Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Låt oss hoppas att George Soros har fel om EU!

Av , , Bli först att kommentera 0

Finansmannen George Soros som jag för övrigt träffat ett flertal gånger har ofta rätt i sina förutsägelser – Men när han förutspår att EU kommer att falla sönder mer eller mindre okontrollerat pådrivet av anti-europeiska krafter som fått sin näring ur brexit hoppas jag innerligt att han har fel.

Soros skriver på sajten Project Syndicate att EU går mot ett oordnat sammanbrott som kommer att leda EU till ett tillstånd som är värre än om EU aldrig blivit skapat – Något som om hans förutsägelse blir verklighet öppnar alla fördämningar till vad som potentiellt kan bli ett nytt världskrig.

Vad gäller Storbritannien så spår Soros att effekterna för britterna kommer att landa på en nivå likvärdig med den som rådde under finanskrisen 2007 – 2008 för att därefter stabiliseras och förbättras. Det Soros ser som än mer allvarligt är att lämna kampanjen exploaterat flyktingkrisen för att sprida rädsla för en okontrollerad invandring – Det är denna rädsla han spår kommer att leda till ett okontrollerat sönderfall av EU.

Låt oss därför hoppas att EU-kommissionen och andra med stor påverkan på EU:s politik agerar snabbt, tar sitt förnuft till fånga, sväljer sin stolthet och agerar på ett sätt som stärker EU:s gräsrötters tro på att EU är en god sak som verkar för deras bästa.

Ska vi förhindra det okontrollerade och oordnade sammanbrott Soros varnar för finns bara en väg att gå och det är att göra om hela EU till vad det var när EU bildades – En handelsunion där varor, tjänster,  människor och pengar kan röra sig fritt inom unionen samtidigt som bestämmanderätten och rätten att fatta politiska beslut åvilar de nationella parlamenten.

Slående i sammanhanget är dock att Soros gjort samma bedömning som mig – Nämligen att ökade inkomst- och förmögenhetsklyftor och inrättandet av ett nytt klassamhälle är det som triggat utgången av det brittiska valet och det som triggar ett potentiellt okontrollerat sönderfall av hela EU.

Därför är det bråttom med EU:s omdaning – Till och med mycket bråttom!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vin fattar idag”

Bli först att kommentera

EU är dödsdömt utan radikala förändringar.

Av , , Bli först att kommentera 3

Jag har under lång tid skrivit om EU och vad jag anser vara dåligt med det EU som vuxit fram under de sista 20-åren i accelererande takt. Trots löften från EU-kommissionen och inflytelserika personer inom EU om att fler beslut ska överföras till beslut på nationell nivå har man gjort det omvända och skapat ett EU som är mer överstatligt än någonsin tidigare.

Det är detta britterna reagerat mot och därför röstat för en brexit. Samma sak kommer för övrigt att inträffa i fler länder om inte EU förändras radikalt och återgår till att vara det fredsprojekt det var i samband med att unionen bildades.

De människor som sitter på ledande befattningar i EU har endera helt missat att det jäser runt om i Europa vad gäller EU och dess direktörsfasoner och överstatlighet där snart sagt alla viktiga beslut ska fattas på EU nivå i Bryssel istället för i medlemsländernas nationella parlament.

Endera har man helt missat detta alternativt använt sig av det jag tror är mycket troligare vilket är att helt sonika låta bli att lyssna på folket och köra sitt eget race.

Att det mycket väl kan vara på det sättet bygger jag på många enskilda uttalanden från utpräglade EU vänner – Inte minst på det uttalande som Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble fällde där han fritt översatt sa följande Vi kan inte ha en ordning i EU som innebär att redan fattade beslut kan ändras bara för att den politiska majoriteten förändras på grund av ett valresultat i fria demokratiska val”.

Det är detta och flera andra uttalanden i samma riktning – Parat med viljan att köra över EU-medborgarna ytterligare en gång genom att mot folkets vilja sluta handelsavtal som TTIP och TiSA som permanentar företagens makt över valda regeringar och vanliga människor som fått gräsrötterna inom EU att reagera och rösta för en ordning som ger dem makten tillbaka.

Att detta startade genom en omröstning i Storbritannien är mer en tillfällighet då samma sak är under uppseglande i en rad EU-länder.

