Gott Nytt År

Av , , 3 kommentarer 3

3 kommentarer

Vad hände med timmerhusen??

Av , , 6 kommentarer 9

Är det någon som vet vad som hände med timmerhusen som Göran Jonzon skulle sälja?

Om jag minns rätt så basunerade han och KD ut att det fanns beställning på minst 24 hus. Nu skulle det full fart på produktionen och jobben skulle skapas.
Det har varit väldigt lugnt.
Undrar vad som händer.
Blir det nåt.
6 kommentarer

Dålig koll..

Av , , 3 kommentarer 11

..på vilka möten man bokat.

Igår kunde vi läsa i maria Kristoffersons blogg att hon inte visste om att vi ska ha ledningsövning imorgon.
”På torsdag är det än värre då det är ledningsövning och jag har förhinder i form av ett möte med alla näringlivsmänniskor från kommunerna i länet i Umeå.
Det betyder att Alliansen kan vara utan folk vid detta viktiga övning. Att jag inte kunde styra om var att jag inte visste om att detta skulle ske på torsdag förrän jag fick handlingarna. Det brister i informationen på flera sätt.Vi måste se till att få en agenda för olika aktiviteter där det förväntas att vi är med. Det måste vara bättre framförhållning numera när vi inte har någon oppositionsledare som håller koll på detta.
 
Varken Maria K eller Rickard Norberg kan vara med då de inte visste.
Men det visar sig vara precis som vi sa på arbetsutskottet. Det här har vi beslutat om tidigare. Med Maria K som ordförande och Rickard Norberg som 2:e v ordf.
Det har varit känt sedan ett halvår.
 
Au § 244       Dnr10/Ks220             169
Ledningsövning för krisledningsnämnd och tjänstemannastab.
 
Ärendebeskrivning
Au 2010-06-22
Kommunstyrelsen har 2008-11-19 beslutat i verksamhetsriktlinjerna för delplan 3 i säkerhetsprogrammet att övning skall genomföras minst 1ggr/år för krisledningsnämnd och krisledningsstab.
 
Räddningschefen föreslår att övning genomförs av kommunchef och räddningschef.
 
Räddningschefen föreslår att övning genomförs 2010-12-16 heldag i Vilhelmina.
 
Planläggning och förberedelser  övning genomförs av kommunchef och räddningschef.
 
Ekonomi: medel för genomförande av ledningsövning finns på 214 19110.
 
Förslag till beslut
 
att anta föreslaget datum och uppdra till kommunchef och räddningschef att genomföra ledningsövning.
 
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR
 
att ledningsövning genomföres 2010-12-16 i enlighet med redovisat förslag
 
att uppdra till kommunchefen och räddningschefen att genomföra ledningsövningen.
 
Det är lätt att skylla på andra.
3 kommentarer

Ny bollhall, äntligen!!

Av , , 1 kommentar 16

Igår tog vi beslutet.

Vid kommunstyrelsen sammanträde beslutade vi att bygga en ny idrottshall bredvid den gamla. Allt enligt det tidigare förslaget som varit ute på upphandling. Vi hade tidigare kommit så långt att vi fått in fem anbud. De förkastades alla av den tidigare majoriteten.
Nu bygger vi.
Finansieringen är redan beslutad.
Nu väntar vi på anbuden.
Sen kör vi.
1 kommentar

Friskt vågat hälften vunnit…

Av , , 3 kommentarer 14

Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen så tog vi beslut att vara med i investeringarna i Kittelfjäll. Vi Socialdemokrater och Vänsterpartiet röstade igenom förslaget enligt texten nedan.

Katarina Hahlin (M) och Tommys Streling (PA) reserverade sig mot beslutet. Rickard Norberg (KD) och Mattias Ihrström (C) reserverade sig mot de tre att satserna som kommunstyrelsen beslutade om. De var med på skrivningen till kommunfullmäktige sånär som på slutet av meningen i första attsatsen.

