Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

VW:s fusk sannolikt toppen på ett isberg.

Av , , Bli först att kommentera 1

Att Volkswagen nu är först ut med att avslöjas som fuskare är högst sannolikt sammankopplat med att de numera är världens största biltillverkare – Att de blir avslöjade av just amerikanska myndigheter är lika säkert en effekt av att de numera permanent övertagit platsen som världens största biltillverkare på bekostnad av en amerikansk tillverkare.

Platsen som nummer 1 hölls under lång tid av GM som fram till dess konkurs var ohotad etta – Efter konkursen blev de först omsprungna av Toyota under en kort tid vilket medförde att amerikanska myndigheter bedrev en hetsjakt mot just Toyota som tvingades återkalla ett stort antal bilar för att rätta till ett antal tillverkningsfel – När VW sedan tog över platsen som nummer ett förflyttades häxjakten från Toyota till VW.

Jag ska på inget sätt försvara VW och dess handlande då det alltid är fel att fuska – Dock vill jag starkt ifrågasätta varför det är just amerikanska myndigheter som kommer med detta avslöjande? Dessutom kan vi fråga oss varför avslöjandet kommer först nu trots att det varit känt rätt länge att världens biltillverkare fuskar med miljöklassningen av sina bilmodeller.

Kan det vara så att de på nytt försöker skapa en amerikansk världsetta därför att detta gynnar USA?

Svaret på denna min fråga kommer sannolikt aldrig att avslöjas – Det är därför jag vågar konspirera i frågan.

Vad kan vi lära oss av detta avslöjande?

För egen del drar jag en enda slutsats av det inträffade och det är att tester alltid ska utföras av helt oberoende institut och inte av tillverkarna själva. Testen bör köras både i laboratorier/testcentra samt i verklig trafikmiljö – Dessutom bör flera olika institut användas för att säkerställa att fusket minimeras.

Jag helt övertygad om att alla världens biltillverkare fuskar när det kommer till motorer drivna av fossila bränslen – Att myndigheterna i biltillverkarnas hemländer blundar för detta fusk har många orsaker – Först och främst sysselsätter bilindustrin och dess underleverantörer oerhört många människor – Sedan är det tveklöst så att exportinkomsterna påverkar BNP och därmed länders inbördes prestige.

Jag kan förstå att biltillverkarna gärna försöker fuska då fusket per automatik leder till högre försäljning och högre vinster samtidigt som det är svårt att avslöja. Så även om det ännu inte är bevisat så är jag rätt säker på att ingenjörerna hos övriga tillverkare är minst lika smarta som VW:s ingenjörer – Därför är avslöjandet om att VW fuskar sannolikt bara toppen på ett isberg.

En annan fråga är ju om det inträffade av biltillverkarna själva uppfattas som att fuska då alla bilar klarar ett test i och med att bilens ”hjärna” har programmerats för att känna av om bilen testas eller körs på vanligt sätt

Även om gammal teknologi kan förbättras och bli mer miljövänlig blir den aldrig lika bra som ett skifte till ny och helt fossilfri teknologi – Låt oss därför påskynda utvecklingen mot en helt fossilfri fordonsflotta genom att använda oss av beskattning och andra politiska beslut som driver utvecklingen i den riktningen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Skattehöjningarna sänder viktiga signaler.

Av , , Bli först att kommentera 0

Det finns många som ondgör sig över att regeringen i denna budget höjer vissa skatter för att korrigera den skevhet som under lång tid byggts upp i skattesystemet – Men trots klagomålen på redan aviserade skattehöjningar finns det minst lika många som tycker att skattehöjningarna varit för små.

För egen del ser jag skatt och beskattning som ett verktyg för att bedriva framgångsrik fördelningspolitik och som ett sätt att skapa ett JÄMLIKARE samhälle.

Därför ska vi Socialdemokrater inte tveka att använda skatteverktyget i kommande budgetar. Det är viktigt för alla välfärdsstater att statens intäkter är tillräckliga för att bygga en välfärd för alla.

