Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Politik – För mig sammanfattas ordet enklas i vision, dådkraft och viljan att förändra.

Olof Palme höll 1964 ett tal med titeln ”Politik är att vilja” något jag håller med om till 100%. För mig handlar politik även om att kombinera viljan med en vision och dådkraft tillräcklig nog för att förverkliga visionen.

För egen del är visionen kort och gott ett bättre och mer JÄMLIKT Sverige – Ett Sverige där medborgarna känner att demokratin är nära och ett Sverige där inkomst- och förmögenhetsklyftorna minskar snarare än ökar. Visionen innehåller även målet om att Sverige på nytt ska bli ett land där ALLA lever i harmoni och känner en stark optimism inför den framtid vi ska möta tillsammans.

Ju mer människor kritiserar min vision och säger att den är omöjlig och ogenomförbar ju starkare blir viljan att bevisa alla belackare om motsatsen. Allt går att förändra bara man lyfter blicken och ser längre än till nästa vecka, nästa månad, nästa kvartal eller till och med nästa år.

Förändring i en politisk kontext kräver en vision om något bättre – En vision som konkretiseras i en god plan och en stark ideologisk plattform. Förändring tar dessutom tid och kräver hårt arbete – Men mest av allt kräver förändring precis det som Palme anförde – En okuvlig vilja att förändra.

För egen del har visionen konkretiserats i en plan för ett bättre Sverige som hittat sin ideologiska drivkraft i de socialdemokratiska kärnvärdena KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE. Det är just dessa kärnvärden och den politik de leder till som gör att jag är socialdemokrat i själ, hjärta och praktisk handling.

I ett tal sa Palme sa följande ”Som vi ser det är det inte enskilda människor som sitter vid makten – utan en rörelse och vissa idéer”. Han var noggrann med att poängtera att socialdemokratins vilja alltid har varit att förändra samhället – dock utan att de ideologiska kärnvärdena går förlorade.

Samma sak gäller för min vision om ett bättre Sverige – Vi ska vara otrogna vad gäller vilka metoder vi använder för att uppnå visionen men oerhört trogna mot vår övertygelse och våra ideologiska kärnvärden. Det är därför jag skapat skalan som sträcker sig mellan ytterligheterna KÄRLEK och GIRIGHET vad gäller hur politik och politiska förslag ska graderas och betraktas.

Skalan är viktig för att kunna avgöra om de förslag och frågor som debatteras i vårt parti och i riket i stort är i enlighet med min och vår ideologiska övertygelse. Dessutom behövs den för att kunna förändra samhället utan att de ideologiska kärnvärdena går förlorade.

Skalan ska dessutom appliceras på ett enkelt sätt där grunden är att ”flertalet” ska gynnas för att ett förslag eller ett beslut ska anses vara KÄRLEKSFULLT – Gynnas bara ”fåtalet” av beslutet såvida beslutet inte avser skyddandet av en grundlagsskyddad minoritet är det att betrakta som GIRIGT.

Detta är min politiska agenda och det sätt på vilket jag kommer att agera både internt i vårt parti och gentemot andra partiers företrädare.

De socialdemokratiska kärnvärdena och värderingarna sammanfaller till 100% med min vision om ett bättre Sverige – De gör så därför att det yttersta målet är att skapa ett JÄMLIKT samhälle med mindre inkomst- och förmögenhetsskillnader än dagens samhälle. Ett samhälle där vi i sanning kan säga att ”Full valfrihet för alla på lika villkor” råder – Ett samhälle där medborgarna om de tillfrågas säger att de ser framtiden an med största tillförsikt.

Palme sa vid ett tillfälle att: ”Samhället är människornas verk – Om något är fel kan VI ändra på det”.

Palmes använde ofta VI och OSS vilket är fundamentalt om vi vill leva upp till våra ideologiska kärnvärden. Alla sammanhang där samtalet handlar om VI och DEM istället för VI och OSS är omöjliga om vi vill bygga ett starkt och harmoniskt Sverige för ALLA. Så länge VI och DEM existerar kommer det alltid att finnas någon som känner sig utanför och därför betraktar förändringen som kommande från DEM.

