Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Utredning om en ny kommunreform ett bra initiativ.

Av , , Bli först att kommentera 0

Även om jag är part i målet så tycker jag att det är ett bra initiativ från oss Socialdemokrater och vår Civilminister Ardalan Shekarabi att tillsätta en utredning som ska se över kommunernas situation och komma med förslag som utmynnar i att kommunerna på ett bättre sätt än idag ska kunna klara av sina åtaganden.

Det är dessutom mycket nödvändigt att hitta en lösning då den faktiska situationen är precis den som Ardalan påpekar – Nämligen att landet håller på att glida isär – Och att de regionala klyftorna blir allt större vad gäller inkomster och förmögenheter och tillgång till välfärd och kommunal service.

Dessutom hotas DEMOKRATIN när landet glider isär.

Grunden för utredningen är att vi idag är långtifrån de kriterier som 1970-talets utredning ställde upp om att ingen kommun skulle ha färre än 8.000 invånare. I dag är det hela 48 kommuner i landet som inte lever upp till detta. Föga förvånande är att många av dessa kommuner återfinns i Norrlands inland.

Fakta visar även att nära 50% av landets kommuner idag har en befolkning som är lägre än den de hade i början av 70-talet. Det om något visar att utredningen är lika välkommen som den är nödvändig.

För egen del tycker jag att utredningen ska få ett öppet mandat med stor frihet att komma med förslag som kan lösa dagens situation utan att lösningen ska styras i ena eller andra riktningen. Lösningen måste vara överordnad metoderna för att lösa problemen så länge som de inte kompromissar med våra ideologiska kärnvärden.

Ett kriterium som ska ges bör dock vara att DEMOKRATIN på inget sätt får flyttas längre från väljarna – Om något så ska DEMOKRATIN flyttas närmare väljarna än vad som är fallet idag. Ett annat att välfärden och tillgången till kommunal service ska vara lika stor i en liten kommun som någonsin i en stor kommun även om alternativen i välfärden är färre.

Jag är rätt säker på att det finns många lösningar på problemen om vi låter utredarna göra utredningen helt förutsättningslöst. Dessutom bör utredningen bestå av ledamöter som lever i den verklighet som ska utredas, dvs. att ledamöterna faktiskt kommer från de mindre kommuner som dagligen brottas med problemen som ska utredas.

Kommunsammanslagning kan säkert vara en lösning i kommuner där avstånden kommuner mellan är litet – I Norrlands inland är jag inte lika övertygad om att en sådan lösning skulle vara speciellt lyckad då en kommun som är stor till ytan per automatik innebär att människorna kommer längre bort från DEMOKRATIN.

Utöver detta är det viktigt att våra Socialdemokratiska ideologiska kärnvärden KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE får genomslag i utredningen så att resultatet av utredningen kan bevisa att JÄMLIKHET och full valfrihet för alla på lika villkor även gäller människor bosatta i mindre kommuner och i Norrlands inland.

Detta sagt är kanske en av lösningarna att alla vi som bor i städer och större kommuner SOLIDARISKT ska vara med och finansiera välfärden i landets mindre kommuner.

Kanske är det så att en del av de pengar som idag hamnar i statskassan, och i fickorna hos privata företag som ett resultat av den el som produceras genom vattenkraft och vindkraft i inlandet ska stanna kvar i de små inlandskommunerna dedikerade för välfärdsbyggnad och bra kommunal service?

Kanske ska samma gälla del av de vinster som görs på den malm och skogsråvara som även de utvinns i inlandskommunerna?

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Arbetskraftsinvandring och EU-migranter.

Av , , 6 kommentarer 0

Både arbetskraftsinvandringen dvs. den invandring som sker därför att medborgare från andra EU länder kommer till Sverige för att utföra arbete, och EU-migranternas situation i Sverige och Europa är saker jag berört på ytan i ett flertal inlägg utan att penetrera dem på djupet och öppet deklarera hur jag ser på dessa företeelser.

Därför kommer detta inlägg att klargöra vart jag står i frågan, och hur jag tycker vi ska arbeta med både arbetskraftsinvandring och frågan om EU-migranter.

Trots att – Eller kanske snarare därför att våra Socialdemokratiska ideologiska kärnvärden KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE innebär att vi ska titta kärleksfullt och solidariskt på alla förhållanden är det inte att likställa med att vi kan strunta i de lagar och regler som EU satt upp på området.

KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE kan även innebära att vi arbetar för att skapa en dräglig situation för alla oavsett vart i Europa de hör hemma. Och att vi arbetar för att ALLA EU länder SOLIDARISKT ska ta hand om ALLA sina medborgare.

Om vi börjar med frågan om EU-migranter och deras situation i Sverige är min uppfattning följande:

Fattigdom och armod har, och kommer aldrig att bli skäl för att söka asyl i ett annat EU-land än det man är medborgare i. De är inte heller skäl nog för att tillåta att man utvandra från sitt eget land och invandrar till ett annat EU land för att omfattas av bättre och starkare sociala trygghetssystem än i hemlandet.

Därför måste de som räknas som EU-migranter invandra på samma grunder som alla andra invandrare som inte söker asyl därför att de är flyktingar.

EU’s regler på området är glasklara och tillåter alla EU medborgare att röra sig fritt i hela EU utan visumkrav. Lagstiftningen säger att de har rätt att stanna i ett annat EU land i 3 månader, och att vistelse därefter kräver att de kan påvisa egen försörjning.

Dessa regler ska självklart följas och efterlevas!

I stället för att internt i Sverige föra en debatt om huruvida Sveriges kommuner ska erbjuda boende, skolgång och övriga sociala förmåner till denna grupp bör vi arbeta för att EU och EU’s regelverk och lagstiftning tvingar deras hemländer att ta hand om, och lösa de försörjningsproblem dessa EU-migranter har i sina hemländer.

Mitt ställningstagande i denna fråga följer därför EU’s regelverk. De är att betrakta som turister under de 3 månader de vistas här. Har de inte skaffat egen försörjning under denna tid ska de återvända till sitt hemland – PUNKT.

Dessutom bör det klarläggas att lagstiftningen inte tillåter att kommunerna använder skattepengar för att bekosta boende och skolgång för EU-migranter. Slutsatsen är därför att problemet angående deras situation ägs av deras hemland – Inte av Sverige och Sveriges kommuner.

Arbetskraftsinvandringen från andra EU länder är oerhört mycket komplexare problem – Dessutom svårare att hantera därför att det finns regler om detta inom EU även om reglerna är otydliga, och i många fall felaktiga enligt mitt sätt att se på saken.

Grunden för arbetskraftsinvandringen – Nämligen att alla EU medborgare omfattas av fri rörlighet inom unionen och fritt ska få söka jobb i alla EU länder, och även ta dem om de blir erbjudna jobbet har jag inga som helst problem med.

Jag har heller inga problem med att alla företag inom EU fritt ska få lägga bud i de upphandlingar som sker inom unionens medlemsländer, eller med att man konkurrerar med priset.

Där slutar dock likheterna i mitt och EU parlamentets samsyn på arbetskraftsinvandring.

Där EU vill att konkurrensen även ska omfatta konkurrens genom att betala lägre löner än de som avtalats fram för lokal arbetskraft i landet i vilket arbetet ska utföras är helt FEL.

EU’s regelverk ska uppmana till sund konkurrens – Inte till lönedumpning!

Därför är min syn på arbetskraftsinvandringen följande:

Konkurrens ska kunna ske i allt som handlar om att leverera en vara eller en tjänst billigare – Dock inte genom lönedumpning.

Anbudet ska lämnas med utgångspunkt att anbudsgivaren SKALL följa de avtal om löner och minimilöner som gäller på arbetsmarknaden i landet i vilket arbetet ska utföras.

