Maria Kristoffer fortsätter att skriva….

Av , , Bli först att kommentera 20

 …..i sin blogg utan djupare analyser.

Hon ondgör sig över att vi ligger långt ner på dagens samhälle rakning över kommunernas ekonomi.

Den rakning som vi hamnade lägst på var snitt resultat per innevånare under åren 2007-2011 inkl bostadbolaget.

Hon glömmer att under fyra av dessa fem år var det borgarna som styrde i kommunen och lämnade efter sig ett samlat minusresultat på 17 milj kr i kommunen. Bostadsbolaget har gått plus och dragit upp siffrorna till plus nivå.

Hon som tidigare kommunalråd är i allra högsta grad medansvarig till dessa siffror.

När man tittar på nästa lista, kommunens eget kapital per innevånare ligger vi bland de 20 bästa i riket trots borgarna fyra år vid makten och deras minusresultat. Detta tack vare att vi lämnade efter oss en urstark ekonomi till borgarna.

Det vore klädsamt med lite mera djupa och genomtänkta analyser.

Vi brottas nu, med att återställa de underskott vi ärvde från borgarna. När de tog över var kassakistan välfylld och soliditeten i topp.

http://www.dagenssamhalle.se/sites/default/files/files/28_ResultatKommuner_WEBB.pdf

http://www.dagenssamhalle.se/sites/default/files/files/27_KommunerWEBB_allra%20nyast.pdf

Det andra hon refererar till är artikeln om en tävlingen om en turistmagnet. Hon skriver att Vilhelmina ”häcklas” i artikeln. Jag läser den inte så. Varför vill Maria lyfta fram det på ett nedlåtande sätt?

En tävling där våra egna företagare och dess representanter utsett vinnaren? Jag litar på deras omdöme och vilja att lyfta fram nybyggarkulturen? Tror inte Maria Kristofferson på småföretagarna?

Bli först att kommentera
Etiketter:

Destination South lapland AB

Av , , Bli först att kommentera 12

Det finns flera versioner av vad som hänt i DSL AB i de olika mediabevakningar som gjorts.

Ni kan själva läsa den PM som styrelsem skickat till ägaran dvs de fyra kommunerna.

Verksamheten har aldrig lagts över på något privat bolag. All redovisning och ekonomi har skötts av Vilhelmina kommun på uppdrag av styrelsen och styrgruppen.

PM till kommunerna.

Destination SouthLapland AB, DSL AB, bilades under våren 2011 som ett resultat av ett samarbete mellan Vilhelmina, Strömsund, Dorotea och Åsele kommuner med syfte att utveckla besöksnäringen i regionen. Under per 2009-2011 till dess bolaget bildades bedrevs verksamheten i projektform med syfte att ta fram affärsplan och förbereda för att bolaget bildades och att verksamheten drogs igång på allvar tillsammans med företagen inom besöksnäringen i regionen.

Verksamheten har beviljats projektbidrag från bla tillväxtverket, Länsstyrelserna i Västerbotten och Jämtlands län, Region Västerbotten.

Under hösten 2011 startades verksamheten upp i bolaget enligt tidigare framtagen affärsplan och med projektfinansiering från Tillväxtverket och Region Västerbotten.

Under slutet av december månad 2011 indikerade tillväxtverkets handläggare att upparbetade medel enligt projektplanen inte kunde betalas ut.

10 januari 21012 beslutade Tillväxtverket att inga projektmedel för per september – december 2011 utbetalades.

Detta medförde att bolagets aktiekapital var förbrukat och att kontrollsbalansräkning upprättades och ägarna kallades till kontrollstämma 1 120215 där det beslutades att styrelsen skulle arbeta för att återställa aktiekapitalet i bolaget. Utifrån balansrapport framtagen 120726 behövs ett aktieägartillskott på 3,5 milj. kr för att återställa aktiekapitalet.

