Etikett: stugorna

Nydalastugorna

Av , , Bli först att kommentera 11

Igår genomfördes en paneldebatt om Nydalaområdet och Nydalastugorna, arrangerat av Föreningen för Byggnadskultur. Jag själv hade förhinder att delta, men moderaterna var representerade av vår viceordförande i Tekniska nämnden Stefan Nordström.

Vår uppfattning har inte ändrats sedan vi debatterade frågan i kommunfullmäktige senast, vid beslutet om fördjupning för Nydalaområdet.

Från moderat sida är vi beredd att efter valet 2014 stoppa rivningsplanerna för stugorna kring Nydalasjön. För en växande stad av Umeås storlek är det viktigt att vi har områden som uppmuntrar till rekreation och friluftsliv – Nydalaområdet är ett fantastiskt sådant område. Inom den norra delen har vi också ett bad, idrotts- och campingområde som kan utvecklas ytterligare och dess betydelse för turismen stärkas. För dem som vandrar runt sjön så är det uppenbart att fritidshusen längs sjöns stränder förhöjer upplevelsen av att vandra omkring i en levande naturmiljö. Stugorna berikar upplevelsen när man promenerar i området – de berättar också om en intressant epok i Umeås historia. Vissa stugor har delvis förfallit och en upprustning är nödvändig för många av stugorna.

Alliansen i Umeå gick ut gemensamt för åtta år sedan – år 2005 – och krävde ett stopp för rivning och inlösen av de kvarvarande stugorna runt sjön. Vi lämnade in en motion som föreslog ett temporärt stopp av rivningen. Och att man skulle göra en kulturinventering av de stugor som fortfarande fanns kvar. Vi hade under en tid fört samtal med bl.a. Nätverket för Nydalas nyttjare, namninsamlingar hade gjorts där flera tusen umebor skrev på för att stugorna skulle få vara kvar. Det var tydligt att ett massivt stöd existerade till förmån för att rädda det som fanns kvar av stugmiljön.

Vi lyssnade på synpunkterna, tog till oss det och konstaterade att det låg mycket i vad de sa. Vår motion bifölls av fullmäktige, och Västerbottens Museum gjorde en kulturinventering för att se om det fanns stugor som faktiskt var bevarandevärda.

År 2007 redovisade Västerbottens museum den kulturinventering som hade gjorts på uppdrag av Umeå kommun: Slutsatserna var tydliga. Man konstaterade att den gamla stugmiljön bibehållit en genuin karaktär som är värdefull att bevara. Många stugor och tomter är välskötta och visar på ett levande intresse och engagemang från sina ägare och nyttjare. Av de 64 kvarvarande stugorna är 25 klassade som högsta möjliga i fråga om kulturhistoriskt värde och 22 stycken hamnar i en mellankategori. Det är också starkt kopplat till var stugorna står – det är själva stugmiljön i sig som gör det påtagligt värdefullt.

Till skillnad från de styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill vi moderater i största möjliga mån värna stugmiljön kring sjön. Att bevara stugmiljön ökar också enligt vår mening tryggheten i området. Desto märkligare är att man nu struntar i trygghetsaspekten, och fortsätter på linjen att de flesta stugorma runt sjön på sikt ska rivas.

I Alliansens och MP:s förslag då ärendet behandlades i fullmäktige 2012 så föreslog vi ett antal riktlinjer för Nydalastugorna. Det är viktigt att nämna dessa eftersom S och V har spridit ut felaktigheter i debatten. Följande riktlinjer föreslog vi:

• I nya detaljplaner får den naturliga strandlinjen längs Nydalasjön inte förändras och allmän tillgänglighet till stränderna inte försämras.
• Stugorna runt Nydalasjön bevaras och rustas upp i enlighet med bestämmelser i efterföljande detaljplan.
• Befintlig detaljplan ändras. Detaljplanen ska ange att stugorna inte får rivas utan ska rustas upp när det blir nödvändigt. Storlek och tidstypiska karaktärsdrag i enlighet med Västerbottens museums stuginventering ska bibehållas.
• Tomtstorleken minimeras för att tillgängligheten till Nydalasjön ska öka. Området mellan tomtplatserna får bli allmänt tillgängligt område.
• Strandremsan och området mellan stugtomterna planläggs som park.
• Strandskyddet upphävs inom tomtmark.
• Gemensam avloppsanläggning anordnas där så är möjligt

De befintliga stugorna ska alltså i största möjliga mån bevaras. Avsikten är att stugorna ska kunna användas som fritidshus för uthyrning eller till föreningsverksamhet. Området mellan stugorna ska i möjligaste mån vara allmänt tillgängligt och allmänhetens tillgång till Nydalasjöns stränder ska öka. De få kvarvarande privata stugorna ska inte inlösas eller exproprieras, utan få fortsätta vara privata.