Maria Kristofferson (C) var inte med på dagens sammanträde.

Nu vet vi vilka som vill och vågar var med i utvecklingen av vår kommun.

 

Underlag för beslut i kommunstyrelsen ang kommunalt engagemang i Kittelfjäll

§
Kittelfjäll, kommunala åtaganden i utvecklingen av den turistiska verksamheten
Bakgrund
Kommunstyrelsen har 2010-11-03 fattat beslut om utlåning till Cloudberry Village AB för möjliggörande av bolagets initiering av förvärv av Hotell Kittelfjäll (inkråmet i företaget Kittelfjäll Fritidsaktiviteter AB). Detta förvärv avses slutföras senast 2010-12-20. För det legala genomförandet krävs bl a att den slutliga köpeskillingen erläggs vid överenskommen tidpunkt. I den planering som föregått hotellförvärvet ingår en nyemission i Cloudberry Village AB om drygt 18 miljoner kronor. Bakgrunden till detta och det fortsatta engagemanget i Kittelfjäll finns beskrivet i detta beslut. Dessutom ingår i underlaget en beskrivning av transaktionsflödet i den aktuella processen samt översiktligt kommunens blivande engagemang (bil. 1).
Vilhelmina kommun har erbjudits teckna sig för en andel om 15.75% motsvarande 2,98 miljoner kronor i emissionserbjudandet. Kommunen har vidare erbjudits delta i nybildandet av ett liftbolag, i vilket bef. liftar, tillkommande liftar och liftservitut skulle ingå. Planer finns därutöver att nyinvestera i en ny liftanläggning med tillhörande nedfarter för ca 35 miljoner kronor. Kommunens åtagande härvidlag skulle utgöras av dels aktiekapital om 1 miljon kronor, dels ägarlån om 4 miljoner kronor.
Det kommunala engagemanget i Kittelfjällområdet i övrigt kommer att bli mycket omfattande, vilket i huvudsak utgörs av investeringar i kommunaltekniska anläggningar och då främst i avloppsreningsverk med tillhörande ledningssystem. I takt med tilltagande investeringar i fritidshus och andra serviceanläggningar, kommer de kommunala åtagandena att bli mer omfattande.
Deltagande i nyemissionen
Vilhelmina kommun erbjuds delta i nyemissionen i Cloudberry Village AB med 2,98 miljoner kronor motsvarande 15.75% av hela emissionsbeloppet. Initialt bör detta genomföras genom påskrift av teckningslistan och betalning av emissionslikviden senast 2010-12-15. Avsikten med deltagandet i emissionen är inte tänkt som ett långsiktigt engagemang, utan ska snarare ses som en ”katalytisk” åtgärd. Avveckling av detta ägande bör ske när tillräckligt intresse finns för förvärv och när i vart fall aktiernas nominella värde kan påräknas som betalning. Ägandet i detta bolag föreslås då senare övergå i ett av kommunen nybildat aktiebolag (holdingbolag) där kommunens engagemang och ägande i turistiska anläggningar och blivande företag i turistnära aktiviteter föreslås ingå.
Bildande av ett ”turismens holdingbolag”
