Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Avskaffa klasskillnaderna inom Barn & Ungdomsidrotten!

Av , , Bli först att kommentera 0

Som Socialdemokrat och ”Stolt Demokratisk Socialist” vill jag att vi Socialdemokrater i Umeå med omedelbar verkan genomför reformer och åtgärder som gör det möjligt för alla barn & ungdomar att utöva idrott på lika villkor.

Anledningen är att Barn & ungdomsidrott inte längre bedrivs på lika villkor i Umeå!

Barn & ungdomars idrottande är i stället i allra högsta grad en klassfråga, något som vi för övrigt delar med de allra flesta av Sveriges kommuner.

Just det faktum att vi har tillåtit barn & ungdomsidrott att bli en klassfråga står dessutom i bjärt kontrast mot vår Socialdemokratiska ideolog enligt mitt sätt att se på saken.

Socialdemokraterna har som politiskt parti länge haft den demokratiska socialismen som en av sina ideologisk hörnpelare. Den demokratiska socialismens doktrin predikar att vi ska tillse att ”flertalet alltid har makten över fåtalet”. Dessutom ska den säkerställa att den offentliga sektorn alltid fungerar som motvikt till det privata näringslivet, och att den när så behövs användas för att stoppa näringslivets brutala girighet.

Vidare står vi socialdemokrater för kärlek, solidaritet och alla människors lika värde.

Därför är det för mig en gåta hur vi som parti kan tillåta att den offentliga sektorn skapar samma klassskillnader som den privata sektorn? Och hur vi kan tillåta att den offentliga sektorn gör även barn & ungdomsidrott till en klassfråga?

Hur blev det så?

När jag var ung för drygt 40 år sedan var idrott något för alla. Idrott och idrottsutövande kunde bedrivas av alla som så önskade på lika villkor. Talang och träningsflit var de ingredienser som avgjorde hur duktig jag kunde bli, inte som idag klasstillhörigheten.

Idrotten var historiskt närmast att likna vid en folkrörelse, och byggandet och tillhandahållande av anläggningar för idrott var en statlig och kommunal angelägenhet där kostnaderna för anläggningarnas byggande och drift alltid bars av stat och kommun.

I Umeå likväl som i största delen av Sverige har vi som kommun sedan länge börjat debitera hyror för användande av kommunala anläggningar. Detta även om det är barn & ungdomsidrott som bedrivs.

Just detta med att kommunen debiterar kommunens idrottsföreningar hyror för att bedriva barn & ungdomsidrott i kommunala anläggningar är det som gjort att idrott och idrottsutövande i dag blivit en klassfråga.

Idrott kan inte längre som tidigare bedrivas av alla, och definitivt inte på lika villkor!

Som politiker och solidariska medmänniskor måste vi förstå att barns idrottsutövande i dag i allra högsta grad är en klassfråga snarare än rättighet för alla på lika villkor.

Precis som tidigare klarar de allra flesta barnfamiljer fortfarande av att betala idrottsföreningarnas medlemsavgifter. De klarar även precis som tidigare av att skaffa den utrustning som behövs för barnens idrottande utan större problem. Det som tar knäcken på mindre bemedlade familjer, och familjer med ensamstående föräldrar är inte kostnaderna för medlemsavgifter och utrustning utan just de hyreskostnader som vi som kommun debiterar idrottsföreningarna.

Inte nog med medlemsavgifter och kostnader för sportutrustning. De hyresavgifter som kommunen debiterar kommunens idrottsföreningar läggs oavkortat på föräldrarna till idrottande barn i form av anläggningshyror och säsongs avgifter. Detta gör att varje familj med lätthet drabbas av ca 1.000 kronor/barn/år/idrott i utökade kostnader för barnens idrottsutövande.

Låt oss säga att en familj har 2 barn, och att dessa barn sysslar med 1 sommar och 1 vinteridrott vardera. Då är sannolikheten stor att denna familj, som en följd av kommunens hyresdebiteringar för barn & ungdomsidrott drabbas av en merkostnad på 4.000 kronor per år.

Det är här klassfrågan kommer in!

För de välbeställda familjerna är detta inget problem, men för alla de familjer som redan innan barnens vilja att idrotta lever på marginalerna blir detta droppen som får bägaren att rinna över.

För dessa familjer blir valet att inte låta sina barn idrotta, och det är just detta som gör frågan till en klassfråga.

Som Socialdemokrater måste vi därför snarast lägga om kursen och se till att Idrott för Barn & Ungdomar ånyo kan bedrivas på lika villkor utan klasstillhörighet.

För att göra det möjlighet för ALLA som vill att idrotta redan i unga år behöver vi i Umeå därför göra följande saker för att tillskapa den möjligheten. 

 • Hyresfrihet för all ungdomsidrott på alla kommunala idrottsanläggningar. (Med ungdomsidrott avser jag idrott för barn och unga som går i grund och/eller gymnasieskola).
 • Högre nivåer på aktivitetsstödet för ungdomsidrott.
 • Generösa bidrag till kommunens alla idrottsföreningar för inköp av idrottsutrustning. Denna utrustning ska sedan kunna hyras ut av klubben för en symbolisk summa till de familjer som själva inte själva har råd att köpa utrustning till sina barn.
 • Ge klubbarna årliga bidrag för att täcka resor  till och från tävlingar.
 • Skapa en gemensam kommunal sponsor-pool för all ungdomsidrott där pengarna sedan delas ut till föreningarna efter medlemsantal. Företagen som väljer att satsa pengar i sponsor-poolen ska sedan erbjudas möjligheten att synas i alla kommunala arrangemang oavsett det handlar om idrott eller kultur. Görs detta på rätt sätt kommer alla företag att satsa pengar på ungdomsidrott.