Som en inledande åtgärd tycker jag att vi ska genomföra följande åtgärder för att säkerställa statens finanser och ett mer JÄMLIKT samhälle:

 • Utfasad räntesubvention på bolån under en tid av 5 år med ett avskaffande av densamma som slutmål.
 • Att räntesubventionen tas bort helt snarast möjligt för alla med lön över 40.000 kronor per månad.
 • Återinföra förmögenhetsskatten.
 • Se över möjligheten att beskatta finansiella transaktioner.
 • Stoppa skatteplaneringen genom nya dubbelbeskattningsavtal.
 • Högre skatt på riktigt höga inkomster.

Därutöver måste vi se över möjligheten att reformera företagsbeskattningen och överväga en skatt på produktion – Detta för att säkerställa att det som går förlorat i löneskatter, arbetsgivaravgifter och andra skatteintäkter i samband med automatisering av produktion fortfarande kommer staten tillgodo i form av skatt på de varor och produkter som produceras.

Det är det viktigt för varje Socialdemokratiska regeringar att sända ett budskap till väljarna som visar att vi är beredda att använda skatten som fördelningsverktyg för att åstadkomma ett mer JÄMLIKT samhälle – Just därför är det viktigt för den nu sittande regeringen att i ord och handling visa att vi är beredda att höja alla skatter som i dagsläget innebär att de riktigt rika gynnas på övrigas bekostnad.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bli först att kommentera

EU visar beslutskraft i flyktingfrågan – Beslut om solidarisk fördelning taget.

Av , , Bli först att kommentera 0

Precis som jag tidigare förutspått har EU-kommissionen nu fattat beslut om en solidarisk fördelning av flyktingar inom EU – Även om 4 länder röstade nej och Finland avstod från att rösta togs beslutet med bred majoritet. När jag tidigare skrivit att detta skulle bli fallet har det funnits många som tvivlat på att EU skulle enas i frågan – Nu när detta blivit verklighet så får jag anledning att säga – Vad var det jag sa!

Beslutet innebär även att vi nu får nyckeln till hur fördelningstalen ska se ut för framtiden om volymen överstiger de 120.000 asylsökande som nu beslutats om – Kort kan vi säga att vi i och med detta historiska beslut inleder en ny era i Europa vad gäller migrationspolitik.

Att EU nu enas i denna viktiga fråga är viktigt därför att det innebär att vi nu kan lägga den delen av debatten bakom oss och koncentrera oss på att skapa en väl fungerande integrations- och migrationspolitik på nationell nivå i Sverige. 

I Sverige ska vi göra på precis samma sätt som i EU och göra det tvingande för alla kommuner att ta emot flyktingar solidariskt med hänsyn tagen till hur många respektive kommun tagit emot tidigare. Dessutom är det goda nyheter att regeringen aviserar att integrationsarbetet ska starta redan från dag 1 i Sverige.

Att de asylsökande får undervisning i svenska språket och att deras respektive utbildnings- och yrkeskompetens kartläggs under tiden asylärendet handläggs kommer att göra väsentlig skillnad för den asylsökandes möjlighet att integrera sig i det svenska samhället den dagen asyl beviljas – Och även om det skulle bli avslag är det inget fel i att ha människor som pratar svenska utspridda runt jordklotet.

Tilläggas ska att jag kommer att göra allt som står i min makt för att vi följer de förslag till ny integrations- och migrationspolitik som jag tidigare presenterat.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Bli först att kommentera

Ännu ett bevis på att SD eroderar sig själva utan hjälp utifrån – Var 7:e SD politiker har hoppat av sedan valet.

Av , , Bli först att kommentera 1

Att jag skriver inlägg om hur och varför SD kommer att sköta sin egen nedgång helt på egen hand börjar snart bli vad man kallar en ”ful ovana” – Dock kan jag inte låta bli att lyfta alla de exempel som konkret bevisar det jag försöker säga.

En kartläggning visar att SD allt sedan valet förlorat var 7:e kommun och landstingspolitiker eller i genomsnitt 5 företrädare varje per vecka.