Sålunda ska t.ex. ett polskt eller ungerskt företag som skickar arbetskraft till Sverige eller Tyskland betala samma lön till sina arbetare som de löner som gäller för lokal arbetskraft i Sverige och Tyskland. Dessutom ska alla arbetstagare omfattas av samma sociala förmåner som den lokala arbetskraften.

EU’s grundtanke har aldrig varit att ägna sig åt lönedumpning – Att så sker är snarare en effekt av vissa arbetsgivares GIRIGHET, och att man ser en chans att tjäna mer genom att betala lägre löner och strunta i övriga sociala förmåner.

Att rätt lön betalas ska säkerställas genom att man använder lokala banker för vidare transferering av löneutbetalningarna.

Därför ska Sverige arbeta för att EU snarast adopterar ett regelverk som säkerställer att arbete aldrig kan utföras till lön understigande den minimilön som förhandlats fram mellan arbetsmarknadens parter i det land i vilket arbetet utförs – Dessutom oberoende av vem som utför arbetet. Regelverket ska även säkerställa att arbetsgivarna tvingas erbjuda sociala förmåner likställda med de som finns för den lokala arbetskraften i landet i vilket arbetet utförs.

Jag är av uppfattningen att detta blir rätt lätt att genomföra då framför allt Tyskland, men även andra EU länder brottas med samma problem på området lönedumpning som vi gör i Sverige.

Det som kan bli svårare att genomföra är min ståndpunkt om att alla företag borde betala skatt i proportion till hur mycket de tjänar i alla länder där de är verksamma.

Att jag har denna inställning bottnar i att jag är motståndare till att EU’s medlemsländer sinsemellan konkurrerar med låga skattesatser. En konkurrens på skatteområdet EU länderna emellan gynnar aldrig medborgarna i EU och deras välfärd – Bara företagen och företagens ägare.

Jag är för ett införande av nya dubbelbeskattningsavtal som innebär att man alltid betalar skatt enligt den högre av de skattesatser som gäller mellan landet företaget är registrerat i och det land i vilket arbetet och vinsten uppstår.

För att exemplifiera detta kan vi använda följande exempel:

Låt oss anta att ett företag registrerat i Estland, i Estland har en skattesats för vinst på 15%, och att skattesatsen för vinster i Sverige där arbetet utförs är 25%, och att vinsten i exemplet är 1.000.000 kronor.

Då ska beskattning ske på följande sätt:

Företaget betalar 15% av 1.000.000 dvs 150.000 kronor till den estniska skattemyndigheten, och 10% av 1.000.000 dvs.100.000 kronor till den svenska skattemyndigheten så att totalt 250.000 kronor betalats i skatt.

Det mina vänner är exempel på riktig Socialdemokratisk politik och skattepolitik – Tillämpad i en anda som bejakar våra ideologiska kärnvärden KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE. 

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Cirkulär ekonomi tar Europa ur krisen, räddar vår miljö och gör Sverige världsledande.

Av , , Bli först att kommentera 0

Ni som följer min blogg vet att jag med jämna mellanrum skriver om cirkulär ekonomi eller kretsloppsekonomi som det också kallas på vissa håll. Ni vet också att jag stödjer utvecklingen för att växla om den linjära ekonomin till cirkulär ekonomi, och att jag gör så därför att det är nödvändigt om planeten jorden ska överleva.

Att göra Sverige till den cirkulära ekonomins ledande land, samt göra Umeå till dess huvudstad är en tanke som snurrat runt i mitt huvud under en längre tid och en idé jag luftat tidigare. Jag luftar den på nytt i detta inlägg därför att detta är Sveriges chans att på nytt bli världsledande inom produktion och handel, och skapa ett exempel för andra nationer att följa.

Mitt eget intresse för cirkulär ekonomi väcktes i samband med en resa för ett bra tag sedan. Poletten trillade så att säga ned näst intill genast och allt sedan dess har jag varit helt och fast övertygad om att detta är framtidens ekonomiska modell.

Ju mer jag studerar den cirkulära ekonomin och dess lärosatser och teser, ju mer övertygad blir jag om dess förträfflighet.

Frågan är inte om utan snarare när vi behöver ställa om för att vår planet ska räddas från undergång. För egen del tycker jag att vi ska ställa om så fort som möjligt. 

Oavsett vad vi tycker, och oavsett hur vi förhåller oss till miljöfrågor och hållbar utveckling går det inte att värja sig från det faktum att det är inom den cirkulära ekonomin som morgondagens företag kommer att växa fram. Det är inom denna sektor vi kommer att hitta de moderna motsvarigheterna till dagens IKEA, Google, Apple, Ford etc.

Cirkulär ekonomi kallas den tillväxt som sker utan behov av nya resurser. Skillnaden mot den linjära ekonomin som tillämpas i dag kan lättas beskrivas på följande sätt:

 • Linjär ekonomi = Råvara + Produktion + Konsumtion + Avfall + Destruktion.
 • Cirkulär ekonomi = Råvara + Produktion + Användning + Återvinning + Användning

McKinsey släppte i dagarna en rapport om cirkulär ekonomi som gör att vi alla borde bli ivriga påhejare för en snabb omställning till cirkulär ekonomi. Rapporten ger vid handen att cirkulära affärsmodeller kan ge 1,600 miljarder euro i samhällsnytta och samtidigt halvera dagens nivåer av koldioxidutsläpp.

Utöver detta har EU kommissionen gjort en egen rapport som visar att en resurssnål ekonomi kan skapa 2 miljoner nya jobb och spara 160 miljarder euro åt medlemsländerna. Dessutom visar deras rapport att denna tillväxt kan skapas utan ytterligare energi- och materialförbrukning.

För Sveriges del innebär en övergång till cirkulär ekonomi stora utmaningar men även stora möjligheter att skapa nya jobb. Jobb som under lång tid framöver skulle hjälpa oss att skapa tillväxt i vår ekonomi.

Utmaningarna finns främst inom området transporter och nödvändigheten av att ställa om till hållbara transportsätt. Därför behöver vi investera i både forskning och nya järnvägar men även i praktiska och jobbskapande åtgärder som att renovera och rusta upp ”miljonprogrammens” fastigheter och göra dem grönare.

Cirkulär ekonomin är även en stor möjlighet att starta och utveckla den form av företag som redan idag börjat poppa upp, nämligen sociala företag, dvs. företag som verkar för nyttan snarare än vinstintresset som ett resultat av människors krav på högre livskvalitet.

Dagens samhälle är en produkt av den linjära ekonomin och har dess lärosatser som grund för levnadssätt och affärsmodeller. Den linjära ekonomin är en gammal företeelse med minst 100 år på nacken. Att vi fortfarande 100 år senare lever i och med den linjära ekonomin kan troligtvis tillskrivas vår aldrig sinande tro på att världens resurser är oändliga, och att global uppvärmning och miljöhot går att angripa med nuvarande affärsmodell.

Personligen är jag övertygad om motsatsen råder och att den linjära ekonomin är en både förlegad och förfelad affärsmodell. I vart fall om vi vill lämna över vårt jordklot som en fortsatt beboelig plats till framtida generationer.

Därför påstår jag att vi måste tänka om och byta både filosofi och affärsmodell om vi vill rädda vår miljö. Vi måste finna vägar att drastiskt stoppa den globala uppvärmningen, vägar att bygga ett hållbart, men samtidigt progressivt och utvecklande samhälle.

Det borde således inte vara alltför svårt att få människorna att förstå att det sunda förnuftets princip är att hushålla med resurser och inte kasta saker som har ett värde. Saker ska inte kastas, snarare återvinnas och återanvändas.

För att få detta att fungera måste dagens affärsmodeller byggas om och anpassas till den cirkulära ekonomins formel. Detta innebär att:

 • Att de biologiska materialen redan från början är giftfria och enkla att kompostera.
 • Att de tekniska materialen likt plast, metaller och legeringar redan initialt är designade på ett sådant sätt att de enkelt kan återanvändas med ett minimum av energiförbrukning.
 • Att ett införande av cirkulär ekonomi inte gör avkall på vare sig funktionalitet eller kvalitet hos produkterna.

