Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Demokratisk socialism är den enda ideologin som bygger ett starkt och jämlikt samhälle.

Att rösta på ett politiskt parti i allmänna val handlar om att ta ställning till vilken sorts samhälle man önskar se i framtiden. Därför är de olika partierans ideologi viktig och det enda man ska ta ställning till när man avlägger sin röst. Detta därför att den politik som sedan förs av den som vunnit valet speglar den ideologi man företräder.

Sålunda är ideologin överordnad sakfrågorna då dessa endast speglar ideologin och den typ av samhälle man vill bygga. Det är därför man ska välja baserat på ideologi snarare än enskilda många gånger populistiska sakfrågor.

Samhällsbygge är en grannlaga uppgift och kräver en plan för att lyckas – För politiska partier är denna plan ideologin och synen på hur samhället ska upprättas och fungera och för vem samhället byggs.

Olika partier har olika ideologiska fundament och skillnaderna är stora för att inte säga GIGANTISKA.

Tittar vi på situationen i Sverige kan den grovt förenklat beskrivas på följande sätt vad gäller våra politiska partier:

På högersidan hittar vi M, KD och SD och grovt förenklar strävar dessa partier efter att låta var och en av medborgarna klara sig själv efter bästa förmåga. Dessutom vill man ha så låga löner och så låga skatter som möjligt och helst av allt begränsa samhällets sociala trygghetssystem till ett minimum vilket i mina ögon symboliserar GIRIGHET och EGOISM. Sammantaget kan man säga att dessa partier strävar mot att återuppbygga den samhällsordning som fanns i Sverige före Ådalen -31 och arbetarklassens resning.

Längst ut på vänstersidan hittar vi Vänsterpartiet.

Aningen till höger om V och lite mer mot mitten finns Socialdemokraterna. Partiet som vill se en samhällsordning som bygger på KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE och önskar bygga ett samhälle präglat av JÄMLIKHET och flertalets makt över fåtalet. Dessutom det enda partiet som vill återupprätta arbetarklassens inflytande över politik och dagligt liv och leverne.

MP är mer vänster än höger och Liberalerna och Centerpartiet i mitten mellan höger och vänster även om de väger över åt höger.

När jag gjorde mitt politiska val var just KÄRLEK och GIRIGHET centrala värdegrunder och det som fällde avgörandet för vilken sida jag skulle välja. Själv valde jag KÄRLEKEN och det är därför jag likt Olof Palme valde att bli en STOLT DEMOKRATISK SOCIALIST.

Varför kanske vän av ordning frågar sig?

Låt mig därför förklara varför. I min förklaring finns ett och annat uttalande av Olof Palme en man som jag hyllar som en stor ideolog och en lysande politiker – I svenskt likväl som i ett internationellt perspektiv. Människor och politiker som Olof Palme saknas i svensk politik av idag. Även om jag vet att jag sannolikt aldrig kommer att nå Palmes storhet har jag föresatt mig att försöka nå så långt som möjligt mot det ideal han förkroppsligade som politiker och människa.

Mitt politiska ställningstagande bygger bland annat på följande insikter och trossatser.

  • Att det i Sverige behövs en stark offentlig sektor i likhet med den som byggdes upp under 1960-talet. En offentlig sektor som är offentligt ägd, skattefinansierad och styrd av av behov snarare än av efterfrågan.
  • Att behoven av vård, skola och omsorg bara kan mötas genom en organisation som tar sin utgångspunkt i just behoven –  och inte i lönsamheten. En organisation som kontrolleras av medborgarna och inte av vinstintresset.
  • Att offentlig sektor för att fungera fullt ut och vara en stark samhällelig sektor måste ge människor möjlighet att påverka den enbart i kraft av att de är medborgare – detta oberoende av vilka resurser de besitter.
  • Att grogrunden till rasism går att finna i människors ekonomiska och sociala villkor.
  • Att rasism och främlingsfientlighet bäst bekämpas genom att oförtrutet slåss för full sysselsättning, ekonomisk expansion och social rättvisa.
  • Att rasism har mycket svårt att rota sig i ett samhälle där människor vet att de kan få ett jobb, kan försörja sig själva, känna social trygghet och optimistiskt se framtiden an, både för egen del likväl som för sina barn.
  • Att KÄRLEK är viktigare än GIRIGHET.