Statistik påvisar följande:

 • Av 1.324 kommunpolitiker har 186 ordinarie och 78 ersättare lämnat sina uppdrag eller blivit politiska vildar sedan valet.
 • Att detta lett till att 35 nya stolar står tomma i landets kommuner – Detta utöver de som aldrig tillsatts.
 • Att situationen lett till att 43 politiska vildar sitter på SD mandat.
 • Att SD på detta sätt förlorat kontrollen över 78 mandat.
 • Att det därutöver finns politiska vildar på 4 ersättarposter.

Ännu mer intressant blir det när man läser anledningarna till varför så många klivit av – Här är ett par av kommentarerna kring varför företrädare valt att lämna SD:

 • Jan Larsson, Trelleborg numera Moderat: Vi har lämnat SD därför att vi förstått att partiet inte sköts bra.
 • Uno Björkman Nässjö: De här eländiga konflikterna har dominerat helt – Vi har inte kunnat jobba seriöst politiskt sedan valet.

Kommentarerna ovan är slående och talar sitt tydliga språk för ett parti som inte följer demokratins spelregler och till och med säger upp samarbetet med sitt eget ungdomsförbund med omedelbar verkan när valet till ordförandeposten inte går partiledningens väg.

Måhända är detta resultatet av att partiet är rätt nybakat i breda politiska sammanhang – Dock ett tecken på att partiledningen är maktfullkomlig och inte skyr några som helst medel för att tvinga fram den enda politik partiet har – Nämligen stoppa all invandring till Sverige samt kasta ut de som redan kommit som invandrare.

Därför behöver vi övriga inte oroa oss för SD – Med nuvarande förhållningssätt och nuvarande syn på demokrati kommer de helt av egen kraft att i god tid före nästa val ha minimerat sig själva och vara tillbaka på den nivå som motsvarar antalet gravt främlingsfientliga vilket enligt min bedömning är runt den 4% spärr som gäller för Riksdagen.

Det väljarstöd som inte försvinner genom avhopp försvinner med all säkerhet som en effekt av den försämrade välfärd som skulle bli effekten av den budget SD presenterat. Jag tror att alla svenskar förstår att 53 miljarder mindre till landets kommuner per automatik innebär försämringar i både skolan, vården och omsorgen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Bli först att kommentera

Apropå budgeten som presenterats.

Av , , Bli först att kommentera 3

Kan det möjligen vara så att de som kritiserar en budget som tar det första steget för att rätta till ojämlikheten och därför innehåller satsningar som Sänkt skatt för pensionärer – Satsningar på hyresrätter – Satsningar på barn, unga och sjuka – Höjda kapitalskatter – Höjda lärarlöner och utbildningssatsningar gör så därför att det är de själva som drabbas av de höjda skatterna?

Har de kanske aldrig hört eller läst de visa ord som profeten Paulus skrev i Bibeln ”Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras”?

I vilket fall är jag – Om än inte helt nöjd med att inte mer gjordes i form av skattehöjningar och ett återinförande av förmögenhetsskatten och bostadsförsörjningslagen i vart fall nöjd med att budgeten tar fasta på det budskap som Paulus gav för länge sedan – Nämligen att sätta andra före en själv – I detta fall sätta de svaga grupperna i samhället och deras intressen framför de starkare gruppernas intresse.

Kom ihåg kära vänner – Detta är bara början på en ny Socialdemokratisk era  – Ett paradigmskifte – och något som över tid kommer att leda till ett mer JÄMLIKT och mer harmoniskt Sverige.

Fortsättning följer i kommande budgetar vad gäller satsningar för att återge ”flertalet” makten över ”fåtalet”!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

Bli först att kommentera

Arbetsgivarorganisationernas chefslöner ett hån mot landets arbetstagare!

Av , , Bli först att kommentera 1

Att näringslivstopparna och de som är VD i stora företag har höga löner och bonusar är ju ingen nyhet för alla och envar – Men att lönenivåerna ligger på den höga nivå de gör för cheferna i näringslivets organisationer (dvs. de som förhandlar löner som motpart mot landets fackföreningar i avtalsrörelsen) kan inte ses som något annat än ett stort hån mot Sveriges alla arbetstagare.

Att det blir ett hån mot arbetstagarna bottnar i det faktum att dessa företrädare skriker varje gång den vanlige arbetstagaren genom sina fackföreningar försöker kämpa för några procent mer i lön Detta samtidigt som de själva uppbär vad som kan anses som rena fantasilöner i ett land som Sverige.