Vad gäller kostnader för vuxnas idrottsutövande ska detta precis som idag debiteras respektive idrottsförening.

De merkostnader kommunen får i och med slopandet av hyror för utövande av barn & ungdomsidrott ska ses som en investering. En investering vars avkastning är en meningsfull sysselsättning för barn och unga, något som ger dem mindre tid för förstörelse av, och klotter på, allmän egendom. Dessutom kan vi räkna in lägre kostnader för framtida sjukvård och sjukskrivningar som plusposter i kalkylen.

Självklart går det att göra mer än detta, dock är en sådan reform en bra start, och en god kommunal investering för framtiden. Sedan får vi aldrig glömma att idrott är både karaktärsdanande och bra för det allmänna hälsotillståndet. 

Själv har jag alltid sett Umeå som en progressiv framtidsstad, som en stad där vi går i bräschen för nya sätt att tänka! Låt oss därför tillsammans visa resten av Sverige att det går att bedriva traditionell socialdemokratisk politik utan att göra avkall på kvalitet och kvantitet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Bli först att kommentera

Stoppa skatteflykten – Byt ut alla gamla dubbelbeskattningsavtal och ersätt dem med nya!

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag vet inte för vilken gång i ordningen jag nu skriver om samma sak? Dagens avslöjande om hur både svenskar och medborgare i andra länder har gömt tillgångar på ”hemliga nummerkonton” i Schweiz gör att jag bara måste skriva om denna företeelse ytterligare en gång.

Anledningen till att jag tar upp frågan igen är att detta fenomen går att lösa på ett både enkelt och snabbt sätt.

Låt mig först säga att jag är föga förvånad över dessa avslöjanden. Alldeles speciellt så då jag själv under många år arbetat i den internationella bankvärlden med Schweiz som bas.

Kunderna i de Schweiziska bankerna kommer från hela världen, undantaget schweizarna själva. Motivet till valet av Schweiz är varken bättre förvaltning eller lägre bankavgifter än andra länder. Motivet är blott och allena existensen av deras starka grundlagsskyddade banksekretess!

Personligen, och när det gällde mina egna kunder såg jag alltid noga till att inte hjälpa kriminella nätverk eller kriminella privatpersoner att gömma pengar. Detta därför att den Schweiziska banksekretessen gör det svårt, för att inte säga omöjligt för myndigheter att få ut uppgifte om kontohavare och deras kontoaktiviteter och kontosaldon.

Dock är det inte hemlighetsmakeriet med nummerkonton och banksekretess som ligger bakom öppnandet av konton i Schweiziska banker. Den stora motorn och företeelsen bakom denna möjlighet stavas DUBBELBESKATTNINGSAVTAL med allt för förmånliga villkor.

Det är just dessa dubbelbeskattningsavtal av gammal sort som möjliggör detta ”fuskande” med skatter!

Dessutom ska vi veta att det finns en hel finansindustri som med dubbelbeskattningsavtalen som grund aktivt marknadsför, säljer och tjänar astronomiska belopp på denna företeelse.

Aktörerna på marknaden är alla stora världsomspännande revisionsfirmor, som tillsammans med banker och finansiella rådgivare aktivt marknadsför bolagskonstruktioner och nummerkonton som en modell för att kraftigt försvåra skattekontrollen.

Argumenten man använder för att rättfärdiga sitt beteende är lika skrämmande som världsfrånvänt, och har som enda effekt att de flesta av världens länder går miste om väsentliga skatteintäkter.

Typiska argument för dessa skattekonstruktioner är:

 • Vi är tvungna till detta för att skydda våra investerares pengar från framtida skatt.
 • Vi har inte gjort något olagligt, och därför är det inte omoraliskt.
 • Detta sköts av våra jurister och konsulter i samförstånd. Jag har ingen aning om varför och hur det fungerar sa VD’n för ett företag. Dock har jag blivit försäkrad om att det inte är olagligt. Sagt sannolikt som ett sätt att urskuldra sig för den dåliga publiciteten.

Det kan vara bra för den oinvigde att känna till att anledningen till att dubbelbeskattningsavtal infördes var för att förhindra beskattning av samma tillgångar flera gånger. Detta i sig är helt rätt och riktigt.

Dock innebär den ”gamla typen” av dubbelbeskattningsavtal även att skatten istället för att betalas i intjänande landet, ska betalas i det land i vilket den andra avtalsparten finns. Just detta gör att det via bolagsbildningar i sådana länder, och genom att kombinera flera dubbelbeskattningsavtal och flera länder blir möjligt att helt komma undan beskattning.

Självklart är det så att den skattskyldige alltid ska betala skatt i det land där denne är skriven. Men genom att använda sig av konstruktioner som bygger på dessa föråldrade dubbelbeskattningsavtal kan gynnsamma skatteeffekter uppnås.

