Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Axebro har uppenbarligen problem med att räkna.

Av , , 13 kommentarer 2

Jag har med intresse läst Axebros försök att klanka ner på oss Socialdemokrater och kritisera oss för att vi inte satsar tillräckligt mycket på det som enligt honom är varje kommuns kärnverksamhet – Dvs. skolan, vården och omsorgen.

När vi nu signalerar att vi går in i en ordentlig konsolideringsfas för att konsolidera gjorda investeringar och tillse att de får avsedd effekt och därför väljer att satsa på skola, vård och omsorg istället för att fortsätta att investera i det Axebro tidigare kritiserat kritiserar samme Axebro denna kursändring.

Min frågor till Axebro är därför följande:

 • Varför ägnar du dig åt politisk populism Robert Axebro?
 • Hur ska du ha det – Ska vi satsa på att bygga infrastruktur för framtiden eller ska vi satsa på det du anser vara varje kommuns kärnverksamhet som enligt dig är skola, vård och omsorg?

Svaret på dessa två frågor tror jag både läsarna av din och min blogg är intresserade av att höra!

Låt oss därför gå till det påstående jag använt i min rubriksättning Robert – Det om att du bör lära dig att räkna.

Det Hans Lindberg och vi Socialdemokrater gjort är att räkna på de intäkter vi har idag och en oerhört blygsam ökning av densamma – Detta för att inte göra glädjekalkyler och för att ta höjd för större kostnadsökningar än vad som är verklighet idag.

Det du gör i ditt lilla räkneexempel i bloggen är att bara ta med kostnaden för inflyttning och befolkningsökning – Detta utan att inkludera de ökade skatteintäkter denna befolkningsökning kommer att leda till i ditt lilla räkneexempel.

Att räkna på det sättet torde göra att du med all säkerhet platsat i styrelsen för Ebberöds Bank som även det är fiktion och saga på samma sätt som de liknelser du gör med sagovärlden i ditt inlägg.

Dessutom tycker jag att du borde se det positiva i att vi Socialdemokrater väljer att satsa mer pengar än tidigare utlovat på Bullmark och Bullmarks skola – Alldeles speciellt så när du tidigare kritiserat oss och framfört att vi satsar för lite på Bullmark och på de som bor där.

Det du istället bör fråga dig Robert är vad som ligger i denna extra satsning på skolan i Bullmark?

Kan det månne vara så att vi Socialdemokrater har planer för Bullmark och för befolkningstillväxten i Bullmark – Planer du inte känner till därför att du är allt för upptagen med att kritisera allt vi Socialdemokrater säger och gör?

Min tro är att det är precis så det är Robert – Att du är så förblindad av politisk populism att du inte ser vad som är reella fakta.

För egen del är tror jag mig ha aningen mer kunskap än dig om de diskussioner som pågår i vårt parti om Umeås framtida tillväxt och de saker som planeras för Umeå på både lång och kort sikt än dig Robert.

Med det sagt så kan jag försäkra både Robert Axebro och alla andra om att vi Socialdemokrater har stora planer för Umeå och Umeås framtida tillväxt och vart den ska ske och att vi i framtiden på samma sätt som vi alltid gjort historiskt sätter Umeås bästa framför vårt partis bästa.

Avslutningsvis så ska jag ge dig beröm för ditt humoristiska sätt att skriva på då läsningen av det du skriver allt som ofta ger mig anledning att skrattar och beundra din poetiska sida.

Innehållet och sakskälen däremot lämnar mycket i övrigt att önska då det du skriver allt som oftast saknar förankring i faktiska skeende och reella fakta.

Därför vill jag ge dig ett råd rakt från hjärtat Robert – Börja på att skriva romaner och poesi – Gör du det är min övertygelse att du förr eller senare kommer att bli invald i Svenska Akademien.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

13 kommentarer

Klokt av kommunledningen att stanna upp och konsolidera.

