Etikett: Svenskt Näringsliv

Umeå borde ligga i Topp-10!

Av , , 2 kommentarer 13

Pressmeddelande 2013-04-23
 

Ågren (M): Umeå borde vara i topp-10!

Ett av flera sätt att mäta företagsklimat är genom den årliga rankinglista som Svenskt Näringsliv presenterar, baserad på en rad olika parametrar. Idag släpptes rankingen för 2013.

Umeå klättrar från plats 190 till 161 av landets 290 kommuner.

Kommunalrådet Anders Ågren (M) kommenterar:

– Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen: Umeå borde ligga i topp-10 på den här listan! För att Umeå ska kunna fortsätta växa, och därigenom stärka vår region i förhållande till övriga landet, så krävs det ett bättre företagsklimat. Vi behöver fler nya företag, fler nya jobb.

– I år verkar vi ha förbättrat placeringen, vilket är positivt. Men det återstår oerhört mycket arbete innen vi kan vara nöjda. Att ligga på plats 161 är pinsamt för en kommun av Umeås mått. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har gemensamt tagit bort alla ambitioner om konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i kommunens övergripande strategier.

– Vi måste ha en mer öppen attityd till konkurrensutsättning, sluta bedriva osund konkurrens gentemot det privata näringslivet. Har också med attityder att göra. Såväl politiker som tjänstemän måste inse värdet och betydelsen av ett växande och framgångsrikt lokalt näringsliv. Den här undersökningen visar än en gång att Umeå kommun måste ta frågorna om det lokala företagsklimatet på högsta allvar.

Alliansen i Umeå: utred förekomsten av snedvriden konkurrens

Av , , 1 kommentar 9

Idag har Allianspartierna i Umeå lämnat in en motion om att utreda förekomsten av ev osund konkurrens från kommunens sida (kommunala bolag etc) gentemot privata aktörer på marknaden. I en enkät har en stor andel företagare i Umeå uppgett att de upplever detta som ett problem, och vi vill ha en gedigen genomgång om det ligger någonting i dessa synpunkter.

Vi lämnade in en liknande motion för fem år sedan som tyvärr inte blev bifallen. Men skam den som ger sig!

Motionen bifogas nedan:

 

Motion

Snedvriden konkurrens i Umeå kommun?
För att Umeå ska fortsätta vara en stad i stark tillväxt, så är en grundförutsättning att det går bra för vårt lokala näringsliv. Umeå behöver såväl ett växande nyföretagande, utveckling av det befintliga näringslivet som etableringar av nya externa företag i kommunen. Den grundläggande frågan för att skapa fler jobb är ett positivt företagsklimat.

Ett bekymmer som många företagare lyfter fram från sin dagliga verksamhet är att offentlig sektor snedvrider konkurrensen. Idag bedriver många kommuner och landsting affärsverksamhet som snedvrider konkurrensen på marknaden. I en skrift från Svenskt Näringsliv ”Företagens betydelse i Umeå” (2012), så beskriver exempelvis företaget Aptum hur de upplever en osund konkurrenssituation då de konkurrerar med den kommunala räddningstjänsten om utbildningar.

Vi har hört många andra exempel genom åren. Företagare och företagarorganisationer har uppmärksammat att problemet med snedvriden konkurrens är påtagligt. I rapporten Osund konkurrens för miljarder framtagen år 2006 av Svenskt näringsliv uppskattades exempelvis den osunda konkurrensens storlek i Umeå till 108 miljoner kronor.

I den senaste kommunrankingen från Svenskt Näringsliv som presenterades i april 2012, så fanns följande fråga med till de svarande företagarna: "I vilken utsträckning anser du att kommunens verksamheter tränger undan privat näringsverksamhet?" Svaren var klart bekymmersamma för kommunens del. Umeå hamnade på plats 271 av landets 290 kommuner. I stort sett sämst i hela landet, om vi lyssnar till Umeås företagare som svarat på enkäten alltså.

För fem år sedan skrev vi från Allianspartierna i Umeå en liknande motion som denna, men den blev tyvärr inte bifallen. Vi ser fortfarande behovet av en noggrann genomlysning av i vilka avseenden och i vilken omfattning som Umeå kommun kan befaras tränga undan privata företag från marknaden. Därför är det av allra största viktigt att kartlägga företeelserna och presentera åtgärder att motverka eventuell snedvriden konkurrensen.

Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar:

Att Umeå kommun kartlägger inom vilka områden som det förekommer snedvriden konkurrens från Umeå kommun, genom sina bolag och verksamheter i förvaltningsform, gentemot andra aktörer.
Att återkomma med förslag på åtgärder för att undanröja den snedvridna konkurrensen.

 

 

Anders Ågren (M)

Peder Westerberg (FP)

Mattias Larsson (C)

Veronica Kerr (KD)
 

Sämre placering för Umeå i rankinglistan om företagsklimat

Av , , 2 kommentarer 11

För att Umeå ska kunna fortsätta växa, och därigenom stärka vår region i förhållande till övriga landet, så krävs det ett bättre företagsklimat. Vi behöver fler nya företag, fler nya jobb.

Ett av flera sätt att mäta företagsklimat är genom den årliga rankinglista som Svenskt Näringsliv genomför utifrån en rad olika parametrar. För Umeås del är det mycket illa att år efter år hamna på dåliga placeringar i denna, den kanske tyngsta rankinglistan. I år tappar vi från plats 187 (redan det en dålig plats) till plats 190. Detta samtidigt som exempelvis Sundsvall och Luleå avancerar på listan.
 
Men kanske är det den politiska vänstersvängen efter valet 2010 som nu också börjat få genomslag? När Socialdemokraterna styr tillsammans med Vänsterpartiet får vänsterns förakt för företagare genomslag i praktisk politik. I det senaste budgetdokumentet strök de alla skrivningar om konkurrensutsättning och alternativa driftsformer. Likaså strök de alla formuleringar om att uppmuntra bildandet av intraprenader. Det är inte en bra väg för vår kommun.
 
Den här undersökningen visar återigen att Umeå måste ta frågorna om det lokala företagsklimatet på högsta allvar. Annars är vi snart "sämst i klassen".
 
 

Ny vecka!

Av , , Bli först att kommentera 9

Var lite tidigare än vanligt på stadshuset imorse. Passade på att korrekturläsa stämmohandlingarna inför den moderata länsförbundsstämman i Västerbotten som går av stapeln lördag den 21 april.

Nu väntar träff med gruppledarna för Allianspartierna. Därefter möte med Svenskt Näringsliv för att under några timmar diskutera företagsklimat och företagens betydelse i Umeå. Sedan diskussion om bl.a. Kvarkentrafiken.

Härligt med ny vecka – full fart! 🙂

Kommunfullmäktige i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 9

Så är det snart dags för kommunfullmäktige att sammanträda. Vi har som bekant möte med fullmäktige en gång i månaden i Umeå, och idag måndag den 31 oktober är det alltså dags. Vi kör igång kl. 09.00.

Den här gången ska vi behandla bl.a. delårrapporten (tertial 2) samt ett stort antal interpellationer. Själv har jag lämnat in en interpellation om företagsklimatet, som är ställd till Lennart Holmlund (S).

Interpellationen bifogas nedan.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S):

Är du nöjd med företagsklimatet i Umeå?

Varje år brukar det i Umeå bli en rejäl debatt när Svenskt Näringsliv presenterar sin kommunranking om företagsklimatet. Från de styrandes sida i kommunen brukar den undersökningen avfärdas gång på gång.

Men nu har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterat en egen undersökning om kommunernas företagsklimat, där man har tillfrågat de företag som faktiskt har haft kontakt med respektive kommun i olika ärenden under det gångna året.

En genomläsning visar att resultatet för Umeås del i själva verkat är ännu sämre än i den ranking som Svenskt Näringsliv brukar presentera. Vi hamnar på 125:e plats av de 166 kommuner som deltagit i undersökningen.

Umeå hamnar sämre än kommungenomsnittet i alla undersökta kategorier, med undantag för miljö- och hälsoskydd. Störst negativ skillnad får kommunen för faktorerna tillgänglighet och effektivitet.

Mina frågor till Lennart Holmlund (S) blir därför:

1. Är du nöjd med resultatet i SKL:s undersökning beträffande kommunernas företagsklimat?
2. Har du större tilltro till denna undersökning än till den undersökning som Svenskt Näringsliv genomför?

Umeå 2011-10-13

 

Anders Ågren
Kommunalråd (M)

 

Företagsklimatet i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 17

Lämnade i torsdags in denna interpellation till Lennart Holmlund (S), med anledning av ännu en undersökning som pekar på problem med hur vi hanterar kontakterna med företag i Umeå kommun. Interpellationen kommer att diskuteras på fullmäktige den 31 november.

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S):

Är du nöjd med företagsklimatet i Umeå?