Håll i minnet att dubbelbeskattningsavtal av den ”gamla typen” är den typ som dominerar västvärlden. För den nya delen av världen finns modernare dubbelbeskattningsavtal som gör denna typ av skatteplanering helt verkningslös.

DETTA GÅR ATT STOPPA PÅ ETT LIKA ENKELT SOM EFFEKTIVT SÄTT!

Det som behöver göras för att komma tillrätta med detta problem är lika enkelt som det är effektivt.

Åtgärden jag åsyftar är att byta ut alla ”gamla” dubbelbeskattningsavtal till den ”nya” typen av dubbelbeskattningsavtal, dessutom innehållande följande avtalstext:

 • Att nedsättning av skatten i det land i vilken inkomsten genererats bara medges med lika mycket som man kan bevisa att man redan erlagt i skatt i annat land som omfattas av avtalet.
 • Att Ränteavdrag bara kan göras mot uppvisande av erlagd räntebetalning till erkänt utlånings institut registrerat som bank.
 • Att införa ett totalt stopp för royalty och franchise avgifter om huvudägaren till det bolag som erhåller royalty- eller franchise-avgiften till mer än 20 % har samma ägare som det betalande bolaget.

Tiden är inne för detta och jag är fullt ut övertygad om att vi kan få resten av Europa med oss.

EU, dess medlemsländer och dess medborgare brottas alla med samma problem.

 • Stora underskott i de nationella stadsfinanserna.
 • Höga arbetslöshetstal.
 • Minskade skatteintäkter.
 • Ökad invandring.

Detta sammantaget innebär att alla länder är intresserade av åtgärder som leder till ökade skatteintäkter.

Därför vill jag att vi Socialdemokrater tillsammans ser till att Sverige driver denna fråga hårt i EU och att vi i Sverige snarast möjligt påbörjar arbetet med att ersätta den gamla typen av dubbelbeskattningsavtal med nya moderna och tidsanpassade dubbelbeskattningsavtal som ser till att varje medlemsland får sin beskärda del av sina medborgares skatteintäkter.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bli först att kommentera

Låt oss begrava otyget Arbetslinjen så djupt det någonsin går!

Av , , Bli först att kommentera 0

Alliansen i allmänhet, och Moderaterna i synnerhet, tjatar på om arbetslinjens förträfflighet. Nu senast använder Anders Ågren i ett blogginlägg arbetslinjen och dess principer som något som ska användas i samband med anhöriginvandring. Man vill använda arbetslinjen för att förstärka försörjningskravet i samband med anhöriginvandring.

Låt mig en gång för alla slå fast att ARBETSLINJEN är, och har varit helt förödande för Sverige och dess medborgare!

Till att börja med bygger arbetslinjen redan från början på en helt omöjlig ekvation, en ekvation som ser ut enligt nedan:

Färre medarbetare + Högre produktion + Mer stress + Högre arbetsbelastning + Högre vinster = ARBETSLINJEN

Med en sådan omöjlig ekvation som grund för sin politik är det sedan lätt att förstå varför det är helt naturligt för framförallt Moderaterna att sedan göra försämringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna.

En ekvation likt den bakom arbetslinjen visar med klar tydlighet att man betraktar anställda medarbetare på samma sätt som man ser på maskiner och övrig produktionsutrustning. Man ser helt enkelt företagens anställda som en förnyelsebar resurs. Som något som kan bli utbytt när den blivit utsliten och inte längre kan utföra sitt jobb.

Arbetslinjen och den filosofi den stödjer ligger ensam bakom den katastrofala situation vi nu ser i vårt land!

Sjuktalen ökar dramatiskt. Dessutom blir sjukskrivningsperioderna väsentligt längre då allt fler blir utbrända och som en effekt av detta sjukskrivna på grund av psykosociala orsaker. Sjukdomsorsakerna bakom dessa diagnoser är betydligt svårare att bota och komma till rätta med än andra sjukdomsorsaker.

Arbetslinjen har helt enkelt byggt ett Sverige som dukar under på grund av stress och omåttligt hög arbetsbelastning.

Att då stå och hävda arbetslinjens förträfflighet och sjunga dess lov är som jag ser det detsamma som att sparka på den som redan ligger.

Samma metod och samma arbetslinje vill nu Moderaterna använda på våra invandrare.

I min värld är det svårt nog att vara avskild från sin familj, och att behöva använda varje minut till att oroa sig för om de ska klara sig eller inte. Vill vi att de som redan fått asyl och permanent uppehållstillstånd ska kunna bygga sig ett liv med arbete och inkomst bör vi se till att de står på en emotionellt stabil grund först. Denna stabila grund skapas bäst genom att vi ser till att de får förenas med make/maka och barn.

Tack och lov står vi Socialdemokrater på en helt annan ideologisk grund än Moderaterna!

Där Moderaterna ser pengar, rikedom och produktionsresurser ser vi Socialdemokrater kärlek, solidaritet och värdefulla medmänniskor.