Många lever i villfarelsen att en övergång till cirkulär ekonomi per automatik innebär att vi stoppar världens ekonomiska tillväxt vilket är helt fel.

Genom att bli bättre på återvinning kan vi ställa om till cirkulära affärsmodeller utan att företagandet eller tillväxten skadas. Med bra återvinning kan företagen uppgradera och tillverka sina varor av återvunnet material och fortsätta att tjäna pengar precis som tidigare.

Skillnaderna består i att vi ersätter konsumtion med användning. Och att vi ersätter avfall och destruktion med återvinning och ytterligare användning i all oändlighet. Detta görs i ett kretslopp som i princip blir oändligt, och där näst intill inget av det vi tillverkar blir till avfall.

Med en nypa sunt förnuft går det att inse att cirkulär ekonomi på intet sätt är ett nytt sätt att tänka – Snarare en återgång till gamla tankesätt. Redan i det gamla bondesamhället praktiserade vi de tankar och principer som den cirkulära ekonomin är byggd på. Dock finns en viktig och avgörande skillnad mellan det traditionella återanvändandet i bondesamhället, och det återanvändande som förespråkas i den cirkulära ekonomins affärsmodell.

Skillnaden består i att vi med en affärsmodell byggd på cirkulär ekonomi får en ekonomi som skapar ett samhälle som blir som på den gamla goda tiden, men utan FATTIGDOM!

Den del av samhället som är yngre än 30 år har redan insett, och är på väg att anpassa sig till detta faktum, emedan alla vi som är äldre än 30 år har en bit kvar innan vi tillfullo inser den cirkulära ekonomins förträfflighet och lever efter devisen att ”less is more”.

Som tänkande individer(en skara till vilken jag räknar mig själv), bör vi därför inse att det inte finns någon ursäkt för att vänta med införandet av cirkulär ekonomi.

Som politiskt engagerad Socialdemokrat ser jag dessutom stora möjligheter för Sverige att ta ledningen på detta område. Att principerna och värderingarna som finns inbyggda i den cirkulära ekonomin appellerar rakt av till våra ideologiska grundvärderingar om KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE är bara ett extra plus i sammanhanget.

Genom att göra Sverige till världsledare vad gäller övergången till, och vidareutvecklingen av cirkulär ekonomi går vi en framtid till mötes där Sverige på nytt rankas högst upp bland världens ekonomier.

Samtidigt som Sverige blir den cirkulära ekonomins kuvös bör min hemstad Umeå ha goda förutsättningar att bli, om inte världens, så åtminstone Europas huvudstad för cirkulär ekonomi.

För detta talar följande fakta:

 • Att världen inte har något annat val än en övergång till cirkulär ekonomi om vi vill rädda vår planet från undergång.
 • Att cirkulär ekonomi är en positiv affärsmodell snarare än en antikonsumtionsmodell.
 • Att cirkulär ekonomi ger en affärsmodell med återkommande intäkter och pengaströmmar från samma material istället för att som idag låta dessa gå förlorade i systemet.
 • Att Sverige, som redan hunnit långt i sitt miljöarbete genom en fullskalig övergång till cirkulär ekonomi kan bli världens ledande nation inom det som är framtidens affärsmodell.
 • Att Umeå som stad har alla förutsättningar att ta ledningen i detta projekt. Detta därför att vi har ett av Sveriges ledande universitet tillsammans med fungerande system för att via forskning och inkubatorer ta projekt från ide till hållbara produkter och tjänster. Dessutom bor i Umeå en sedan länge en ung, dynamisk och miljömedveten befolkning.

Sverige och Umeå har alla de beståndsdelar som behövs i för att göra Umeå till den cirkulära ekonomins huvudstad och Sverige till den cirkulära ekonomins föregångsland. Allt som behöver adderas är visionärt tänkande och en stor portion politisk handlingskraft.

Därför kommer jag fortlöpande och enträget att föra en dialog om detta med mina kollegor inom politiken – Vinna över dem på min sida och se till att Umeå blir den cirkulära ekonomins huvudstad och att Sverige blir den cirkulära ekonomins kuvös.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

Tjänstesamhället är redan här – Därför behöver demokratibegreppet vidgas.

Av , , Bli först att kommentera 0

Sverige av idag är mer av ett tjänstesamhälle än ett industrisamhälle. Det är även uppenbart för alla och envar att arbetslösheten ökat, och att klassklyftorna gjort densamma med följd att DEMOKRATIN urholkats och JÄMLIKHETEN ersatts av OJÄMLIKHET.

Därför måste DEMOKRATIN och demokratibegreppet breddas så att det kan appliceras på tjänstesamhället och på den offentlig sektorn.

Vi har också fått ett Sverige där frågan om livskvalitet blivit betydligt viktigare än i det gamla industrisamhället. Människor av idag ställer utöver förbättrad materiellt välstånd betydligt mycket högre krav på livskvalitet än de människor som levde i industrisamhället någonsin gjorde.

Det är dessutom så att de krav som ställs i första hand kommer att rikta sig mot sådana saker som vi via offentlig sektor gemensamt kan klara genom SOLIDARITET och genom att SOLIDARISKT tjäna varandra. Rätt strukturerad kan den offentliga förvaltningen och de gemensamma verksamheterna tillgodose dessa behov utan privat inblandning i offentlig sektor.

Offentlig sektor ska tillfredsställa behoven om ökad livskvalitet i första hand därför att det fortfarande finns otillfredsställda behov vad gäller barntillsyn, omvårdnaden av gamla människor i samhället, sjukvård och liknande områden, och inte för att i första hand skapa arbete åt människor. Att arbetstillfällen skapas är mer att betrakta som en effekt av de ökande behoven.

Palme sa följande i Riksdagen 1973 vilket sammanfattar vad som gått snett vad gäller Sveriges offentliga sektor av idag:

”Vi avvisar en konservativ, för att inte säga reaktionär ideologi som hänvisar människan att ensam kämpa med marknadskrafterna, att ensam söka bemästra de sociala konsekvenserna av teknikens utveckling, att hoppas att det ändå finns en plats i arbetslivet och i samhället när de drabbas av sjukdom och arbetslöshet. Ty detta är den kalla verkligheten bakom det dunkla talet om att friheten förkvävs i ett samhälle där människorna tar ansvar för varandra. Denna konservatism skulle innebära att människorna förskansar sig bakom en egen vall till skydd för sig själv och sina närmaste. Det skulle bli ett slutet och kallt samhälle präglat av konkurrens och materialism. Spelrummet skulle öka för dem som har makt och ekonomiska resurser. För oss är SOLIDARITETEN en väg att frigöra människans handlingskraft och skaparglädje. Därför vill vi satsa på gemenskap i samhället och SOLIDARITET mellan alla medborgare. Herr Talman, vi bör inte enbart ställa frågan vad kan jag göra för mig själv? Vi bör i stället ställa frågan vad kan vi göra för varandra?”

I nästa andetag lade han till följande uttalande:

”Vi ska ha klart för oss att om tjänstesektorn ökar och det blir en privat tjänsteproduktion som fungerar på den fria marknadens villkor då kommer vi att få ett helt annorlunda samhälle. Då kommer marknadskrafterna att styra, alltså att den som har råd kommer att skaffa en hemsamarit, köpa färdtjänster, få del av kulturen, låta barnen gå i förskolan, i fritidshemmet, ty tjänster blir alltid dyrare än varor, och då kommer människor att permanent ställas utanför arbetslivet och därför aldrig tillgång till de tjänster som produceras”.

Allt det han talade om ovan har redan blivit verklighet i Sverige i och med de avregleringar och privatiseringar som gjorts av det som tidigare drevs gemensamt inom offentlig sektor.

