Etikett: Umeälven

Uppladdning inför semifinalen Sverige-Tyskland

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag har vi verkligen haft en fantastisk sommardag i Umeå. Bättre sent än aldrig, skulle man väl kunna tillägga. Ser glädjande nog att morgondagen verkar kunna bli ännu bättre enligt prognoserna. Har tillbringat dagen nere vid Umeälven tillsammans med hustrun. Låg och solade i närheten av småbåtshamnen på Öbacka, läsandes på en ny bok: ”Delhis vackraste händer” av Mikael Bergström. Har läst halva hittills och den är klart värd att läsa.

Men nu ställer vi om fokus. Ikväll ska vi liksom de flesta andra heja fram Sverige i semifinalen mot Tyskland. Nu är det dags att slå Tyskland. Och om några timmar har vi facit 🙂

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Vi som älskar Umeälven

Av , , 2 kommentarer 7

 

Igår fick jag ett trevligt besök på stadshuset. Två av eldsjälarna bakom gruppen "Vi som älskar Umeälven", Anna Bandling och Hannah Hedengran – besökte mig och överlämnade tårta, samt en rad förslag de samlat ihop av engagerade umebor om hur vi kan förbättra och utveckla området utmed Umeälven, så att det blir ett ännu bättre och mer uppskattat besöksmål.

Alla som är någorlunda aktiva på sociala medier – oavsett det är på facebook, twitter eller instagram – har säkert stiftat bekantskap med gruppen "Vi som älskar Umeälven". Ett imponerande opinionsarbete genom att smart använda sociala medier för att uppmärksamma allt fantastiskt som man kan uppleva utmed Umeälven.

Vill du ta del av alla förslag som de lämnade över till mig? Klicka då¨HÄR!

God fortsättning på 2013

Av , , Bli först att kommentera 10

God fortsättning på det nya året, bloggläsare!

Hoppas att ni alla har haft en bra nyårshelg. För egen del var det en behaglig tillställning, med familjen samlad här i Umeå. Lagom till 12-slaget  så gjorde vi som tusentals andra umeåbor och sökte oss till Rådhusparken för att lyssna till tal och underhållning. Tyvärr såg man inte så mycket av fyrverkerierna dock, men de var en mycket god stämning bland alla som var där, gamla som unga. Riktigt härligt med en sådan blandning av generationer på samma plats.

Nu skriver vi 2013.

Det politiska arbetet rullar på och i dagens VK har jag fått nedanatående insändare publicerad. Tyvärr hade min medskribent Elmer Erikssons namn fallit bort i pappersversionen i tidningen.

 

Gamla ska inte behöva dö i ensamhet på våra äldreboenden!

I lokalmedia har vi kunnat läsa skrämmande reportage om situationen vid några äldreboenden i Umeå. Gamla människor dör i ensamhet utan någon vid sin sida. Personalen vittnar om en orimlig arbetssituation. Detta kan verkligen inte accepteras, oavsett om driften av äldreboendet råkar vara i kommunal eller privat regi.

I reportaget, som bygger på intervjuer med undersköterskor vid åtta olika kommunala äldreboenden i Umeå får vi läsa att äldre dör i ensamhet och de kommunanställda vågar inte anmäla bristerna p.g.a. rädsla för repressalier från cheferna. De tvingas ljuga för anhöriga och säga att familjemedlemmen dog i sällskap av vårdpersonal, trots att det inte stämmer! Nyligen beslutades att ett privat äldreboende skulle tas tillbaka i egen regi, bl.a. då det framkommit uppgifter om att en boende hade fått dö ensam utan att extra personal kallats in. Men samma sak händer alltså på kommunens egna äldreboenden. Det är lika fruktansvärt och oacceptabelt!

Uppgifterna måste följas upp med yttersta noggrannhet, så att vi kan förhindra att liknande inträffar igen. Det pekar också på en orimlig arbetsmiljö, då personalen – trots skyldighet att anmäla bristerna – inte vågar anmäla situationen av rädsla för högre chef. Det här pekar också på att uppföljningen av äldreomsorgens kvalitet inte fungerar bra.

Tillsyn av vårdinrättningar är ett viktigt verktyg för att säkerställa att äldreverksamheten bedrivs på ett bra sätt. Här har moderaterna och övriga Allianspartier föreslagit inrättandet av en ny central kvalitets- och trygghetsinspektion som ska ta ett helhetsgrepp om inspektioner, tillsyn och uppföljning av kvaliteten inom äldreomsorgen i Umeå kommun. Tyvärr bifölls inte vår motion.

Det centrala är inte vilken driftsform ett äldreboende har – det viktiga är att verksamheten håller en hög kvalitet, oavsett om det är en privat eller en kommunal aktör.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)

Elmer Eriksson
Viceordförande (M) i kommunstyrelsens personalutskott

Ta tillvara älvslandskapets möjligheter!