Av , , 18 kommentarer 0

Jag tycker att det är oerhört framsynt och bra att Umeås styrande Socialdemokrater tillsammans med MP drar i handbromsen vad gäller nya investeringar till förmån för satsningar på skola, vård och omsorg – Kloka beslut Hans Lindberg med flera.

Att stanna upp och ha en ordentlig konsolideringsfas för att allt ska hinna sätta sig är klokt och exakt vad ett företag i tillväxt skulle göra för att gå stärkta in i framtiden.

Alla som jobbat i organisationer som växer vet vikten av att ha kontrollerande konsolideringsfaser med jämna mellanrum för att kunna säkerställa att nyss genomförda tillväxtfaser får avsedd effekt på verksamheten.

Att samma sak gäller för en kommun är självklart och för kommunen handlar konsolideringsfasen om att säkerställa att gjorda satsningar i form av ny infrastruktur får avsedd effekt och att de ekonomiska kalkyler som använts fungerar som planerat.

Sedan tycker jag att det är helt rätt att lägga fokus på skola, vård och omsorg av den enkla anledningen att en bra skola och en bra vård och omsorg för alla på lika villkor är Socialdemokratiska paradgrenar och Socialdemokratiska hjärtefrågor.

Min inställning i frågan är därför glasklar – Vi ska konsoliderar fram tills dess vi kan säkerställa att gjorda investeringar får avsedd effekt – Detta samtidigt som vi säkerställer att befolkningstillväxt och andra parametrar och framför allt skatteintäkterna utvecklas enligt plan.

I nästa investeringsfas bör prioriteten läggas på att bygga för skolan, vården och omsorgen för att säkerställa att vi löser redan existerande behov och att vi bygger för framtiden för att klara framtida behov.

Att signalera att vi som kommun ska prioritera lönesatsningar och då som jag förstått saken på de med de lägsta lönerna och de i kommunens kärnverksamheter är ett bra exempel på framsynt Socialdemokratisk politik.

Ska vi klara av utmaningen med att rekrytera den personal vi behöver måsta kommunen vara en bra och attraktiv arbetsgivare med attraktiv lönesättning och arbetsvillkor som ligger i framkant.

Därför ger jag tummen upp för de politiska signaler som presenterats inför den kommande budgeten och inför de kommande budgetöverläggningarna – Väl jobbat Hans Lindberg och alla andra partikamrater.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

18 kommentarer

Gårdagens VM-guld i ishockey resultatet av den Socialdemokratiska folkrörelsesjälen.

Av , , 54 kommentarer 3

Med risk för att kritiseras för mitt uttalande så påstår jag att det i grunden är Socialdemokratisk ideologi och det Folkrörelsesverige vi Socialdemokrater byggde som ligger bakom Tre Kronors VM-guld i årets VM-turnering.

Anledningen till att jag säger så är därför att det är folkrörelsens ideal och ideologi som skapat den ordning som innebär att de breda massorna kan ägna sig åt idrott på någorlunda lika villkor.

Förvisso har idrott i dagens moderna samhälle blivit aningen mer av en klassfråga och plånboksfråga än när jag var ung – Likväl lever folkrörelsesjälen kvar inom idrotten vilket gör att alla som vill har möjlighet att nå sin fulla potential oavsett storleken på föräldrarnas plånbok vilket i grunden är hemligheten till det svenska idrottsundret.

Med det sagt så hävdar jag att det är Socialdemokratisk politik och Socialdemokratisk ideologi som möjliggjorde gårdagens VM-guld – Detta därför att det är dessa två som skapade den idrottsrörelse som fortsatt har starkt fotfäste i vårt land och den idrottsrörelse som fostrat VM-spelarna som tog gårdagens guld.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

54 kommentarer

Socialdemokratisk ideologi står för ljuset i mörka ideologiska tunnlar.

Av , , 20 kommentarer 2

Jag har många gånger påtalat att de 8 år av skadlig Allianspolitik som Sverige tvingades genomleva har lett Sverige in i en mörk tunnel som är en återvändsgränd utan ljus nog för att vända om och ta sig ut – Tack och lov har vi nu bytt regering och vår Socialdemokratiska ideologi är det ljus som kommer att leda oss ut ur tunneln och tillbaka in på rätt väg.