Där för vill jag att vi Socialdemokrater förenar oss och gemensamt talar om för svenska folket varför arbetslinjen kom till, och vilka värden den står för. Görs detta är jag säker på att vi lyckas begrava arbetslinjen på ett djup som gör att den aldrig når upp till ytan igen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i den beslut vi fattar idag”

 

Bli först att kommentera

Cirkulär ekonomi en möjlighet för Umeå – En möjlighet för utvecklandet av sociala företag.

Av , , Bli först att kommentera 0

Mitt intresse för cirkulär ekonomi väcktes för ett bra tag sedan, och allt sedan dess har jag med jämna mellanrum skrivit om detta på min blogg. Från tidpunkten av mitt första inlägg i ämnet fram till idag har jag studerar den cirkulära ekonomin, dess lärosatser och dess teser ännu djupare, och ju mer jag läser ju mer övertygad blir jag om dess förträfflighet. 

Cirkulär ekonomi är den sektor i vilken framtidens företag kommer att skapas, utvecklas och förfinas. Det är glasklart så att den cirkulära ekonomin har framtiden för sig. Detta gäller både som företeelse och som framtida affärsmodell.

Dessutom ser jag den cirkulära ekonomin som en stor möjlighet att starta och utveckla morgondagens företagsform. En företagsform som stavas sociala företag, dvs. företag som verkar för nyttan snarare än vinstintresset.

I dagens samhälle lever de allra flesta av oss i den modell som är skapad av den linjära ekonomins tänkande och affärsmodell. Den linjära ekonomin är en gammal företeelse och något som vi människor ägnat oss åt i åtminstone 100 år eller mer. Att vi fortfarande lever i och med den linjära ekonomin kan troligtvis tillskrivas vår aldrig sinande tro på att världens resurser är oändliga, och att global uppvärmning och miljöhot går att angripa med nuvarande affärsmodell.

Personligen är jag övertygad om motsatsen, och att den linjära ekonomin är en förlegad affärsmodell. Jag hävdar med bestämdhet att vi måste byta både filosofi och affärsmodell om vi vill rädda vår miljö. Vi måste finna vägar att drastiskt stoppa den globala uppvärmningen, vägar att bygga ett hållbart, men samtidigt progressivt och utvecklande samhälle.

För att lyckas med detta behövs ett förändrat tankesätt och en ny affärsmodell. Just därför bör vi betrakta tankarna runt cirkulär ekonomi som en möjlighet snarare än som ett hot mot vår livsföring.

Att byta affärsmodell behöver på inget sätt innebära att vi stoppar världens ekonomiska tillväxt, snarare tvärt om! Skillnaden är att vi genom att anamma den cirkulära ekonomins affärsmodell får en affärsmodell som står för både tillväxt och miljöhänsyn.Dessutom är den cirkulära ekonomin väl lämpad för nya företagsformer likt sociala företag.

Vad är då skillnaden mellan linjär ekonomi och cirkulär ekonomi frågar sig kanske många?

Himmelsvid skulle jag vilja påstå! Skillnaderna i sättet att tänka och agera är lika stora som skillnaderna mellan dag och natt en stjärnklar vinterdag.

För att gå vidare i ämnet är det därför på sin plats att förklara hur formlerna för linjär respektive cirkulär ekonomi ser ut:

Linjär ekonomi = Råvara – Produktion – Konsumtion – Avfall – Destruktion.

Cirkulär ekonomi = Råvara – Produktion – Användning – Återvinning – Användning.

Skillnaderna består i att vi ersätter konsumtion med användning. Och att vi ersätter avfall och destruktion med återvinning och ytterligare användning i all oändlighet. Detta görs i ett kretslopp som i princip blir oändligt, och där näst intill inget av det vi tillverkar blir till avfall.

För att få detta att fungera måste dagens affärsmodeller byggas om och anpassas till den cirkulära ekonomins formel. Detta innebär att:

 • Att de biologiska materialen redan från början är giftfria och enkla att kompostera.
 • Att de tekniska materialen likt plast, metaller och legeringar redan initialt är designade på ett sådant sätt att de enkelt kan återanvändas med ett minimum av energiförbrukning.
 • Att ett införande av cirkulär ekonomi inte gör avkall på vare sig funktionalitet eller kvalitet hos produkterna.

Att påstå att tankesättet vad gäller cirkulär ekonomi är främmande och världsfrånvänt är fel och visar bara på att vi som individer inte har vetskap om hur mänsklighetens historia ser ut.

Historiskt sett kan vi redan i det gamla bondesamhället finna hela ideologin och affärsmodellen som den cirkulära ekonomin är byggd på. Dock finns en det en viktig och avgörande skillnad mellan det traditionella återanvändandet i bondesamhället, och det återanvändande som förespråkas i den cirkulära ekonomins affärsmodell.

Skillnaden består i att vi med en affärsmodell byggd på cirkulär ekonomi får en ekonomi som skapar ett samhälle som blir som på den gamla goda tiden, men utan FATTIGDOM!

Den del av samhället som är yngre än 30 år har redan insett, och är på väg att anpassa sig till detta faktum, emedan alla vi som är äldre än 30 år har en bit kvar innan vi tillfullo inser den cirkulära ekonomins förträfflighet.

