Etikett: SKL

Möte med Hatt

Av , , Bli först att kommentera 5

Sitter på Arlanda Express och är på väg hemåt efter tre dagar i Stockholm. Förmiddagen har ägnats åt M-gruppmöte, Alliansträff och därefter styrelsemöte med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Utöver ett 20-tal beslutsärenden så fick vi besök av bl.a. IT- och energiminister Anna-Karin Hatt. Överläggninga roch diskussion om digitaliseringens utmaningar och möjligheter för inte minst offentlig sektor. Det pågår ett intensivt arbete inom myndigheter, bland kommuner och landsting. Här finns det mycket att vinna på att ta tillvara möjligheterna till effektivisering, bättre service till medborgarna och mindre kostnaderna för det allmänna genom god samordning mellan berörda parter.

En riktigt intressant förmiddag. I Stockholm skiner förövrigt solen. Nu till Arlanda, och därifrån vidare hem till Umeå.

Skönt med fredag! På återhörande!

 

SKL-dagar

Av , , Bli först att kommentera 5

Vaknade i ett soligt Stockholm. Är nämligen på plats i huvudstaden för månadens sammanträden med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Idag väntar gruppmöte med moderaterna, då vi går igenom alla ärendelistor till beredningarna och styrelsen. Sen gemensam information för alla partier: Jesper Strömbäck från Framtidskommissionen kommer att tala på temat "Stad och land – utmaningar nu och i framtiden", och Marie Hemmingsson från Delegationen för jämställdhet i arbetslivet under rubriken "Sverige – hur jämställda är vi?". Brukar försöka använda tiden effektivt de gånger jag är nere i Stockholm så jag har även bokat in lite partiinterna träffar under torsdagen.

Full fart – vi hörs!.

 

Ny skatteunderlagsprognos från SKL

Av , , 2 kommentarer 7

Igår presenterade Sveriges Kommuner och Landsting en ny skatteunderlagsprognos och i ett cirkulär även budgteförutsättningar för åren 2013-2016. Sådant som i nästa steg är av intresse när kommuner och landsting ska arbeta med kommande års budgetförslag.

I senaste prognosen ser det något ljusare ut än i december. Positiva signaler från svensk ekonomi och omvärlden gör att SKL:s ekonomer gör bedömningen att det börjar ljusna för svensk ekonomi. Skatteintäkterna beräknas nu öka något snabbare än den föregående prognosen visade.

 

Bedömningen är att BNP ökar 1,4 procent 2013. Det är något högre än 2012, men arbetslösheten stiger ytterligare något under 2013. Först i början av 2014 kan man tala om en mer påtaglig förbättring av arbetsmarknadsläget.

Däremot kan vi konstatera att skatteunderlaget utvecklas förhållandevis bra under 2013 – kommunsektorns skatteintäkter ökar i prognosen från SKL med 3 miljarder kronor jämfört med tidigare bedömning.

Helhetsbedömningen för sektorn är följande: kommunerna går mot ett överskott på 8,2 miljader kr år 2013, och landstingen på ett överskott på 3 miljarder. Sektorn som helhet går alltså mot ett överskott för 2013 på 11,2 miljarder kr.

Det ser alltså lite bättre ut, men en prognos är en prognos. Det finns många osäkerhetsmoment. Vi har lärt oss att det kan svänga snabbt.

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Britt-Marie Lövgrens (FP) minne hedrades på SKL i Stockholm

Av , , Bli först att kommentera 6

Vid gårdagens politikerinformation på Hilton fick de politiska partierna i styrelsen och beredningarna information om det ekonomiska läget, prognoser framåt av prognoschefen på Konjunkturinstitutet och SKL:s chefsekonom, liksom en dragning om den nationella samordningen för att motverka brottslighet i samband med idrottsarrangemang.

Mötet inleddes dock med alla SKL-företrädare från de olika partierna hedrade umeåpolitikern Britt-Marie Lövgrens minne med en tyst minut. Ordförande Anders Knape berättade om alla hennes insatser för förbundet och de tunga uppdrag hon hade haft genom åren. Hon lämner att stort tomrum efter sig även på den nationella politikerarenan.

Nu väntar sammanträden med styrelsen för SKL. Vilka vi är som sitter i styrelsen kan du se om du klickar på den HÄR länken.