Styrelsen förslår att ägarna, d.v.s. de fyra kommunerna, vardera tillskjuter 875 000 kr för att återställa aktiekapitalet för att bolaget ska kunna fortsätta sin verksamhet enligt den ursprungliga affärsplanen

 Bakgrund

 Arbetet med att ta fram affärsplan som underlag för verksamheten har gjorts i samråd med ett konsultföretag som varit engagerad i projektet från start. Vilhelmina kommun har varit huvudman för projekten i ansökningarna. Inför bildandet av DSL AB togs kontakter med tillväxtverket om möjligheten att driva projektetet med DSL AB som huvudman istället för Vilhelmina kommun.

Kontakterna sköttes av konsultföretaget. Vid styrelsemötet i i Strömsunds kommun 110615 informerades styrelsen om att det inte var några hinder att bedriva det av Tillväxtverket och region Västerbotten beviljade projektet med start 110901 i bolaget. Samtidigt så deltog även företrädare för konsultbolaget i en utbildning i projektadministration anordnad av tillväxtverket i Luleå.

110901 startades huvudprojektet upp med en finansiering på drygt 11 miljoner kr för per 110901–131231. Avtal skrevs med konsultbolaget för genomförande av första etappen per september – december 2011.

Som underlag för genomförandet fanns en upprättad budget på knappa 3,5 milj. kr samt avtal och fullmakter. Styrelsen följde löpande arbetet och tog beslut på alla strategiska inriktningar i verksamheten. En hemsida producerades, avtal skrevs med CityBreak för bokningstjänster på hemsidan. Möjlighet till direktbetalning via hemsidan skapades också. www.southlapland.com.

Avtal skrevs med att 30-tal företag som marknadsförde sina produkter via DSL AB mot en provison. En rad annonskampanjer och andra marknadsföringsåtgärder genomfördes under hösten 2011.  Se bilaga 5

Rekvisition av projektmedel lämnades in i november för per sept-okt enligt plan. I mitten av december fick bolaget indikationer från tillväxtverket att de inte var nöjda med hanteringen av projektmedlen. Ekonomichefen och kommunchefen i Vilhelmina kommun åkte då till Tillväxtverket i Luleå för att reda ut problemen. 10 januari 2012 tog Tillväxteverket beslutet att inte betala ut några pengar till projektet.

I och med att inga pengar betaldes ut uppstod en brist i bolaget och aktiekapitalet var helt förbrukat. Styrelsen upprättade en kontrollbalansräkning och kallade till extra bolagsstämma, s.k. kontrollstämma 120215. Ägarna beslutade då att försöka rekonstruera bolaget och återställa aktiekapitalet. Ägarna har enligt Aktiebolagslagen åtta månader på sig att återställa aktiekapitalet eller begära bolaget i likvidation. Nästa bolagsstämma, kontrollstämma 2, ska hållas senast 121014. Då måste beslut tas i endera riktningen.

Samtidigt så fördes en dialog med tillväxtverket om hur projektet kunde drivas vidare. Efter en rad kontakter och möten med handläggarna fick projektet ett ändringsbeslut dat 120302 där samtliga projektmedel fanns kvar för genomförande enligt ansökan under per

120201 – 131231. I detta beslut var fortfarande Vilhelmina kommun huvudprojektägare med DSL AB som samverkande part, d.v.s. bolaget finns med i projektet.

Under våren 2012 har bolaget varit inblandad i en rättslig tvist med konsultbolaget ang en del kostnader som fakturerats DSL AB. Under början av juli i år förlikades DSL AB med konsultbolaget som krediterade DSL AB drygt 500 000 kr + moms. Detta finns medtaget i den upprättade balansrapporten.

I dagsläget (120805) finns det åtta personer anställda i destination SouthLapland. En projektledare, fyra affärsutvecklare placerade en i varje kommun, en säljare, en säljledare och en ekonomi assistent.

Antalet leverantörer som skriver avtal med DSL AB ökar hela tiden. Hemsidan med sin bokningsfunktion fortsätter att utvecklas och nya aktiviteter planeras i bolaget.

För att få full effekt av projektetmedlen och de resurser som finns tillgängliga för att förverkliga affärsplanen där ett delmål är att näringslivet ”tar” över bolaget och blir majoritetsägare gör styrelsen den bedömningen att aktiekapitalet måste återställas så att bolaget kan agera fullt ut på marknaden.

