifrån sig och hävda att det är någon annans ansvar.

I artikeln uppmärksammas den interpellation som jag har lämnat till Christer Lindvall (S), ordförande i kommunstyrelsens personalutskott, som kommer att diskuteras på fullmäktige den 29 april.

 

Interpellationen ser ut på följande sätt:

Sjukfrånvaron inom Umeå kommun ökade år 2012

Umeå kommun borde, som arbetsgivare, öka insatserna för att skapa en bättre arbetsmiljö och därmed få ned sjukskrivningstalen. Av landets 290 kommuner hamnar vi på plats 198 när det gäller sjukfrånvaro. Det senaste året har sjukskrivningarna dessutom ökat från 5,6 procent (2011) till 5,8 procent (2012). Det måste ses som ett misslyckande med den hittills förda personalpolitiken i kommunen.

Ett steg på vägen togs förra året när fullmäktige satsade sju miljoner kr extra för att möjliggöra särskilda insatser för de yrkesgrupper som uppvisar högst sjukfrånvaro, bl.a. inom äldreomsorgen. Trots motstånd från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i fullmäktige lyckades vi övriga partier vinna majoritet för det förslaget. Men det räcker inte.

Faktorer som enligt forskningen påverkar hälsan negativt är små möjligheter att påverka arbetssituationen kombinerat med höga krav och bristande stöd i arbetet. En strävan måste vara att få mer självbestämmande för personalen ute i verksamheten, så att de bättre kan styra över sin arbetssituation.
 

Mina frågor till personalutskottets ordförande Christer Lindvall (S) blir därför:

1 Hur ser du på att sjukfrånvaron bland våra kommunanställda ökade under 2012?
2 Avser socialdemokraterna att genomföra några insatser för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö inom Umeå kommuns verksamheter?
 

Umeå 2013-04-15
 

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
 

Sjukfrånvaron ökade 2012 bland Umeås kommunanställda

Av , , 4 kommentarer 6

Jag har idag lämnat in en interpellation till personalutskottets ordförande Christer Lindvall (S), med anledning av att sjukfrånvaron ökade bland Umeå kommuns anställda under 2012. Vi har högre sjukfrånvaro än snittet för kommunerna i riket och ligger på plats 198 av landets 290 kommuner.

Det är hög tid att de styrande partierna – Socialdemokraterna och Vänsterpartiet – börjar ta dessa frågor om arbetsmiljön på allvar!

Interpellationen i dess helhet bifogas nedan:

Sjukfrånvaron inom Umeå kommun ökade år 2012

Umeå kommun borde, som arbetsgivare, öka insatserna för att skapa en bättre arbetsmiljö och därmed få ned sjukskrivningstalen. Av landets 290 kommuner hamnar vi på plats 198 när det gäller sjukfrånvaro. Det senaste året har sjukskrivningarna dessutom ökat från 5,6 procent (2011) till 5,8 procent (2012). Det måste ses som ett misslyckande med den hittills förda personalpolitiken i kommunen.

Ett steg på vägen togs förra året när fullmäktige satsade sju miljoner kr extra för att möjliggöra särskilda insatser för de yrkesgrupper som uppvisar högst sjukfrånvaro, bl.a. inom äldreomsorgen. Trots motstånd från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i fullmäktige lyckades vi övriga partier vinna majoritet för det förslaget. Men det räcker inte.

Faktorer som enligt forskningen påverkar hälsan negativt är små möjligheter att påverka arbetssituationen kombinerat med höga krav och bristande stöd i arbetet En strävan måste vara att få mer självbestämmande för personalen ute i verksamheten, så att de bättre kan styra över sin arbetssituation.

Mina frågor till personalutskottets ordförande Christer Lindvall (S) blir därför:

1 Hur ser du på att sjukfrånvaron bland våra kommunanställda ökade under 2012?
2 Avser socialdemokraterna att genomföra några insatser för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö inom Umeå kommuns verksamheter?

Umeå 2013-04-15

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
 

Kommunsektorn gör ett överskott på 18 miljarder för 2012

Av , , Bli först att kommentera 10

I torsdags släppte Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) höstens ekonomirapport via en direktsänd webbsändning. Om du vill se presskonferensen i efterhand, så kan du klicka här.

Det är ett starkt resultat, även om de kommande åren blir tuffare.

År 2012 pekar prognosen på att kommuner och landsting kommer att gå mot ett överskott på ca 18 miljarder kronor, bl.a. beroende på engångsintäkter på 11 miljarder kronor. För år 2013 beräknas resultatet bli 9 miljarder kronor.