EU var initialt ett fredsprojekt som sjösattes för att undvika framtida världskrig – Detta genom samarbete och vänskap och genom att uppmuntra till förbrödring och försystring genom att införa fri rörlighet för varor, tjänster, människor och pengar bland medlemsländerna.

Den skepnad EU nu tagit följer inte dessa ideal utan är resultatet av ändrade EU fördrag som med starka nyliberala influenser gör allt för att skapa ett nytt klassamhälle inom EU.

En annan sak gräsrötterna inom EU reagerar emot är att företag verksamma inom EU kan flytta jobben till låglöneländer och samtidigt sälja de produkter de tillverkar där mer eller mindre tullfritt inom unionen.

EU skapades inte för att flytta jobben ut ur EU utan snarare för att behålla jobben inom EU genom att gemensamt belägga importerade varor med importskatter.

Att direktörer, banker och kapitalägare skulle ha en mer eller mindre oinskränkt makt i EU för att skydda sina egna GIRIGA intressen var inte ens med på agendan då EU bildades. Snarare var det så att man ville undvika detta då det i slutändan nästan undantagslöst är pengar och makthunger som utlöser krig och förtryck.

Ska EU överleva vilket jag för övrigt tycker är både viktigt och angeläget måste EU reformeras och återgå till sin ursprungliga skepnad.

EU bör därför reformeras så att det på nytt enbart fungerar som en handelsunion med fri rörlighet för varor, tjänster, människor och pengar – En handelsunion som avseende handel har en gemensam yttre gräns mot resten av världen och gemensamma importtullar och importregler.

I dessa importregler ska inrymmas att alla produkter som importeras till EU beläggs med importtullar med extra höga sådana för de EU företag som väljer att förlägga sin tillverkning till låglöneländer. För dessa produkter ska importtullarna vara så höga att de med råge kompenserar för förlusterna av skatteintäkter och arbetstillfällen.

Alla beslut därutöver ska återföras till nationell nivå för att säkerställa att demokratin och de demokratiska spelreglerna aldrig kan äventyras genom överstatliga beslut. 

Ska EU fungera som det fredsprojekt det var från början måste gräsrötterna känna att de kan vara med och påverka besluten genom att utnyttja den enda rätt de har – Rätten att via sin röst i demokratiska val välja vilken politik de ska stödja. En rätt som innebär att majoriteten kan fälla varje försök att köra över densamma genom överstatliga beslut.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Bli först att kommentera

Klädkod/dresscode på jobbet upplever en renässans.

Av , , Bli först att kommentera 1

Efter många år där acceptansen för vilka kläder man får och bör bära på jobbet mer eller mindre försvunnit  börjar vi nu återgå till en ordning med klädkod/dresscode på landets arbetsplatser vilket jag tycker är mycket bra. När man befinner sig på jobbet ska man vara klädd på ett anständigt sätt och dit hör inte shorts, linnen, djupa urringningar eller barbröstade män.

Enda gången shorts, linnen och/eller barbröstade män är ok är om man jobbar ute med t.ex vägbyggen, parkskötsel och andra aktiviteter som gör att man svettas mycket. Arbetar man inomhus så ska det vara formell klädsel.

När jag började i bank & finansvärlden var det oerhört strikt klädkod även i Sverige. Jag minns att det till och med detalj-reglerades vilka färger och vilka färgkombinationer som var tillåtna och/eller hur eventuella mönster på slipsar, sockor, skor mm. fick se ut.

Vi ska självfallet inte återvända till detta men väl till en klädkod som är representativ för det yrke man utövar.

Att sitta på jobbet i shorts, linnen och öppna sandaler utan sockor är inte ok om man ska ha med kollegor och kunder att göra. Att detta tillåtits i Sverige är underligt för mig då klädkod på jobbet är något som i allra högsta grad lever kvar i vår omvärld.

Jag tror att många med mig skulle reagera om t.ex. en läkare eller en pilot mötte oss klädd i shorts eller linne eller om personalen på banken servade sina kunder iklädd shorts och sandaler. Att klä sig formellt enligt den klädkod som gäller på arbetsplatsen är förenat med yrkesstolthet – Därför måste vi inse att det är skillnad på arbetstid och fritid och därmed på den klädsel som hör till dessa två.

På fritiden får var och en klä sig som den vill – Dock bör man även då visa respekt för sin omgivning och klä sig anständigt om man avser att vistas på platser där många människor rör sig – T.ex. i centrumkärnan eller på shoppingcenter. Vi får aldrig glömma att sommartid är lika med den tid när många turister från andra länder vistas i Sverige och för dem är det långt ifrån ok att gå på stan i en klädsel som hör hemma på stranden.

