Brev till Migrationsverket

Av , , 1 kommentar 12

Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott beslutades att följande skrivelse skickas till Migrationsverket.

 

 

Migrationsverket                                                        2011-02-15
Generaldirektör Dan Eliasson
601 70  NORRKÖPING
 
Angående Migrationsverkets planer på nedläggning av mottagningsenheten i Vilhelmina.
Vilhelmina kommun har sedan 2007 haft en mottagningsenhet i Vilhelmina tätort.
Under årens lopp har verksamheten utvecklats i samråd med alla berörda instanser i kommunen, såväl myndigheter som företag och organisationer.
Vi upplever att verksamheten idag bedrivs med mycket hög kvalité och med stort engagemang från Vilhelminaborna.
Vid ett informationsmöte 2011-01-20 så fick vi information från företrädare från Migrationsverket att enheten i Vilhelmina skulle läggas ned och vara tömd tom mars månads utgång 2011.
En tid efter detta möte fick vi veta att det formella beslutet inte har tagits och att förhandlingar förs med de fackliga organisationerna om avvecklingen av bl.a. annat enheten i Vilhelmina.
Vi hoppas nu att Migrationsverket i den fortsatta handläggningen beaktar att verksamheten fungerar väl i Vilhelmina och att ni prioriterar verksamheten i Vilhelmina och behåller enheten i dess nuvarande omfattning.
Vi ställer oss frågande till om det är ekonomiskt och humanitärt försvarbart att lägga ned en väl fungerande verksamhet i Vilhelmina. Vi informationsträffen 2011-01-20 vitsordade företrädarna för Migrationsverket att verksamheten är fungerar bra och bedrivs med stort socialt engagemang och på ett humanitärt sätt. När Vilhelmina kommun sa ja till att det etablerades ett asylboende i Vilhelmina var det de humanitära aspekterna som var de som vägde tyngst.
Vi hoppas att kvalitén på det insatser som gjorts i Vilhelmina och de humanitära aspekterna får väga tyngre än de rent ekonomiska vid Migrationsverkets slutliga ställningstagande om enhetens vara eller icke vara i Vilhelmina.
Om ni mot förmodan fullföljer era tidigare planer på att avveckla verksamheten i Vilhelmina vädjar vi till er att ni låter de barnfamiljer som finns vid enheten i Vilhelmina bo kvar till dess deras ärende prövats. Vi tycker det känns inhumant att rycka upp dessa barn ur de olika verksamheter som de finns i kommunen.
 
Vilhelmina kommun
                     
Åke Nilsson                                                Karl-Johan Ottosson
Kommunstyrelsen ordf.                               Kommunchef
1 kommentar
Etiketter: ,