Med detta uttalande menar jag att den yngre generationen redan i dag till stor del lever efter devisen att ”less is more”. Detta bevisas inte minst av den kraftiga tillväxten inom delande-ekonomin. Delande-ekonomi innebär som bekant att vi i stället för att äga saker ensam delar ägandet med andra, och att vi sedan betalar en hyra/avgift baserat på hur mycket vi brukar produkten eller tjänsten. I den cirkulära ekonomin kommer detta beteende att växa sig ännu starkare och bli den nya normen i samhället.

Dessutom är det tveklöst så att den yngre generationen sätter värden som funktionalitet och hållbara varumärken före eget ägande. Detta i sig är något som ger en god grogrund för konceptet med sociala företag, detta just därför att egoismen och berikandet av den egna personen ligger längre ner på skalan än nyttan av produkten eller tjänsten som tillhandahålls.

Just därför kommer framtidens produkter att utformas på ett sådant sätt att de likt dagens datormjukvara kan uppdateras och uppgraderas snarare än bytas ut.

Morgondagens bilar kommer att byggas enligt ett modulkoncept som medger framtida uppgraderingar snarare än utbyte av hela bilen.

Pionjärerna och förespråkarna för en övergång till cirkulär ekonomi är många, värda att nämnas är Professorn i Innovation & Miljöstrategi vid Bradford Universitetet i England, Peter Hopkinson, och Ellen MacArthur som via sin stiftelse Ellen MacArthur Foundation är drivande i frågan och kämpar för en snar omställning till cirkulär ekonomi.

Studier utförda av Professor Hopkinson påvisar att en total övergång till cirkulär ekonomi kommer att innebära att avfall inte existerar i den cirkulära ekonomins samhällsmodell. Detta ska jämföras med de 10 -20 ton avfall per person/år som Europén av idag producerar. Enligt Professor Hopkinson får avfallsnivåerna inte överstiga mer än 3 ton per person/år för att vi långsiktigt ska klara jordens miljö.

Ellen Mac Arthur Foundation och McKinsey har tillsammans producerat en rapport som visar att en storskalig global övergång till cirkulär ekonomi skulle medföra material besparingar på 500 miljoner dollar, skapa 100.000 nya arbetstillfällen, och 100 miljoner ton i minskat avfall över en 5 års period.

Alla tänkande individer inklusive mig själv bör därför inse att det inte finns någon ursäkt för att vänta med införandet av cirkulär ekonomi. En övergång till cirkulär ekonomi måste ske snarast möjligt. Därför sällar jag mig med omedelbar verkan till den ständigt växande skaran av förespråkare för den cirkulär ekonomis förträfflighet som varande den enda möjliga vägen för morgondagens samhälle.

Som lokalpolitiskt engagerad ser jag dessutom stora möjligheter för Umeå att bli, om inte världens, så åtminstone Europas Huvudstad för Cirkulär Ekonomi.

Sammanfattningsvis är de viktigaste punkterna i mitt budskap följande:

 • Att världen inte har något annat val än en övergång till cirkulär ekonomi om vi vill rädda vår planet från undergång.
 • Att cirkulär ekonomi är en positiv affärsmodell snarare än en antikonsumtionsmodell.
 • Att cirkulär ekonomi ger en affärsmodell med återkommande intäkter och pengaströmmar från samma material istället för att som idag låta dessa gå förlorade i systemet.
 • Att Sverige, som redan hunnit långt i sitt miljöarbete, genom en fullskalig övergång till cirkulär ekonomi kan bli världens ledande nation inom det som är framtidens affärsmodell.
 • Att Umeå som stad har alla förutsättningar att ta ledningen i detta projekt. Detta därför att vi har ett av Sveriges ledande universitet tillsammans med fungerande system för att via forskning och inkubatorer, ta projekt från ide till hållbara produkter och tjänster. Dessutom bor i Umeå en sedan länge en ung, dynamisk och miljömedveten befolkning.

Således har vi i Umeå alla viktiga beståndsdelar som behövs i arbetet för att göra Umeå till den Cirkulära Ekonomins Huvudstad. Allt som behöver adderas är visionärt tänkande och handlingskraft.

Därför kommer jag fortlöpande och enträget att föra en dialog med mina kollegor inom politiken, vinna över dem på min sida, och se till att Umeå blir den Cirkulära Ekonomins Huvudstad.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i den beslut vi fattar idag”

 

 

 

Bli först att kommentera

Vikten av en fungerande fackföreningsrörelse.

Av , , Bli först att kommentera 0

Det tog oss Socialdemokrater många år av hårt och idogt arbete för att skapa en stark fackföreningsrörelse som motvikt gentemot arbetsgivarsidan. Allt i akt och mening att skapa jämnvikt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Kort sagt har vi under en lång rad av år skapat det som idag refereras till som den ”Svenska Modellen”.

Problemet är att den svenska modellen numera upphört att existera, om den existerar är det bara på pappret!

Det tog Alliansen 8 år att förstöra denna modell. Genom att införa Arbetslinjen och samtidigt kraftigt försämra sjuk och arbetslöshets försäkringarna tog man bort vad som är 2 viktiga byggstenar i den svenska modellen.

Den svenska modellen bygger på att arbetstagarna ska ha bra villkor genom en stark arbetslagstiftning kompletterad av sociala trygghetssystem i form av sjuk- och arbetslöshetsförsäkring som skydd för eventuella perioder av sjukdom och arbetslöshet. Allt byggt på den Demokratiska Socialismens principer där kärlek, solidaritet och alla människors lika värde är de viktigaste byggstenarna.