År 2009 och 2010 gjorde den samlade svenska kommun- och landstingssektorn stora överskott, trots att vi då befann oss i en tuff internationell ekonomisk kris. Regeringens tillskott i form av statsbidrag inte bara räddade situationen utan kommuner och landsting gjorde alltså samlat rekordöverskott i boksluten. 2011 blev också ett överskott för sektorn på 6,5 miljarder, vilket var mindre än tidigare år. Kommunsektorn gjorde plus, medan landstingssidan gjorde minus. Den främsta orsaken till försämringen berodde på att pensionsskulden har omvärderats vilket resulterade i kraftiga minus. Men sammantaget ändå ett plus på 6,5 mdr alltså.

Prognosen för innevarande år – år 2012 – pekar nu alltså på ett rekordöverskott på ca 18 miljarder kronor.

Ingen kan numera påstå att regeringen "slaktat välfärden" under sin tid vid makten sedan 2006 – (ja möjligen skulle väl några socialdemokratiska Västerbottenspolitiker i landstinget och vissa kommuner kunna fortsätta med den oseriösa argumentationen) – för siffrorna talar sitt tydliga språk.

Trots värsta internationella ekonomiska krisen sedan 1930-talet har den svenska kommun- och landstingssektorn gjort rekordöverskott under dessa år. År efter år.

Alliansen har värnat och verkligen satsat på välfärden. Vi ser resultaten: Överskott i sektorn alla år, och inte bara överskott utan rekordöverskott. Landets kommuner hade det betydligt tuffare att klara ekonomin på den tiden socialdemokraterna styrde Sverige.

Frågor eller kritik beträffande missförhållanden/brister lokalt i kommunerna eller landstingen bör därför rikats till de politiker och partier som styr i den kommunen eller i just det landstinget.
 

 

Fullmäktige idag

Av , , Bli först att kommentera 4

I dag är det dags för månadens kommunfullmäktigesammanträde i Umeå. Förutom en rad beslutsärenden har vi också interpellationer och enkla frågor att debattera.

För egen del har jag – tillsammans med övriga Alliansgruppledare – väckt en interpellation om sjukfrånvaron, och hur det blir med de sju miljoner som vi avsatte särskilt i bokslutet 2011 för att öka insatserna för att minska sjukfråvaron. Jag är glad över att vi lyckades få igenom det förslaget, trots att socialdemokraterna och vänsterpartiet inte ansåg att det behövdes. Sjukfrånvaron bland de anställda i Umeå kommun är som bekant en av de högsta i landet och det är fullkomligt oacceptabelt. Vår personal förtjänar en bättre arbetsmiljö än så.

Jag har även ställt en fråga till personalutskottets ordförande Christer Lindvall (S) om hur kommunledningen egentligen ser på beslutet att alla anställda ska ha rätt till heltid. Modellen kritiserades nyligen av vänsterpartiets gruppledare Tamara Spiric, och därför behövs det ett klargörande om hur den styrande majoriteten ser på detta.

Frågan ser ut enligt följande:

 

Enkel fråga till personalutskottets ordförande Christer Lindvall (S):

Vad tycker egentligen kommunledningen om rätten till heltid?

Umeå kommun har beslutat att införa en modell som innebär att de anställda har en rättighet att arbeta heltid, om de så önskar. Heltid är norm. Detta är ett i grunden mycket bra beslut – som vi moderater står bakom – men frågor har väckts i takt med att pilotprojektet ”Helatiden” nu har sjösatts. Noterar bl.a. att en ledande företrädare för den styrande majoriteten kritiserar modellen i tidningen Folkbladet den 14/9.

Min fråga till personalutskottets ordförande Christer Lindvall (S) är därför:

– Hur ser du på den kritik som riktas mot pilotprojektet ”Helatiden”?

– Står den styrande majoriteten i Umeå kommun fast vid beslutet att erbjuda alla anställda rätten till heltid?

Umeå 2012-09-20

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Hur blir det med insatserna för att minska den höga sjukfrånvaron?

Av , , 1 kommentar 8

Alliansen i Umeå har under en lång rad år uppmärksammat den oroväckande höga sjukfrånvaron bland våra kommunanställda. Det tyder på dålig arbetsmiljö. Vid fullmäktige i april lyckades vi få igenom ett yrkande om ökade insater för att minska sjukfrånvaron.

Men vad har hänt sedan dess? Den frågan vill vi få svar på vid nästa fullmäktige, och har därför ställt nedanstående interpellation till personalutskottets ordförande.

 

Interpellation till personalutskottets ordförande Christer Lindvall (S):
 
 
Ökade insatser för att minska sjukfrånvaron
 
Den 23 april tog vi beslut om Umeå kommuns ”Bokslut 2011” i kommunfullmäktige. Vid sammanträdet bifölls efter votering ett yrkande från Allianspartierna om att öka insatserna för att minska sjukfrånvaron bland våra anställda inom kommunen. Sju miljoner kr avsattes i bokslutet för detta ändamål.
 