Att som människa sparka nedåt och kräva att ingångslöner ska sänkas, lönehöjningarna begränsas och arbetsgivareavgifterna slopas när man själv uppbär en månadslön som är mer än dubbelt så stor som den genomsnittlige arbetstagarens årslön påvisar en enda sak – Bottenlös GIRIGHET. 

Siffrorna jag anger nedan kommer ur en kartläggning som SvD Näringsliv utfört och publicerat i densamma med titeln ”Här är arbetsgivarnas lönetopp”.

Innan jag går vidare låt mig därför lyfta upp lönerna för 3 företrädare för näringslivsorganisationerna:

 • Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv månadslön 490.000 kronor.
 • Åke Svensson, VD Teknikföretagen månadslön 378.400 kronor.
 • Inga-Kari Fryklund, VD Vårdföretagarna månadslön 115.300 kronor.

Som vi kan se är det stor skillnad mellan den chef som kommer högst respektive lägst på listan även om lönerna överlag är att anse som höga – Till och med mycket höga jämfört med den vanlige arbetstagaren.

Tittar vi på lönerna för två av fackföreningsrörelsens företrädare vilket jag i ärlighetens namn måste göra när jag kritiserar näringslivsorganisationernas löner så ser det ut på detta sätt för två av de största fackföreningarna:

 • Göran Arrius, SACO månadslön 122.000 kronor.
 • Anders Ferbe, IF Metall månadslön 77.000 kronor.

Även bland fackföreningarna finns en viss lönespridning och att lönerna generellt sett är mycket lägre för fackliga företrädare än för motsvarande topp i den arbetsgivarorganisation som är motpart beror enligt Svenskt Näringsliv på att arbetsgivarorganisationerna till skillnad från fackföreningarna rekryterar sina chefer från näringslivet.

Ännu bisarrare blir dessa löner när man sedan tittar på de uttalanden som kommer från människorna som uppbär lönerna i fråga – Här är några uttalanden:

Carola Lemne:

 • Jag har en mycket bra lön och jobbar mycket hårt för att göra mig förtjänt av den.
 • Min lön ligger på ”marknadsmässig” nivå och på en motsvarande nivå som min företrädare.

Åke Svensson:

 • Jag tycker att min lön är hög, men det är ett spännande jobb och jag gör så gott jag kan.
 • Det är svårt att jämföra olika jobb med varandra – både innehållsmässigt och lönemässigt. Generellt kan man säga att arbetsgivarorganisationerna står för en ökad lönespridning och en mer individuell lönesättning.

Mina frågor till dessa näringslivets företrädare blir därför följande:

 • Jobbar inte alla arbetstagare hårt för att förtjäna sin lön?
 • Innebär marknadsmässig lön att skillnaderna mellan chefer och anställda ska öka med blixtens hastighet?
 • Ska spännande jobb belönas med högre lön? – I sådant fall – Vem avgör vad som är ett spännande jobb?
 • Innebär ökad lönespridning och individuell lönesättning per automatik mer åt chefen och mindre åt arbetstagaren?

Att sedan Jonas Milton som är VD på Almega sedan 13 år – och där erhållit en generell löneökning på ca 3% per år under sina år som VD säger att det i kommande avtalsrörelser blir svårt att motivera generella löneökningar spär ytterligare på den bottenlösa GIRIGHET jag refererade till ovan.

Det är den nyliberala politik som präglat Sverige under lång tid som tillsammans med det tankesätt som människorna jag refererat till ovan påvisar genom sina uttalanden som leder till att inkomst- och förmögenhetsklyftorna ökar i vårt land.

Det är dessa människors idéer och tankar som skapar VI och DEM samhället och stor OJÄMLIKHET.

En av anledningarna till att politikerföraktet ökar bland Sveriges befolkning är just att vi som politiker låter detta fortgå utan att reagera – Detta samtidigt som vi gör nedskärningar och försämringar som gör livet sämre för det stora flertalet av Sveriges befolkning.

