Etikett: sociala

Oroande ökning av nätdroger även i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 9

Igår skickades ett pressmeddelande ut från UmeBrå – vårt brottsförebyggande råd i Umeå där jag själv sitter med som vice ordförande. Användandet av nätdroger i Umeå ökar oroväckande. Var sjunde gymnasieelev i Umeå har testat narkotika. Det visar Unga enkäten, som genomförts på stadens skolor. Siffrorna kommer samtidigt som de som dagligen arbetar med unga ser ett ökat användande av nätdroger.

Filmen ovan har gjorts med syftet att få upp ögonen för problemet och länka till alla goda krafter i stan.

Nu inleds en kraftsamling för att uppmärksamma problemen och vända trenden. Läs mer på hemsidan för UmeBrå.

Alliansen Umeå prioriterar välfärden

Av , , 2 kommentarer 5

Fullmäktige tar idag beslut om Umeå kommuns budget för 2012. I dagens VK skriver Alliansen Umeås gruppledare om vårt gemensamma budgetförslag.

Bifogas nedan:

Alliansen Umeå satsar på välfärdens kärna och utökad kollektivtrafik

Idag tar kommunfullmäktige i Umeå beslut om budgeten för år 2012. För sjätte året i rad presenterar Alliansen Umeå ett gemensamt budgetförslag för kommunens framtida utveckling. Släpp loss kreativiteten, satsa på välfärdens kärna och ge umeåborna makten att bestämma mer själva. Mot Alliansen står den styrande koalitionen av vänsterpartister och socialdemokrater.

Den största satsningen i Alliansens budgetförslag sker inom äldre- och handikappomsorgen. Tack vare en mycket stark utveckling i svensk ekonomi, kan vi möta de volymökningar som sker under kommande år. Vi vill se en verksamhet som präglas av medmänsklighet. Livet ska kunna levas från den första till den sista dagen, oavsett ålder och funktionsnedsättningar. Frågor som personalbemanning och tid att uppmärksamma våra äldres behov är högprioriterade.

Vi vill också ta krafttag för att förbättra arbetsmiljön för de anställda inom Umeå kommun. De i nationell jämförelse höga sjuktalen är inte acceptabla. Människor mår bättre när arbetssituationen kan påverkas. Av största vikt är att öka frihetsgraden för våra kommunala verksamheter. Minska därför politisk toppstyrning och öka istället personalens ansvar och befogenheter. Ett konkret sätt att nå detta är att uppmuntra bildandet av s.k. intraprenader – verksamheter och arbetsplatser med större frihetsgrad och påverkansmöjligheter. Vi har goda exempel på intraprenader men de har tyvärr motarbetats av de styrande partierna. För att minska sjukfrånvaron ytterligare vill vi öka de kommunala insatserna för rehabilitering och friskvård.

Umeå borde ha Sveriges bästa skola. Alliansen ser bristerna i Umeås skolor när det gäller såväl arbetsmiljön i grundskolan som barngruppernas storlek i förskolan. Därför förslår vi extra medel jämfört med tidigare år för att nå dels målsättningen med 15 barn per grupp, dels för att möjliggöra minskade klasstorlekar på högstadiet. Vi välkomnar att S/V äntligen tillför de medel som krävs i förskolan, men beklagar samtidigt att de styrande inte vill göra något åt de stora klasserna på högstadiet. Dessutom ser vi inom Alliansen Umeå med oro på den sjunkande utvecklingen när det gäller elever som väljer yrkesutbildningar eftersom Sverige inom exempelvis vården kommer ha stora brister inom några år. Alliansen Umeå vill därför göra extra satsningar på just yrkesutbildningar. För att samhället ska fungera behövs människor med både teoretiska och praktiska kunskaper, detta glöms ofta bort i den allmänna debatten.

Ett framtida Umeå är ett hållbart Umeå. För att förbättra kollektivtrafiken och få ännu fler umebor att åka buss ska turtätheten ökas. Genom de pengar vi tillför kollektivtrafiken möjliggörs dessutom fler linjesträckningar vilket ökar tillgängligheten. Byggandet av en ny gång- och cykelbro över Umeälven mellan Lundåkern och Bölesholmarna tidigareläggs också till år 2012.

Finansieringen av vissa av våra förslag sker genom att minska och samordna gemensam administration. Till detta krävs krafttag och tydliga direktiv för att inte den stora förvaltningsomorganisationen i ska misslyckas. Hittills lyser resultaten med sin frånvaro, med tanke på att ambitionen ursprungligen var att spara 100 miljoner kr på detta.

Grunden för all vår gemensamma välfärd är jobb och företagande. Alliansen Umeå vill stärka det lokala näringslivet och förbättra företagsklimatet. Här handlar det inte så mycket om pengar i budgeten, utan istället om en attityd i beslutsfattandet. Vi noterar att S/V har strukit alla formuleringar om konkurrens, alternativa driftsformer och entreprenader i sitt budgetförslag. Det är fel väg att gå, men vi förstår att Vänsterpartiet nu fått gehör för sin företagsfientliga linje. I vårt budgetförslag föreslår därför införande av s.k. utmaningsrätt och ökad andel konkurrensupphandlingar. Vidare en satsning på företagsinkubatorer och bättre förutsättningar för de företag som vill etablera sig i Umeå. Det finns nämligen snart ingen attraktiv mark kvar att erbjuda de handelsföretag som vill etablera sig i vår kommun. Målsättningen är att innan utgången av 2014 bli rankad som en av de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat.