Förslag på åtgärder

Enligt den bifogade balansrapporten upprättad 120726 så framgår det att det behövs ett ägartillskott på 3 500 000 kr för att återställa aktiekapitalet. Detta innebär att varje ägare måste tillskjuta 875 000 kr vardera till bolaget. Verksamheten som bedrivit har finansierats via lån från Vilhelmina kommun samt konvertibla skuldebrev från ägarna.

Om ägarna istället väljer att begära bolaget i likvidation, att avskriva konvertibla skuldebrevet på 100 000 kr vardera så kvarstår dock fordran från Vilhelmina kommun på 2 600 000 kr, d.v.s. 650 000 kr. Eventuellt ytterligare kostnader kan tillkomma.

Styrelsen beslutar 2012-08-02 att föreslå ägarna att

Tillskjuta 875 000 kr vardera, totalt 3 500 000 kr som villkorat ägartillskott enligt bif. förslag till avtal för att återställa aktiekapitalet i Destination SouthLapland AB.

Vilhelmina 2012-08-05

Destination SouthLapland AB 

Läs mera på ;

http://vilhelminasossarna.bloggo.nu/

 

Bli först att kommentera

… fortsättning

Av , , Bli först att kommentera 38

Att Vilhelmina som så många andra inlands och glesbygdskommuner har det tufft är väl känt. Vi har många saker att vara stolta över också. Det jag reagerar mest över i Per Sjölanders inlägg är att han anser sig veta hur vi jobbar inom socialdemokraterna i Vilhelmina. Det har han ingen aning om.

Han nedvärderar alla våra medlemmar och förtroendevalda till att var helt viljelösa och utan åsikt.

Det är lågt att uttala sig så från en person som anser sig vara analytisk och ha ett utvecklat systemtänk.

Inlägget har varit mycket mer trovärdigt om han kommit med förslag på lösningar och konstruktiv kritik istället för att marginalisera alla som engagera sig i politiken och försöker göra sitt bästa. Detta i motsats till Per S som väljer att sätta sig på en piedestal utanför och leverera sina egna moralkakor.

Vi tar situationen på allvar i kommunen. Det vittnar vårt omfattande investerings- och handlingsprogram om.

Det är enkelt att kritisera och svårare att agera.

Vi agerar och utvecklar Vilhelmina.

Bli först att kommentera

Debattinlägg av Per Sjölander

Av , , 2 kommentarer 43

 Märkligt att Per Sjölander nedvärderar kommunledningen och kommunen så totalt samtidigt som han sökte jobb i vintras hos kommunen. Han fick jobbet men tackade nej då han inte fick den lön han begärde. Kan detta vara en orsak till hans inlägg?

Forskningsenheten, där Per S var chef,har dragits med ekonomiska problem under en längre tid. Den har haft en s.k. basfinansiering av stiftarna, dvs sju inlands kommuner och landstinget. Flera av kommunerna har vid flertalet tillfällen inte betalat sin medfinansiering. Detta kulminerade under 2010 då styrelsen beslutade att avveckla stiftelen. Den dåvarande styrelsen leddes av ordföranden Maria Kristoffersson.

När jag kom in i stiftelsen 1 november 2010 hade alla förberett sig på en avveckling som slutfördes under 2011.

Mig veterligen har Pers Sjölander aldrig deltagit vid våra interna möten där frågor och nomineringar hanteras. Ändå vet han att ” Den politiska ledningen har rekryterat en samling ja-sägande statister för att skapa en förutsägbar majoritet för sin politik” Det är en skymf mot alla som deltar i våra möten. Vi har högt i tak och alla tillåts säga sitt. Vi är många på våra möten och vi har representanter rån alla delar av kommunen, män och kvinnor, gamla och unga. Det är helt enkelt skitsnack från Per Sjölander för han vet inte vad han pratar om. Ett av omdömena han fäller över kommunledningen tycker jag passar på honom själv ” Man skulle kunna säga att kommunledningen (Per S) immuniserar sig mot all form av kritik genom att “kaklar-in-sig” i en ogenomtränglig bubbla av självtillräcklighet.

Det är alltid så märkligt att de som inte själva deltar i det vardagliga politiska slitet vet alltid bäst.

2 kommentarer