Arbetslösheten har ökat – dessutom har vi precis som Palme förutspådde betydligt fler som permanent står utanför arbetsmarknaden och sålunda lever under levnadsbetingelser och villkor som gör att de inte kan konsumera och avnjuta de tjänster som produceras.

Klasskillnaderna har ökat och vi har mer eller mindre skapat ett Sverige bestående av ett A- och ett B-lag.

Därför måste vi Socialdemokrater se till att rulla tillbaka tidigare avregleringar och på nytt göra offentlig sektor till något som vi tillsammans driver i offentlig regi utan privata inslag. En sådan blandekonomi behövs som motvikt och värn mot marknadskrafterna.

Detta ställningstagande är viktigt och fundamentalt nödvändigt för att värna våra ideologiska grundvärden KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE.

Det är tveklöst så att överallt där barnomsorg, äldrevård, skola och sjukvård lämnas över till de fria marknadskrafterna har vi fått ett samhälle som präglas av otrygghet och klasskillnader, och av kommersialism och av otillfredsställda behov.

Precis som Palme är jag av den uppfattningen att marknaden säkert kan vara bra till mycket – Dock är dess sätt att fördela makt, pengar, förnödenheter och prestige på inget sätt rättvist utan snarare orättvist. Orättvist är det därför att ett sådant scenario skapar ett samhälle där människorna har helt olika möjlighet att förverkliga sina livsprojekt. I ett sådant scenario är människovärdet dvs. alla MÄNNISKORS LIKA VÄRDE helt och hållet försatt ur spel och ersatt med VISSA MÄNNISKORS VÄRDE.

Det finns en enda sak som kan stå emot marknadens sätt att fördela och det är DEMOKRATIN. Nyliberalismens privatiseringskrav stämmer väl överens med dess grundtanke om att man måste begränsa politikens, dvs. DEMOKRATINS verkningskrets för att istället öka marknadens. Man vill med andra ord begränsa den fördelningspolitik som sker enligt principen en man – en röst till förmån för en fördelning enligt principen – i enlighet med ekonomisk styrka.

För oss Socialdemokrater är DEMOKRATI – JÄMLIKHET och MÄNNISKORS LIKA VÄRDE principer som inte kan kompromissas. Samma gäller principen om En man – En röst. 

Därför kommer vi Socialdemokrater oförtrutet att jobba för att återställa Sverige till en blandekonomi där offentlig sektor fungerar som det privata näringslivet motvikt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

EU’s nya färdriktning leder ut på GIRIGHETENS motorväg!

Av , , Bli först att kommentera 0

Det går inte att tolka EU’s nya färdriktning under starka tyska influenser på något annat sätt än att man redan kommit ut på GIRIGHETENS motorväg och att man nu i rask takt ökar farten.

EU som i grunden är en mycket KÄRLEKSFULL och SOLIDARISK tanke vars grund var att binda ihop Europas folk och därigenom skapa ett fredligt Europa där alla MÄNNISKORS LIKA VÄRDE återspeglas håller nu i rask takt på att förvandlas till något helt annat.

Palme varnade ofta för att ”mörka krafter” med en helt egen agenda skild från vår arbetar i det fördolda, och att dessa när tillfälle ges kommer att visa sig i form av förslag som starkt begränsar DEMOKRATIN och JÄMLIKHETEN såsom vi känner den.

Jag tror att det är precis detta vi upplever i EU för närvarande.

Tysklands finansminister Dr. Wolfgang Schäuble kom redan 1995 med förslag om att omstrukturera Eurozonen och skapa ett eget parlament för den. Förslaget har sedan upprepats år 2000 och nu senast tillsammans med CDU’s Karl Lamers 2014.

Förslaget strävar mot att bilda ett Eurozons parlament bestående av EU parlaments ledamöter från Eurozonens länder. Dvs. han vill skapa en gemensam regering för hela Eurozonen med ett eget suveränt parlament som har rätten att bestämma politiken i de länder som ingår i Eurozonen.

Han föreslår dessutom att det ska tillsättas en speciell Europeisk budget kommissionär för Eurozonen med rätt att avslå suveräna Eurozonstaters nationella budgetar om de inte passar in med de regler som man tillsammans kommit överens om i Eurozonen (läs i det parlament han vill bilda).

Vad han i själva verket säger är att han vill ge Tyskland vetorätt att styra hur budgeterna ska utformas inom Eurozonen.

Olof Palme talade ofta om vikten av att bredda demokratibegreppet, och om att göra demokratin levande på alla nivåer i samhället. Idéen bakom detta var att låta människorna känna att de hade större inflytande över sin vardag och möjlighet att påverka sin egen situation på arbetsplatser och annorstädes.

Det som nu håller på att hända i EU går i precis motsatt riktning och kommer om det genomförs att flytta demokratin oerhört mycket längre från människorna i Eurozonen. Om något blir detta det yttersta beviset på att strävan från Dr. Schäuble alltid varit att permanenta ”fåtalets” makt över ”flertalet” genom att säkerställa att de nyliberala krafterna kan härja fritt utan medborgarnas inflytande.

Därför är jag tacksam att vi svenskar var förutseende nog att rösta nej till euron!

Dr. Schäuble försöker nu accelerera detta genom att använda Grekland och dess situation som ett varnande exempel på vad som händer om Eurozonens medborgare fritt får välja regering i DEMOKRATISK ordning. Om så är fallet kan det ju bli så att länder i Eurozonen får ”fel” regering, en regering som för en annan sorts politik – En socialistisk politik som har KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE som ideologisk grund.

Han är rädd för ett sådant scenario därför att han innerst inne vet att KÄRLEKEN alltid besegrar GIRIGHETEN, men även därför att han är medveten om att fler människor än idag kommer att drabbas av samma medicin som grekerna som ett resultat av hans politik.

Därför vill han cementera en maktstruktur i EU helt baserad på nyliberala doktriner som kan fortsätta att verka även efter det att människorna i EU vaknat upp och i DEMOKRATISKA val valt en annan sorts politik än den han står för. Vad han fruktar mest av allt är att fler länder likt Grekland ska få en socialistisk regering, och att dessa kommer att försöka driva EU i en riktning som gör nyliberalísmens doktriner ifrågasätts och stoppas.

Jag är därför ytterst förvånad att Frankrikes Hollande igår kom med ett liknande förslag trots att han står betydligt till vänster om Schäuble. Måhända beror detta inspel på att Frankrike är nästa land som behöver söka stöd från EU därför att deras ekonomi har stora problem?

Jag har i tidigare inlägg sagt att jag har starka indikationer på att EU bildades på helt andra grunder än de som öppet redovisas. Indikationer som jag fått mig till livs i mitt tidigare arbete i den internationella bank & finansvärlden.

Vad jag sagt är att bildandet av EU i grund och botten handlar om 2 saker:

 • Först och främst handlar det om att skapa en större ”hemma” marknad för tyska och franska produkter genom att ta bort de tullar som tidigare rådde mellan EU länderna.
 • Därefter handlar det om att göra det möjligt för EU’s storföretag att fritt flytta pengar mellan länderna och själva välja i vilket land pengarna ska beskattas. Detta genomfördes därför att man var väl medvetna om att man genom att ägna sig åt avancerad skatteplanering kan använda ett vänligt sinnat EU land för på förmånliga villkor flytta pengarna till skatteparadis och därmed undvika skattebelastning på vinsterna.

Det är det senare som bevisar att Palme hade rätt när han pratade om mörka krafter med en dold agenda. Vad de visar är att kapitalägarna är GIRIGA och att de anser att skatter för att bygga välfärd inte är deras ansvar.

Dessutom strider förslaget mot alla vanliga tankar om hur demokratiska federationer likt Tyskland, Australien och USA ska fungera. Dessa federationer grundas i dess medborgares suveränitet som syns i dess representanters positiva kraft att lagstifta om det måste göras å medborgarnas vägnar.