Umeå kommuns anställda har nämligen fortsatt ett av landets högsta sjuktal, och vi är angelägna om att förbättra arbetsmiljö, rehabilitering och annat för att kunna minska sjukfrånvaron.
 
Det har nu gått ca fem månader sedan beslutet togs, så det vore intressant att veta vad som händer i denna fråga. Vi ställer i första hand frågan till ordföranden i kommunstyrelsens personalutskott, även om det i ett senare skede lär komma upp till arbetsutskottet för beslut.
 
 
Våra frågor till Christer Lindvall (S) blir därför:
 
1.      Finns det några förslag på hur de sju miljonerna skall användas och hur ser förslagen ut?
2.      När kommer detta i så fall upp till beslut?
 
 
 
Umeå 2012-09-10
 
 
 
Anders Ågren, kommunalråd (M)
Britt-Marie Lövgren, gruppledare (FP)
Mattias Larsson, gruppledare (C)
Veronica Kerr, gruppledare (KD)

Personalen förtjänar en bättre arbetsmiljö

Av , , 1 kommentar 8

Personalen som jobbar inom Umeå kommun förtjänar en bättre arbetsmiljö. Från Alliansen är vi fortsatt mycket bekymrade över den höga sjukfrånvaron bland de kommunanställda inom Umeå kommun. På det här området ligger vi bland de allra sämsta i landet.  Av de 264 kommuner som rapporterade in statistik över sjukfrånvaro år 2011 låg Umeå kommun på plats 225. Trots att ca 500 miljoner kronor mer satsas år efter år i kommunens verksamheter, än andra kommuner, så är resultatet sjukare personal.

Vår personal i de kommunala verksamheterna förtjänar en bättre arbetsmiljö! Här är ett av de största misslyckandena hos den socialdemokrati som styrt Umeå närmare 18 år i rad nu.

Vid behandlingen av Bokslutet för 2011 – i april 2012– så vann Alliansens förslag om utökade insatser för minskad sjukfrånvaro bifall. Sju miljoner kr kommer därför att användas för bl.a. rehabiliteringsinsatser och ökade friskvårdsinsatser. Det är ett steg på vägen.

Men vi vet också att människor mår bättre när man kan påverka sin arbetssituation. Alliansen vill därför öka frihetsgraden för våra kommunala verksamheter. Ett effektivt sätt att få bättre arbetsmiljö har visat sig vara att bilda intraprenader. När man blir mindre detaljstyrd uppifrån, och får mer självbestämmande på golvet – så sjunker sjuktalen. Här har utvecklingen stannat av – det vill vi ändra på. Vi vill se fler intraprenader i den kommunala verksamheten.

Tyvärr avslogs våra förslag på detta område i samband med kommunfullmäktigesammanträdet då budgeten för 2013 antogs i juni.

Röda och blå kommuner – nästan ALLA har lägre skatt än Umeå

Av , , 1 kommentar 9

Anförande nummer två i gruppledaromgången.

 

Som vanligt – det talade ordet gäller.

 

Anförande 2, 2012-06-18

Ordförande, ledamöter, åhörare!

Jag höll mitt första inledningsanförande som ny gruppledare för moderaterna i budgetdebatten år 2002. Det har nu hunnit gå närmare 10 år sen dess. Själv har jag – för att citera min frisör – ”blivit ganska gråhårig” och det får man väl leva med – samtidigt som jag å andra sidan har betydligt bättre kondition nu än då. Så det ena kanske tar ut det andra 🙂

Och när jag i torsdags eftermiddag satt och skrev lite på mitt anförande, så insåg jag att mycket är detsamma i debatten. Inte så konstigt. Det är samma parti, med samma personer, som styr i Umeå. Förvisso med en tonvikt åt vänster efter valet 2010.

Varje år i fullmäktigedebatten har vi debatterat nivån på kommunalskatten. Varje år – med något enstaka undantag – har huvudfokus varit på skattesänkning eller inte. Och även det år som vi i Alliansen inte föreslog skattesänkning för det kommande året, så blev debatten ett fokus på skattenivån. När jag tittat tillbaka, så har jag nu konstaterat att vi skulle kunnat ha sänkt skatten i stor sett varje år, helt enligt de förslag vi moderater och på senare år även Alliansen presenterat.

Det innebär ju inte per automatik att framtiden ser ut på samma sätt. Vi har facit för det som har skett, men om framtiden kan vi bara spekulera, med mer eller mindre goda argument och överväganden.

Men i tio års tid har jag och Moderaterna haft rätt, när jag stått och argumenterat för möjligheten att kunna sänka skatten. Och i tio års tid har Lennart Holmlund och socialdemokraterna haft fel när han sagt att det är omöjligt. Men det är alltså om vi tittar i backspegeln.

Jag nämnde i mitt första anförande att Umeå kommun har gjort stora överskott. Pengar som man tagit ut i skatt av umeåborna. Kommunalskatten är som bekant den skatt som drabbar dem med låga inkomster allra hårdast.