Varje år brukar det i Umeå bli en rejäl debatt när Svenskt Näringsliv presenterar sin kommunranking om företagsklimatet. Från de styrandes sida i kommunen brukar den undersökningen avfärdas gång på gång.

Men nu har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterat en egen undersökning om kommunernas företagsklimat, där man har tillfrågat de företag som faktiskt har haft kontakt med respektive kommun i olika ärenden under det gångna året.

En genomläsning visar att resultatet för Umeås del i själva verkat är ännu sämre än i den ranking som Svenskt Näringsliv brukar presentera. Vi hamnar på 125:e plats av de 166 kommuner som deltagit i undersökningen.

Umeå hamnar sämre än kommungenomsnittet i alla undersökta kategorier, med undantag för miljö- och hälsoskydd. Störst negativ skillnad får kommunen för faktorerna tillgänglighet och effektivitet.

Mina frågor till Lennart Holmlund (S) blir därför:

1. Är du nöjd med resultatet i SKL:s undersökning beträffande kommunernas företagsklimat?
2. Har du större tilltro till denna undersökning än till den undersökning som Svenskt Näringsliv genomför?

Umeå 2011-10-13

 

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
 

Plats 125 av 166

Av , , 2 kommentarer 13

Genom åren brukar det vara mycket debatt när Svenskt Näringsliv släpper sin årliga kommunranking om kommunernas företagsklimat. I Umeå brukar undersökningen alltid bortförklaras av de styrande i (S) med att Svenskt Näringsliv är något av en borgerlig kamporganisation.

Häromdagen kom dock Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med en egen kommunranking av företagsklimatet, som har varit efterlängtad inte minst från socialdemokratiskt håll. Äntligen skulle man få en objektiv undersökning.

Vi såg alla resultatet.

Umeå hamnar på plats 125 av de 166 kommuner som deltog i undersökningen. Mycket illa, med andra ord.

I undersökningen har man tillfrågat de företag som haft kontakt med kommunerna år 2010 angående bygglov, markupplåtelse, brandtillsyn, miljö- och hälsoskydd eller serveringstillstånd. De betygsätter kommunernas information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Generallt hamnar Umeå sämre än snittet i landet. Och sammantaget hamnar Umeå tillsist på plats 125 av 166.

Umeå kommun har inte råd att slarva när det gäller frågor som bemötande, effektivitet, tillgänglighet och annat. Det försämrar våra förutsättningar att klara tillväxtmålen och få fler företag att blomstra i vår kommun. INte minst gäller detta de mindre företagen, som inte har samma muskler och resuser som de stora.

Inom kommunen antog vi nyligen en handlingsplan för att förbättra bemötande och annat när det gäller företagen, så det var verkligen ett beslut rätt i tiden.

Men samtidigt är jag bekymrad över att de styrande inom socialdemokraterna och Väsnterpartiet inte riktigt bryr sig. När undersökning efter undersökning – nu också den som utförts av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – ger Umeå dåliga betyg, så måste även de i det röda laget ta dessa signaler på allvar!

Plats 187 av 290. Dags för Holmlund att vakna ur törnrosasömnen!

Av , , 1 kommentar 14

Umeå ligger fortsatt dåligt till beträffande företagsklimatet i Svenskt Näringslivs ranking, som publicerades idag.

Oförändrat plats 187. Pinsamt dålig placering alltså. Igen.

Jag är starkt bekymrad över Umeås placering. Umeå kommun tappade förra året 20 placeringar – till plats 187 av 290 kommuner – i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i Sverige år . Vi har under det gångna året inte lyckats förbättra läget.

Det här duger inte! Umeå är snart sämst i klassen. Det behövs krafttag för att vända utvecklingen med Umeås dåliga företagsklimat. Alliansen i Umeå har föreslagit en rad åtgärder som alla fått kalla handen från socialdemokraterna. Problemet är att socialdemokraterna struntar i alla signaler om problem. Man verkar ointresserade helt enkelt. Men nu är det dags för Holmlund och socialdemokraterna att vakna ur törnrosasömnen. Men deras samarbete med Vänsterpartiet hindrar förmodligen nytänkande fortsättningsvis.

Rankingen baseras på faktorer som till exempel kommunalskatt, allmänhetens, kommunalpolitikernas och de kommunala tjänstemännens attityd till företagande, kommunala regler och byråkrati, infrastruktur med mera.