Dessutom är verkligheten sådan att de flesta länder inom EU inte är federationer utan har andra styrelseskick.

Dr: Schäubles vill genom sitt förslag flytta makten över alla politiska beslut som handlar om pengar från suveräna staters demokratiskt valda regeringar till ett Eurozonsparlament där rösträtten för Eurozonens medborgare kraftigt begränsas. Medborgarna i Eurozonen kan inte rösta på alla kandidater, bara på de från sitt eget land.

Detta är ett spel på hög nivå och innebär indirekt att resten av EU kommer att tvingas dans efter Tysklands pipa.

Min slutsats är att Dr. Schäuble vet att EU’s medborgarna förr eller senare kommer att genomskåda nyliberalsimen och dess politik som innebär att inkomst och förmögenhetsklyftorna ökar. Han vet att de när de vaknar kommer att kräva förändring, och att denna förändring mycket väl kan innebära att många länder får socialistiska regeringar med en helt annan politk än den han förespråkar

Det är därför han vill säkerställa att makten sitter orubbad hos den nyliberala eliten oavsett vad medborgarna vill. Genom att skapa ett Eurozonsparlament, och genom att implementera regelverk som är svåra att ändra vill han säkerställa att de redan rika kan fortsätta att berika sig på övrigas bekostnad.

Det är viktigt att Sverige arbetar mot en sådan utveckling trots att vi inte är med i eurosamarbetet. Vad hela EU behöver är mer av socialistisk politk och mindre av nyliberal politik. EU och dess medborgare behöver mer av KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE och mer av DEMOKRATI och JÄMLIKHET – Inte mer av GIRIGHET och EGOISM.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Välfärden värd att strida för!

Av , , Bli först att kommentera 0

Som Socialdemokrat är förhandling, jämkande och ömsesidiga överenskommelser för att hitta en lösning på Sveriges problem vardag och det som bäst svarar mot innebörden i våra ideologiska kärnvärden KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE. Det är denna politik som präglat Socialdemokratin under största delen av dess levnad med några få undantag såsom Ådalen 1931.

Ibland är dock denna väg omöjlig att använda sig av helt enkelt därför att det från tid till annan är viktigt att stå oböjligt fast vid det som är våra kärnvärden och principer. I sådana lägen måste vi ta striden även om striden påtvingas oss.

Kampen för att återställa villkoren för den offentliga sektorn är en strid vi måste ta – Dessutom en strid vi måste ta här och nu.

Jag sa i mitt föregående inlägg att den offentliga sektorn är politikens viktigaste verktyg i strävan att bygga ett JÄMLIKT Sverige. Det är mot grundval av detta som striden blivit nödvändig. Jag kan kompromissa vad gäller metoderna, men aldrig när det gäller de kärnvärden jag tror på och de principer jag står upp för.

DEMOKRATIN kräver, och JÄMLIKHETEN fodrar att offentlig sektor drivs av det allmänna utan privata inslag – Styrd av behov och inte av efterfrågan och vinstintresse.

Palme sa på följande sätt under 1970-talet:

”Det frisläppande av marknadskrafterna, den nedskärning av offentlig sektor, den ökning av inkomstklyftorna, den försvagning av de fackliga organisationernas ställning som nyliberalismen enligt sina programskrifter säger sig företräda går icke att förena med den svenska modellen, den svenska blandekonomin, och välfärdssamhället som vi känner det”

Tänk så rätt han fick i sin förutsägelse om vad som skulle hända om offentlig sektor marknadsanpassas och delvis privatiseras.

Nyliberalisterna har varit framgångsrika i sitt arbete med att marknadsanpassa den offentliga sektorn, och med att släppa in privata intressen i verksamheter som helt eller delvis finansieras med skattemedel. Den har även varit framgångsrik med att rationalisera och driva de verksamheter man avreglerat och privatiserat med ett minimum av personal för att öka sina vinster.

Det visar att nyliberalsimens ekonomiska politik inte bryr sin om arbetslösheten överhuvudtaget, och att man gör allt man kan för att minimera fackföreningarnas inflytande över arbetets utformning. Blandekonomi har ersatts av marknadsekonomi vilket gynnat ”fåtalet” på ”flertalets” bekostnad.

Resultatet ? 

Oproportionerligt höga vinster för de företag som ägnar sig åt välfärdstjänster, och en minskad välfärd för alla utom de mest priviligerade som genom reformen tjänat så mycket pengar att de kan köpa sig den välfärd de själva önskar.

Dessutom till priset av otrygga anställningsformer såsom visstidsanställning och inhyrning av personal via bemanningsföretag.

Vi Socialdemokrater är likväl som nyliberalerna medvetna om att offentlig sektor och dess tjänster är den sektor som kommer att växa mest i framtiden. Det är därför de nyliberala företrädarna vill privatisera och tjäna pengar även på detta område. Deras inträde i det som traditionellt varit offentlig sektor driven av samhället visar dessutom att deras tidigare beskrivning om den offentliga sektorn som ”tärnade” bara är ord och skrämselpropaganda – Inget annat.

Offentlig sektor är inte tärnade – Den är närande i fler avseenden än ett!

Vad vi Socialdemokrater ska ta strid för är att stoppa utvecklingen med privata inslag i offentlig sektor och striden för att kasta ut det privata näringslivet från de servicetjänster som hör offentlig sektor till. Vi SKA och MÅSTE använda verktyget på detta sätt för att visa människorna att vi är oböjliga i vår strävan att bygga ett JÄMLIKT samhälle, och därför att det tillhör vår grundläggande värdering att värna den svenska modellens blandekonomi.

Vi måste visa människorna hur fel det är att betrakta den offentliga sektorn och dess ökning som tärande och som byråkratins förlamande hand över samhället och som en improduktiv verksamhet som tär på våra gemensamma resurser.

Förvisso är den delen av striden mycket lätt att vinna och skaffa förståelse för – Allt vi behöver göra är att påpeka för väljarna varför det privata näringslivet vill in i den sektor de tidigare kallade tärande.

Den hårda striden är att stå upp för vår övertygelse och kasta ut alla privata företag ur verksamheter som hör offentlig sektor till. Det är i denna strid som vi kommer att kallas ”kommunister”, och det är i denna strid vi kommer att beskyllas för att vilja införa ett system i Sverige som minner om gamla DDR och dess planekonomi.

Dock ska vi inte rygga tillbaka och backa för sådana påståenden – De är lika grundlösa som någonsin påståendena om att offentlig sektor är tärande varit. När vi Socialdemokrater väl bestämt oss backar vi inte – Vi står oböjligt fast vid vår övertygelse och tar striden.

Den offentliga sektorn är personal-intensiv och måste så vara helt enkelt därför att största delen av dess personal jobbar ute på fältet, i förskolorna, i skolan, hemma hos de gamla som behöver hjälp, och ute på alla kommunala institutioner där människor ställer växande krav på bättre och mer service.

Därför måste vi visa att tillväxten i offentlig sektor och ökningen av antalet anställda inom stat och kommun beror på naturliga orsaker. I ett samhälle där medborgarnas anspråk på utbildning, sjukvård och bra kommunal service ökar är det naturligt att även antalet anställda i den sektor som tillhandahåller dessa tjänster ökar.

Mer personal kostar mer pengar – Dock kostar det mindre för skattebetalarna om vi behåller driften i offentlig regi utan privata inslag.

Självklart ska vi  som ett led för att hålla kostnaderna nere bekämpa och begränsa den byråkrati detta medför – På samma sätt ska vi självklart rationalisera och spara på alla områden där detta är möjligt.

Ett sätt att hålla kostnaderna och byråkratin på lägsta möjliga nivå är genom att driva alla YA utbildningar i offentlig regi utan privata inslag.

Att ge de människor som befinner sig i arbetslöshet och utanförskap möjlighet att genom utbildningsinsatser förvärva den kompetens som behövs för att bli attraktiv på arbetsmarknaden kan aldrig överlämnas till de fria marknadskrafterna – En sådan uppgift kan bara lösas av samhälleliga krafter genom offentlig sektor.