Detta måste få ett slut  – Trenden måste brytas – Därför är det dags att vi Socialdemokrater slutar lyssna på dessa företrädare och ser till att höja skatterna för höginkomsttagarna drastiskt. Vi måste visa alla Sveriges löntagare att vi sitter i samma båt som dem och inte i arbetsgivarnas lyxkryssare.

KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE är ideologiska grundsatser som ska stävja det som är fel i samhället och i allt den gör skapa ett mer JÄMLIKT samhälle med mindre inkomst- och förmögenhetsskillnad.

Därför finns det ingen rim och reson i att stillasittande sitta och se på medan detta vansinne pågår. Höjda skatter – Och om det behövs en lagstiftning som begränsar lönen för företrädarna i näringslivsorganisationerna till max 4 gånger månadslönen för den genomsnittlige arbetstagaren i den bransch de företräder är rätt medicin för att få stopp på vansinnet.

Dessutom ska vi titta över och se om vi kan begränsa VD löner och bonusar på samma sätt. Trots att jag själv varit högavlönad så inser jag vansinnet i detta och de signaler som dagens löneskillnader sänder ut i samhället.

Det finns absolut inget som säger att chefen jobbar bättre, hårdare eller mer än arbetstagarna för att företagen ska gå bra – Därför behövs en mer JÄMLIK fördelning av hela företagets löneutrymme.

Vi Socialdemokrater ska därför precis som vi alltid gjort historiskt stå på den svages sida och se till att fackföreningsrörelsen stärks och får mer inflytande över lönesättning och fördelningen av ett företags löneutrymme.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

Bli först att kommentera

Tjänstesamhället ny möjlighet för offentlig sektor.

Av , , Bli först att kommentera 0

Dagens första inlägg blir kort då jag strax ska ge mig iväg på dagens aktiviteter. Inlägget ska ta upp och belysa en viktig möjlighet och en sektor inom vilken jag tror att vi kan skapa många nya jobb.

Rent generellt kan vi säga att Sverige under rätt lång tid transformerats från ett industrisamhälle till ett tjänstesamhälle. Ett samhälle där vi istället för att ägna oss åt industriproduktion ägnar oss åt tjänsteproduktion. Utvecklingen är på både gott och ont då tjänstesamhället skapar färre arbeten än industrisamhället – Men även därför att tjänsteproduktion i regel är väsentligt dyrare än varuproduktion.

Tjänsterna som produceras är dessutom sådana som konsumeras av vanliga människor vilket gör att priset på en tjänst har rätt stor betydelse för möjligheten att sälja den till så många som möjligt. Jag drar därför slutsatsen att just prissättningen har betydelse för volymen tjänster som kan säljas – Och att volymen tjänster som säljs har betydelse för hur många anställda ett tjänsteföretag behöver.

För att optimera både antalet arbetstillfällen inom tjänstesektorn och människors möjlighet att köpa tjänster vill jag göra tjänsteproduktion och tjänsteförsäljning till en verksamhetsgren inom offentlig sektor.

Varför då?

Jo genom att göra bedriva tjänsteproduktion med stat, kommun eller landsting som huvudman kan vi producera billigare tjänster vilket i förlängningen innebär att försäljningen av tjänster ökar och med den antalet anställda inom tjänstesektorn.

När tjänsteproduktion sker inom offentlig sektor kan vi producera tjänster som har en viktig skillnad jämfört med tjänster producerade i det privata näringslivet – Nämligen avsaknad av behovet av att göra vinst.

För tjänsteproduktion i offentlig sektor behövs ingen vinst – bara en situation med full kostnadstäckning.

Därför ska vi inom offentlig sektor skapa en ny gren som koncentrerar sig på tjänsteproduktion och tjänsteförsäljning – Detta gagnar alla både konsumenter och samhälle.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bli först att kommentera

De politiska utmaningarna har aldrig varit fler!

Av , , Bli först att kommentera 0

En sak är helt klar och det är att vi fått ärva ett land i kris och utmaningar att ta itu med och lösa saknas inte – Arbetslösheten – bostadsbristen – skolan – vården – omsorgen – urholkningen i de sociala trygghetssystemen – en icke fungerande integrations- och migrationspolitik – krackelerande infrastruktur i form av vägar och järnvägar etc. etc.