Dessa ställningstaganden är grunden till mitt val av politisk hemvist. Beslutet att bli Socialdemokrat blir än starkare av insikten om att det faktiskt förhåller sig precis som Olof Palme en gång sa – Nämligen så att det är Socialdemokratin som bröt marken för demokratin i Sverige och att Socialdemokraterna är det parti och den rörelse som lyfte Sverige ut ur fattigdom och arbetslöshet.

Men denna insikt är det omöjligt att bli något annat än en stolt demokratisk socialist – i vilket fall om man hyllar KÄRLEKEN som ideal.

Det blir dessutom ännu lättare att komma till denna insikt när man inser hur illa Sverige mår efter 8 år av Alliansens vanstyre. Ett vanstyre som inneburit att Sverige tillhör de länder där inkomst- och förmögenhetsklyftorna växer allra snabbast.

Alliansen har under sina 8 år vid makten genom social nedrustning, avregleringar, privatiseringar och införande av sin arbetslinje verkligen sett till att öka på klyftorna i samhället. Detta genom att göra de rika rikare och de fattiga fattigare. Man har dessutom helt brutit sönder den offentliga sektorn genom att privatisera och sälja ut statlig egendom till privata företag.

I Alliansens Sverige är den sociala tryggheten urholkad och bräcklig. SOLIDARITETEN och KÄRLEKEN är som bortblåst och i stället ersatt av GIRIGHET och EGOISM. I Alliansens Sverige befinner vi oss mitt i ett samhälle som ger de starka mandat att roffa åt sig på de svagas bekostnad och ett Sverige där en enda sak talar och betyder något – PENGAR och rikedom.

Därför och just därför proklamerar jag än en gång  STOLT att jag är en Demokratisk Socialist!

Det Olof Palme gjorde när han lanserade den demokratiska socialismen vill jag nu återupprepa under innevarande mandatperiod genom att driva på för ett snabbt och brett införande av den demokratiska socialismen på alla nivåer i samhället.

Grundbulten med KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE som bas för det JÄMLIKA samhället är lika giltiga och viktiga idag som de var 1975. Det är genom dessa ideal vi kan säkerställa att flertalet på nytt får makten över fåtalet.

Precis som Palme sa är det viktiga att organisera samhällsförhållandena under folkflertalets aktiva deltagande. Genom att göra så kan vi tillse att vi får en produktionsordning som inte styrs av ensidiga och begränsade vinstintressen.

Precis som Palme delar jag uppfattningen att den fredliga samhällsomdaning som sker på den demokratiska socialismens grund erbjuder den enda framkomliga vägen till människornas frigörelse.

Bara genom att ge medborgarna inflytande över sina arbetsplatser och genom att tillse att vi har en stark offentlig sektor – offentligt finansierad och driven av behov snarare än av vinstintresse kan vi säkerställa den demokratiska socialismens stabila framväxt.

En stark offentlig sektor är själva motorn i den demokratiska socialismen – en motor som genom sin blotta närvaro ser till att världsomspännande företag inte får ensidig tillgång till världens naturtillgångar eller ensamrätt till världsomspännande handel.

Den offentliga sektorn måste stå som motvikt mot det privata näringslivet och i lägen när detsamma blir för giriga skapa jämnvikt genom att verka inom samma områden och framkalla konkurrens. Detta för att hålla kontroll på prisutveckling, inflation och vinsternas storlek.

Palme sa att den demokratiska socialismen bygger på en tilltro på människors vilja och förmåga att skapa ett samhälle präglat av gemenskap och värdighet – något jag skriver under på fullt ut.

Just tilltron till människans vilja och förmåga är det fundamentala i ett väl fungerande samhälle. Därför måste vi lägga om kursen bort från det egoistiska och giriga samhälls klimat som gäller idag till en samhällsordning som ger medborgarna tilltron tillbaka till solidaritet och gemenskap.

Om vi alla ska kunna leva sida vid sida i Sverige måste en annorlunda samhällsordning än den som präglar landet för närvarande se dagens ljus.

Därför KAMRATER – Låt oss re-lansera tanken om den demokratiska socialismen som vägen mot ett bättre samhälle genom att förankra den bland väljarna för att sedan implementera den och bygga det långsiktigt hållbara Sverige. Ett Sverige som kan tjäna som mönster och modell för resten av världen för hur ett land ska byggas för att bli långsiktigt hållbart i alla avseenden.

I den kampen kommer jag att ta täten! Min politiska gärning handlar om att förklara, lansera och driva den lika enkla som självklara teori som Palme var upphovsman till – Teorin om den Demokratiska Socialismen som varande den enda framkomliga vägen för ett i alla avseenden JÄMLIKT samhälle.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.