Vad har vi gjort sedan förra valet

Av , , 3 kommentarer 26
Här kommer ett axplock av allt som gjorts under den gångna mandatperioden med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i majoritet.

* Byggt ny sporthall vid gymnasieskolan

* Köpt mark i Kittelfjäll för fortsatt utveckling av besöksnäringen

* Förlängt strandpromenaden längs baksjön

* Investerat teknisk utrustning vid flygplatsen

* Påbörjat projektering och ombyggnad vatten- och avloppsanläggning i Kittelfjäll

* Byggt ut förskolan med en ny avdelning på Strandvägen, Nya Vågen, samt tre nya avdelningar på Tallåsvägen, Sagobacken

* Byggt om skolan/förskolan i Nästansjö och Saxnäs för att säkra verksamheten

* Samordnat handikappomsorgens verksamhet i långsiktigt Galaxen 

* Samarbete med landstinget angående distriktssköterskemottagningarna i Saxnäs och Dikanäs så att de blir kvar under överskådlig framtid

* Inrättat en gemensam vårdavdelning vid sjukstugan tillsammans med landstiget. 16 platser  

* Satsat 4 miljoner kronor på bredbandsutbyggnad 2014-2015 utöver tidigare satsningar

 

* Byggt om och till avloppsreningsverket i tätorten för att klara långsiktigt arbets- och miljökrav

* Byggt om läktarna i Sagahallen / ishallen

* Inrättat ett trapphusboende med boendestöd

* Inrättat en familjecentral

Vårdvinnaren i glesbygd

Av , , 3 kommentarer 20

Glesbygdsmedicinen som bedrivs i Västerbottens inland är en världsunik

verksamhet. Med hjälp av IT och innovationer har omständigheter som länge

betraktats som ogynnsamma – långa avstånd och en allt äldre befolkning –

lyckats överbryggas.

Idag har Glesbygdsmedicinskt centrum sin bas i Storumans kommun. Men

ambitionen är att verksamheten ska växa och spridas. Därför tar

Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten nu initiativ

tillsammans med Vilhelmina kommun för att öppna ett så kallat virtuellt

vårdrum även i Vilhelmina kommun.

Det finns idag ett virtuellt vårdrum i Slussfors. Projektet har lockat

besökare från hela världen. Det som attraherar är arbetet med att tillämpa

IT för att kunna överbrygga avstånd och tillgängliggöra den senaste

medicinska tekniken för medborgarna. Idén med det virtuella vårdrummet är

att digitalt upprätta en direktkontakt med hälso- och sjukvården, för att

människor exempelvis ska kunna mäta blodtryck eller beställa mediciner.

Flera resor sparas in när undersökningar, behandlingar och rådgivning

istället flyttar till människorna. Om några år kanske virtuella vårdrum

finns i hela länet, mitt i kvarteret i staden eller i anslutning till en

byskola.

Ofta beskrivs läget i Västerbottens inland som svårt, med en befolkning som

blir allt äldre. Men ett sätt att se på situationen är att vända på

perspektivet. Västerbottens inland ligger 25 år före i tiden. Den

demografiska situation vi har i vårt län nu, kommer att vara verklighet för

stora delar av världen framöver. Vi har därför möjligheten att ligga i

framkant och bana väg för framtidens hälso- och sjukvård. Det sätt som som

vi utvecklar vår välfärd nu, kan i förlängningen även bli en produkt som

många i världen kommer att efterfråga. Intresset som finns pekar på det.

Glesbygdsmedicinen är ett sådant utvecklingsprojekt. Med utbyggnaden av

glesbygdsmedicinen i Vilhelmina finns möjligheten att på sikt skapa två

centra som vardera arbetar inom Vilhelmina, Dorotea och Åsele, samt

Storuman, Sorsele och Malå.

 

I Vilhelmina finns idag de rätta förutsättningarna för en utbyggnad. Det

finns en samlad politisk vilja att utveckla sjukstugan, där landstinget och

kommunen tillsammans driver en ny vårdavdelning i en gemensam

personalsamverkan. Med samverkanslösningen uppstår ekonomiska vinster för

både kommunen och landstinget. Men framför allt innebär det fördelar för

medborgaren. Den som blir inlagd behöver inte byta vårdplats beroende på

vem som är huvudman för stunden, utan allt kan ske på samma ställe.