För att i ett effektivt operativt avseende kunna hantera intressen och beslut ifråga om turistiska investeringar och aktiviteter, föreslås att kommunen bildar ett bolag med ändamål att ska ge stöd till befintliga företag och företag under bildande inom Vilhelmina kommun och vars verksamheter företrädesvis, men inte uteslutande, är inriktade mot turism. Detta kan ske genom att bolaget köper aktier i eller på annat sätt hjälper sådana företag med kapitalanskaffning. Ändamålet med aktiebolagets verksamhet är att inom Vilhelmina kommun stärka den turistiska näringen och underlätta företagande som genererar samhällsnytta.
I detta bolag skulle ägandet i Cloudberry Village AB, ”Liftbolaget i Kittelfjäll AB” och ägandet i Destination Södra Lappland samt ägandet i ett framtida blivande flygplatsbolag kunna inrymmas. Initialt skulle aktiekapitalet i detta bolag kunna bestämmas till 100 000 kronor. Som en första åtgärd i det nybildade bolaget ingår att uppta lån för att avveckla Vilhelmina kommuns emissionsinsats i Cloudberry Village AB (ca 3 miljoner kronor mot borgen av Vattenfall Inlandskraft AB). Kommunen bör dock ha beredskap för att fullgöra de förpliktelser som det upptagna lånet innebär, tillföra ovillkorade tillskott för räntebetalningar på och framtida amorteringar av det upptagna lånet samt anpassad resurs för att klara vissa för bolaget nödvändiga administrativa åtaganden. Dessutom ska kapital tillföras bolaget för teckning av aktier i ”Liftbolaget i Kittelfjäll AB” med en miljon kronor samt fyra miljoner i s k ägarlån.
Som styrelse i det nybildade bolaget bör övervägas att välja personer som nu ingår i kommunstyrelsens arbetsutskott – sammanlagt fem personer. Med denna personalunion underlättas insyn och koncerntänkande i de aktuella och blivande verksamheterna.
Säkerheter för blivande upplåning
Den upplåning som kommer att krävas för förvärv av och nyinvesteringar i liftar i Kittelfjäll beräknas i dagsläget till sammanlagt 15,75 miljoner kronor. Till den del som lånebehovet faller på det kommunala bolagets andel, bör kommunal borgen garanteras för att erhålla så förmånlig ränta som möjligt.
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR
att teckna nyemission i Cloudberry Village AB med 15,75% motsvarande 2,98 miljoner kronor,
att betala denna emissionslikvid senast 2010-12-15, samt
att begära att kommunfullmäktige godkänner sålunda vidtagna åtgärder och att emissionslikviden finansieras ur det egna kapitalet.
KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunfullmäktige beslutar
att bemyndiga kommunstyrelsen vidta samtliga nödvändiga åtgärder för bildande av ett ”turismens holdingbolag” med ägande och verksamhet vilka beskrivits i det föregående,
att ur det egna kapitalet anvisa sammanlagt 5,2 miljoner kronor för bolagsbildningen, ägandet i ”Liftbolaget i Kittelfjäll AB” samt för ägarlån till detta bolag, samt
att bemyndiga kommunstyrelsen teckna borgen för blivande upplåning i ”Liftbolaget i Kittelfjäll AB” om sammanlagt 8 miljoner kronor.
3 kommentarer
Etiketter:

