”Borgerliga majoriteten handlingsförlamad”

Av , , 7 kommentarer 8

Det har uppstått en debatt i Vilhelmina om överförmyndarens agerande i ett enskilt ärende. Ärendet har varit föremål för tingsrättens prövning och länsstyrelsens granskning.

Tingsrätten beslutade mot överförmyndarens begäran om att förordna godman. Länsstyrelsen har i sitt yttrande under rubriken "Information till grund för ett överförmyndarinitiativ" tydligt uttalat att "Länsstyrelsen anser att överförmyndaren har agerat oskickligt i dessa avseenden".

Överförmyndaren nekade, i strid mot gällande bestämmelser, inledningsvis personen som ärendet handlar om och dennes närstående att ta del av överförmyndarens utredning.

Överförmyndaren har också polisanmält barnen till personen ifråga för att de varit kritisk till agerandet och gjort sitt för att värna om sin mors integritet.

Länsstyrelsen avslutar granskningen med att "Länsstyrelsen är i vissa stycken kritisk till överförmyndarens agerande i detta ärende".

Detta tycker jag är en sådan stark kritik av tillsynsmyndigheten att det är skäl nog för överförmyndaren att avgå frivilligt.

Vi kan inte ha ett politiskt tillsatt organ som hanterar myndighetsutövning så oskickligt som det är i detta ärende.
Överförmyndaren ska ta tillvara de svagas intresse i samhället. Hur ska de kunna stå emot en sån hantering som uppvisats i detta ärende?

Nu begär den borgerliga majoriteten i Vilhelmina att jag ska be om ursäkt för det som står i VKs reportage i tisdags.
Jag står kvar vid min kritik mot hur ärendet handlagt av överförmyndaren.

Ingen kritik har av mig eller någon annan som jag vet framförts mot den tjänsteman som administrerar överförmyndarverksamheten. Jag har fullt förtroende för denna person.

Att Gunnar Hörnlund tillsammans med företrädare för de övriga borgerliga partierna går ut och kräver en ursäkt av mig istället för att ta tag i det verkliga problemet visar hur sårbar samarbetet inom borgargruppen är.

Nu skapar dem ett yttre hot för att ha något att enas om. Ärendet är troligen för känsligt att hantera inom borgargruppen.

De måste visa sig enade utåt annars riskerar samarbetet att kollapsa.

När ska vi få se borgarna infria all sina vallöften istället för att parera alla fadäser de gör?

7 kommentarer