Glesbygdsmedicinen gör att specialistvård som bedrivs vid sjukhusen i länet

kan bli tillgänglig på sjukstugan. Detta i kombination med att det bedrivs

forskning på vård i glesbygd gör verksamheten till en mycket intressant

framtidsbransch, som kan locka människor att vilja arbeta i länet.

Vi har under mandatperioden ökat det ekonomiska anslaget till

glesbygdsmedicinen i länet. Det handlar dels om att finansiera en

utbyggnad, men även om att skicka signal om vad vi tror på. Det finns stora

möjligheter här.

Ett hinder för hälso- och sjukvårdens utveckling i allmänhet och även för

glesbygdsmedicinen är dock rekryteringen. I många fall handlar det inte om

brist på pengar utan om att det är svårt att få tag på kompetent personal.

Problemet finns i hela landet, men behöver hanteras både nationellt och

regionalt.

Möjligheten att kunna få tag på kompetent personal är därför en prioriterad

fråga. Vi socialdemokrater vill bland annat utöka antalet

utbildningsplatser på vårdutbildningarna. Det handlar om att det behövs

fler utbildade på lång sikt. Men det behovs även göras insatser som ger

effekt nu. Vi socialdemokrater avsätter därför pengar för en

studielönssatsning, som innebär att dubbelt så många sjuksköterskor som

idag ska kunna utbilda sig till specialister och samtidigt erbjudas

studielön från landstinget.

Vi satsar även på traineejobb inom sjukvård och omsorgen, så att unga

människor garanteras arbete och utbildning. På så sätt vill vi samtidigt

tillgodose de ökade behoven som finns inom välfärden och även klara av

generationsväxlingen. Vi socialdemokrater menar att det behövs en aktiv

arbetsmarknadspolitik för att lösa både arbetslösheten och personalbristen.

En viktig del för hälso- och sjukvården i glesbygd är att det finns

välfungerande hälsocentraler och sjukstugor. I våras upprättade

socialdemokraterna i Västerbotten ett kontrakt för sjukstugemodellen. För

oss är det viktigt att bevara och utveckla våra sjukstugor. Kontraktet är

ett avtal mellan socialdemokraterna i landstinget och i samtliga berörda

kommuner, där vi lovar att bevara befintliga vårdplatser och tillsammans

arbeta för en bättre personalrekrytering. Sjukstugemodellen med gemensam

vårdavdelning bygger på att vi har en samverkan med kommunen och är en

viktig långsiktig lösning för att garantera en väl utbyggd hälso- och

sjukvård i hela länet.

Våra hälsocentraler och sjukstugor har i dagsläget ett så kallat brett

åtagande. Det innebär att varje hälsocentral eller sjukstuga besitter flera

kompetenser och att alla medborgare i länet garanteras att en större del av

behoven kan tillgodoses på nära håll i sjukstugan eller hälsocentralen,

utan att behöva åka till sjukhusen.

Att hälsocentralerna och sjukstugorna ska ha sitt breda åtagandet är ett

politiskt beslut, vilket vi socialdemokrater vill. Men här är vi inte

överens över blocken. Om åtagandet istället smalnas av, vilket de

borgerliga partierna föreslår att det ska göra, får det stora konsekvenser.

De borgerliga partiernas syfte med att smalna av åtagandet är att det ska

få privata aktörer att etablerar sig. Men den politiken leder helt fel,

menar vi. Möjligen skulle det innebära att någon privat aktör etablerar sig

i kuststäderna, där det finns en marknad, men i övriga länet skulle det

bara få konsekvensen att vården blir sämre. Det finns helt enkelt för få

listade patienter för att det skulle vara ekonomiskt intressant. För en

jämlik vård i länet vore det ett dråpslag. Resurserna skulle flöda från

glesbygden till kuststäderna. Samma sak gäller för

distrikssköterskemottagningarna, även där vill de borgerliga partierna vill

se en privatisering.

Ett smalare uppdrag skulle innebära att färre behov skulle kunna

tillgodoses på sjukstugorna och hälsocentralerna. I förlängningen skulle

det innebära att undergräva möjligheterna för en utbyggd Glesbygdsmedicin,

eftersom den utgår ifrån att sjukstugorna har en gedigen verksamhet och ett

större underlag. För oss är det därför mycket viktigt att vi bevarar det

breda uppdraget så att vi kan upprätthålla en jämlik vård i länet, värna

sjukstugorna och utveckla glesbygdsmedicinen.