Därför vill jag ge en eloge till Länsstyrelsen i Västerbotten, Göteborgs stad med flera arbetsgivare som vågar säga ifrån och kräva att deras personal klär sig enligt den klädkod som gäller på just den arbetsplatsen. Jag hoppas dessutom att fler arbetsgivare och fler arbetsplatser följer deras exempel och gör samma sak då det är skillnad på fritid och arbetstid.

Sverige är på många sätt landet annorlunda och det ska vi fortsätta att vara – Dock inte vad gäller arbetsklädsel.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bli först att kommentera

Nu är brexit en realitet!

Av , , Bli först att kommentera 1

Nu är resultatet av den brittiska omröstningen klart och precis som jag förutspått så röstade britterna för att lämna EU. Att valresultatet blev som det blev sänder en stark signal från landets gräsrötter som säger att det räcker nu.

För egen del tycker jag att britternas val att lämna EU är bra. Kortsiktigt är det dåligt men i det långa perspektivet är utgången av valet bra därför att det kommer att tvinga resten av EU-länderna och dess ledare att tänka igenom vad EU ska vara och hur EU ska fungera i en framtid.

Som jag ser saken har EU blivit allt för mycket av ett direktörsprojekt vars enda syfte är att gynna de redan rika på övrigas bekostnad – Dessutom ett projekt för att permanenta de rikas makt över resten genom att begränsa den nationella självbestämmanderätten genom att i avtal likt TTIP och TiSA permanenta företagens och kapitalägarnas/företagsägarnas oinskränkta makt över resten av befolkningen.

Min analys är att det är centralstyret inom EU som utlöst britternas viljeyttring att lämna EU.

Att jag gör den analysen beror på att EU i sin nuvarande skepnad bara upplevs gynna företagen och kapitalägarna. Den vanlige medborgarna ser inga fördelar med EU – Snarare det omvända då EU-lagar står över nationella lagar och därför att nationella lagar inte kan ändras om de bryter mot en EU-lag även om en majoritet av ett lands medborgare röstar för att en nationell lag ska ändras.

EU skapades som ett frihetsprojekt i syfte att förhindra nya världskrig – Något EU var under många år där fri rörlighet för varor, tjänster, människor och pengar var det som symboliserade EU och dess arbete. Allt sedan eurons införande, och allt sedan det att Europas samlade socialdemokrati förlorat inflytande har dock EU med nyliberaler i majoritet utvecklats till ett överstatligt organ som kraftigt begränsar den nationella självbestämmanderätten och det är detta britterna nu reagerat emot.

EU:s framtid är inte att vara överstatlig institution som kör över majoriteten av EU-medborgarna för att gynna företag och kapitalägare utan att återgå till vad EU var initialt och när det skapades – En handelsunion inom vilken varor, tjänster, människor och pengar kan röra sig fritt.

Därför hoppas jag att ansvariga ledare i EU-kommissionen tar dessa signaler till sig och ser till att reformera innan fler länder än Storbritannien bestämmer sig för att genomföra omröstningar om huruvida man ska stanna i EU eller inte.

Ska EU bestå behövs en kraftig reformering av EU som ger gräsrötterna makten tillbaka – Eller i vart fall känslan av att ha återfått makten genom att viktiga politiska beslut fattas på nationell nivå snarare än i EU-kommissionen och i EU-parlamentet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Bli först att kommentera

Glad midsommar tillönskar jag er alla!

Av , , Bli först att kommentera 0

Trots att jag planerar att återkomma med ett blog inlägg imorgon angående utfallet i Storbritanniens omröstning i EU frågan vill jag med detta ta chansen att önska er alla en riktigt Glad Midsommar!

Denna tillönskan gäller alla ni som läser min blogg oavsett om ni delar min syn på vad som är rätt sorts politik eller inte. Som människa räknas du för mig oavsett vem du är då alla människor är lika mycket värda.

Fira och njut av det som förhoppningsvis år väl förtjänt ledighet – Om du jobbar tänk på att din instats gör att andra får vara lediga och ladda sina batterier och att din tur att vara ledig kommer.

Än en gång Glad Midsommar – Ät njut och var glad!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bli först att kommentera

Individ & familjenämnden ska inte spara – Istället ska vi skjuta till pengar för att täcka underskotten.