Att tänka i banor om VI och OSS är därför första steget i bygget av ett jämlikt samhälle.

För egen del har jag redan applicerat VI och OSS i allt mitt tänkande och i allt jag gör. Ibland talar jag om VI och OSS i jagform här på bloggen vilket får många att beskylla mina inlägg för att vara både självsäkra, diktatoriska och verklighetsfrämmande.

Låt mig därför en gång för alla klargöra att mina inlägg aldrig handlar om vad som är bäst för mig som individ – Snarare om vad som är bäst för VI och OSS mätt på den skala som sträcker sig mellan KÄRLEK och GIRIGHET.

Med ett tänkande i termerna VI och OSS blir det enklare för alla och envar att inse att jag tycker och argumenterar som jag gör därför att jag insett att det bara är genom att argumentera utifrån våra grundläggande ideologiska kärnvärden som politiken kan bli en angelägenhet för alla och inte bara för experter och en smal politisk elit.

Palme sa en gång: ”Vi behöver aldrig överlämna beslut till experterna och specialisterna. Politiken är åtkomlig för var och en att bedöma ty den bestäms ytterst av värderingar och idéer”. Att ta strid för idéerna genom att lyfta upp den ideologiska debatten och aktivt arbeta för att få människorna att förstå vår ideologi är således en kamp för att infria Palmes övertygelse om att ”Alla kan ta ställning – även till de största och svåraste frågorna” bara de känner ideologin och idéerna som bär frågorna.

Förverkligandet av min vision för ett bättre och mer harmoniskt Sverige saknar inte utmaningar – Tvärt om är utmaningarna fler och större än någonsin tidigare. En sak kan du vara säker på och det är att viljan att förverkliga visionen växer ju större utmaningarna blir – Allt är möjligt bara viljan är stor nog.

Tillsammans är VI starka – Därför hoppas jag att så många som möjligt vill förena sig med oss socialdemokrater för förverkligande av ett bättre och mer JÄMLIKT Sverige.

Ett Sverige där det finns bostäder för alla – Ett Sverige där alla har ett arbete att gå till – Ett Sverige där de sociala trygghetssystemen fungerar när olyckan är framme och förhindrar fortsatt arbete – Ett Sverige där man i tider av arbetslöshet kan få sin försörjning genom en fungerande a-kassa – Ett Sverige där fackföreningarna är starka nog att genom kollektivavtal tillse att det blir en rättvis föredelning av företagens vinster – Ett Sverige där skatteplaneringen stoppas så att välfärden kan tryggas – Ett Sverige där offentlig sektor är offentlig och drivs i statlig regi och inte av privata vinstdrivande företag.

Och mest av allt ett Sverige där medborgarna känner delaktighet i politiken – Fullt övertygade om att förändring är möjlig så länge den sker för flertalets bästa så att VI tillsammans av egen kraft och eget engagemang kan skapa den ljusa framtid VI alla tror på och förtjänar. 

Avslutningsvis vill jag avge ett löfte till er alla – Mitt engagemang i politiken grundar sig inte på personlig vinning – Mitt engagemang vilar i sin helhet på visionen om att VI genom hårt arbete kan bygga ett bättre och mer JÄMLIKT Sverige för ALLA. Förverkligandet av visionen innebär att det kommer att bli mer av ideologi i den politiska debatten och i det politiska samtalet – Detta därför att det är viktigt att alla känner sig inkluderade i motiven och föresatserna om vad som måste till för att förändra vårt samhälle utan att kompromissa med de ideologiska kärnvärdena.

Socialdemokratisk politik kommer så länge vi är stabilt förankrade i våra ideologiska kärnvärden för alltid att vara den politik som tilltalar majoriteten av Sveriges befolkning och skapar en verklighet där vi pratar om VI och OSS snarare än om VI och DEM.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.