Umeå kommun har en mycket stark ekonomisk ställning. År efter år redovisas rekordöverskott på flera hundra miljoner kr. Detta innebär att en högre skatt än vad som behövs för att värna välfärden tas ut. Varför ska en umebo betala mer i skatt än exempelvis en person som råkar bo i S-styrda Luleå? Alliansen Umeå föreslår en stegvis skattesänkning med 1 krona under en fyraårsperiod. För en familj med medelinkomster, där båda arbetar, skulle det ge 6000 kr mer i plånboken per år.

Sammanfattningsvis är äldre- och handikappomsorg, förskola och skola de stora vinnarna i Alliansens budgetförslag, medan byråkrati och tillfälliga projekt får stryka på foten. En tydlig satsning på kollektivtrafiken ger också fler umebor möjlighet att lämna bilen hemma när de ska ta sig till jobbet. Tillsammans tar vi ett helhetsansvar för Umeå.

Anders Ågren
Kommunalråd (m)

Britt-Marie Lövgren
Gruppledare (fp)

Mattias Larsson
Gruppledare (c)

Veronica Kerr
Gruppledare (kd)

Alliansen Umeås budgetförslag för 2012

Av , , 3 kommentarer 10

Idag har Alliansen Umeå presenterat budgetförslaget för år 2012, och det följer i stora drag det program vi gemensamt gick till val på.

Följande pressmeddelande sammanfattar huvuddragen:

 

Pressmeddelande

En investering i  Umeås framtid

För sjätte året i rad presenterar Alliansen Umeå ett gemensamt budgetförslag
för Umeås utveckling mot en stad med möjligheter för alla.

– Vi vill skapa en stad där alla individer får leva och utvecklas, med satsningar på skola och det sociala. Samtidigt vill vi frigöra resurser till kommuninvånarna, genom att omorganisera Umeå kommun till en smidigare och mer flexibel organisation, säger Alliansen Umeå.

Alliansen Umeå prioriterar satsningar på skolan då det är här som hela samhällets framtid finns – därför satsas 40 miljoner kronor till för- och grundskolan. Mindre barngrupper i förskolan och att minska klasstorlekarna i högstadiet är också prioriterade områden. Dessutom vill vi att kommunen ska uppmuntra enskilda initiativ till förskolor, t ex nära stora arbetsplatser. En annan viktig satsning är 2 miljoner till yrkesutbildningar då det snart kommer att vara brist på arbetskraft inom dessa områden.

Alla ska må bra av att bo, leva och arbeta i Umeå. Att Umeå har mycket höga sjuktal måste vi göra någonting åt, därför satsar Alliansen Umeå 72 miljoner till det sociala och 3 miljoner på arbetsmiljö och personalvård för anställda i Umeå kommun. Dessutom ska det finnas möjligheter för alla, inom handikapp- och äldreomsorgen
ska brukaren stå i centrum genom en värdighetsgaranti som innebär att krav kan ställas på omsorgen.

Att vi har dålig luft i innerstan är någonting som det behövs göras någonting åt. Därför satsar Alliansen Umeå 4 extra miljoner på kollektivtrafik och 3 miljoner på underhåll av Umeås gång- och cykelvägar så att det ska bli lättare att välja miljövänliga resealternativ. Dessutom vill vi påbörja byggnationerna av gång- och cykelbron till Bölesholmarna under 2012.

Umeå kommun har gått igenom en omvälvande omorganisering, ändå har kommunen sparat minimalt på förändringarna. Alliansen Umeå vill skapa en smidigare organisation med tydligare styrning och direktiv till verksamhetsområdena för att kunna frigöra mer resurser till verksamheten. Dessutom sänker vi skattesatsen med 10 öre, för att ge mer frihet och självbestämmande till kommuninvånarna.

Dessa satsningar kommer att göra Umeå till en framåtskridande stad med möjligheter för alla att bo, leva och utvecklas i, säger Alliansen Umeå. Därför ser vi denna budget som en god investering i Umeås framtid.

För mer information:

Anders Ågren
kommunalråd (M)
070-341 67 64

Britt-Marie Lövgren
gruppledare (FP)
070-227 87 77

Mattias Larsson
gruppledare (C)
070-682 17 19

Veronica Kerr
gruppledare (KD)
070-259 55 95

 

 

 

 

 

Sänkt skatt i Umeå med Alliansen

Av , , 5 kommentarer 7

Pressmeddelande med anledning av Allians för Umeås budgetpresentation nu på eftermiddagen.

