Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Experimentet med den svenska skolan är ett hot mot våra barns framtida internationella konkurrenskraft!

Författaren vill å det bestämdaste ifrågasätta om de politiker som är eller har varit delaktiga i skolpolitiken har någon som helst aning om konsekvenserna av sina beslut på skolans område? Samt hur dessa beslut påverkat våra barns framtida konkurrenskraft i ett globalt perspektiv?

Jag utgår från att alla som är ärliga och uppriktiga svarar nej! Åtminstone på den senare delen av frågan.

Författaren som själv är född i början av 60-talet och gått största delen av sin skolgång i den gamla skolan kan med glasklar insikt redogöra för vad som hänt.

Låt mig förklara vad jag menar.

För författaren som själv bott och arbetat i andra länder under många år, dessutom för utländska ägare, och med utländska klienter/kunder kan se att bilden av Sverige och svenskarna snabbt håller på att degraderas till det sämre. Jag har under hela min yrkeskarriär fått avnjuta fördelarna av att vara svensk. T.ex så har man per automatik förtroende från alla, oavsett i vilket land man arbetar i. Svensken brukade ses som ärlig och välutbildad och som en som alltid höll ingångna avtal och infriade ställda förväntningar. Den generation jag tillhör har fått både kunskap, historia och språkutbildning med oss från starten i skolan och således en stor konkurrensfördel visavi medborgare från många andra länder.

Och låt mig säga att denna bild av Sverige och svenskarna nu devalveras i mycket snabb takt.

Förvisso är det bra att våra barn lär sig om demokrati, medbestämmande och att alla individer har samma värde, och att alla individer och deras vilja ska respekteras.

Dock måste vi inse att det samhälle som vi lever i hemma i Sverige vad gäller medbestämmande på jobbet etc. inte existerar annat än hos oss. Vi behöver inte gå längre bort än till Finland och England, för att inte tala om Asien, Latinamerika och USA för att inse att vår svenska modell inte fungerar där.

I dessa länder är en chef en auktoritet som fattar besluten självständigt och sedan pekar med hela handen för att berätta vad hon/han vill ha utfört. De anställda svävar aldrig i ovisshet om vem som skall utföra vilken arbetsuppgift, eller vad som förväntas av dem såsom anställda i företaget, i korthet vilka förväntningar och krav arbetsgivaren har på dem som individer. Både målbild, regelverk och utförande är kommunicerat på ett tydligt sätt som inte kan missförstås. Vår omvärld har ett starkt och strikt hierarkiskt system som aldrig ifrågasätts av de som jobbar i företagen.

Författaren har aldrig haft några problem med att införliva mig i, och förstå dessa system, och sedan framgångsrikt, utan problem verka i dem.

Jag vill med bestämda ord hävda att detta bara är ett i raden av alla de många problem som dagens unga kommer att ha om det vill jobba internationellt, eller i ett utlandsägt företag.

Skolan har sedan slutet av sjuttiotalet inte varit annat än en lekstuga, där beslutsfattarna i rask takt nedmonterat det som tidigare var en stark svensk modell som varit förebild för många av världens länder. Lärarna är fråntagna all auktoritet, eleverna svävar i ovisshet om vad som fodras av dem etc. Sedan är vi förvånade när Sverige och den svenska skolan åker rutchkana i PISA undersökningarna!

Vad vi skapat är individer som helt saknar respekt för regler och vad som förväntas av dem, som kräver medbestämmande, och att alla avarter ska betraktas lika och till fullo accepteras, låt mig bara säga att en sådan acceptens helt saknas i den största delen av världen. Således är det lätt att förstå att ett sådant system försvårar, för att inte säga omintetgör våra barns nuvarande och framtida möjligheter att på lika villkor konkurrera om globala jobb.

För att passa in i, och verka i en global industri måste våra barn förstå hur och varför denna industri tycker, tänker och agerar som den gör.

I England för att ta ett exempel anställer alla företag och organisationer strikt efter kvalifikationer. I korthet kan sägas att alla som utlyser en tjänst är tvingad av lagen att anställa den som är mest kvalificerad för tjänsten, dvs. den som har det högsta sammantagna meritvärdet, betyg och erfarenhet sammantagen. Problemet här är att svenska betyg, även om de är höga i allmänhet har ett lägre meritvärde än jämförbara utländska betyg.

I vår omvärld spelar hierarki och regelverk en mycket avgörande roll. Således är det inte upp till individen att bestämma hur man ska klä sig, vad som är accepterat och inte. Företagen har mycket strikta regelverk där allt regleras. Allt från vilka kläder och attribut som accepteras till hur företagets eller organisationens uppförandekod ser ut.

Med dagens svenska skolsystem så gör vi det mycket svårt, för att inte säga omöjligt för våra medborgare att förstå, än mindre inordna sig i ett sådant system.

Hur ser då min lösning på skolproblemet ut?

Problemet är inte enkelt att lösa men vi måste börja någonstans. Jag anser därför att vi mycket snabbt ska återgå till det skolsystem som gällde fram till 1980.

Dels måste eleverna få betyg redan från klass 3, vi måste ställa krav på vad de ska kunna för att erhålla ett visst betyg i ämnet. På samma sätt måste lärarna återfå sin auktoritet och kunna lära barnen att uppföra sig och respektera sin chef/lärare. Ingen elev ska sväva i ovisshet av vad som krävs av dem, lika lite som förstå konsekvenserna som följer med att inte följa det regelverk som gäller, samt konsekvenserna av sådan olydnad.

Vi måste fokusera på dokumenterad KUNSKAP inget annat, och få eleverna att inse att vi inte gör detta för att vara elaka, snarare för att ge dem bästa möjliga förutsättningar för sitt framtida yrkesliv.

På samma sätt bör vi snabbt avskaffa hela friskole-reformen och återinträtta ett system där alla barn går i kommunal skola, och dessutom i den skola som ligger närmast hemmet. På detta sätt får vi åter en naturlig blandning av barn ur alla sociala samhällsklasser, med olika lätt att lära etc. Det blir dessutom mycket lättare för staten att bestämma regelverket för skolan, och tillgodose att all barn får samma möjligheter och konkurrenskraft i ett svenskt och globalt perspektiv.

Gör vi inte detta snabbt är författaren övertygad om att Sverige som nation snart är ett U-land i alla avseenden.

Ha en lärorik dag!

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.