Denna lista kan fortsätta punkt efter punkt i all oändlighet – Dock är det inte detta inlägget ska fokusera på utan snarare politisk dådkraft och en politik som får människorna att känna att vi lyssnar på vad de säger och tar deras problem på allvar.

Om det är något Alliansen verkligen lyckats med under de 8 år de styrde Sverige så är det att skapa så stor frustration hos väljarna att de helt förlorat förtroendet för politiken och politikernas förmåga att lösa människors vardagsproblem.

Därför är vår första och största uppgift att föra en sådan politik att människorna återfår tron på att politiken verkligen löser deras vardagsproblem – Och en politik som förmår skapa den framtidstro och längtan och nyfikenhet efter en blomstrande morgondag som är nödvändig för att vända trenden.

Om och om igen har jag skrivit att vår Socialdemokratiska ideologi vilar på KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÅRDE – Värden konkretiserade i den Demokratiska Socialismen som i allt den gör strävar mot ett mer JÄMLIKT samhälle med minskade inkomst- och förmögenhetsklyftor.

För at skapa denna förändring och för att skapa framtidstro måste vi visa politisk dådkraft och verkligen våga lägga de förslag som innebär en kursändring och en förändring jämfört med en nyliberala politik som fått genomslag under allt för lång tid.

Till att börja med bör vi därför:

 • Återinföra bostadsförsörjningslagen med skrivningar som gör det tvingande för landets kommuner att förse alla som har behov av en bostad med en bostad.
 • Stoppa alla möjligheter att skatteplanera genom att byta ut alla gamla dubbelbeskattningsavtal.
 • Återinföra förmögenhetsskatten.
 • Lagstifta om amorteringskrav på bolån.
 • Fasa ut räntebidragen under en tidsperiod av 5 år.
 • Stärka sjukförsäkringssystemen.
 • Stärka fackföreningsrörelsen.
 • Matcha utbildningen för arbetslösa mot behoven på arbetsmarknaden.
 • Bygga ut offentlig sektor kraftigt med tjänsteförsörjning som ny offentlig affärside för att kunna tillhandahålla servicetjänster utan hänsyn till att vinst måste uppstå på sålda tjänster.
 • Skapa ordning och reda i skolan genom att ställa krav – förtydliga vad som krävs i form av kunskap för erhållande av ett visst betyg och ett återställande av lärarnas auktoritet.
 • Reglera bank och finansmarknaderna.
 • Återkomunalisera tidigare avreglerade verksamheter.
 • Och sist men inte minst införa en effektiv och väl fungerande integrations- och migrationspolitik.

Som ni kan se blev även denna lista lång – och även om den är långt ifrån komplett utan snarare en början på något nytt och bättre är det för den som kan sin historia blott en återgång till traditionell Socialdemokratisk politik.

I den situation som nu råder går det inte att tänka kortsiktigt i termer om opinionssiffror hit och dit – Som politiker måste vi våga göra det vi anser är rätt och riktigt utan att tänka kortsiktigt – Det vi måste göra är att genomföra en politik som vi vet fungerar, och som vi vet löser de problem och utmaningar vi står inför. När detta arbete påbörjats kommer vårt stöd att öka för var dag som går.

Människorna är desperata och har förlorat hoppet och tilltron till politiken – Dessutom otåliga då de under alltför lång tid blivit lovade förändring till det bättre utan att löftena infriats – Därför måste vi börja resan mot ett bättre Sverige här och nu!

Därför är de punkter som står ovan min politik – och den politik jag kommer att kämpa för att vi som Socialdemokrater ska genomföra. Trägen vinner – Förändring tar tid – Men tiden för förändring har börjat här och nu.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Bli först att kommentera

Bostadsbrist en annan av nyliberalismens dåliga målbilder.

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag har skrivit om bostadsbyggande och bostadspolitik i ett antal inlägg – Och precis som så många andra är jag oroad för de konsekvenser som blir följden den dag ”bostadslånebubblan” spricker.

Att bostadspriserna stiger som de gör är som jag ser det en effekt av nyliberal politik – Och som om det inte vore nog med att det är en effekt av en felaktig politik vill jag påstå att bostadsbrist är ett av målen med den nyliberala politiken.