En ansvarsfull politik för jobb och välfärd
 
– För femte året i rad presenterar Allians för Umeå ett gemensamt och heltäckande budgetförslag för Umeås fortsatta utveckling. Allians för Umeås budget för 2011 utgör en stabil och trygg grund för ett fortsatt växande Umeå. säger Anders Ågren (M), Sven-Olof Edvinsson (C), Britt-Marie Lövgren (FP) och Anders Sellström (KD) i en kommentar.
 
Alliansen Umeå prioriterar satsningar på välfärdens kärna. Finansieringen sker genom att minska och sam­ordna gemensam administration och öppna upp för fler utförare
Umeå är en ung stad med en kreativ och innovativ miljö, vilket fungerar som en grogrund för entreprenör­skap. Trots det finns det mycket kvar att göra för att förbättra klimatet för företagande. Visionen är att det ska vara enkelt, utvecklande och lönsamt att starta och driva företag i Umeå.
 
Alliansen är bekymrad över kommunens näringslivsklimat. För att komma tillrätta med det föreslår Alliansen en skattesänkning med 1 krona under en fyraårsperiod. För en familj med normalinkomst, där båda arbetar, skulle det ge 5000 kr mer i plånboken per år. Vi förslår vidare en rad åtgärder, bland annat införandet av så kallad utmaningsrätt. Målsättningen är att innan utgången av 2013 bli rankad som en av de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimatet.
 
Vi ser bristerna i Umeå skolor när det gäller ordning och reda och barngruppernas storlekar. Därför förslår vi extra medel för att nå målsättningen med 15 barn per grupp samt möjliggöra att minska klasstorlekarna i högstadiet.
 
Alliansen vill se ett mänskligare Umeå. Livet ska levas från den första till den sista dagen, oavsett ålder och funktionsnedsättningar. Alla människor måste kunna påverka sitt liv, hela livet. Alliansen Umeå vill i högre utsträckning sätta brukaren i centrum. Kommunen ska stödja och kunna komplettera men inte ställa krav på anhöriga att vårda en närstående.
Mer verksamhet skall upphandlas i konkurrens. Bättre samordning och ökad utbyggningstakt inom kommu­nen när det gäller boende riktade mot äldre.
 
En satsning på en ny fotbollshall på Noliaområde möjliggörs för att stärka idrotten. I förslag till budget finns en särskild satsning på ungdomsjobb i Umeå kommun. För att förbättra kollektivtrafiken föreslås en s.k. flexlinje inom lokaltrafiken (buss på beställning).
 
Vägvalet inför 2010 års kommunval kommer att vara tydlig. Allians för Umeå satsar på ett levande Umeå med satsningar på välfärdens kärna.
 
För mer information:
 
Anders Ågren,
070-341 67 64
Kommunalråd (M)
 
Sven-Olov Edvinsson
070-602 66 34
Gruppledare (C)
 
Britt-Marie Lövgren
070-227 87 77
Gruppledare (FP)
 
Anders Sellström
070-540 12 12
Gruppledare (KD)
 
 
 
5 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Mer pengar till skola och sociala

Av , , 2 kommentarer 6

Just nu får jag många frågor kring hur de extra miljonerna från regeringen ska användas här hemma i Umeå. Tja, frågan ska diskuteras nu på tisdag då vi har sammanträde kommunstyrelsens arbetsutskott.

 
Från Alliansens sida har vi på ett tidigt stadium i diskussionen pekat ut områdena skola och sociala som högprioriterade. Tack vare dels ökade anslag från regeringen i samband med budgetpropositionen, dels ett förbättrat skatteunderlag jämfört med vad vi tidigare hade trott så finns det hela 202 miljoner kronor mer att nyttja för år 2010. Självklart betyder det mycket för våra kärnverksamheter som är satta under hård press.
 
Den exakta fördelningen av pengarna får vi återkomma till inom kort – ju tidigare personal och andra berörda kan få besked om förutsättningarna, desto bättre.
 
Avslutningsvis vill jag passa på dels gratulera succébloggare Foki från Umeå till de fina utmärkelserna vid helgens blogg-gala, dels gratulera IKSU-damerna till segern i Europacupfinalen. Bra jobbat!
2 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Märkligt resonemang

Av , , 2 kommentarer 8

Regeringen har beslutat om betydande tillskott till kommuner och landsting för 2010, just för att man ska få hjälp mitt uppe i den värsta ekonomiska krisen sedan andra världskrigets dagar. Avsikten är att kommunerna inte ska behöva säga upp så mycket personal som annars var fallet, i väntan på att konjunkturen förbättras och skatteunderlaget stärks.

 
Socialdemokraterna, som på riksplanet är i opposition men däremot styr i Umeå, har klagat över att det är för lite pengar (trots att staten aldrig gett så mycket pengar till kommun- och landstingssektorn som nu). Trots detta hör vi nu att (S) inte anser att Umeå kommun ska använda pengarna för att lindra besparingarna i verksamheten. Man vill alltså säga upp mer än vad som är nödvändigt.
 
Alliansen vill att såväl sociala som skolan ska få ta del av de nya pengarna från regeringen. Vad vill socialdemokraterna????????
2 kommentarer
Etiketter: , ,