Inledningsorden kan kanske uppfattas som filosofiska och svåra att förstå men om du läser vidare ska jag på ett enkelt sätt förklara vad jag menar med dessa ord.

Återvändsgränden jag pratar om är det privata näringslivets intåg i den offentliga sektorn. Genom avregleringar, privatiseringar och konkurrensutsättningar har man gett det privata näringslivet möjlighet att tjäna pengar och göra vinster inom sektorer som helt och fullt finansieras med skattemedel.

Detta är helt fel och kan bara leda till ett läge där Sverige går från att vara en välmående välfärdsnation till att vara ett utvecklingsland utan fungerande välfärdssystem.

Allt sedan August Palms dagar har vi Socialdemokrater stått upp för den Demokratiska Socialismens principer som innebär att ”Flertalet alltid ska ha makten över fåtalet”. Just vår ideologiska övertygelse om den demokratiska socialismens förträfflighet är den drivkraft som hjälpt oss att bygga välfärdslandet Sverige.

En välfärdsstat kännetecknas av följande viktiga beståndsdelar:

 • En växande välmående medelklass präglad av optimism och framtidstro.
 • En offentlig sektor som verkar som motvikt till det privata näringslivet för att skapa balans mellan kärlek och girighet.
 • Att den offentliga sektorn är offentligt ägd, finansierad av skatteintäkter och driven av staten och medborgarnas behov snarare än av företags vinstintresse.
 • Solidaritet och kärlek.
 • Principen om alla människors lika värde.

Med detta som grund skapade vi Socialdemokrater en stark offentlig sektor byggd på de principer jag beskrivit ovan – En offentlig sektor vi nu renoverar så att den återfår sin forna strålglans.

Innan Alliansens avregleringar klarade en offentligt driven offentlig sektor alltid av att förse samhälle, företag och medborgare med viktiga saker som välutbildad arbetskraft, elektricitet, vatten, vägar och övrig infrastruktur utan tankar på att beakta vinstintresset.

Samma princip gällde dessutom för sjukvård, äldrevård och övriga kommunala servicetjänster.

Allt detta har gått förlorat genom de avregleringar, privatiseringar och den konkurrensutsättning som gjorts sedan mitten av 90-talet för att släppa in det privata näringslivet i det offentligas sfär.

Stoppas inte denna utveckling med omedelbar verkan är det snart för sent att rädda välfärdsnationen Sverige vilket vi Socialdemokrater insett och därför ändrat kursen tillbaka till en offentlig sektor som ägs och drivs av det allmänna utan privat inblandning.

Där Alliansens agenda består i att skapa en samhällsordning där ”Fåtalet har makten över flertalet” består vår Socialdemokratiska agenda i att stå upp för en samhällsordning där ”Flertalet alltid har makten över fåtalet” vilket är en himmelsvid skillnad gentemot Allianspartiernas sätt att se på samhällsbygget och på vem samhället ska byggas för.

Varför leder Alliansens politiska agenda oss in i en återvändsgränd?

 • Därför att den välmående medelklassen minskar i storlek stället för att öka.
 • Därför att en minskad välmående medelklass gör att både företagens och statens inkomster minskar.
 • Därför att företag med minskade inkomster strävar efter att återerövra dessa inkomster genom att lägga beslag på en ännu större del av den offentliga sektorn.
 • Därför att optimismen och framtidstron försvunnit.
 • Därför att den ideologiska debatten tystnat.
 • Därför att skatteintäkterna från en minskad inkomstbas inte räcker till för både vinster och välfärd.

Det privata näringslivets intåg i det som är den offentliga sektorns territorium gör att balansen och jämnvikten gått förlorad.

Den förlorade jämnvikten gör att svenskarnas köpkraft minskar och att företagens inkomster sjunker med effekt att även staten förlorar i form av minskade skatteintäkter – Något som i sin tur leder till minskat välstånd och minskad välfärd.

