Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Demokratisk Socialism är planmässig hushållning under medborgarnas kontroll.

I mitt förra inlägg utlovade jag att det nu kommer att komma en serie inlägg av ideologisk karaktär – Detta därför att ideologi är viktig och därför att ett partis ideologi är plattformen på vilken alla politiska beslut vilar på. Ingen skulle någonsin drömma om att ställa ett hus direkt på marken utan att först bygga en stark grund då detta bara kan leda till en sak – Total katastrof.

På samma sätt borde det vara när man tar ställning till vilket parti man ska rösta på. Innan man tar ställning bör man säkerställa att grunden är stabil och att det samhälle det parti man röstar på är ett samhälle som är bra för majoriteten av samhällsinvånarna då det motsatta leder till samma katastrof som att ställa huset direkt på marken utan stabil grund under.

Den som röstar utan att först ställa sig frågan och inhämta kunskap om vilket samhällsbygge som blir resultatet av rösten om man röstar för det ena eller andra politiska partiet har således röstat utan att veta hur och om det man röstat på överensstämmer med ens egna grundläggande värderingar sett tillhelheten av partiets politik. Detta sagt utan att påstå att människor inte vet vad de gör utan snarare sagt för att försöka få var och en att förstå att politik är betydligt djupare än enskilda sakfrågor.

Ett sätt att göra det enklare är att använda parametrarna KÄRLEK och GIRIGHET när man värderar politiska partier och dess politik.

 • Vilket sorts samhälle vill partiet bygga?
 • Gynnar partiets politik flertalet eller fåtalet?

Använder man sig av denna mall blir det med ens betydligt tydligare huruvida politiken är bra eller dålig för samhället i stort – Något som är viktigt om vi önskar bygga ett samhälle där alla mår bra och kan leva sida vid sida i ömsesidig harmoni

Mitt eget val är Socialdemokraterna och vår ideologi som bygger på Demokratisk socialism. Trots att jag personligen tillhör de som får betala högre skatt med Socialdemokratisk politik gör jag gladeligen så därför att det innebär att svaga grupper i samhället får det bättre när vi som ett resultat av Socialdemokratisk politik skapar ett mer JÄMLIKT samhälle.

KÄRLEK och SOLIDARITET handlar om att sätta andra före sig själv och om att se till det som blir bäst för flertalet snarare än till det som blir bäst för fåtalet.

Därför för jag även internt en debatt om att återgå till den politik vi hade tidigare – Framför allt till den politik som på 1960- och 1970-talet hade bygget av det JÄMLIKA samhället som överskuggande mål – Ett fokus vi delvis förlorat idag 2015.

Jag gör så – Dessutom envetet i visshet om att vi alla förr eller senare kommer att inse att bara en återgång till – och ett genomförande av dessa ideal kommer att återuppbygga välfärdslandet Sverige.

Hela avsnittet om planmässig hushållning under medborgarnas kontroll kom till därför att Socialdemokratin redan 1975 hade kommit till insikt om det som symboliserar Sverige anno 2015.

Vad man insett var följande:

 • Att hela regioner hotas av ekonomisk utarmning om företagens vinstmotiv ensidigt tillåts bestämma lokaliseringen av näringsliv och service.

Därför togs detta avsnitt in i partiprogrammet för att säkerställa att följande målsättning införlivades:

 • Att målet med Socialdemokratisk politik är att göra alla landets regioner likvärdiga när det gäller tillgång till såväl arbete som social, kommersiell och kulturell service.

Den slutsats vi kom till avseende Sverige 1975 kan idag sägas gälla hela EU anno 2015. Det vi varnade då för har redan inträffat – Detta i och med att företagens vinstmotiv ensidigt tillåtits bestämma att jobben ska flyttas från Sverige och EU till låglöneländer. Något som visar vad som händer när medborgarna förlorar kontrollen. Den enda effekt vi ser är att företagets ägare berikat sig själva på bekostnad av medborgarna i Sverige och EU.

Det är rätt fascinerande att vi Socialdemokrater redan 1975 kunde veta hur facit skulle se ut 2015. Dock är insikten om detta något vi lärt av historien före 1975 och av historien innan Ådalen 1931 – Nämligen att kapitalet alltid ensidigt ser till sitt eget intresse utan att bejaka resten av samhället i vilket de verkar.