Västerbottens läns landsting och Vilhelmina kommun har idag utöver en

samverkan om sjukstugan, även en god samverkan kring

distriktssköterskemottgningarna. Det gör att steget till att tillsammans

utveckla glesbygdsmedicinen känns naturligt. Vi tror att ett virtuellt

vårdrum i Vilhelmina har alla möjligheter att bli lyckat. Men för att ett

projekt av det här slaget ska bli bra, tror vi också att det är viktigt att

utvecklingen sker i samarbete och dialog med medborgare, näringsliv och

föreningsliv. Det virtuella vårdrummet i Slussfors är ett gott exempel på

hur människor inte räds förändringen, utan är nyfikna på den och själva

vill vara med.

Vi vill att den andan ska prägla det fortsatta arbetet med att utveckla

glesbygdsmedicinen. Med ett bra samarbete kan vi också ta vara på alla de

möjligheter som finns för hälso- och sjukvården.

 

 

Åke Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande Vilhelmina

Peter Olofsson (S), landstingsstyrelsens ordförande

3 kommentarer

Politiskt klimat – rätt eller fel

Av , , 14 kommentarer 35

Det ältas om och om igen om det dåliga politiska klimatet i Vilhelmina.

Frågan är om det verkligen är dåligt?

Inför nuvarande valrörelse har vi haft tre träffar med alla partier i en valsamverkansgrupp där vi diskuterat oss fram hur vi gemensamt ska förhålla oss. Var våra valstugor ska stå, när vi ska affischera, när vi ska vara på torget, hur valdebatten ska genomföras. Om klimatet är dåligt skulle vi inte kunna träffas flera ggr och prata om detta?

I Vilhelmina har alltid debatten varit livlig och intensiv. Skillnaden är att nu syns och hörs den på ett annat sätt via sociala medier och kommentars funktioner.

Jag gillar den nya tekniken och dess utryckssätt utom på en punkt. Det är dessa anonyma kommentarer som kan vräka ur sig vad som helst utan att behöva ta ansvar för detta.

Värst är VKs hemsida med tyck till funktionen. Där släpps vad som helst fram utan någon kritisk granskning. Det är dessa proffstyckare under anonymitetens tecken som sprider den dåliga stämningen. Hur många politiker syns och hörs i debatten?

När vi har sammanträden i kommunstyrelsen och nämnderna råder ett mycket gott och konstruktivt arbete. Fråga andra politiker och tjänstemän så tror jag de säger detsamma.

Sedan har media blåst upp hur illa kvinnor behandlad i politiken. Har media intervjuat alla kvinnor i styrelsen och nämnderna? I kommunstyrelsen är vi 11 ledamöter. 6 st är kvinnor, dvs en majoritet. Av fem ordförande är tre kvinnor. Vi har varannan kvinna/man i kommunfullmäktige. Alla röster är lika värda. Vem är det som då hörs och syns i debatten, jo Maria Kristoffersson. Hon har gjort sig till martyr för att hon inte beviljades ansvarsfrihet av kommunfullmäktige.  Det var revisonen med dess ordförande Max Fredriksson som la förslaget om att inte bevilja ansvarsfrihet. Det hade inget med att hon är kvinna att göra utan endast med funktionen som kommunstyrelsen ordförande. Hon påstår tex att hon varit ledamot i kommunens näringslivbolag, citat ur hennes blogg Många situationer under åren kan man använda som exempel på vad kvinnor i politiken kan få vara med om, som när Det kommunala näringslivsbolaget där jag var ny invald ledamot hade möte i bastun och jag satt utanför och väntade,”.

Maria K har aldrig varit ledamot i Vilhelmina näringslivsbolag AB.

Vem granskar vad som skrivs??

Jag hoppas att vi i försättningen kan debattera kommunens viktiga frågor på ett rättframt och öppet sätt med vassa inlägg och skarpa kommentarer med respekt för vår motståndare.

Sakfrågorna i fokus, inga personangrepp eller smutskastningskampanjer med syfte att förminska varandra men att vi tål en tuff debatt som för frågorna framåt.

