Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

ÄNTLIGEN! – Låt oss skrota landstingen och ersätta dem med större regioner.

Äntligen börjar det hända saker när det gäller skrotandet av landstingen och bildandet av större regioner!

Som Socialdemokrat är jag stolt att vi tar tag i frågan och försöker göra något åt situationen då en indelning i små landsting sedan länge spelat ut sin roll i vårt samhälle.

Vår socialdemokratiska politik bygger på kärlek, solidaritet och principen om alla människors lika värde. Detta tillsammans med den demokratiska socialismens doktriner gör att vi för att leva upp till vårt ideologiska ställningstagande inte har något annat val än att genomföra reformer som är bra och rättvisa för Sverige och dess invånare.

Ett skrotande av nuvarande landsting för att i stället ersätta dem med större regioner under statligt huvudmannaskap är i allra högsta grad ett exempel på en sådan reform.

Jag har skrivit i detta ämne tidigare och känner fortfarande att frågorna ligger nära mitt hjärta. Främsta skälet är att mycket av dagens sjukvård arbetar efter en förlegad modell med en indelning i små landsting i stället för stora regioner, något som gör den både dyr och ineffektiv. Införandet av det fria vårdvalet spär ytterligare på fördyringen då det fria vårdvalet tillåter privata aktörer att plocka russinen ur kakan.

Som faktaunderlag till min uppfattning använder jag bland mycket annat följande fakta:

 • Att befolkningsunderlaget ökat samtidigt som urbaniseringen tilltagit.
 • Att en allt längre medellivslängd innebär fler äldre som har behov av MER sjukvård.
 • Att de maskiner som behövs i modern sjukvård blivit mer avancerade och därmed väsentligt dyrare.
 • Att avstånden i vårt land i dag är ett mindre problem än tidigare med moderna och snabba transportmedel.
 • Att dagens moderna datateknik tillåter operationer och vård över internet om behovet finns.
 • Att större regioner sannolikt gör upphandlingen av kollektivtrafik både billigare och effektivare.
 • Att större och färre regioner innebär färre heltidsarvoderade politiker och mindre administrativ personal vilket sparar pengar så att en större del kan läggas på vård och omsorg.

Därför är alla initiativ som strävar efter att bygga en effektivare organisation både bra och eftersträvansvärda. I ett samhälle där samhällets kostnader för sjukvård ökat dramatiskt måste vi som ansvarstagande politiker stanna upp, tänka igenom, planera och inrätta en organisation som är anpassad till de utmaningar sjukvården möter i dagens och morgondagens Sverige.

Sjukvårdsapparaten har länge behövt en grundlig omorganisation för att anpassas till de förhållanden som råder i dagens Sverige. Vi måste skapa en organisation som klarar av att erbjuda världens bästa och mest effektiva sjukvård, samtidigt som den levererar sjukvård av samma kvalitet i hela vårt avlånga land.

Hela Sverige måste få samma kvalitet på vården om hela Sverige ska leva. Dessutom måste vi en gång för alla lösa problematiken med stafettläkare och övrig inhyrd personal, något som är fullt möjligt om vi genomför förändringen på rätt sätt.

Jag påstår på inget sätt att jag ensam sitter inne med hela lösningen. Däremot är jag fylld av tillräckligt med politisk dåd och initiativkraft för att sätta bollen i rullning och starta en fruktsam debatt i ämnet.  

Nedan redovisar jag i punktform, utan inbördes ordning, vad jag anser är nödvändiga förändringar för att anpassa vårdapparaten till vårt tidevarv.

 • Skrota Landstingen och dela in Sverige i 6-8 större sjukvårdsdistrikt/regioner med staten som huvudman.
 • Återreglera hela sjukvården, dvs. återför alla privata vårdcentraler och sjukhus till huvudmannen staten.
 • Stoppa systemet med stafettläkare. Regionerna ska självklart kunna låna personal mellan varandra, dock sköts faktureringen för sådana lån regionerna emellan. Personalen ska fortsatt få sin lön från den region där de är anställda.
 • Se till att det finns minst 1, helst 2 Universitetssjukhus i varje region, och att dessa sjukhus är fullt utrustade med den modernaste och mesta avancerade utrustning som finns tillgänglig. Detta för att klara alla typer av operationer med efterföljande vård. Med en sådan struktur blir det lättare att rekrytera specialister som önskar förkovra sig och bedriva forskning och arbete parallellt.
 • Skapa regionala utbildningscentra som sitter ihop med respektive Universitetssjukhus, dock ska utbildningen vara lika i alla regioner.
 • En central rekryteringsfunktion gemensam för alla regioner.
 • Att regionerna får rätten att från tid till annan beordra sina anställda att arbeta på andra enheter inom regionen än den där de har sin huvudanställning.
 • Skärp kraven på hur lång tid det ska ta från det att en patient söker vård fram tills patienten är färdig behandlad.  Dessutom tillse att denna tid är lika i hela landet.
 • Ett återinförande av Apoteksmonopolet. Med 1 stor inköpare kan priserna på läkemedel pressas.
 • Skapa ett medicinskt etiskt råd bestående av läkare och andra sakkunniga som bestämmer vilken utrustning som ska köpas in samt vilka läkemedel som bör föreskrivas i normal läget för alla sjukdomar. Dessa rekommendationer ska självklart bygga på relevant forskning och alltid använda sig av de bästa preparaten som finns på marknaden. 