Nedan kommer jag att lista ytterligare ståndpunkter tagna i 1975 års partiprogram i syfte att uppnå planmässig hushållning under medborgarnas kontroll – Ståndpunkter vi måste återvända till om välfärdslandet Sverige ska återskapas.

Håll tillgodo:

 • Att en demokratisering av det ekonomiska livet förutsätter att det medborgerliga inflytandet kan göra sig gällande på alla nivåer i ekonomin.
 • Att hela den ekonomiska verksamheten måste samordnas till en planmässig hushållning under medborgarnas kontroll.
 • Att denna hushållning syftar till att att fullt ut utnyttja samhällets produktiva resurser och därigenom skapa arbete åt alla.
 • Att detta förutsätter en långsiktig sysselsättningspolitik som inriktas på att åstadkomma en fortgående ökning av antalet arbetstillfällen.
 • Att den enskildes ställning måste stärkas för att möta de förändringar i produktionsförhållandena som är en följd av nya tekniska och ekonomiska förutsättningar och som snabbt får genomslag i en starkt utlandsberoende ekonomi.
 • Att förhållandena i arbetslivet måste anpassas efter de arbetandes förutsättningar.
 • Att en fortsatt utjämning av rådande inkomst och förmögenhetsskillnader är ett centralt mål för arbetarrörelsen.
 • Att hushållningen syftar till att inrikta produktionen så att medborgarnas väsentliga behov tillgodoses. Detta därför att dessa behov i allt större utsträckning inte tillfredsställs genom marknadsekonomin.
 • Att det behövs ökade samfällda insatser för att möta kraven på kultur och utbildning, god hälsovård, ökad omsorg om barnen, bättre omvårdnad för sjuka och gamla och vidgade aktivitetsmöjligheter för de handikappade.

Ståndpunkterna för planmässig hushållning under medborgarnas kontroll fortsätter med följande punkter:

 • Att den planmässiga hushållningen även syftar till kamp mot inflationen. Inflationen leder till orättfärdig omfördelning av inkomster och förmögenheter. Den gynnar de ekonomiskt starka och missgynnar de ekonomiskt svaga. Den skapar nya orättvisor och förstärker de redan existerande orättvisorna.
 • Att Socialdemokratin strävar efter att samordna den ekonomiska verksamheten i planmässig hushållning för att inrikta produktionen på att tillgodose medborgarnas behov.
 • Att det för att möjliggöra de hänsyn till olika krav och inriktning som demokratin förutsätter innebär att hushållningen organiseras som ett öppet och variationsrikt system – inte ett slutet och fast.
 • Att den inte bör få formen av detaljreglering som klavbinder individernas och företagens förmåga till initiativ och handling.
 • Att Socialdemokratin inom denna ram i varje särskilt fall ska pröva vilka former av ägande, företagande och nyskapande som bäst tjänar människornas krav på framåtskridande och välfärd.

Jag är övertygad om att ovanstående får varje läsare att förstå att dagens Sverige ligger ljusår från denna vår målsättning med det svenska samhället och att kampen för att nå dit är långt ifrån avklarad.

Att så blivit fallet är till största delen vårt eget fel i och med att vi gradvis gjort avsteg från den politik som leder oss hela vägen in i mål. Dock har avståndet ökat i raketfart under Alliansens 8 år vid makten.

Resultatet av detta är lätt att utläsa: Höga arbetslöshetstal, ökade klasskillnader, frustration bland befolkningen över dåliga levnadsvillkor, framväxt av ett främlingsfientligt parti som skyller allt på invandringen.

Därför måste vi tänka om – Tänka rätt och göra det enda rätta.

Ett starkt Socialdemokratiskt parti som går tillbaka till idealen i 1975 års partiprogram och förverkligar dessa ideal kommer att bygga ett STARKARE, TRYGGARE och mer VÄLMÅENDE Sverige.

Ett Sverige som på nytt blir modellen för hur ett land ska byggas. Ett Sverige fyllt av KÄRLEK och SOLIDARITET – Ett Sverige med välfärd och samförstånd – Ett Sverige där alla människor räknas – Även de som är sjuka och arbetslösa.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.