Fortsätter denna utveckling är Sverige snart ett utvecklingsland snarare än en välfärdsstat!

Medicinen är att fortsätta den grundliga helrenovering av offentlig sektor som inleddes direkt efter det att vi tog tillbaka regeringsmakten – Detta samtidigt som vi klargöra för svenska folket varför den offentliga sektorn är viktig och varför det är av yttersta vikt att den verkar självständigt utan inblandning av privat näringsliv och privata vinstintressen.

Det enda sättet på vilket vi kan återuppbygga den progressiva välfärdsstaten Sverige är genom att följa våra ideologiska doktriner och se till att bygget görs på den fasta grund på vilken Socialdemokratisk ideologi alltid vilat.

Jag påstår därför att privata bolag ska hållas utanför allt som i dagligt tal benämns som kommunal service, samhällstjänster och samhällsviktig infrastruktur. Förekomsten av privatägda vinstdrivande bolag i dessa sektorer är därför en helt förfelad tanke och något som måste rättas till med omedelbar verkan.

Privata vinstdrivande bolag hör hemma i det privata näringslivet – Inte i offentlig sektor!

Dessutom går det en viktig ideologisk skiljelinje mellan behovet av kommunala servicetjänster och det privata näringslivets vinstintressen. Därför vill jag påstå att det inte är möjligt att förena dessa två utan att ideologiskt göra avsteg från de principer på vilken tanken om en stark offentlig sektor bygger på.

Sveriges historia bevisar att vi Socialdemokrater vet vad vi talar om och att vi nu liksom då besitter de kunskaper som krävs för att bygga en stark offentlig sektor till gagn för stat, medborgare och näringsliv. Dessutom har vi kunskapen om hur vi skapar klara regelverk för hur respektive sektorer ska verka utan att inkräkta på varandras område. 

En stark offentlig sektor är och har alltid varit bra för Sverige – Detta gäller alla stat, medborgare och det privata näringslivet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

20 kommentarer

Umeås elbussatsning ligger helt rätt i tid – Dessutom visar tillgänglig forskning att vi valde rätt laddteknik.

Av , , 8 kommentarer 1

I bussmaghasinet.se skrivs om allt som har med busstrafik att göra – Bland det allt om elbussar och olika projekt runt om i världen som handlar om att elektrifiera statstrafiken.

En artikel som finns där har jag tagit till mig på ett oerhört speciellt sätt därför att artikeln beskriver hur övergången till elbussar ska ske för at vara lönsam.

Det som sägs i artikeln och som bygger på den aktuella forskning som utförts i Finland och i Norge och som finns tillgänglig i dagsläget säger att snabbladdade elbussar som laddas vid valda hållplatser är det som är mest kostnadseffektivt. De nattladdade bussar som finns med i testet blir dyrare per kilometer vilket är helt naturligt då stora batteripaket skapar STORA fördyringar.

Detta gör att jag blir än mer övertygad om att vi i Umeå Kommun gjorde helt rätt när vi bestämde sig för att samarbeta med Hybricon i den initiala fasen av övergången till elbussar då den teknik de använder är just tekniken med snabbladdning vid olika väl valda hållplatslägen.

Jag har aldrig tvivlat på att Umeå kommun alltid följer reglerna i samband med offentliga upphandlingar och beskedet från både Hans Lindberg och Fredrik Forsell om att nästa upphandling av elbussar ska ske i öppen konkurrens tycker jag känns betryggande.

Att vi valde att använda oss av metoden som demonstrationsprojekt när vi köpte elbussar av Hybricon tycker jag är bra vilket jag framfört i en rad tidigare inlägg och då mot den bakgrund i ärendet jag anfört.

Precis som Hans Lindberg säger så är det viktigt för Umeå att satsa på elbussar för att klara luftmiljön i centrum och att vara föregångare på den fronten är en chansning som jag tror kommer att visa sig mycket lyckad när majoriteten av vår busstrafik körs med elbussar.