Av , , Bli först att kommentera 11

I dagens VK skriver jag på debattplats om den fördjupade översiktsplan för älvslandskapet som är på väg upp till kommunfullmäktige för beslut.

Debattartikeln i dess helhet bifogas nedan:

Ta tillvara älvslandskapets möjligheter!

I Umeås lokalpolitiska debatt blir det lätt att vi snävar in och fokuserar på frågan om hushöjder, antal våningar och dylikt i de centrala stadsdelarna. Men för en växande stad som Umeå är det oerhört viktigt att även se de fantastiska möjligheter som Umeälven och älvslandskapet erbjuder.

Vid fullmäktige i oktober skall vi ta ställning till plandokumentet ”Fördjupning för älvslandskapet”. Parallellt med att vi bygger stad och satsar på förtätning så måste vi nämligen bli bättre på att ta tillvara och utveckla de möjligheter som Umeälven ger i form av kulturmiljöer, naturmiljöer, besöksmål, fiske, ett utvecklat båtliv men även boende utmed älven.

Det pågår redan idag flera projekt där Umeå allt tydligare vänder sitt ansikte mot älven. Men vi måste höja blicken ytterligare. En viktig del är att stärka det rörliga friluftslivet och turismen. Områdena kring bl.a. Stornorrfors, Klabböle-Baggböle, Bölesholmarna, Backen och Umeälvens delta är några besöksmål som förtjänar att nämnas. Utvecklingspotentialen är stor. Vi vill att fler ska ta tillvara möjligheten att besöka älvslandskapet – dess betydelse för rekreation och friluftsliv ska stärkas ytterligare genom att det blir en sammanhängande miljö av upplevelser.

Det måste bli enklare att promenera och cykla utmed vår fina älv. Längs Umeälven ska vi bygga ut och knyta ihop gång- och cykellederna på ett bättre sätt och även minska barriären mellan älvens södra och norra sida. Planförslaget pekar ut bl.a. byggandet av en gång och cykelbro mellan Bölesholmarna och Lundåkern som en viktig åtgärd i detta sammanhang. Detta är som bekant en fråga som både moderaterna och övriga Allianspartier länge har drivit.

Längs älvsstränderna är det på många håll problem med uppväxten av sly. Det begränsar eller förhindrar utblickarna mot älven och måste åtgärdas. Vi vill att de som promenerar eller cyklar utmed Umeälven också ska kunna se vattnet, likväl som boende utmed älven. Röjningsinsatser ska ske där så är nödvändigt. Även ur en trygghetsaspekt är det viktigt att röja undan sly, då sådana områden ofta upplevs som otrygga.

Umeälvens dalgång är samtidigt Umeås viktigaste sammanhängande grönstråk. I takt med att Umeå växer som stad, gäller det att kunna erbjuda ”gröna” upplevelser i vårt närområde, utöver parker i stadskärnan. Vi ska på förhållandevis nära håll från staden kunna njuta av naturupplevelser i vid bemärkelse. Det är viktigt för såväl umeåbor som för besökare.

Planförslaget möjliggör också åtgärder för att utveckla båtlivets förutsättningar. Helt klart har båtturismen stor potential. Ett inslag i förslaget är fler båtplatser i centrala Umeå med omnejd. Västerbotten brukar ligga sist i landet beträffande antal gästnätter, så vi har mycket att göra. Det ligger i Umeå kommuns intresse att kunna fånga upp denna turistgrupp. Även det lokala båtlivet kan utvecklas genom att öka antalet tillgängliga båtplatser på båda sidor om älven. Arbetet med att se över frågan om gästhamn pågår ju parallellt med denna plan.

Planen innehåller även en rad andra punkter som jag av utrymmesskäl inte har gått in på i denna debattartikel: odlingslandskapet, bevarandet och utvecklandet av kulturmiljöer, kompletteringsbyggande av bostäder m.m.

Moderaterna i Umeå anser att älvslandskapet är en mycket viktig komponent för kommunens fortsatta utveckling och tillväxt. Den livskvalitet och de naturupplevelser som erbjuds umeåbor och besökare är en av våra starkaste tillgångar, som det gäller att förvalta väl. Med förslaget till ny fördjupning för älvslandskapet möjliggörs mycket av detta.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

Ny plan med sikte på Umeälven som utvecklingsstråk

Av , , 2 kommentarer 9

Lite i skuggan av debatten om den fördjupade översiktsplanen över Nydala är det även en annan fördjupning som är på väg upp till beslut i fullmäktige: Fördjupning för älvslandskapet.

Parallellt med att vi "bygger stad" och satsar på förtätning så måste vi i Umeå bli bättre på att ta tillvara de möjligheter som Umeälven ger: kulturmiljöer, naturmiljöer, besöksmål, ett utvecklat båtliv men även boende utmed älven.