Av , , 2 kommentarer 2

Individ & familjenämnden i Umeå har drabbats av försämrad ekonomi som ett resultat av att fler barn än beräknat i Umeå behöver placeras på HVB hem och därför att kostnaderna för personlig assistans ökat mer än vad de som budgeterade räknad med. 

Detta sammantaget innebär att individ & familjenämnden måste spara för att få en ekonomi i balans – Något jag för övrigt tycker är fel – MYCKET FEL!

Individ & familjenämnden måste därför få tillskott i samma utsträckning som kostnaderna ökar då ingen i förväg kan veta hur många som behöver HVB hem eller personlig assistans.

Precis som för socialbidrag och för de som råkar bli sjukskrivna så ska samhället bära de fulla kostnaderna oavsett hur stora dessa blir. I min värld kan vi budgetera för att skapa oss en uppfattning om ungefär hur mycket det kommer att kosta – Blir det billigare ska vi betala mindre – Blir det dyrare ska vi betala mer då vi i alla lägen ska betala de faktiska kostnaderna för offentlig service som denna.

Skenar kostnaderna så ska vi fatta politiska beslut i riksdagen som kan lindra samhällets kostnader – Inte lämpa över ökade kostnader på landets kommuner.

I ett solidariskt välfärdssamhälle finns lagstadgade skydd och dessa ska vi som samhälle leva upp till oavsett vad det kostar av den enkla anledningen att saker som dessa är omöjliga att budgetera i förväg.

Det stora felet enligt mitt sätt att se på saken ligger i att kostnaderna för både HVB-hem, personlig assistans och socialbidrag ska ligga på landets kommuner. Kostnaden för detta borde om något ligga på staten för att ge en likvärdig bedömning oavsett vart de som har behov av dessa tjänster har turen eller oturen att bo.

Samma sak gäller för övrigt skolan där det är riksdagen som beslutat om införandet av såväl fritt skolval som friskolor och därmed större kostnader för landets kommuner. Att lämpa över dessa kostnader på landets kommuner utan extra statligt stöd för att täcka de förluster kommunerna gör på reformen är fel – Ska vi ha fritt skolval och friskolor ska extrakostnaderna för detta bäras av staten och alla medborgare snarare än av enskilda kommuner.

Således vill jag verka för en förändring som innebär att staten tar kostnaden för detta rakt av utan att belasta den kommunala ekonomin.

Kan vi skapa en sådan ordning kan vi även förhindra att Alliansen om de råkar få makten i en framtid kan göra om statliga kostnader till kommunala kostnader genom att slänga ut människor från sjukförsäkringen som är en statlig angelägenhet till socialbidragsberoende som är en kommunal angelägenhet.

Att människor blir sjuka, socialbidragsberoende, placerade på HVB-hem eller behöver personlig assistans är inte kommunens fel utan om något hela samhällets fel – Därför ska kostnaderna bäras av hela samhället i form av staten och inte av landets kommuner.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

2 kommentarer

Skyddsombudens ställning gentemot arbetsgivarna måste stärkas.

Av , , 14 kommentarer 1

Under de sista åren har det skrivits mycket om hur många av landets skyddsombud motarbetas av sina företag och chefer och hur många av dem trakasseras så till den milda grad att de väljer att säga upp sig om de inte blivit avskedade innan detta sker.

Denna utveckling är mycket oroande och tarvar därför politiskt ingripande för att freda skyddsombuden gentemot arbetsgivarnas trakasserier.

Skyddsombud som kräver lagstadgade åtgärder för att lagar och regler ska följas och efterlevas av företag ska varken motarbetas och/eller anses vara besvärliga – I vart fall inte så länge de följer lagar och regler och angriper vad som är uppenbara brott mot säkerhet och/eller arbetsmiljö på ett företag.

Tidigare när facken var starkare än idag var skyddsombud omöjliga att angripa – Därför måste skyddsombudens rätt att stoppa farliga arbetsmoment och kräva åtgärder om det är nödvändigt stärkas och återställas till sin forna nivå.

Landets skyddsombud är både välutbildade och humana och väljer de att kräva åtgärder från en arbetsgivare så är dessa krav nästan undantagslöst oerhört motiverade och/eller nödvändiga.