Den Svenska modellen och den Demokratiska Socialismen kom till för att skydda alla arbetstagare från arbetsgivarsidans aldrig tynande girighet. Genom att förena alla Sveriges arbetstagare i fackföreningar och förhandla kollektivt snarare än enskilt lyckades vi skapa en arbetsmarknad med ordning och reda. En arbetsmarknad där båda avtalsparterna kunde mötas, förhandla och sedan sluta fleråriga avtal. Just upprättandet av fleråriga avtal gav sedan bägge avtalsparterna den trygghet som behövdes för att göra långsiktiga planer för sin verksamhet.

Under Alliansens år vid makten har den svenska modellen luckrats upp och helt förlorat sin relevans!

Därför är vår uppgift som Socialdemokratisk regering nu att återställa spelreglerna på arbetsmarknaden och se till att den svenska modellen återinrättas och blir vad den varit historiskt.

Vi måste alla inse att ett välmående Sverige behöver en stark offentlig sektor och en stark fackföreningsrörelse. En offentlig sektor driven av behov, inte av vinstintresse. Denna offentliga sektorn behövs för att vid varje tidpunkt tygla och begränsa den privata sektorns girighet och skapa jämnvikt.

Tittar vi historiskt kan vi se att Sverige alltid mått som bäst när ”Staten och kapitalet” gått hand i hand. Arbetstagarna mår bra vilket gör att de spenderar mer och ger företagen större intäkter och således större vinster. Även i ett internationellt perspektiv är det lätt att se och förstå att alla framgångsrika nationer behöver en välmående medelklass för att må bra.

Denna välmående medelklass kan bara skapas genom att ha en stark och väl fungerande fackföreningsrörelse som motor i maskineriet.

Därför och just därför vill jag med bestämdhet hävda vikten av en väl fungerande fackföreningsrörelse som varande den viktigaste beståndsdelen i Sveriges framtida välmående.

Kamrater, låt oss tillsammans jobba för att detta ånyo blir verklighet!

Startskottet för detta arbete måste bli att återföra ideologin i politiken, och se till att vi från och med nu alltid debatterar ideologi snarare än enskilda frågor ryckta ur sitt ideologiska sammanhang. Det är hög tid att vi med många munnar berättar hur, och framför allt varför den svenska modellen byggdes, samt varför ett snart återförande av den svenska modellen är av yttersta vikt för vår nations framtida välstånd.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”.

 

 

Bli först att kommentera

Framtidens immigrationspolitik för Sverige och EU – En arbetsmodell signerad Anders.

Av , , Bli först att kommentera 0

Det både spännande och en bit oroande att sitta och läsa hur de olika politiska partierna nu gör allt de kan för att göra sin röst hörd vad gäller immigrationspolitiken. Allt eftersom dagarna går försöker de övertrumfa varandra och komma med nya lösningar på ett område där politiken helt misslyckats tidigare.

Jag har i en rad blogginlägg, senast den 3 januari 2015 belyst just avsaknaden av fungerande immigrationspolitik, och vikten av att vi alla tar vårt ansvar och erkänner att vi misslyckats med att bygga en human och väl fungerande politik vad gäller immigrationsfrågor.

Just detta misslyckande är den ”häst” SD ridit på under lång tid. Just avsaknaden av debatt på området har givit dem någon slags ensamrätt till frågan, något som givit ökande väljarsympatier. Därför är det hög tid att vi i de sedan länge etablerade politiska partierna sätter ner foten och debatterar frågan hett och livligt.

Dessutom måste jag tillstå att det värmer inombords när de politiska partierna nu nästan ordagrant använder sig av de förslag för en väl fungerande immigrationspolitik som jag listat i tidigare inlägg.

Dessa förslag bygger på sunt förnuft, kärlek, solidaritet och insikten om alla människors lika värde. Dessutom tror jag att mina år med boende och arbete utanför Sveriges givit mig en bra förståelse för hur människor som kommer från andra delar av världen tycker och tänker.

Därför gläds jag nu åt att alla politiska partier från vänster till höger äntligen vågar lyfta upp frågan och debattera densamma. Slutresultatet kommer att bli bra, och jag är säker på att vi tillsammans via breda politiska uppgörelser kommer att lyckas med att bygga en effektiv och väl fungerande immigrationspolitik för framtiden. En Immigrationspolitik som sedan kan stå som modell för resten av världen.

Det ligger ett stort mått av sanning i de ord som Michael Jackson brukade sjunga i sin sång: ”If you are dreaming of changing the world you should start with the man in the mirror”. En klokskap vi måste ta till oss och bygga vårt agerande utifrån.

Det är hög tid att vi alla slutar klassificera människor utifrån religion och etnisk härkomst, och istället en gång för alla slå fast att Sverige inte ska sluta ta emot flyktingar och övriga immigranter. Immigranter är en resurs som rätt utnyttjad kommer att bidra till Sveriges framtida välstånd.

Vi bör dessutom använda vårt kunnande och vårt inflytande nationellt, likväl som inom EU, för att skapa en human och väl fungerande politik på området.