Två dagar i Stockholm

Av , , Bli först att kommentera 8

Arbetsveckan avslutades med två dagar i huvudstaden, och för ovanlighetens skull så var det ett snötäckt Stockholm som hälsade oss välkommen. Utöver interna gruppmöten med moderata SKL-gruppen och Alliansföreträdare så hade vi ordinarie styrelsemöte Med SKL på fredagen. Hanterade remisser kring nya karriärtjänster för lärare, där Vänsterpartiet var det enda som hade avvikande uppfattning och var negativa till regeringens förslag. Likaså ärenden om medfinansiering via bro- och vägavgifter, överenskommelser om rehabilitering etc, samt avtalsfrågor. Ärendena spänner som synes över många viktiga områden.

Hann även med ett sammanträde med den partikommitté där jag själv sitter ordförande, nämligen den M-kommitté som har partistyrelsens uppdrag att se över moderaternas nationella, regionala, lokala rekryterings- och nomineringsregler. Vi har skickat ut nuvarande regler på remiss till landets alla moderata länsförbund, och nu har vi fått svar av dessa, samt fördjupat diskussionen kring några områden. Det hinner bli ytterligare en remissrunda med våra ändringsförslag innan vi i mars 2013 ska vi avlägga slutrapport till partistyrelsen.

Det är mycket som skall hinnas med på dygnets 24 timmar så det gäller att vara effektiv 🙂

Men nu är det lördag, och dags att slutföra julklappsinköpen. Trevlig helg!

 

På väg till Stockholm

Av , , Bli först att kommentera 13

Tidig morgon för att hinna med flyget som går 06.35. Det är den tiden i månaden då vi har sammanträde i Stockholm med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Idag väntar först träff med de moderata partikollegorna, som har uppdrag i SKL:s olika beredningar. Genomgång av alla ärendelistor inför deras sammanträden.

Därefter samlat informationsmöte för alla partier på Hilton: f.d finansministern Kjell-Olof Feldt (S) på temat "Välfärden kommer att kosta mer pengar – var hittar vi pengarna". Glädjande är att vi även får besök av infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd (M) som ska prata om innehållet i infrastrukturpropositionen: "Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem". Högintressant och högaktuellt, på många sätt. Så sent som igår hade vi i Umeå överläggningar med Trafikverket tillföljd av just infrastrukturpropositionen, som innebär den sammantaget största satsningen i modern tid på vägar och järnvägar. Ramen har aldrig varit större för infrastrukturen.

Dagarna i Stockholm, då det är SKL-möten, är mycket bra tillfällen att hinna nätverka och lobba för olika frågor i direktkontakt med andra ledande politiker i landet, såväl de "tyngsta" kommun- och landstingspolitikerna som ledande rikspolitiker. Så utöver själva sammanträdena som äger rum torsdag-fredag, så är det värdefulla tillfällen att kunna sätta sig i lugn och ro för mer informella överläggningar. Så blir det även denna gång.

På återhörande!

Vilka är lokalpolitikerna i Västerbotten?

Av , , Bli först att kommentera 12

Idag publicerar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en rapport om Västerbottens politiker. En kartläggning och studie över alla dem som har politiska uppdrag i länets kommuner och landsting.

Av de ca 1700 förtroendevalda i Västerbotten är 96 procent fritidspolitiker och sköter alltså sina uppdrag på fritiden, vid sidan av studier och ordinarie arbete. Fokus har annars en tendens att enbart hamna på på de med heltidsuppdrag, men de allra allra flesta politiker i Västerbotten sköter alltså sina uppdrag vid sidan om jobb och studier.

Det är också bra om sammansättningen av de förtroendevalda återspeglar befolkningen, till exempel när det gäller kön, ålder, utbildning och födelseland. Med olika erfarenheter och perspektiv ökar möjligheten att de förtroendevalda fattar bra beslut. Därför kan också en sådan här rapport vara ett bra underlag när partierna ska fundera över sina interna rekryteringsprocesser.

Invånarna i Västerbotten är, liksom de svarande i övriga delar av landet, mer nöjda med kommunen som plats att bo och leva på och hur den kommunala verksamheten fungerar, jämfört med möjligheten till insyn och inflytande över de kommunala besluten och verksamheterna.