Att detta måste göras i offentlig regi bevisas av den GIRIGHET det privata näringslivet visar i samband med att de uppgraderar sin teknik för att därefter kasta ut anställda med lång anställningstid med motiveringen att de efter investeringen i ny teknologi saknar den kompetens som behövs för att klara arbetet.

Detta visar att den privata sektorn i mycket är GIRIG och därmed inte beredd att själva ta kostnaden för att vidareutbilda och förkovra sina medarbetare. Enda sättet att få dem att utbilda personalen är om staten går in och betalar dem för detta genom att vi skattebetalare står för utbildningskostnaderna.

Självklart ska vi SOLIDARISKT stå för dessa utbildningskostnader därför att det över tid gynnar alla – Dock ska vi göra det i egen regi utan privata inslag.

Därför upprepar jag mitt budskap:

Kampen för VÄLFÄRD och JÄMLIKHET är Socialdemokratiska kärnvärden väl värda att strida för.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

Offentlig sektor är ett bra fördelningsverktyg i strävan mot ett JÄMLIKT Sverige.

Av , , Bli först att kommentera 3

Jag ska återkomma en bit fram i inlägget till varför offentlig sektor är det bästa verktyg vi politiker har när det handlar om att fördela makt och pengar och skapa ett mer JÄMLIKT samhälle. Innan dess kommer jag dock att göra en kort historisk återblick till några starka uttalande som min politiska förebild Olof Palme gjort vid skilda tidpunkter.

Att jag gör denna historiska återblick beror på att den är nödvändig för att förstå den sorts politik jag vill driva – Och hur denna politik är helt i linje med våra Socialdemokratiska ideologiska kärnvärden KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE.

Palme har sagt följande vid olika tillfällen:

 • ”Socialdemokratin är en folkrörelse som inte låter sig styras av enskilda personer. Partiets politik växer fram i en demokratisk process som ytterst beror på de enskilda medlemmarnas aktiva medverkan”
 • ”Vi måste lyssna på rörelsen”
 • Socialdemokratin har åt vanliga människor gett bättre sociala förhållanden än något annat system som finns eller funnits”
 • ”Att i dagens samhälle stå stilla betyder att med stormsteg gå bakåt”
 • ”Socialdemokratin måste visa att DEMOKRATIN är handlingskraftig, visa att framsteg är möjliga”
 • ”Vi måste förhindra att den tekniska utvecklingen får orimliga konsekvenser”
 • ”Vi måste vidga och fördjupa DEMOKRATIN i Sverige”
 • DEMOKRATIN måste finnas nära vardagen vilket uppnås genom att decentralisera så många frågor som möjligt till det kommunala planet”
 • ”Kampen för JÄMLIKHET har mer än någonsin tidigare gjort oss medvetna om de starka krafter som i det moderna samhället verkar i riktning mot ökade klyftor”
 • JÄMLIKHET är ingen kamp som berör en minoritet – Jämlikhet gäller ALLA
 • ”Vi måste fortsätta att bygga ut samhällets institutioner och den offentliga sektorn till stöd för JÄMLIKHET” 

Ovanstående är som sagt spridda citat ur många olika tal – Dock har de en sak gemensamt – Nämligen att de alla talar om de problem vi står inför för att hålla DEMOKRATIN levande och nära människorna, samt om vikten av att skapa ett JÄMLIKT samhälle.

Jag ska i resten av inlägget försöka mig på att översätta till vår moderna tid vad dessa uttalanden betyder därför att de är lika viktiga i dag som under Palmes tid.

Genom att lyssna på ”rörelsen” har jag förstått att rätten till ett arbete, och principen om människors lika värde är vad de allra flesta vill ha tillsammans med ett mer JÄMLIKT samhälle. Genom att lyssna på ”rörelsen” har jag även lärt att människor känner sig vilsna med vår politik då de inte känner igen sig i de beskrivningar vi politiker ger av deras vardagssituation.

Det går även att lära att väljarna ser dagens politiker som mer av ”politiska broilers” än gårdagens politiker. Och att den process som tidigare formade vår politik ersatts av en process där medlemmarna har mindre inflytande än tidigare. Hur detta ska ändras har jag beskrivit i tidigare inlägg för den som är intresserad.

Därför handlar mitt politiska kall om att skapa ett JÄMLIKT Sverige med minskade inkomst och förmögenhetsskillnader Det handlar även om att återge människorna tron på att Socialdemokratin faktiskt skapat det bästa system som funnits eller kommer att finnas, och att detta system fortfarande fungerar.

Det handlar om att i ord och handling bevisa att DEMOKRATIN är handlingskraftig, och om att det fortfarande är möjligt att åstadkomma framsteg med traditionell Socialdemokratisk politik och att dessa framsteg förstärks när vi politiker kan förklara politiken på ett sätt som gör att människor känner sig delaktiga i politiken.

Därför är min första konkreta åtgärd att komma med förslag som handlar om att skapa jobb och trygga människors försörjning.

Att jobben slagits ut i en allt snabbare takt därför att den tekniska utvecklingen fått orimliga konsekvenser är en reell verklighet i dagens Sverige – Därför borde det vara självklart för alla och envar att det bara är samhälleliga åtgärder och en handlingskraftig arbetsmarknadspolitik som kan skapa nya jobb.

Vart kan då dessa jobb skapas? Mitt svar är inom OFFENTLIG SEKTOR!

Arbetsmarknadspolitik är normalt en politik som går utanför den offentliga sektorn därför att offentlig sektor under lång tid ansetts ligga utanför den ”egentliga produktionen”. Samtidigt har den arbetsmarknadspolitik vi Socialdemokrater fört medfört många positiva välfärdseffekter i det att arbetsmiljön blivit bättre och genom att människorna blivit starkare därför att de fått mer inflytande och mer att säga till om på sina arbetsplatser.

Dock är nutidens fråga om offentlig sektor faktiskt ska anses ligga utanför arbetsmarknadspolitiken med hänvisning till att den inte tillhör den ”egentliga produktionen” eller inte?

Min slutsats är att den inte ligger utanför produktionen utan snarare innanför densamma!

Den offentliga sektorn är en stor arbetsplats – med ännu större tillväxtmöjligheter. För mig är varje ansats som handlar om att skapa nya jobb, eller om att förbättra innehållet i de jobb som finns på rent logiska grunder att betrakta som varande innanför den ”egentliga produktionen” – Inte utanför.

Förutom att den offentliga sektorn är en betydande del av arbetsmarknaden och en mycket STOR arbetsplats är den även det absolut bästa verktyget vi politiker förfogar över för att skapa ett mer JÄMLIKT Sverige.

Offentlig sektor är ett bra verktyg därför att den har unika egenskaper. Det faktum att den styrs av medborgarna via den representativa DEMOKRATIN och inte direkt av kapitalägare, marknad eller individers köpkraft gör den mycket användbar i strävan att skapa ett JÄMLIKARE Sverige. Dessutom gör det att vi kan se till att DEMOKRATIN ligger nära människorna i deras vardag.

I det postindustriella tjänstesamhälle som redan är här går det inte att leva av att utföra tjänster åt varandra och samtidigt ge industrin och det privata näringslivet företräde. Det är just när vi ger dem företräde som de privatiserar offentlig sektor och skaffar sig oskäligt stora vinster på skattebetalarnas bekostnad.

Omfördelning behövs för att minska de ökande inkomst och förmögenhetsklyftor som Palme varnade för. Medvetna om att det är inom service och vårdsektorerna som den stora sysselsättningsökningarna kommer att äga rum i det svenska samhället är det därför både vettigt och mänskligt att se till att denna fortsatt drivs i offentlig regi för allas bästa.