Vår roll som politiker blir därefter att förklara för medborgarna varför reformen genomförs och få dem att förstå att den mest avancerade sjukvården endast kan bedrivas på Universitetssjukhusen. Dessutom måste vi förklara varför vi som medborgare måste räkna med lite längre resor om vi behöver avancerad behandling och sjukvård.

Reformen måste förklaras på ett sådant sätt att alla och envar förstår och inser att dagens situation med en massa mindre sjukhus som kan utföra alla typer av sjukvård inte fungerar i dagens Sverige då detta blir både dyrt och ineffektivt för oss skattebetalare.

I min värld blir sjukvården både bättre, effektivare och mer högkvalitativ om vi kan förlägga all avancerad sjukvård till färre sjukhus.

Inom varje region ska vi sedan skapa flera mindre enheter i form av vårdcentraler på de platser där så behövs. Framtidens vårdcentraler bör dessutom vara mer avancerade än dagens och vara ett dygnet runt öppet mellanting mellan dagens lasarett och vårdcentraler. Den nya typen av vårdcentraler bör klara enklare operationer och ha sådana funktioner som BB och geriatriska vårdavdelningar.

Dessutom måste vi bygga ut Ambulans och Akutbils verksamheten och säkerställa att hela riket har tillgång till snabba, relevanta och säkra transporter när så behövs. I denna fråga går det inte att fuska utan hela landet ska ha samma tillgång oavsett avstånd. Dessutom ska de ha staten som huvudman helt utan privat inblandning då detta är enda sättet att säkerställa att alla medborgare får samma service.

I samband med omorganisationen ska vi självfallet se till att även samordna alla de verksamheter som inte behöver ligga hos staten eller kommunerna och inordna dessa inom ramen för de nya regionerna. Exempel på sådan verksamhet är upphandlande enheter för kollektivtrafik och övriga servicetjänster samt myndigheter som arbetar med turism och övrig regionalpolitik.

Avslutningsvis vill jag tillägga att mina tankar och ideer ligger i linje med den omorganisation som Polisen gör för närvarande, och att skälen för en omorganisation av sjukvården är densamma som de som ligger till grund för Polisens omorganisation.

Gör vi detta och skapar en effektiv organisation frigör vi stora pengar. Pengar som vi sedan kan använda till att göra vården och omsorgen effektivare. Dessutom undviker vi de skattehöjningar som skulle bli fallet om vi fortsätter på samma sätt som idag.

Låt oss därför tillsammans visa politisk dådkraft och över block och parti gränser skapa en bred politisk samsyn för sjukvården. En samsyn som leder till en effektiv och behövlig sjukvårdsreform som anpassar sjukvården till dagens förutsättningar och förhållanden.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

 

 

 

 

 

 

 

8 kommentarer

 1. Bert

  Att ständigt hålla på med besparingar inom vårt gemensamma
  har lett till välfärdens förfall. Frysta statsbidrag. försämrade sociala ersättningar.
  sjuka som utförsäkras.
  Skulle storregioner vara lösningen.
  Detta när Alliansen sänkte skatter med en bra bit över 1000 miljarrder en summa som fortsätter ticka på.

  Framförallt måste skatt på finasiella instrument tas ut.
  Idag ger avkstning på pengar från aktier m.m kort sagt ingen skatt.
  Klyftorna ökar och skatt har blivit en angelägenhet främst för lågavlönade
  betala samt att högre skatt läggs på sjuka, arbetslösa pensionärer på lika inkomst.

  Syftet är tydligt Det gemnsamma ska bort och vård ska bara gälla för de med pengar och välordnat liv.
  Skapa större sjukvårdsdistrikt tror jag inte på.
  med 6-8 st kommer 5 ligga i södra Sverige och en eller två i Norrland.
  Folk dör hellre än låter sig bollas som halvdöda lik mellan några fåtal storsjukhus.