2010 blev för Umeå kommun All-time high, även 2011 blev faktiskt ett starkt år (egentligen +221 mkr före avsättningar och utrangeringar) och nu för år 2012 går vi mot ett rekordöverskott. På koncernnivå (114+95 mkr) över 200 mkr.

Och för varje år vi tar ut mer skatt än nödvändigt, så minskar vi människors frihet. Vi minskar deras möjlighet att själva avgöra vad de ska göra med sina pengar. Många lever på marginalen. Nya kläder till barnen, att unna sig en resa med familjen, en ny cykel – ja, det är sådant som umebor varje år tvingas göra avkall på varje år för att vi här i fullmäktige har en av landets högsta skattenivåer.

I tio års tid så skulle vi kunna ha haft en lägre skattenivå.

Men socialdemokraterna och vänsterpartiet vill ju inte sänka skatten av ideologiska skäl. Hellre än att umeborna själva – undersköterskor, lärare, metallare, poliser, städare – får behålla en större del av sin lön, så väljer socialdemokraterna – numera ivrigt påhejade av koalitionsvännerna i Vänsterpartiet – att brandskatta kommuninvånarna.

Med risk för att bli anklagad för att vara tjatig så tänkte jag fortsätta att beröra just skattefrågan. Detta eftersom den blivit den tydligaste skiljelinjen mellan Alliansen och socialdemokraterna under Holmlunds ledning.

Jag fortsätter traditionen att citera Gustav Möller, socialminister i Hjalmar Brantings ministär på 1920-talet som en gång konstaterade:
”Varje fel använd skattekrona är en stöld från skattebetalarna”

Umeå kommun tar nu ut så mycket i skatt av invånarna att det blir saftiga överskott år efter år. All-time high kommer i boksluten som ett brev på posten. Det är en sak att ha ordning på finanserna – för det ska man ha. Men nu lägger kommunen pengar på hög år efter år istället. Låt oss titta tillbaka lite.

För 2005 gjorde Koncernen Umeå kommun ett plus på 160 miljoner kronor, som egentligen var ändå bättre (+110 mkr pensionsinlösen) så egentligen var det plus 270 miljoner. För 2006 gjorde Koncernen Umeå kommun ett plus på 274,6 miljoner kronor. 2007 gjorde Koncernen Umeå ett plus på 286,9 miljoner kronor. Och för 2008 gjorde Koncernen Umeå ett plus på 50 miljoner kronor (plus extraavsättning till pensioner med 123 mkr). Och för 2009 gjorde Koncernen Umeå ett plus på 159 miljoner kronor (trots avsättningar till både pensioner och Kulturhuvudstad). År 2010 gjorde Umeå kommun 213 mkr i plus, och räknar vi hela Koncernen Umeå kommun 298 miljoner kr i plus. Resultatet var belastat med särskilda nedskrivningar på 118 mkr, så resultatet är egentligen för koncernen över 400 mkr plus! Motsvarar TVÅ kronor i skatt. För 2011 gjorde Koncernen Umeå ett överskott på 64 miljoner kr, och på slutraden för själva förvaltningssidan står det ett 0-resultat. Då ska man komma ihåg att vi gjorde särskilda utrangeringar och avsättningar. Så egentligen var även 2011 ett starkt ekonomiskt resultat på 221 miljoner kr för koncernen Umeå.

Att fortsätta ta ut så här mycket i skatt är ju snudd på skandal. Om vi använder oss av den gamle socialdemokraten Möllers ord så är det en stöld från skattebetalarna!

Från de borgerliga partierna är vi överens om att sänka skatten stegvis under den kommande planeringsperioden så att vi vid slutet av nästa mandatperiod har sänkt skatten med 1 krona. Det är en betydelsefull signal.

Det finns ett antal kommuner i landet, som vi normalt brukar jämföra oss med. (Helsingborg, Linköping, Lund och Västerås har ungefär 2 kr lägre kommunalskatt än Umeå. Uppsala och Örebro har mer än 1 kr lägre kommunalskatt. Och egentligen är skillnaden ännu större! Räknar vi in nettointäkterna från råkraften för Umeå kommun så har vi ytterligare 177 mkr, vilket motsvarar nästan en till krona i skatt.

Och då är frågan. Har alla dessa 251 kommuner i landet sämre välfärd än Umeå kommun? Nej, självklart inte. Det vore ju unikt om Umeå kommun inte skulle kunna spara en liten del av dessa pengar, och därmed sänka skatten! Inom alliansen har i vårt förslag föreslagit en stegvis sänkning av kommunalskatten. Även med våra sänkningar kommer vi fortfarande att ha högst skatt av alla jämförbara kommuner, så Umeå kommun har en lång väg att vandra.