Sedan tidigare har Allians för Umeå föreslagit att Umeå kommun borde använda Svenskt Näringslivs rankinglista för att mäta hur företagsklimatet ser ut i kommunen. Alliansen har föreslagit att Umeå ska ha som mål vara bland de 10 bästa kommunerna i Sverige på rankinglistan, men även det har röstats ned av (S).

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Inte konstruktivt bestraffa företagare i Umeå, Holmlund

Av , , Bli först att kommentera 13

Jaha. Så var Lennart Holmlund (S) i gång igen och ska angripa Svenskt Näringsliv och alla deras medlemsföretag.

Holmlund hävdar att politiker inte längre är välkomna att besöka Svenskt Näringslivs företag, men det är ju fel. Politiker från alla partier är välkomna, även under valrörelse att träffa fackklubbar och företagsledningar. Men nu liksom tidigare ska det inte bedrivas ren valrörelse inne på arbetsplatserna. I slutändan är det dock den enskilde företagaren som bestämmer vad som gäller på just det företaget oavsett vilka rekommendationer som Svenskt Näringsliv har skickat ut från centralt håll. Det är det besked som jag har fått i denna fråga.

Holmlund är nu inne på linjen att Umeå kommuns näringslivs- och planeringsutskott (vi gör gemensamma studiebesök en gång i månaden) i framtiden ska bojkotta företagsbesök hos de företag som är medlemmar hos Svenskt Näringsliv. Besök ska endast göras hos företag som är med i andra organisationer. Och allt detta ståhej pga att rikspolitikern Östros tydligen fått nej när han ville göra ett företagsbesök.

För detta ska nu alla de företagare i Umeå straffas, som råkar vara medlemmar i organisationen Svenskt Näringsliv.

Ja, vad ska man säga? På det här sättet bygger man inte ett positivt företagsklimat i Umeå.

Så fånigt. Så maktfullkomligt!

 

Umeå rasar: plats 187 av 290. Dags för Holmlund (S) att vakna!

Av , , 2 kommentarer 15

Jaha. Ännu ett bevis på att företagsklimatet i Umeå inte håller måttet. De styrande socialdemokraterna struntar år efter år i varningssignalerna från våra lokala företagare.

I den ranking som presenteras idag tappar Umeå hela 20 placeringar. Fortsätter det så här är vi snart i den absoluta botten.

I höstens val är det därför avgörande att vi får tillstånd ett Alliansstyre i Umeå! För Lennart Holmlund och hans socialdemokrater bryr sig ju inte. Tyvärr.

 

Pressmeddelande 2010-05-04

 

Ågren (M) om företagsklimatet: Umeå snart sämst i klassen! Holmlund måste vakna ur sin törnrosasömn!

 

 

Umeå rasar i placeringar beträffande företagsklimatet i Svenskt Näringslivs ranking. Kommunalrådet Anders Ågren (M) är starkt bekymrad över Umeås dåliga placering. Umeå kommun tappar i år 20 placeringar – nu plats 187 av 290 kommuner – i Svenskt näringslivs ranking över företagsklimatet i Sverige år 2009. Ågren riktar svidande kritik mot Lennart Holmlund och de styrande socialdemokraterna.

 

 

– Det här duger inte! Umeå är snart sämst i klassen. Det behövs krafttag för att vända utvecklingen med Umeås dåliga företagsklimat. Alliansen i Umeå har föreslagit en rad åtgärder som alla fått kalla handen från socialdemokraterna. Problemet är att socialdemokraterna struntar i alla signaler om problem. Man verkar ointresserade helt enkelt. Men nu är det dags för Holmlund och socialdemokraterna att vakna ur törnrosasömnen, säger Ågren i en kommentar.

 

 

Rankingen baseras på faktorer som till exempel kommunalskatt, allmänhetens, kommunalpolitikernas och de kommunala tjänstemännens attityd till företagande, kommunala regler och byråkrati, infrastruktur med mera.

 

 

Sedan tidigare har Allians för Umeå föreslagit att Umeå kommun borde använda Svenskt Näringslivs rankinglista för att mäta hur företagsklimatet ser ut i kommunen. Alliansen har föreslagit att Umeå ska innan utgången av 2010 ska vara bland de 10 bästa kommunerna i Sverige på rankinglistan, men även det har röstats ned av (S).

 

 

Alliansen i Umeå har tidigare tillsatt en arbetsgrupp för att arbeta fram konkreta förslag för att förbättra det lokala företagsklimatet. Arbetsgruppen kommer inom kort att presentera sina slutsatser, vilket också kommer att ligga till grund för det gemensamma valmanifest som skall presenteras inför valrörelsen.