Att vi gjorde rätt som satsade på ny laddteknik är bra och att Hybricon och deras laddteknik nu ingår i den öppna internationella standard som gäller för laddning av elbussar öppnar möjligheten att köpa vilken elbuss som helst och ändå kunna använda den bevisligen kostnadseffektiva laddinfrastruktur vi redan köpt.

Med det sagt så anser jag debatten om elbussarna vara avslutad från min sida.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

8 kommentarer

Välfärdssamhället framväxt kan till sin helhet tillskrivas Socialdemokraterna.

Av , , 42 kommentarer 3

Den som gör en historisk återblick vad gäller Sveriges framväxt från seklets början fram till idag kommer att finna att det är socialdemokratisk politik och starka socialdemokratiska regeringar och politiker som byggt välfärdslandet Sverige.

Självfallet måste den granskningen ske utan att ta på partiglasögonen om slutsatsen ska bli korrekt – Gör man det torde det för betraktaren vara lika klart som tydligt att det enda politiska parti som lyckats bidra till en positiv utveckling för Sverige är Socialdemokraterna.

Under årtionden har vi inom socialdemokratin genom vår ideologi som bygger på kärlek, solidaritet och alla människors lika värde lyckats med att bygga världens ledande välfärdsstat även om kortare inslag med borgerliga regeringar vid makten historiskt skapat hack i den positiva utvecklingskurvan.

Socialdemokratisk politik har genom historien sett till att det råder trygghet via väl fungerande sociala trygghetssystem som garanterar medborgarnas trygghet i livets alla skeden. På samma sätt har vi Socialdemokrater alltid värnat om god samhällsbyggnad och en samhällsutveckling som under statlig kontroll håller girigheten på armslängds avstånd.

Detta arv har vår generation till stor del förslösat genom att under 8 års tid låta Alliansen styra vårt land.

Därför tycker jag att det känns som ett hån att Moderaterna trots att de bevisligen under dessa 8 år drivit traditionell och oerhört skadlig högerpolitik har mage att kalla sig Sveriges Nya Arbetarparti.

Hur kan man kalla sig Arbetarparti när allt man uppnått under 8 år vid regeringsmakten är att bryta sönder de sociala trygghetssystemen och berika de redan rika på bekostnad av de som har det sämre ställt är en oerhört relevant fråga att ställa till Moderaterna.

I min värld visar det beteendet inget annat än att Moderaterna har en skrämmande samhälls- och människosyn.

Måhända är det så att Moderaterna med epitetet Arbetarparti avser att positionera sig som ett parti som till företagen kan erbjuda billig och livegen arbetskraft – Detta därför att avsaknad av fungerande sociala trygghetssystem innebär att arbetstagarna är tvungna att acceptera vilka villkor som helst för att kunna ställa mat på bordet och ha tak över huvudet.

Med det sagt hoppas jag att just du – Du som nu läser detta mitt inlägg i debatten liksom jag kan inse det bedrägliga i att kalla sig Arbetarparti när man i själva verket först och främst främjar girigheten och fullständigt ignorerar solidaritet och principen om alla människors lika värde.

Låt oss därför tillsammans stärka Socialdemokraterna i framtida val – Detta för att bereda möjlighet till det fortsatta arbetet med att rätta till det Alliansen förstört under sina år vid makten. Det stödet behövs för att ånyo leda vårt älskade land till positionen som världens ledande välfärdsstat på det sätt historien visar att vi Socialdemokrater är kapabla att göra.