De styrande vänsterpartierna har hävdat att stugorna är ett allvarligt hot (!) mot vattenkvaliteten i Nydalasjön. Det är i grunden fel. Stugorna är inget hot mot vattenkvaliten. De undersökningar som gjorts år 2006, med kompletteringar 2009, visar att de stora fosforutsläppen kommer från fotbollsplanerna i norra delen, campingen, och från Mariehemsområdet. Därifrån kommer den stora tillförseln av fosfor i sjön.

Så är det den parametern som S och V har för Nydalasjön, så blir detta en betydligt större fråga: Är det deras avsikt att stänga campingen, stänga fotbollsplanerna, stoppa Umeå Fotbollsfestival – och för den delen flytta hela Mariehems bostadsområde? Ja eller nej?  De silar mygg men sväljer kameler, i desperationen för att hitta argument till att gå vidare och riva stugorna.

Såväl Alliansens/MP:s förslag som majoritetens, tar stor hänsyn till vattenkvaliteten. Det visar också att de Miljökonsekvensbeskrivning som gjorts, dels den som fanns i fullmäktigehandlingarna där de flesta stugorna tas bort – och den MKB som gjordes 2010 där stugmiljön skulle bevaras, så landar dess påverkan på vattenkvaliteten på exakt samma nivå: nämligen på en skala 1-6 där 1 är det bästa och 6 det sämsta, på 3. Det blir ingen skillnad för vattenkvalitetens vidkommande, om man gör som i S och V:s förslag, eller om man behåller stugorna som i vårt förslag vilket visade sig i MKB 2010.

Socialdemokraternas argument att de små stugorna hotar vattenkvaliteten i Nydalasjön håller inte. Nu är bara frågan hur många ytterligare stugor som kommer att hinna jämnas med marken, innan moderaterna och övriga partier inom Alliansen – förhoppningsvis med stöd av Miljöpartiet – efter valet 2014 kan avbryta denna omotiverade skövling av en värdefull kulturmiljö runt vackra Nydalasjön.
 

Debatten om Nydalastugorna fortsätter

Av , , 4 kommentarer 8

Om Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och det f.d. Rättvisepartiet socialisterna trodde att debatten om de uppskattade Nydalastugorna var över, så får de tänka om. Det är helt uppenbart att Umeås tre vänsterpartier inte har stöd för sin hårdföra rivningslinje bland umeåborna.

Deras argument om stugornas påstådda hot mot vattenkvaliteten i sjön håller inte, lika lite som argumentet att stugorna är ett hot mot Nydala som rekreationsområde.

Frågan är bara hur många stugor som kommer att hinna jämnas med marken av socialdemokraterna och deras städpartier, innan Alliansen – förhoppningsvis med stöd av Miljöpartiet – efter valet 2014 kan avbryta skövlingen av en värdefull kulturmiljö runt Nydalasjön.
 

Hoppet ökar för Nydalastugorna!

Av , , 1 kommentar 14

Igår behandlade kommunstyrelsen i Umeå förslaget till Fördjupad översiktsplan för Nydala. Miljöpartiet anslöt sig till Allianspartiernas linje att bevara stugmiljön kring Nydala!

Ett mycket glädjande besked – därmed står det 32-32 i mandat inför avgörandet i fullmäktige den 29 oktober. Avgörandet ligger hos Arbetarpartiet och hur de röstar med det enda mandat de har i fullmäktige.

Striden gäller framtiden för de s.k. Nydalastugorna. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Umeå driver linjen att de allra flesta stugorna skall rivas. De privata stugorna skall enligt deras förslag successivt inlösas och rivas, och de få stugor som skall vara kvar ska vara kommunalt ägda.

Moderaterna och övriga Allianspartieri Umeå har en annan linje. Liksom Miljöpartiet.

Vi vill bevara Nydalastugorna runt sjön, säger nej till expropriering och vi ser stugorna som ett värdefullt inslag vilket förstärker Nydalaområdet som rekreations- och friluftsområde. Stugorna, och dess nyttjare, bidrar till mer liv och rörelse i området och gör det därmed tryggare. Stugorna står inte i motsats till det rörliga friluftslivet.