Varför ska kommunen engagera sig i Kittelfjäll?

Av , , 9 kommentarer 13

Det har varit mycket skriverier de senaste veckorna ang. kommunens engagemang i Kittelfjäll och i det privata företaget Cloudberry  Village.

Jag ska ge en kort beskrivning av hur jag och vår grupp (S+V) har resonerat.
I Kittelfjäll har utvecklingen pågått under en längre tid i en ganska hanterlig takt. Inga större investeringar i kommunalteknik har behövts. Bygglov och detaljplaner har hanterats när de kommit in till kommunen.
1999 medverkade kommunen till att en ny lift kunde byggas genom att byta mark med Hotellet och att vara delaktig i att skapa ett skidservitut i området som säkrade Kittelfjäll som skidort .
Under mitten av 2000-talet började nya områden att detaljplaneläggas och med en god ekonomi i samhället började tomterna att säljas till allt högre pris. Externa investerare sökte sig till området och började intressera sig för att planlägga nya områden och ytterligare exploatera Kittelfjäll.
I samband med detta så började kommunen inse att det kommer att behövas nya anläggningar både för dricksvatten och för avlopp. Kontakterna med exploatörerna i Kittelfjäll visade att det fanns planer på att komma in med ansökningar om detaljplaner på 600-800 tomter. Detta skulle medföra att kommunen måste bygga ut sin Vatten-och avlopps anläggning för att klara en volym som motsvarade Vilhelmina tätorts reningsverk. Detta har kostnads beräknats till 40 -50 milj. kr i investeringar.
I dagsläget pågår en VA utredning för fullt och en Miljö-och konsekvens utredning håller också på att göras. Allt detta i samråd med länsstyrelsen.
Det finns idag ett tiotal detaljplaner som är inlämnade till miljö-och byggnadsnämnden. Kommunen har planmonopol så ingen kan bygga något innan kommunen beviljat en detaljplan.
Om kommunen beviljar alla detaljplaner som är inlämnade så måste vi också ha en plan på hur vi förser området med färskvatten och avlopp.
På bilden kan ni se vilka områden där detaljplan redan är beviljad (blåa) och de omr där ansökningar finns inne (röda). Siffrorna ang antalet tomter inom planerna.
Även om ett rimligt antagande gör det troligt att de 800 tomterna och lägenheterna tar minst 10 år att sälja så måste vi planera för hela utbyggnaden.
Kommunen har redan byggt ett nytt vattenverk för närmare fem miljoner kr. De tomter som idag är avstyckade och har giltiga detaljplaner bedöms klaras av befintligt reningsverk. Om vi beviljar de nya planerna så måste vi också planer för ett nytt reningsverks med tillhörande ledningsdragning mm.
Enda sättet för kommunen att finansiera utbyggnaden av kommunalteknik är genom anslutningsavgiften. Idag är den drygt 82 000kr + moms/ tomt.
Om alla tomter säljs och ansluts till VA nätet så täcks kommunens kostnader. Om vi inte får tillstånd ett snabb utveckling i området så blir påverkan på kommunens ekonomi kännbar.
En annan förutsättning för att Kittelfjäll ska vara attraktiv för marknaden är att skidsystem underhålls och utvecklas. Idag är det Hotellet som kontrollera alla skidservitut i området. Det är bara den som äger hotellet som kan bygga nya liftar. De som äger marken mitt inne i Kittelfjäll kan inte bygga en lift om de inte har tillstånd av hotellet som har servitutet.
Detta gör att de som investerat i mark i Kittelfjäll är hänvisade till att stycka loss tomter och sälja dem. De kna inte bygga liftar och nedfarter. Hjärtat i en skidort är liftsystemet och backarna
Utifrån detta har vi från kommunen det senaste året diskuterat om vi ska engagera oss i ett liftbolag där kommunen garanterar att infrastrukturen i form av liftar och servitut garanteras alla exploatörer i området och inte enbart hotellet.
Det är detta som fört oss in i diskussionen med Cloudberry  Village.
De äger mycket mark mitt i Kittelfjäll och håller på att köpa hotellet. De vill också bilda ett liftbolag tillsammans med kommunen där kommunen äger 50 % och har betydande inflytande i hur liftarna och servituten används.
Kommunen har till detta lånat ut en miljon kr till handpenningen i köpet av hotellet och liftarna. Vi överväger också att gå in med 3 miljoner kr i en nyemission till Cloudberry Village (CbV). Vattenfall inlandskraft AB går in med ett borgensåtagande för dessa 3 miljoner kr. Går CbV i konkurs betalar Vattenfall inlandskraft AB och kommunen går skadeslös.
I nästa skede bildar vi liftbolaget med kommunen som ena ägaren och Hotell och liftbolaget som den andra ägaren.
Med detta engagemang från kommunen i Kittelfjäll tror vi att vi snabbare får igen de pengar vi investerar i vatten och avlopp. Vi tror också att det skapar jobb både inom skidturismen men också till andra näringar.
Turismen är den snabbaste växande näringen idag.
Alternativet är att kommunen säger nej till detaljplanerna och Kittelfjäll stannar upp där man är idag.
Vi från S+V har valt att tro på att en satsning i Kittelfjäll skapar tillväxt i hela vår kommun.
Åke Nilsson
Kommunstyrelsen ordförande (S)
9 kommentarer