Palme sa en gång att vi inte bör ställa varuproduktion och tjänsteproduktion mot varandra – Vi bör istället se till helheten. Industrin kommer alltid att vara basen för vårt lands ekonomiska liv. Samtidigt blir det viktigare för vår välfärd att människor kan hjälpas åt att göra tillvaron bättre för varandra.

Genom att ta fasta på detta och låta den offentliga sektorn växa och samtidigt se den som en naturlig del av den ”egentliga produktionen” har vi nu chansen att skapa nya jobb och samtidigt se till att skapa den omfördelning som leder till ett mer JÄMLIKT Sverige.

Med ett nytt sätt att betrakta offentlig sektor kan vi säkerställa att vi slutar upp med att exploatera en stor grupp människor, företrädesvis kvinnor genom att hålla nere lönerna i offentlig sektor inom stat och kommun bara för att hålla nere avgifter och skatter.

Första åtgärden för att finansiera den offentliga sektorns tillväxt ska tas genom att säkerställa att den privata sektorn betalar de skatter och avgifter de ska göra om vi följer dagens regelverk. Alla dubbelbeskattningsavtal ska omförhandlas och ändras så att dagens skatteplanering där man använder ett transitland i EU för att föra sina vinster till ”skatteparadis” blir omöjlig att använda.

Ett JÄMLIKT samhälle kräver att alla betalar sin del av kakan!

Nästa steg blir att använda de skatter som den offentliga sektorns arbetstagare betalar i inkomstskatt till ytterligare tillväxt. Dessutom kommer fler människor i arbete att skapa omsättningsökningar i den privata sektorn vilket gör att vi kan räkna med större intäkter i form av moms och vinstskatter från den privata sektorn.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Mål och måluppfyllelse.

Av , , Bli först att kommentera 1

När man som jag har JÄMLIKHET som ett övergripande mål är det både klokt och socialt rättfärdigt att ingripa och genomföra de förändringar i de ekonomiska systemen som är nödvändiga för att skapa en JÄMLIK maktfördelning.

Förändringar kommer självklart att innebära vissa konfrontationer med det privata näringslivet – Att tro annat vore naivt. Konfrontationen ligger inte i viljan att skapa ett JÄMLIKT samhälle – Konfrontationen ligger snarare i de förändringar som är nödvändiga för att uppnå den JÄMLIKHET vi eftersträvar.

Att genomföra förändringar som innebär inskränkningar i de privilegier de allra förmögnaste skaffat sig leder sålunda till viss konfrontation – Dock är det helt ofrånkomligt att sådana inskränkningar måste till för att uppnå målet och skapa måluppfyllelse.

Att de ”fåtal”som drabbas av inskränkningar eller höjd skatt protesterar högljutt är något vi måste vara beredda på att hantera – Dock överskuggas deras högljudda protester med råga av ”flertalets” drömmar och önskemål om det mer JÄMLIKA samhälle med mindre inkomst och förmögenhetsskillnader som vi Socialdemokrater har som mål med vår politik.

På samma sätt vore det naivt att tro att det privata näringslivet skulle överge sin fast rotade övertygelse om den ”Fria marknadens” förträfflighet – På samma sätt lovar jag att vi Socialdemokrater aldrig kommer att göra avkall på våra grundläggande ideologiska värderingar eller på övertygelsen om vårt mål om ett mer JÄMLIKT Sverige.

När vi nu flyttar fram våra positioner och går till offensiv för JÄMLIKHET sker det inte för att bekämpa andra – Utan därför att vi vill förbättra livsvillkoren för alla människor. Det faktum att ”flertalet” tjänar på våra reformer betyder inte med automatik att ”fåtalet” missgynnas av densamma. Det enda vi säger till ”fåtalet” är att de måste besinna sig och släppa på GIRIGHET och EGOISM och acceptera att KÄRLEK besegrar allt annat.

Att skapa ett JÄMLIKT samhälle ska göras genom DEMOKRATI och DEMOKRATISKA beslut – Inte genom kupper eller revolutioner.

Så länge vi slåss med öppna kort och öppet bekänner både intressekonflikter och våra politiska motståndare är det upp till medborgarna att göra sina ställningstaganden i DEMOKRATISKA val.

Palmes ord om att:”Marknaden är bra till mycket, men den leder inte till frihet av det enkla skälet att den aldrig fördelar makt och inflytande och skapar JÄMLIKHET är i allra högsta grad en levande verklighet i dagens Sverige.

Lika sant är det att DEMOKRATIN är det enda som kan besegra marknaden – DEMOKRATIN besegrar marknaden därför att den vilar på principen om alla MÄNNISKORS LIKA VÄRDE.

Palme gjorde för länge sedan en sammanfattning som är användbar även i dagens Sverige. Han sa på följande sätt:

”Min föreställning är denna: I det ögonblick människor får möjlighet att diskutera brister i den verklighet som omger dem i livet och arbetslivet och på grundval därav för fram förslag kommer kritiken och kraven att skärpas. Det finns mycket i arbetsliv och samhället i stort som fortfarande är vrångt, orättfärdigt och orättvist. Ökad DEMOKRATI kommer att innebära att detta blottläggs och att det förs fram krav på förändring”.

Precis som Palme är jag övertygad om att människorna kommer att vända sig bort från DEMOKRATIN om den inte kan förverkliga sitt löfte om MÄNNISKORS LIKA VÄRDE.

Ställer vi DEMOKRATIN utanför de stora avgörande frågorna kommer den att berövas sin livskraft och sin styrka.

Med de Socialdemokratiska kärnvärdena KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE som grund går därför kampen vidare i intensifierad form för att skapa ett JÄMLIKT samhälle.

Den intensifieras så att vi kan bryta de sista årens trend som lett till ökade inkomst och förmögenhetsklyftor och ett mer ojämlikt Sverige.

DEMOKRATIN och vår ideologi tillåter inte att människor ställs utanför – Den tillåter inte att inkomstklyftorna är för stora eller att människor inte har arbete så att de kan trygga sina liv. DEMOKRATIN tål inte heller att arbetare är rättslösa inför arbetsgivarna eller att kvinnor systematiskt missgynnas.

Vi måste intensifiera kampen för ett JÄMLIKT samhälle för att undvika att DEMOKRATIN urholkas och därmed drömmen om en utveckling mot större frihet.

Det är därför jag och övriga Socialdemokrater ställer oss på barrikaderna och tar på oss den ofantligt STORA uppgiften att skapa förtroende för framtiden. Vi gör det för att visa att vi är vare sig maktlösa eller värnlösa. Vi gör det för att visa att vi inte behöver vara offer för marknaden och anonyma krafter.

Vi gör det i gemenskap därför att vi tillsammans ska äga rätten att forma vår egen framtid!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Drömmen om ett JÄMLIKT samhälle är levande i mitt liv.

Av , , Bli först att kommentera 0

”JÄMLIKHET är ett övergripande värde mot vilket man mäter tillståndet i samhället, och en uttalad färdriktning – nämligen minskade klyftor”

Att kunna förverkliga sitt livsprojekt är är frihet!”

Frihetsbegreppet kan därför aldrig reduceras till att enbart handla om den enskildes individuella frihet, den enskilda äganderätten, eller frihet från samhällsregler och lagar. Människan är genom sina livsprojekt beroende av varandra. För människor må vara olika i många avseenden – I en bemärkelse är vi alla lika. Vi är medborgare i samhället, våra liv påverkas av hur detta samhälle fungerar. Och eftersom samhället formas av sina medborgares villkor, formas våra egna liv i mycket av de villkor våra medmänniskor lever under. DÄRFÖR KAN INTE FRIHET SKAPAS GENOM ORÄTTVISOR”

Ovanstående citat är alla hämtade från Olof Palme och beskriver i koncentrerad form det samhälle jag strävar efter att bygga.