Efter gårdagens sammanträde har hoppet för Nydalastugorna ökar avsevärt!

 

 

Bevara stugmiljön kring Nydalasjön!

Av , , 2 kommentarer 13

Debatten kring Nydalaområdet och i synnerhet de små stugorna kring sjön har blossat upp igen. Avgörandet närmar sig efter sommaren, då fullmäktige ska ta beslut kring förslaget till fördjupad översiktsplan för området.

Området kring Nydalasjön är ett fantastiskt friluftsområde och skall så förbli. Jag har själv nyligen både cyklat och promenerat runt sjön. Denna sommar liksom tidigare år.

Till skillnad från socialdemokraterna och vänsterpartiet vill vi – såväl moderaterna som övriga Allianspartier – bevara så mycket som möjligt av den befintliga stugmiljön. Vi kommer heller aldrig acceptera att man exproprierar de privatägda stugorna, som tanken nu är.

Att bevara stugmiljön står inte på något sätt i motsatsställning till att låta Nydalaområdet fortsätta vara ett rekreations- och friluftsområde.

En levande stugmiljö gör att det ofta finns människor i området, det lyser upp området och gör omgivningen mer trygg att promenera och vistas i. Nydalastugorna bidrar till ökad upplevd trygghet i området.

 

 

2 kommentarer
Etiketter: , , , , ,

Nydalaområdet och den värdefulla stugmiljön

Av , , 1 kommentar 12

Dennan replik är införd i Dagens VK, beträffande hur området kring Nydalasjön kan utvecklas och i synnerhet frågan om huruvida stugorna runt sjön skall bevaras eller ej. Alliansen står fast vid att stugorna ska få vara kvar – socialdemokraternas linje att fortsätta lösa in och riva ställer vi inte upp på.

Nydalaområdets framtid
 
Diskussionen kring Nydalaområdet blir allt intensivare. Nu senast kräver Vänsterpartiet i en debattartikel (VK 12/1) att alla kvarvarande privatägda stugor skall tas över av kommunen, vilket vi motsätter oss bestämt. Stugmiljön kring Nydalasjön har en värdefull karaktär som är värd att bevara, och beslutet om att inlösa och riva alla stugor som togs i början på 80-talet var helt fel. Här går som bekant en tydlig skiljelinje mellan Alliansen och de styrande socialdemokraterna i Umeå, där (S) hela tiden önskat bli av med stugmiljön.
 
Nydalaområdet har en central plats som rekreationsområde i Umeå. För boende inom vår stad utgör Nydala ett välbesökt utflyktsmål och kan erbjuda många möjligheter beträffande rekreationsbehov och friluftsaktiviteter. Enligt vår uppfattning så förstärks rekreationsupplevelsen av stugmiljön kring sjön.
 
Många stugor och tomter är välskötta och visar på ett levande intresse och engagemang från sina ägare och nyttjare. Det finns ett massivt stöd från allmänheten, inte minst manifesterat via Nätverket för Nydalas nyttjare, att bevara stugorna. För dem som vandrar runt sjön är det uppenbart att de fritidshusen längs sjöns stränder förhöjer upplevelsen av att ströva omkring i en levande naturmiljö Det ökar också tryggheten i området.
 
I förslaget till ny fördjupning för Nydalaområdet är en viktig utgångspunkt att stugmiljön skall bevaras, även om socialdemokraterna motsatte sig den inriktningen när frågan var uppe i Näringslivs- och planeringsutskottet. Men oavsett om stugorna ägs privat eller av kommunen så är en grundförutsättning att området detaljplaneläggs – annars kan vi inte säkerställa Nydalastugornas framtid. Om man avstår från en detaljplaneläggning kommer stugorna att fortsätta förfalla, vilket också spelar (S) i händerna eftersom man sedan lång tid tillbaka vill riva stugorna kring Nydala.
 
Alliansens engagemang för Nydalastugorna är känt sedan lång tid tillbaka, och nu närmar sig avgörandet för kvarvarande stugor. Från Alliansen anser vi att detaljplaneläggning av området med stugorna är en nödvändighet för att trygga stugmiljön, likväl som att kommunen inte exproprierar de privatägda stugorna i enlighet med vänsterpartiets krav. Socialdemokraterna och vänsterns agerande kring Nydalas stugor är oroväckande.
 
Anders Ågren
kommunalråd (M)
Britt-Marie Lövgren
gruppledare (FP)
Mattias Larsson
gruppledare (C)
Veronica Kerr
gruppledare (KD)