Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Socialdemokratisk ideologi är ljuset som visar vägen ut ur Alliansens mörka återvändsgränd.

8 år av Alliansstyre har lett Sverige in i en återvändsgränd som leder oss rakt in i mörker, och slutligen till undergång! Tack och lov har vi nu bytt regering och vår Socialdemokratiska ideologi är det ljus som kommer att leda oss tillbaka in på rätt väg.

Inledningsorden kan kanske uppfattas som filosofiska och svåra att förstå men om du läser vidare ska jag på ett enkelt sätt förklara vad jag menar med dessa ord.

Återvändsgränden jag pratar om är det privata näringslivets intåg i den offentliga sektorn. Genom avregleringar, privatiseringar och konkurrensutsättningar har man gett det privata näringslivet möjlighet att tjäna pengar och göra vinster inom sektorer som helt och fullt finansieras med skattemedel.

Detta är helt fel och kan bara leda till ett läge där Sverige går från att vara en välmående välfärdsnation till att vara ett utvecklingsland utan fungerande välfärdssystem.

Allt sedan August Palms dagar har vi Socialdemokrater stått upp för den Demokratiska Socialismens principer som innebär att ”Flertalet alltid ska ha makten över fåtalet”. Just vår ideologiska övertygelse om den demokratiska socialismens förträfflighet är den drivkraft som hjälpt oss att bygga välfärdslandet Sverige.

En välfärdsstat kännetecknas av följande viktiga beståndsdelar:

 • En växande välmående medelklass präglad av optimism och framtidstro.
 • En offentlig sektor som verkar som motvikt till det privata näringslivet för att skapa balans mellan kärlek och girighet.
 • Att den offentliga sektorn är offentligt ägd, finansierad av skatteintäkter och driven av staten och medborgarnas behov snarare än av vinstintresse.
 • Solidaritet och kärlek.
 • Principen om alla människors lika värde.

Med detta som grund skapade vi sedan en stark offentlig sektor byggd på de principer jag beskrivit ovan.

En stark offentlig sektor som kunde förse företagen med välutbildad arbetskraft, som kunde förse företag och samhälle med sådana saker som elektricitet, vatten, vägar och övrig infrastruktur, och som kunde göra detta utan att behöva beakta vinstintresset i utförandet av densamma. Samma princip gäller dessutom för sjukvård, äldrevård och övriga kommunala servicetjänster.

Allt detta har gått förlorat genom de avregleringar, privatiseringar och konkurrensutsättningar som gjorts sedan mitten av 90-talet för att släppa in det privata näringslivet i det offentligas sfär. Stoppas inte denna utveckling med omedelbar verkan är det snart för sent att rädda välfärdsnationen Sverige.

Genom dessa åtgärder har man helt kullkastat den demokratiska socialismens viktigaste princip, och på ett effektivt sätt sett till att vända på tesen och skapa en situation där ”Fåtalet har makten över flertalet”.

Varför leder då detta oss in i en återvändsgränd?

 • Därför att den välmående medelklassen minskar i storlek stället för att öka.
 • Därför att en minskad välmående medelklass gör att både företagens och statens inkomster minskar.
 • Därför att företag med minskade inkomster strävar efter att återerövra dessa inkomster genom att lägga beslag på en ännu större del av den offentliga sektorn.
 • Därför att optimismen och framtidstron försvunnit.
 • Därför att den ideologiska debatten tystnat.
 • Därför att skatteintäkterna från en minskad inkomstbas inte räcker till för både vinster och välfärd.

Det privata näringslivets intåg i det som är den offentliga sektorns territorium gör att balansen och jämnvikten gått förlorad. Just den förlorade jämnvikten gör att svenskarnas köpkraft minskar, att företagens inkomster sjunker och att statens skatteintäkter minskar. Något som i sin tur leder till minskat välstånd och minskad välfärd.

Fortsätter denna utveckling är Sverige snart ett utvecklingsland snarare än en välfärdsstat!

Medicinen är en grundlig helrenovering av den offentliga sektorn. Vi måste klargöra för svenska folket varför den offentliga sektorn är viktig, och varför det är av yttersta vikt att den verkar självständigt utan inblandning av privat näringsliv och privata vinstintressen.

Det enda sättet på vilket vi kan återuppbygga den progressiva välfärdsstaten Sverige är genom att följa våra ideologiska doktriner och se till att bygget görs på den fasta grund på vilken socialdemokratisk ideologi alltid vilat.

Jag påstår därför att privata bolag ska hållas utanför allt som i dagligt tal benämns som kommunal service, samhällstjänster och samhällsviktig infrastruktur. Förekomsten av privatägda vinstdrivande bolag i dessa sektorer är därför en helt förfelad tanke och något som måste rättas till med omedelbar verkan.

Privata vinstdrivande bolag hör hemma i det privata näringslivet, inte i offentlig sektor!

Dessutom går det en viktig ideologisk skiljelinje mellan behovet av kommunala servicetjänster och det privata näringslivets vinstintressen. Därför vill jag påstå att det inte är möjligt att förena dessa två utan att ideologiskt göra avsteg från de principer på vilken tanken om en stark offentlig sektor bygger på.

Sveriges historia bevisar att vi Socialdemokrater vet vad vi talar om, och att vi nu liksom då besitter de kunskaper som krävs för att bygga en stark offentlig sektor, till gagn för stat, medborgare och näringsliv. Dessutom har vi kunskapen om hur vi skapar klara regelverk för hur respektive sektorer ska verka utan att inkräkta på varandras område. 

En stark offentlig sektor är och har alltid varit bra för Sverige!  Detta gäller alla, stat, medborgare och det privata näringslivet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.