Därför är det rätt självklart att det inte går att undvika att först svara på frågan om varför JÄMLIKHET inte råder innan vi kan peka ut vägen framåt. Att analysera varför JÄMLIKHET saknas är helt nödvändigt för att sedan kunna sätta in de åtgärder som åtgärdar problemen från roten och uppåt och skapar det JÄMLIKA samhälle jag tror vi alla innerst inne vill ha.

En av förutsättningarna för att åtgärda problemet handlar om att tillse att människors värde inte avgörs en marknad – Detta är socialismens grundbult och en av förutsättningarna för att bygga ett JÄMLIKT samhälle.

Palme sa vid ett tillfälle följande: ”På marknaden råder ingen jämlikhet, där föds inget broderskap – Där är det pengar som regerar”. Dessa ord bevisar med all önskvärd tydlighet varför det är viktigt att människors värde fastställs av andra värden än av marknaden.

Nyliberalismen hyllar ”Den fria marknaden” som varande den viktigaste beståndsdelen i den liberala ideologin – Själv säger jag att ”Den fria marknaden” alltid kommer att misslyckas med att bygga ett JÄMLIKT samhälle. Den misslyckas därför att marknadens sätt att fördela makt, pengar, förnödenheter och prestige inte ger ett resultat som vi Socialdemokrater kan kalla för rättvist.

Det är därför jag med näbbar och klor bekämpar nyliberalsimen och dess tankar och idéer.

Den måste bekämpas därför att dess doktriner aldrig kommer att leda till det samhälle som jag själv och Socialdemokratin ser som ett ideal. Denna kamp förs bäst genom att upplysa människorna om varför idéerna är förfelade, och varför de aldrig kan leda till ett JÄMLIKT samhälle.

Det går inte att skapa frihet och JÄMLIKHET genom orättvisor – JÄMLIKHET kan bara skapas genom rättvisa villkor – Svårare än så behöver det inte vara.

Anledningen till att den Socialdemokratiska ideologin sätter KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE före allt annat är just för att visa att vi står för en politik som aldrig likt nyliberalismen kommer att bejaka GIRIGHET och orättvisor som varande en del av ideologin.

Drömmen om att skapa ett JÄMLIKT Sverige där ”Frihet för alla på lika villkor” blivit norm lever i allra högsta grad, både inom mig själv och i det Socialdemokratiska partiet.

Socialdemokratisk politik, administrerad av en Socialdemokratisk regering, valda i DEMOKRATISKA val av en befolkning som törstar efter rättvisa och JÄMLIKHET är garanten för att drömmen om ett JÄMLIKT samhälle kommer att infrias.

Kamrater och medborgare: Låt oss förenas i kampen mot GIRIGHET och orättvisor och skapa ett JÄMLIKT Sverige för alla på lika villkor.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Folkomrösta om föräldraförsäkringen!

Av , , Bli först att kommentera 0

Precis som rubriken säger tycker jag att det vore läge att ha en, om inte bindande, så åtminstone rådgivande folkomröstning om föräldraförsäkringen. 

Trots att jag är Socialdemokrat och fullt medveten om att vår kongress antog en motion om att jobba för en 3:e pappamånad och över tid en helt jämställd föräldraförsäkring vad gäller fördelningen av föräldradagar mellan man och kvinna är jag motståndare till alla åtgärder som gör detta genom tvång.

Som varande Socialdemokrat och arbetande för att leva upp till våra ideologiska kärnvärden KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE – Med siktet inställt på att göra Sverige till ett helt JÄMLIKT samhälle där ”Flertalet har makten över fåtalet” och ”Full valfrihet för alla på lika villkor” är norm ser jag genomförandet av kongressbeslutet som ett bevis på att vi försöker skapa ett ”fåtalsvälde” och genomföra en reform som ”flertalet” inte vill ha.

Dessutom måste vi precis som i andra hjärtefrågor sätta barnens bästa i första rummet.

Tittar vi på resultatet av alla opinionsundersökningar som gjorts angående föräldraförsäkringen varierar siffrorna – Dock är det stadigt mer än 60% som säger att de inte vill att vi går in och detaljstyr villkoren i föräldraförsäkringen. Dessutom visar undersökningarna att våra väljare tycker precis samma sak som andra partiers väljare i denna fråga.

Som Socialdemokrater måste vi lyssna på människorna om vi fortsatt ska kunna hävda att vi står upp för våra ideologiska kärnvärden och fortsatt kunna åtnjuta väljarnas förtroende för oss politiker. Opinionen visar att detta är en fråga för folket – Inte för oss politiker.

Jag är övertygad om att de förändringar vi nu försöker genomdriva är ett resultat av ett ”fåtal” feministers starka röster, och att den förändring vi vill genomföra är önskad av dem med oönskad av våra väljare. Jag vill gå så långt som till att påstå att den föreslagna förändringen är ”fåtalsdiktatur” på hög nivå.

Därför är det rätt gentemot alla att vi lever som vi lär och låter Sveriges väljare säga sitt i frågan genom en folkomröstning. Vi ska även lova att följa folkets vilja och agera utifrån resultatet av folkomröstningen.

Fler allokerade pappamånader i föräldraförsäkringen har inget med kärnvärdena i vår Socialdemokratiska ideologi att göra. Det är inte heller en typisk höger – vänster fråga vad gäller väljarsympatier. Därför ska vi inte heller göra den till en ideologisk fråga innan Sveriges befolkning gett yttryck för att de är mogna för det och att så borde vara fallet.

Jag påstår med fog att föräldraförsäkringen är jämställd som den är i och med att föräldrarna fritt kan bestämma vilken av föräldrarna som ska stanna hemma med barnet och hur länge.

Kanske är det till och med så att den är mer jämställd för kvinnor än för män då pappadagarna är låsta till just pappan och inte möjliga att överlåta till mamman?

Ni som läser min blogg vet att jag gillar att skriva om att återreglera och reglera det ena området efter det andra för att få ordning på torpet.

Föräldraförsäkringen är ett område som lämpar sig mycket dåligt för reglering och tvång. Jag tycker och tror att föräldrarna själva är mogna nog att komma överens om, och bestämma vem som ska vara hemma med barnet och hur länge.

Att lagstifta om ett tvång för föräldrarna att dela ledigheten leder inte till mer jämställdhet. I stället tror jag att effekten av en sådan lagstiftning blir att barnet får mindre tid med sina föräldrar dem första tiden i livet, och med att många kommer att välja bort att vara ledig för att ta hand om barnet. Jag tror dessutom att minskningen i hemmatid kan ske för kvinnor likväl som för män.

Den generation för vilken det var naturligt att det var mamman som skulle stanna hemma med barnet är sedan länge allt för gamla för att överhuvudtaget få barn.

Hos den yngre generationen ser jag inga tecken på att dagens unga kvinnor fogar sig och stannar hemma bara för att mannen tycker så. I vart fall kan jag inte se några sådana tendenser varken bland mina 4 döttrer eller andra kvinnor i min bekantskapskrets.

Jämställdhet mellan kvinnor och män existerar redan enligt mitt förmenande, därför behövs ingen lagstiftning för att införa något som redan existerar.

Argumenten om att kvinnor skulle få lida framåt i tiden därför att deras pension blir lägre kan enkelt lösas med en reform som verkligen andas Socialdemokratisk ideologi och SOLIDARITET. Allt som behövs är att lagstifta om att all intjänad pension ska delas lika mellan man och kvinna för alla år det levt tillsammans i ett förhållande. På detta sätt förlorar ingen av föräldrarna i ett framtida scenarion beroende på ven som stannar hemma med barnet.

Därför är min ståndpunkt att fördelningen av föräldradagarna som omfattas i föräldraförsäkringen ska lämnas åt föräldrarna att bestämma. Undantaget ska vara de 14 första dagarna efter ett barns födsel där bägge föräldrarna ska beredas tid att vara hemma tillsammans med barnet.

Dock lovar jag att ändra ståndpunkt om svenska folket i en folkomröstning ger uttrycka för att jag har fel.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”