Skyddsombudens uppgift är inte att försvåra eller fördyra ett företags verksamhet utan blott och allena att säkerställa att gällande lagstiftning följs på ett korrekt sätt. Begår ett företag fel eller underlåter att följa en föreskrift måste detta rättas till – Det är när företag motarbetar dessa åtgärder anställda dör eller blir allvarligt skadade på sin arbetsplats.

Sålunda vill jag att vi socialdemokrater stärker den arbetsrättsliga lagstiftningen genom att ge landets skyddsombud en position som gör att de aldrig kan motarbetas, trakasseras eller avskedas av sin arbetsgivare.

I Sverige har vi en tradition att man ska kunna arbeta fackligt som arbetsplats- och/eller skyddsombud utan att riskera att motarbetas av sin arbetsgivare – Denna tradition ska följas.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

14 kommentarer

Alliansen sviker alla som hoppats på en överenskommelse som sätter fart på bostadsbyggandet..

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag kom beskedet att Alliansen hoppar av de bostadspolitiska samtalen vars tanke var att få tillstånd en bred blocköverskridande uppgörelse som får fart på bostadsbyggandet så att nuvarande och framtida bostadsbrist kan byggas bort.

Som anledning till avhoppet anger man att regeringen tillsammans med vänstern inte vill arbeta för kortare och enklare överklagandeprocesser, förenkla för privat uthyrning, förändrade flyttskatter mm. Detta trots att regeringen faktiskt varit villiga att diskutera och förhandla på alla de punkter som Alliansen anger som skäl till sitt avhopp.

Detta leder mig att tro att det faktiskt föreligger så att avhoppet beror på sittande regerings hårdnackade NEJ till att införa marknadshyror och inget annat. Detta därför att marknadshyror inte skapar fler bostäder utan bara en ökad segregation på bostadsmarknaden.

Vad bostadsmarknaden behöver är en återinförd bostadsförsörjningslag som tvingar landets kommuner och allmännyttiga bostadsbolag att förse alla som behöver en bostad med en bostad. Därutöver precis som jag tidigare föreslagit inrättandet av en speciell PBL-domstol som gör precis det Alliansen efterlyser – Nämligen kortar handläggnings och överklagandetiden till ett minimum utan att äventyra rättssäkerheten.

Att reformera systemen för riksintressen, naturreservat och strandskydd är i mångt och mycket en icke fråga då förändringar av dessa redan finns på agendan i samtalen.

I vart fall är det bra att Alliansen visar väljarna att de inte vill bygga bort bostadsbristen – Detta så att väljarna i förväg vet vilka partier de inte ska rösta på om de vill se ett massivt bostadsbyggande i Sverige framgent.

Rätten till en bostad är en grundläggande rättighet vilket vi socialdemokrater kommer att kämpa för hela vägen in i kaklet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bli först att kommentera

Lokalproducerad/närproducerad mat bör bli norm i Sverige.

Av , , 6 kommentarer 1

Det är helt klart så att kvaliteten på den mat vi serverar i skolor och andra offentliga sammanhang måste bli bättre – Framför allt genom att närproducerade råvaror används i högre utsträckning än idag. Bara i undantagsfall ska vi använda sådant som inte är producerat lokalt – T.ex. när det gäller ris och frukt & grönt som inte kan produceras lokalt och/eller i Sverige.

Jag vill dessutom se en utveckling som innebär att all mat bereds från grunden i respektive kök utan att halvfabrikat används.

Förvisso kan detta bli dyrare i det korta perspektivet. Långsiktigt blir det dock billigare därför att vi blir av med många av de E-tillsatser som används i halvfabrikat.

Dessutom skapar lokalproducerad mat och närodlade råvaror lokala arbetstillfällen både i köken och inom lantbruket samt inom lokala transporter vilket över tid stärker skattebasen för landets kommuner i och med att fler kommer i arbete.

Man brukar säga att vi blir vad vi äter och med högre förädlingsgrad direkt i respektive kök ökar kvalitén på det vi äter vilket i en förlängning leder till en mer välmående befolkning med färre sjukdomar.

Ska jag våga mig på en gissning utan att ha vetenskapliga bevis som grund för mitt antagande så tror jag även att lokalproducerad mat baserad på närodlade råvaror kommer att ge friskare elever som producerar bättre studieresultat.

Något jag baserar på egna upplevelser i min egen familj då jag är gift med en kock som lagar all mat hemma från grunden nästan utan inslag av prefabricerade halvfabrikat. Även ekonomiskt är detta en vinst då kostnaden för det vi äter vida understiger kostnaden för jämförbara familjer som till stor del använder sig av prefabricerade halvfabrikat.