Med krig, misär och elände runt om i vår värld är det för mig en självklarhet att de länder som har fred och ordning ska öppna sina portar och välkomna de som flyr undan krig och förtryck. Detta om något handlar om att vara kärleksfull och solidarisk mot våra medmänniskor.

Nedanstående lista i punktform har jag kopierat från tidigare blogginlägg, och listan är min syn på vilka åtgärder som måste till för att skapa en väl fungerande immigrationspolitik. Tilläggas ska att synpunkterna är mina privata och att de på inget sätt speglar en officiell partilinje, i vilket fall inte ännu. Dock kommer jag internt inom partiet att driva mina synpunkter för att föra debatten framåt.

 • Se till att staten är huvudman för alla flykting och asylmottagningar, och att de som kommer som asylsökande placeras ut i hela Sverige utan möjlighet till kommunala veton.
 • Utplacering ska ske i alla landets kommuner, och i samma proportioner procentuellt som varje kommun utgör av det totala befolkningsunderlaget. Det ska vara huvudmannen, och inte som nu de som kommer som ska bestämma i vilken kommun de ska beredas plats i.
 • Skolgång från dag 1 för alla barn som kommer, detta oavsett om de kommer ensamma eller med sina föräldrar.
 • Skolgång och arbete parallellt från dag 1 för alla över 18 års ålder för att säkerställa en snabb inlärning av språket och samtidigt slussa in dem i arbetslivet.
 • Snabb utvärdering och evaluation av  den asylsökandes betyg, meriter och tidigare arbetslivserfarenhet för att på effektivaste sätt kunna placera dem i den typ av arbete som ligger närmast meriter och tidigare erfarenhet.
 • Krav på att alla som kommer inom en tid av maximum 36 månader ska lära sig svenska språket upp till en nivå som gör att de har en möjlighet att klara sig själva.
 • Kravuppfyllelsen säkerställs genom muntlig och skriftlig examination. För de som inte klarar att möta kraven ska finnas en möjlighet att repetera testet inom en tid av 6 månader. Klarar den asylsökande inte av att möta dessa krav bör de, om inte speciella skäl föreligger, skickas tillbaka till sina hemländer.
 • Arbete och arbetsträning ska ske ute i det reguljära arbetslivet, och de kostnader som uppstår ska täckas av staten, dvs de får lön i stället för bidrag. På samma sätt ska arbetsgivarna hos vilka de praktiserar, efter fullgjord utbildning, kunna anställa dem med lönebidrag som stegvis trappas ner likt de former som råder på arbetsmarknaden idag.
 • Ett lagstadgat krav att alla arbetsgivare ska ha en sammansättning av sin arbetskraft som motsvarar sammansättningen av befolkningen i riket. Detta innebär att man har jämställdhet på alla områden. Således har man procentuellt lika många invandrare som de utgör procentandel av rikets befolkning, lika många män som kvinnor etc.

Utöver ovanstående är det ett MÅSTE att Sverige driver kampanj om, och skapar opinion för ett flyktingmottagande på lika villkor. Det jag avser är att alla EU’s medlemsländer solidariskt ska ta emot flyktingar i proportion till hur stor andel de utgör av EU’s totala befolkningsunderlag.

Över tid bör vi dessutom verka för att flyktingmottagandet och villkoren för flyktingar ser lika dant ut i alla EU’s medlemsstater. Det ska vara samma villkor och samma regelverk oavsett vilket land som tar emot.

Ett proportionellt flyktingmottagande inom EU är en fråga om solidaritet mellan EU’s medlemsländer. En solidarisk fördelning av kostnaderna för att hantera flyktingmottagandet på ett rättvist sätt mellan medlemsländerna är precis det som behövs i en modern världsordning.

Gör vi på detta sätt är jag rätt säker på att debatten om flyktingmottagande dör i de flesta länder, samt att vi med en fungerande immigrationspolitik inom Sverige och EU kan stoppa tillväxten för, och över tid helt eliminera de politiska partier som ser som sin enda uppgift att klassificera och värdera människor efter etnisk och religiös härkomst.

Denna fråga kan inte vänta, den måste behandlas med högsta prioritet, både i Sverige och inom EU. Alla fördröjningar vad gäller tillskapandet av en väl fungerande immigrationspolitik leder endast och allena till ökad rasism och ökad främlingsfientlighet.

Vi måste alla inse att alla människor är lika mycket värda, och att vår jord tillhör alla dess invånare!

Som vanligt avslutar jag med min devis:

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bli först att kommentera

Bygg fler hyresrätter NU!

Av , , Bli först att kommentera 1

Precis som Moderaterna och Anders Ågren så tycker jag att det behöver byggas fler bostäder i Umeå, främst hyresrätter. Precis som honom tycker jag att AB Bostaden ska gå i bräschen och bygga nytt i stor omfattning, men där upphör likheterna oss emellan.

Moderaterna vill att vi ska sälja av ca 1/3 del av AB Bostadens bestånd för att finansiera och möjliggöra detta byggande. En utförsäljning av delar av AB Bostadens bestånd är helt fel väg tycker jag.

Jag vill istället lansera en alternativ väg, och bygga med full lånefinansiering utan att sälja av de tillgångar vi redan byggt upp. Vad jag tänker mig är att vi möjliggör en modell som tillåter oss att slå ut kostnaderna för lånen över hela beståndet. Detta för att hålla hyrorna i nyproduktionen på en rimlig nivå.