En viktig ambition är att öka tillgänglighet och trygghet, liksom att göra älven mer synlig från olika platser genom att bli bättre på att röja sly och annat. Vi vill att fler ska ta tillvara möjligheten att besöka älvslandskapet – dess betydelse för rekreation och friluftsliv ska stärkas ytterligare.

I debatten blir det lätt att vi snävar in och enbart fokuserar på synpunkter kring hushöjder, antal våningar och dylikt i centrum. För en växande stad som Umeå är det oerhört viktigt att även se de fantastiska möjligheter som älvslandskapet erbjuder för att snabbt och enkelt komma ut i naturen, njuta av fina kulturmiljöer som alltför få är medvetna om.

Men den fördjupade översiktsplan för älvslandskapet, som också skall antas av fullmäktige i oktober, lägger vi till ytterligare en viktig pusselbit i förutsättningarna för utvecklandet av allas vårt Umeå.

Gå från ord till handling – bygg gång- och cykelbron mellan Lundåkern och Böesholmarna

Av , , Bli först att kommentera 13

I måndagens Västerbottensnytt var jag intervjuad, apropå Alliansens förslag att börja bygga gång- och cykelbron över Umeälven mellan Lundåkern och Bölesholmarna år 2013.  

Det är hög tid nu.

Hög tid att bygga gång- och cykelbron Lundåkern-Bölesholmarna

Av , , 4 kommentarer 18

I lördagens VK hade jag och övriga Alliansgruppledare följande insändare publicerad:

 

Dags att bygga en gång- och cykelbro mellan Bölesholmarna-Lundåkern

Alliansen Umeå har föreslagit att en gång- och cykelbro ska byggas snarast möjligt mellan Bölesholmarna och Lundåkern. Det vore en viktig investering för att få fler umebor att välja cykeln före bilen. Bron finns dessutom med som en av de åtgärder Umeå kommun skall genomföra inom Åtgärdsprogrammet för bättre luftkvalitet i centrum. Tyvärr väljer nu de styrande i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att inte prioritera byggandet av bron under de närmaste åren.

En ny gång- och cykelbro över Umeälven skulle förbättra tillgängligheten för de cyklister och gående som vill röra sig mellan de nordvästra och sydvästra delarna av Umeås inre stadsdelar. Båda sidor om älven har viktiga och attraktiva målpunkter som en bro skulle underlätta att ta sig till på ett miljövänligt och hälsosamt sätt.

Älvslandskapet med sin mångfald av natur- och kulturmiljöer är en stor tillgång för umeborna. Bron skulle medföra förbättrad tillgänglighet till stadsnära rekreation och friluftsliv. Detta då Umeås två attraktiva grönområden, Bölesholmarna och strandpromenaden, binds samman till en trevlig rundslinga.

Sammantaget bedöms en ny cykelbro mellan Bölesholmarna och Lundåkern medföra många positiva värden för umeåborna och dess besökare, inte minst när det gäller friluftsliv och rekreation men också vad gäller tillgänglighet/tidsvinster och hälsovinster.

Alliansen Umeå har kämpat för detta under en rad år, men de styrande väljer dessvärre att gång på gång senarelägga den i investeringsbudgeten. Är det så att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är emot att fler umebor ska ha möjlighet att kunna ta cykeln istället för bilen?

Anders Ågren
Kommunalråd (m)

Britt-Marie Lövgren
Gruppledare (fp)

Mattias Larsson
Gruppledare (c)

Veronica Kerr
Gruppledare (kd)

Intervjuad i Västerbottensnytt

Av , , Bli först att kommentera 12

Inslag från Västerbottensnytt, där jag kommenterar ambitionerna att om några år bygga bostäder med utsikt över Umeälven, nedanför Västra Brinkvägen.

Från moderaternas sida gör vi tummen upp!

Härlig söndag

Av , , Bli först att kommentera 9

Oj vilken härlig dag denna söndag visade sig bli. Jag och min fru tog en promenad på 12 km, och den här bilden togs vid älven alldeles nedanför Backens kyrka. Klar luft, sol – precis som hösten är när den är som bäst. Många umebor tog tillfället i akt och njöt liksom vi av en stärkande promenad. Livskvalitet!

Vacker dag & Moderaterna åter största parti

Av , , Bli först att kommentera 11

I den SIFO-mätning som presenteras idag är Alliansen större än de rödgröna. Sedan i juni har socialdemokraternas frammarsch som pågick under våren brutits, (S) backar medan Moderaterna ökar och återigen är Sveriges största parti. Samtidigt är alla Allianspartier över 4-procentsspärren. Trevligt besked att vakna upp till.

Nu är det strax dags för en långpromenad. Härligt att få vakna upp till en riktigt vacker höstdag – jag tror att vi ska gå till Backens kyrka och tillbaka idag.

Ha en fortsatt trevlig söndag!

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,