Egna jämförelser visar att vår matkostnad över tid är ca 2/3-delar så hög som för de som till stor del använder halvfabrikat. Dessutom är jag övertygad om att hälsoeffekterna och näringsvärdet är bättre i det vi äter än för de som äter mycket halvfabrikat som innehåller mängder av E-tillsatser. 

En utveckling mot lokalproducerat och närodlat leder dessutom till ett öppnare landskap och till att hela Sverige kan leva vilket gynnar landsbygden. Genom att övergå till lokalproducerat främjar vi jordbruket lokalt vilket i förlängningen gynnar alla och inte minst vår miljö. När vi går över till lokalproducerat/närodlat ska denna övergång självklart kombineras med kravet på att allt ska vara odlat med ekologiska odlingsmetoder utan kemiska tillsatser.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

6 kommentarer

Deutsche Bank och Commerz Bank potentiella hot mot hela EU.

Av , , Bli först att kommentera 1

Jag har skrivit i ämnet Deutsche Bank tidigare och varnat för att Deutsche Bank är en tickande bomb som kommer att explodera – Frågan är inte om utan snarare när detta sker. Samma om inte värre är läget i Commerz Bank och i förlängningen hotar dessa tyska storbanker hela EU:s ekonomi.

Tidigare i år aviserade Deutsche Banks VD nedskärningar bland personalen med 15.000 personer samt avyttring av verksamheter som sysselsätter ytterligare 20.000 anställda – Detta efter en förlust på 2.1 miljarder euro under 4:e kvartalet i fjol.

Till historien hör att man under 3:e kvartalet gjorde en rekordförlust på 6.2 miljarder dollar och att banken sedan i höstas tappat en tredjedel av sitt värde. Analytiker spår dessutom att banken måste ha aktieägartillskott för att få ordning på ekonomin.

Allt sedan dess har aktiekursen haft svårt att hämta sig i bägge dessa banker vilket är skadligt inte bara för Tyskland utan för hela EU.

Varför är jag då orolig för skeendet i tyska banker?

Svaret är enkelt – Dessa banker är motorer i EU:s ekonomi.

Deutsche Bank är världens största ”market maker” när det gäller derivathandel med en omsättning/riskexponering globalt på derivathandeln som är drygt 20 gånger större än Tysklands samlade BNP. Smäller det där och banken går i konkurs eller måste räddas av skattebetalarna kommer det att få långsiktiga konsekvenser för hela EU och sannolikt även för USA.

Att banken tillåtits växa och utvecklas till ett monster som hotar hela den europeiska ekonomin kan inte ses som annat än resultatet av en ansvarslös avreglering och en aldrig sinande tro på att nyliberal politik fungerar på samma sätt i praktiken som den gör i teorin.

I teorin anser nyliberalismens företrädare att nyliberal politik fungerar därför att den klarar av att reglera förhållandet mellan tillgång och efterfrågan samt att den reglerar alla övriga skeenden på en fri marknad – I teorin är det säkert så men teori och praktik är ofta två helt skilda ting – Så även i detta fall därför att teoretikerna helt glömt att ta hänsyn till är att människor är GIRIGA och EGOISTISKA och att enda sättet att tygla detta är genom regleringar som sätter gränser för hur stor GIRIGHETEN tillåts bli.

Därför är det inte underligt att stödet för EU sjunker i en rad länder – Inte minst i Storbritannien där sannolikheten för en brexit är överhängande.

Det är därför jag fortsätter att sjunga samma sång som jag sjungit många gånger tidigare om än med ännu högre röst – Låt oss reglera bank & finansindustrin innan GIRIGHETEN och EGOISMEN slagit till fullt ut och skickat mänskligheten tillbaka till stenåldern sett ur ett ekonomiskt perspektiv.

Alla banker & finansinstitut ska lyda under strikt reglering och pengar ska tjänas på rätt sätt  Dvs. på in- och utlåning samt handel med aktier, obligationer och räntebärande instrument. Derviathandel ska om den överhuvudtaget ska finnas kvar bara användas av oerhört stora institutionella investerare.

Skeendet i Deutsche Bank visar att GIRIGHETEN tagit överhanden och att det är dags för en politik som är byggd på KÄRLEK.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

Bli först att kommentera