Varför då frågar säkert många?

Nu är väl ändå Anders ute på svag is som vågar påstå något sådant!

Till alla dessa svarar jag NEJ jag är inte ute på svag is – Snarare omvänt då jag står på fast kärnis – I grund och botten är bostadsbrist ett sätt att tjäna pengar på människors utsatthet och desperation över att hitta en bostad – Och så länge bristen kan upprätthållas så att antalet tillgängliga bostäder är mindre än efterfrågan på bostäder finns stora möjligheter att tjäna pengar på bostadsmarknaden – Endera genom spekulation eller genom att hyresnivåerna bibehålls på en hög nivå.

Jag vill med fog påstå att det är just därför borgerligheten i omgångar avskaffat bostadsförsörjningslagstiftningen – Den lagstiftning som i mångt och mycket låg bakom byggandet av miljonprogrammen och skapade balans mellan tillgång och efterfrågan på bostadsmarknaden.

Detta tillsammans med kraftiga räntesubventioner gör att människor idag får betala betydligt mer än de borde när de köper en bostad. På samma sått gör bristen på hyreslägenheter att landets privata hyresvärdar kan hyra ut till väsentligt högre hyror än de kunnat ta ut om tillgången på lägenheter varit aningen större än efterfrågan.

Rätten till en bostad är en fundamental rättighet som bör omfatta alla och envar i ett JÄMLIKT DEMOKRATISKT samhälle – Dessutom är det både fel och i högsta grad odemokratiskt att den fattige ska finansiera boendet för de som är bättre bemedlade.

Därför vill jag göra tre viktiga saker för att få ordning på bostadsmarknaden:

 • Införa ett strikt amorteringskrav på alla bolån.
 • Över tid (läs max 5 år) fasa ut räntebidragen helt och hållet.
 • Återinföra en strikt bostadsförsörjningslag som tvingar landets kommuner – och därmed allmännyttan att förse alla som har behov av en bostad med bostad utan fördröjning.

Som Socialdemokrat och fast förankrad vid våra ideologiska kärnvärden KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE ser jag ingen möjlighet att fortsätta på dagens inslagna väg med konstant bostadsbrist.

Därför kommer i vart fall jag att ställa mig på barrikaderna och kräva att Bostadsförsörjningslagen införs skyndsamt så att vi kan skapa ett läge där tillgången på bostäder är aningen högre än efterfrågan.

Med en återinförd bostadsförsörjningslag och ett utfasat räntebidrag kommer bostadspriserna att sjunka och med dem riskerna för en bristande ”bostadslånebubbla”.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Bli först att kommentera

Finlands problem är ytterligare ett bevis på nyliberalismens systemfel!

Av , , 2 kommentarer 0

Dagens första inlägg är till viss del en fortsättning på gårdagens inlägg som handlade om effekterna av skatteplanering och uteblivna skatteintäkter för världens länder för de ofantliga tillgångar som finns gömda i skatteparadis. Inlägget i dag ska istället för att fokusera på skatteplaneringen som sådan redan ut problemet med varför den inträffat till att börja med.

Jag vill hävda att problemen i alla Europeiska länder och även i USA beror på en enda sak  – Ett SYSTEMFEL i den nyliberala politiken.

Systemfelet består av många olika komponenter men framförallt på en överdriven tro på att den fria marknadsekonomin är självreglerande och klarar av att lösa alla problem den ställs inför – Det är detta som är det största felet med nyliberal politik.

Nästa fel är att man i sin iver att bejaka den fria marknadsekonomin faller till föga för kapitalisternas påtryckningar om att ”skattetrycket” är för stort och att det måste finnas fri rörlighet för pengar och möjlighet att bestämma i vilket land skatten ska betalas – Det är just det sistnämnda som gör skatteplaneringen möjlig och det är därför ekonomin i många länder krisar.

Pengarna och vinsterna har inte blivit mindre eller lägre – Vad som inträffat är att de beskattas lägre eller inte alls med fallande skatteintäkter som resultat för världens länder.