Nedan hittar ni det pressmeddelande som skickats ut, med några av huvudpunkterna i rapporten för Västerbotten. Hela rapporten finns att hämta hem på SKL:s hemsida: skl.se 

 

PRESSMEDDELANDE
2012-11-14

För mer information: Martin Lidhamn, projektledare på avdelningen för ekonomi och styrning, tfn: 08-452 78 14, mobil: 072-525 35 27, e-post: [email protected]
Björn Kullander, handläggare på avdelningen för ekonomi och styrning, tfn: 08-452 78 27, mobil. 070-692 45 18, e-post: [email protected]

Vilka är lokalpolitikerna i Västerbottens län?
96 procent av knappt 1 700 förtroendevalda i Västerbottens län är fritidspolitiker och har uppdrag vid sidan av studier eller ordinarie arbete. I Västerbottens län är det färre antal invånare per förtroendevald än landet som helhet.

SKL presenterar i en ny rapport vad som är utmärkande för de lokala politikerna i alla femton kommuner och Västerbottens läns landsting. I rapporten redovisas också valdeltagandet, hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna.

– Det är positivt att få en fördjupad bild av vilka det är som lägger ner sin tid på att ta ansvar och fatta beslut som påverkar de som bor och arbetar i varje län. Min förhoppning är att resultaten väcker tankar om hur vi kan bli ännu bättre på att förstärka de grupper som är underrepresenterade i fullmäktigeförsamlingar, nämnder och styrelser, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Några resultat om de förtroendevalda i Västerbottens län:
• Fler kvinnor än män i Nordmaling.
• Var tionde politiker har barn under 6 år. I Vindeln är var femte småbarnsförälder.
• Utrikes födda är relativt väl representerade.
• Andelen kvinnor i landstinget är något högre än i landet som helhet.

Ladda ner rapporten: ”2012 Vilka är lokalpolitikerna i Västerbottens län?”.

Kontaktpersoner i Västerbottens län:
Lilly Bäcklund, S, Lycksele kommun, tfn: 070-581 66 04
Anders Ågren, M, Umeå kommun, tfn: 070-341 67 64

Följ oss på Twitter: @S_K_L
 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Umeå kommun bör inrätta karriärtjänster för lärarna

Av , , Bli först att kommentera 8

Vid måndagens sammanträde med kommunfullmäktige i Umeå ska jag få svar på min fråga om möjligheten att även Umeå kommun kan inrätta karriärtjänster för lärarna i Umeå. Frågan är ställd till för- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S).

Karriärtjänster skulle ge en rejäl lönelning för de duktiga lärare som berörs av en sådan satsning. Mellan 5.000 – 10.000 kr mer i månaden. Utöver det avtal som redan slutits mellan SKL och lärarfacken.

Interpellationen bifogas nedan:

 

Interpellation till för och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S):
 

Premiera de bästa lärarna– inrätta karriärtjänster även i Umeå!

De allra flesta är överens om att läraryrket måste få bli mer attraktivt. Bra lärare är den viktigaste faktorn för en bra skola och därför är det positivt att lyfta lärare som bidrar till utvecklingen av skolan.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2013 satt av extra medel till kommunerna för att möjliggöra en karriärstege, som ökar attraktion och lönespridning i läraryrket. Satsningen innebär ett rejält kliv framåt för ökade karriärvägar för undervisande lärare, med lönelyft kring 5 000 kronor för s.k. förstelärare och 10 000 kr för lektorer. Satsningen på lektorat och förstelärare kommer att förstärka kvaliteten i den svenska skolan. De ökade kostnaderna finansierar regeringen genom ett årligt statsbidrag på ca 880 miljoner kronor. Regeringen uppskattar att ungefär 10.000 lärare kommer att beröras av karriärtjänsterna.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har välkomnat regeringens satsning. Karriärutvecklingsreformen innebär utvecklingssteg för yrkesskickliga lärare inom hela grund- och gymnasieskolan. Syftet är att premiera de bästa lärarna.

Respektive kommun avgör själv om man ska införas ett system med karriärtjänster, vilka lärare som ska utnämnas till respektive tjänst och vad tjänsten i så fall mer i detalj skall innehålla. Statsbidraget är speciellt riktat till detta ändamål. Inför huvudmannen/kommunen inte några karriärtjänster så får kommunen inte heller ta del av de 880 miljonerna per år.

Det här borde vara av stort intresse för skolorna i Umeå. Vi vet att andra kommuner redan meddelat sitt intresse – Stockholms Stad har exempelvis förklarat att de avser att anställa 400 lärare på dessa karriärtjänster.