  Sjukhus ska finnas fler av liksom hu Inlandet i år protesterat hur de
  blir undantagna.
  Pengar finns men när allt enbart flödar till ett fåtal så får dessa
  en enorm makt som de kan missbruka.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Håller i stort med dig. Alliansens politik har varit förödande och skattesystemet speciellt vad gäller dubbelbeskattningsavtalen måste göras om så att skattskyldigheten i framtiden aldrig kan flyttas till skatteparadis.

 2. Leif Andersson

  Hellre att hela mellanledet avvecklas helt och sjukvården har staten som direkt huvudman likt Finland.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Precis Leif,

   Om du läser hela mitt inlägg så finner du att det är precis det jag föreslagit.

 3. Jonny Disenfeldt

  Avskaffande av landstingen är något jag definitivt är starkt för.
  Landstingen är en makalöst ineffektiv organisation fylld av politiker och byråkrater som borde tvingas ställa sig till förfogande för arbetslöshetsförmedlingen.

  Däremot uppvisar du själv en traditionell socialists noja inför privat företagande inom skola/vård/omsorg vilket bara är beklämmande. Sverige ska inte bli ett DDR.

 4. Lars Flemström

  Men då är ju landstingen kvar, och ännu mindre effektiva. Avståndet till medborgare / väljare blir ännu större, och regiondirektörerna ska ha ännu högre löner. Mest beklämmande är väl hur man vill överföra statliga uppgifter, som förutsätts drivas med vinst av staten, till regionerna, som ska driva samma verksamheter med enorma förluster. I Mälardalen kör man nu med t0 år gamla regionatåg, som har 75 % livslängd kvar och är oerhört snabba och effektiva. Regionbyråkraterna vill köpa en helt nya tåg, för att de inte gillar inredningen i de befintliga, trots avsevärt bättre säten än i de skånska regiontågen, vilket skulle förorsaka underskott på flera hundra miljoner i den idag lönsamma trafiken. Kan ingen få stopp på storhetsvansinnet.

  Och vad i h-e menas med statlig huvudman för regionerna?

  Vad ni behöver i övre Norrland är ett Lapplands län och landsting, som bl.a. ansvarar för rennäringsfrågorna. Ett särskilt landsting för landskapet Lappland är nödvändigt om inte närmaste sjukstuga ska ligga i Umeå. DELAR av sjukvården kan överföras till staten. Jag föreslår bildandet av ”Statens akutkirurgiverk”, som hyr in sig i de landstingsägda sjukhusen och (i vissa fall) vårdcentralerna. Syftet ska vara att tillhandahålla akut kirurgi i hela landet, utan ambulanstransporter av patienter på flera timmar. Läste att patienter i västra delarna av Norrlands inland hinner avlida innan den enda ambulansen kommer, eftersom den just har avgått med en annan patient till sjukhuset vid kusten. Det är som om patienter i Skåne skulle transporteras till Göteborg, och det bara funnes en enda ambulans till förfogande. Men sedan region Skåne bildades, med alla sina storvulna planer, har man ju svårt att klara både ambulanstransporterna och akutsjukvården INOM Skåne.

  Inkompetensen hos landstingen har blivit närmast total, speciellt i frågor som inte har med sjukvård att göra, sedan man började ”renodla” landstingen till att bli enbart sjukvårdshuvudmän. Sjukvårdspolitiker bestämmer över saker som de inte vet ett dyft om, och anslår pengar till projekt i andra landsting, etc.

  Vi behöver inte ännu större landsting, utan MINDRE landsting, som ansvarar för sådant som kommunerna är för små för, och staten har för dålig lokalkännedom om, exempevis primärvård och planerade (icke akuta) och mindre komplicerade operationer, samt lokal busstrafik. Regionbyråkraterna har ingen aning om var Löa vägskäl ligger. Hela den svenska landsbygden håller på att tömmas (om det inte vore för alla asylsökande), p.g.a. bristande lokalkännedom, hos de som bestämmer.

  Och handen på hjärtat: Hela regionidén beror ju på att ledande landstingspolitiker och landstingstjänstemän ser en bra förevändning (’”större ansvar”) för att höja sina löner.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Med staten som huvudman menas precis det som är skrivet nämligen att regionerna drivs direkt av staten utan inblandning. Precis som idag bör vi dock i valen även välja regionfullmäktige.

   Större regioner med totalt mindre antal politiker och färre tjänstemän ger definitivt sänkta kostnader.

   Stora regioner behövs precis som jag skrivit för att klara högre och högre kostnader för utrustning, medicin och vård.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.