Sedan 1985 fram till våra dagar har Sveriges och Europas rikaste 3% ökat sina förmögenheter från att äga 1/5-del av de samlade tillgångarna till att nu äga 1/3-del av samma tillgångar – Dessutom är skatteuttaget på deras enorma förmögenheter och vinster endera obefintlig eller mycket låg med resultat att världens skatteintäkter sjunker.

Det STÖRSTA systemfelet i den nyliberala politiken är dock det vi nu ser hända i Finland – och som sedan tidigare inträffat i länder såsom Irland, Portugal och Grekland – Nämligen att det är den ”vanliga medborgaren” som ska betala för nyliberalismens tillkortakommanden.

En självklar fråga borde därför rimligen vara VARFÖR?

Varför ser vi inte istället till att beskatta de som beskattas bör för att säkerställa ekonomin och välfärden?

Tittar vi på en sammanfattning av läget i Finland går det att se följande:

 • Växande arbetslöshet – I princip obefintlig tillväxt – Deflation och galopperande skuldsättning.
 • En statsskuld som ökar med 1 miljon euro i timmen och att detta pågått sedan 2008 i ökande omfattning.
 • En regering som inte vågar stå upp och göra de enda rätta – nämligen beskatta kapitalägarna och storföretagarna.

Därför är det inte underligt att Finlands arbetare nu öppet visar sitt missnöje och kräver förändring och ett mer JÄMLIKT samhälle.

Att Finlands låg- och medelklass genom sänkta sjukersättningar, färre semesterdagar och sänkt OB-ersättning vid arbete på söndagar ska betala för den nyliberala politikens tillkortakommanden är både FEL och ORÄTTVIST även om man som spel för galleriet inför en ”tillfällig solidaritetsskatt” för landets höginkomsttagare.

Dessutom gör sig Finlands regering skyldiga till vad jag anser vara ett ännu större övergrepp när den säger att Irland och Portugal minsann gått hårdare fram och sänkt lönerna för offentliganställda där med i genomsnitt 15% – Detta sagt för att försöka framstå som mer humana än andra länders regeringar.

Vem har bestämt att oskyldiga ska betala notan för de som är oskyldiga?

Låt mig därför ytterligare en gång förtydliga att Europas ekonomiska problem inte beror på att den vanlige medborgaren levt över sina tillgångar – De ekonomiska problemen i Europa kan till fullo tillskrivas de systemfel som finns i den nyliberala politik som präglat Europa under allt för lång tid.

Därför MÅSTE vi Socialdemokrater ställa oss på barrikaderna och göra det enda som är rätt i detta läge – Vi måste se till att alla de som under allt för lång tid eroderat ländernas skattekistor genom att underlåta att betala den skatt de rimligen borde betala nu beskattas fullt ut – Både för den tid som kommer och för den tid som varit.

Folkets tålamod börjar ta slut – Och var så säkra på att vanliga människor i allt större grupperingar – och allt oftare börjar visa sitt missnöje och kräva förändring och rättvisa.

Som jag skrev så räcker de pengar som gömts undan från beskattning av världens rika till att betala av hela 18 grekiska statsskulder – Därför är det hög tid att ta tag i problemen och se till att även denna grupp tar sitt solidariska ansvar genom att betala den skatt de borde och SKA betala.

Det som sker i Finland idag är ett tecken på folkligt uppvaknande och protesterna mot att de svaga i samhället och vanliga löntagare ska betala för överklassens frosseri har bara börjat – Denna rörelse kommer att växa sig allt starkare och när vi blir nog många kommer förändring att ske.

DET FINNS INGEN RIM OCH RESON I ATT VANLIGA MÄNNISKOR SKA BETALA SPRINGNOTAN FÖR DET FROSSERI SOM EN NYLIBERAL ÖVERKLASS LÄMNAT EFTER SIG – DEN NOTAN SKA BETALAS AV DESS UPPHOVSMÄN – NÄMLIGEN AV DE SOM ALLT FÖR LÄNGE GENOM SKATTEPLANERING UNDVIKIT ATT BETALA SKATT.

Leve Socialismen – Leve Demokratin och Leve den Socialdemokratiska rörelsen i Europa.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

2 kommentarer