Att ha det som idag där äldre hyresrätter har förhållandevis låg hyra trots hygglig standard och jämförbar boyta som en nyproducerad lägenhet är inte speciellt solidariskt, och inte en rimlig väg för framtiden om vi drastiskt vill öka nyproduktionen av hyresrätter.

Min tanke är helt enkelt att AB Bostadens totala skuldbörda ska fördelas procentuellt lika över hela bostadsbeståndet, detta för att möjliggöra nyproduktion, likväl som omfattande renoveringar och om och tillbyggnader av det befintliga beståndet.

I min modell delar man solidariskt den totala skuldbördan med det totala antalet kvadratmeter som finns för uthyrning. Med en sådan modell möjliggörs nyproduktion på ett helt annat sätt än idag. Dessutom blir hyressättningen mer rättvis då alla hyresgäster solidariskt får vara med och dela på de totala kostnaderna.

En sådan modell är solidarisk sett ur alla synvinklar. Dessutom tror jag att det blir lättare att hyra ut det som nyproduceras i och med att kostnaderna kan delas över hela beståndet.

Som lök på laxen får vi dessutom något som kan ses som ”marknadshyror” i och med att alla hyresgäster solidariskt delar på AB Bostadens lånekostnader.

Att göra som Moderaterna vill och sälja ut allmännyttan till privata hyresvärdar, och sedan låta dessa plocka hem hyresvinsterna är ingen solidarisk politik.

Jag är dessutom helt övertygad om att hyrorna för boende i de enheter som säljs skulle öka ännu fortare som en effekt av försäljningen än med den modell jag föreslagit.

Självklart ska det sedan vara fritt fram för privata hyresvärdar att använda sig av samma finansierings och fördelningsmodell som jag förespråkar. I ett demokratiskt samhälle ska vi inte göra skillnad på villkoren bland marknadens aktörer. Vidare är det av yttersta vikt att respektive hyresvärd fritt kan välja modell utan att stöta på patrull i form av Hyresgästföreningen för de hyreshöjningar som kan blir fallet i det äldre beståndet om min modell används.

Dock får vi inte förbise att min modell till och med kan leda till lägre hyror i delar av befintligt bestånd. Detta i och med att införandet av den modell jag föreslår fördelar kostnaden solidariskt bland alla hyresgäster. Hur det slår, och vad effekten blir, beror på hur åldersfördelningen (läs fastigheternas ålder) ser ut i det befintliga bostadsbeståndet hos respektive hyresvärd.

Ett solidariskt samhälle kräver en solidarisk hyressättning där alla hyresgäster solidariskt delar på alla kostnader!

Om vi vågar införa den modell jag föreslår är jag helt övertygad om att byggandet av hyresrätter skulle få en renässans, och att det skulle bli oerhört attraktivt för alla aktörer att bygga och förvalta hyresrätter.

Slutligen vill jag säga att vi aldrig ska tillåta oss att sälja ut allmännyttan till privata aktörer. Ska något göras är det snarare att stärka och göra allmännyttan ännu större, och ännu starkare för att säkerställa att hyresnivåerna även bland privata hyresvärdar hålls på en rimlig nivå.

Historien likväl som nutiden visar att utförsäljning av kommunal och statlig egendom alltid gynnat fåtalet, snarare än flertalet. Dessutom har de gynnsamma effekter som försäljningsivrarna talar om sällan eller aldrig infriats vid sådana utförsäljningar.

Vad tycker du?

För mig är svaret givet: Låt oss se över regelverket omgående och skapa en fördelningsmodell som möjliggör ett progressivt byggande av nya hyresrätter.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bli först att kommentera

Våra väghållare – helgens hjältar!

Av , , Bli först att kommentera 0

Efter att ha varit ute och kört buss yrkesmässigt hela den gångna helgen fredag – söndag på sträckan Umeå – Luleå – Umeå kan jag inte annat än sända ett stort TACK till alla er som hållit våra vägar plogade och farbara.

Tveklöst är det så att ni är helgens hjältar!

Trots ett ihållande snöfall och hård vind har vägarna varit i mycket bra skick hela helgen. Detta gäller E4:an likväl som mindre vägar. Jag har som sagt under helgen gjort tur och retur resor mellan Umeå och Luleå körandes buss, och inte en enda gång under den värsta snöstormen på länge stötte jag på problem med framkomligheten.

Därför utser jag den samlade kåren som sköter väghållningen till helgens hjältar! Om ni inte fanns skulle Sverige stå stilla.

Att i ur och skur se till att våra vägar är säkra, plogade och i farbart skick är nog en större uppgift än de allra flesta förstår. Jag kan tänka mig att ni fått arbeta näst intill dygnet runt för att göra detta möjligt. Jag hoppas därför att ovädret ger med sig så att ni kan få tid att vila och samla kraft fram till nästa holmgång mot vädrets makter.

Jag måste även passa på att ge beröm till er som jobbat med snöröjningen i Umeå kommun, även här har vägarna varit i excellent skick trots hårda vindar och ihållande snöfall.

Än en gång TACK!

Bli först att kommentera