Min fråga till för- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren blir därför:

1. Hur ser du på inrättandet av nya karriärtjänster för lärarna?
2. Anser du att Umeå kommun bör ta del av statens extrapengar och inrätta karriärtjänster (förste lärare resp lektorer) för lärarna i Umeå?
3. Om svaret är ja – hur många karriärtjänster kan det bli aktuellt med inom Umeå kommun?

Umeå 2012-10-09

Anders Ågren
Kommunalråd (M)

 

 

Kommunsektorn gör ett överskott på 18 miljarder för 2012

Av , , Bli först att kommentera 10

I torsdags släppte Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) höstens ekonomirapport via en direktsänd webbsändning. Om du vill se presskonferensen i efterhand, så kan du klicka här.

Det är ett starkt resultat, även om de kommande åren blir tuffare.

År 2012 pekar prognosen på att kommuner och landsting kommer att gå mot ett överskott på ca 18 miljarder kronor, bl.a. beroende på engångsintäkter på 11 miljarder kronor. För år 2013 beräknas resultatet bli 9 miljarder kronor.

År 2009 och 2010 gjorde den samlade svenska kommun- och landstingssektorn stora överskott, trots att vi då befann oss i en tuff internationell ekonomisk kris. Regeringens tillskott i form av statsbidrag inte bara räddade situationen utan kommuner och landsting gjorde alltså samlat rekordöverskott i boksluten. 2011 blev också ett överskott för sektorn på 6,5 miljarder, vilket var mindre än tidigare år. Kommunsektorn gjorde plus, medan landstingssidan gjorde minus. Den främsta orsaken till försämringen berodde på att pensionsskulden har omvärderats vilket resulterade i kraftiga minus. Men sammantaget ändå ett plus på 6,5 mdr alltså.

Prognosen för innevarande år – år 2012 – pekar nu alltså på ett rekordöverskott på ca 18 miljarder kronor.

Ingen kan numera påstå att regeringen "slaktat välfärden" under sin tid vid makten sedan 2006 – (ja möjligen skulle väl några socialdemokratiska Västerbottenspolitiker i landstinget och vissa kommuner kunna fortsätta med den oseriösa argumentationen) – för siffrorna talar sitt tydliga språk.

Trots värsta internationella ekonomiska krisen sedan 1930-talet har den svenska kommun- och landstingssektorn gjort rekordöverskott under dessa år. År efter år.

Alliansen har värnat och verkligen satsat på välfärden. Vi ser resultaten: Överskott i sektorn alla år, och inte bara överskott utan rekordöverskott. Landets kommuner hade det betydligt tuffare att klara ekonomin på den tiden socialdemokraterna styrde Sverige.

Frågor eller kritik beträffande missförhållanden/brister lokalt i kommunerna eller landstingen bör därför rikats till de politiker och partier som styr i den kommunen eller i just det landstinget.
 

 

Bra lärare viktigaste faktorn för en bra skola

Av , , 1 kommentar 6

I dagens VK skriver jag och moderaternas ledamot i för- och grundskolenämnden, Terese Andersson, om moderaternas förslag att även Umeå kommun ska inrötta karriärtjänster för lärarkåren.

Insändaren bifogas nedan.

 

Premiera de bästa lärarna även i Umeå

Moderaterna i Umeå välkomnar regeringens satsning på karriärtjänster för lärare. Satsningen innebär ett rejält kliv framåt för ökade karriärvägar för undervisande lärare, med lönelyft kring 5 000 kronor i månaden för förstelärare och 10 000 kr i månaden för lektorer.

Nu måste Umeå kommun ta tillvara denna möjlighet att satsa på våra lärare, utöver de möjligheter som redan finns via den egna kommunala budgeten. Bra lärare är den viktigaste faktorn för en bra skola. Respektive kommun avgör själva om man ska införas ett system med karriärtjänster, vars extrakostnader finansieras med statliga medel.

Syftet är att premiera de bästa lärarna. Det här borde vara av stort intresse för skolorna i Umeå. Vi vet att andra kommuner redan meddelat sitt intresse. Vi moderater anser att Umeå kommun också borde göra denna satsning på lärarna.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)

Terese Andersson
Ledamot i För- och grundskolenämnden (M)