Landstingsrådet i Vilhelmina lördag 6/9 kl 1100

Av , , 1 kommentar 3

Kom och ställ dina frågor ang landstinget direkt till landstingsrådet Peter Olofsson

1 kommentar

Utveckling Kittelfjäll – var finns alliansen???

Av , , 5 kommentarer 31

Kommunfullmäktige i Vilhelmina har utsett ett beredningsgrupp bestående av representanter från samtliga partier i fullmäktige som ska jobba med att ta fram en långsiktig plan för utvecklingen i Kittelfjäll. Till beredningen har en rad tjänstemän inom de olika sakområdena knutits.

Jag har förmånen att vara ordf. i beredningen. Vi ska ta fram och lägga förslag på hur vi ska arbeta med framtagandet av detaljplaner, vatten- och avloppsplan samt finansiering av detta. Vi ska ge förslag på etappindelning av hela projektet så att både kommunen och alla exploatörer kan planera sin verksamhet.

Vi har haft två konstruktiva möten före sommaren och ett nu i veckan som var.

Arbetet är viktigt ur flera aspekter men framförallt så handlar det om företagande och jobb. I torsdag när beredningen hade möte så var vi uppe i Kittelfjäll och tittade på alla markområden som är föremål för exploatering. På eftermiddagen träffade vi sju företagare som arbetar med att ta fram detaljplaner för att skapa flera tomter att sälja, stugbyar och husvagnscampingar. Det finns också planer på flera nedfarter och liftar i området.

Kommunens åtagande är att bygga ut avloppsreningsverk och dra fram ledningar för VA och bredband.  Kommunen ska också ta fram lämpliga detaljplaner tillsammans med företagen.

Vi upplevde att företagen uppskattade att vi tog oss tid att träffa de på plats och lyssna på deras synpunkter.

Det tråkiga i detta arbete är att borgarnas företrädare inte prioriterar detta viktiga och långsiktiga arbete. I torsdags var det bara en av fyra borgare med. Det har varit klent med närvaro även på mötena före sommaren. En representant från borgarna har aldrig varit på nåt möte ännu. Den personen står först på sitt partis lista.

Hur rimmar detta med att prata om företagande och jobb som den viktigaste valfrågan då man prioriterar annat.

Jag fick höra i går att två dem som valde bort beredningsgruppen i torsdags hade tid att valarbeta på våra äldreboende på fredag.

Frågan som blir rimlig att ställa sig är om borgarna är intresserade av Vilhelminas utveckling och företagande eller om det är bara tomma ord??

Välbesökt invigning

Av , , 1 kommentar 14
Invigningen av bagarstugan idag uppe på Storgatan blev ett välbesökt och lyckat arrangemang. Tack till alla som gjorde dagen så lyckad.
Speciellt tack till Barbro och Sune Söderström som bakade gott bröd och visade hur det går till att baka tunnbröd i vedeldad ugn.

 

163 139 144 145 149

1 kommentar

Varför vågar inte SD ta debatten???

Av , , 1 kommentar 23

Imorgon onsdag har vi inbjudit till debatt mellan alla 9 partier som ställer upp med en lista till kommunfullmäktige i Vilhelmina.

8 st har svarat att de ställer upp. Alla utom SD.

Vågar inte SD med sitt första namn Eric Axelsson ta debatten med vi andra?

Om de nu ställer upp i valet är det väl rimligt att Vilhelminaborna får veta vad de vill åstadkomma i politiken i Vilhelmina.

1 kommentar

Val till kommunfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 10

Kolla min presentation vid lördagens valupptakt vid Folkets Hus utescen.

På vår egen blogg kommer vi att presentera i stort sett alla namn på vår lista till kommunfullmäktige.

 

Bli först att kommentera

Stekenjokk

Av , , 9 kommentarer 19

Vi Socialdemokrater i Vilhelmina stöttar en återöppning av gruvan i Stekenjokk.

Vi har tydligt gått ut med detta i vårt kommunalpolitiska handlingsprogram för per 2015-2018.

stekenjokk

 

Jag har blivit intervjuad och deltagit i en direktsänd debatt i radion ang Stekenjokk.

Klicka på länkarna så kan du lyssna på inslagen.

Debatt i sameradion, Stekenjokk 39 min in i programmet.

Stekenjokkgruvan i P4 Västerbotten