För att åter kunna kalla oss världens ledande välfärdsstat måste bland annat följande parametrar återställas fullt ut: 

 • Att Sverige alltid står neutrala från medlemsskap i militära pakter.
 • Att vi i Sverige alltid kan stå upp för de utsatta i världen och solidariskt hjälpa dem till ett bättre liv.
 • Att vi i Sverige alltid ställer oss på den lilla människans sida och lyfter upp och kritiserar de oförrätter som regeringar i andra länder utsätter sina medborgare för.
 • Att vi i Sverige på samma sätt som under Olof Palmes dagar har både modet och viljan att i FN kritisera länder och regeringar som begår oförätter och krigshandlingar mot andra länder och/eller folkgrupper.
 • Att vi i Sverige står upp för världens miljö genom att vara ledande i den internationella miljödebatt som säkerställer att vi på ett solidariskt sätt lämnar över ett hållbart jordklot till kommande generationer.
 • Att Sverige på nytt ser till att ha världens ledande sociala trygghetssystem på plats för sina medborgare.
 • Att Sverige har världens effektivaste skattepolitik för att nå det övergripande målet om att skapa världens mest jämlika land.

Det är den bilden av Sverige jag vill återuppbygga med mitt politiska engagemang. 

Därför kommer jag aktivt att verka inom ramen för det Socialdemokratiska Arbetarpartiet och där politiskt och genom ord och handling jobba hårt och oförtrutet för att förverkliga min dröm och min vision av framtidens Sverige.

Du som läser detta frågar dig säkert varför?

Svaret är enkelt – Därför att jag har viljan, kunskapen och energin för att nå detta mål och därför att jag fullt ut insett sanningen och verkligheten av den devis jag myntade för många år sedan – Den devis som likt den som avslutar detta inlägg avslutar alla mina blogginlägg och alla mina email – Devisen som enligt nedan säger:

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut du fattar idag”.

 

 

42 kommentarer

Att överge den gemensam förvaltningen i Umeå Kommun utan att utreda saken noggrant är fel.

Av , , 8 kommentarer 0

Till att börja med vill jag lyfta upp Andreas Lundgren och hans inlägg om gemensam vs. flera separate kommunala förvaltningar mot bakgrund av de frågeställningar han lyfte upp i sitt blogginlägg – Detta därför att jag tycker att Andreas gör en mycket klarsynt analys av läget och de frågeställningar som måste besvaras.

Sedan vill jag med bestämdhet framföra att jag tycker det är fel att backa och frångå en gemensam förvaltning mot bakgrund av de argument som framförts om att det inte finns en majoritet för en gemensam förvaltning i KSAU – Jag vill till och med gå så långt som till att påstå att ett backande i frågan är att välja att undvika konflikt och het politisk debatt i ämnet.

För egen del skulle jag ha stått upp för den gemensamma förvaltningen och yrkat på en återremiss i frågan för att kunna utreda frågan ordentligt på djupet.

Med det sagt så har jag inte låst mig för det ena eller det andra även om min syn på saken är att en gemensam förvaltning är helt rätt givet att vi organiserar den politiska organisationen på rätt sätt.

Att ha ett väl fungerande personalutskott med en reell budget och med ansvar för all personal i kommunen med en väl fungerande personalfunktion som verkställande organ för all personal och alla framtida rekryteringar och anställningar är för mig rätt väg att gå för att säkerställa att samma regelverk gäller för alla kommunanställda.

Att avsäga sig möjligheten att skapa den ordningen givet att politiken organiseras på ett sätt som ligger i linje med en gemensam förvaltning tycker jag är att ta flera steg bakåt i utvecklingen.

Därför vidmakthåller jag att frågan skulle ha återremitterats och utretts på djupet fullt ut.

Andreas ställer flera relevanta frågor i sitt blogginlägg – Att utreda huruvida internfakturering mellan förvaltningarna som är en kostsam historia ska återinföras och huruvida en övergripande personalpolitik och en samordning av investeringar ska slopas är viktiga frågor att utreda på djupet vad gäller konsekvenserna av en återgång till skilda förvaltningar.

Därför upprepar jag det jag sagt i tidigare inlägg – En gemensam förvaltning för hela kommunen är vägen framåt givet att vi organiserar politiken på ett sätt som stödjer den gemensamma förvaltningen.

Det är just därför vi enligt mitt förmenande ska frångå dagens ordning med nämnder till förmån för en kommunregering med tillhörande utskott – En ordning som skapar ordning och reda och en lätthet för kommunmedborgarna att granska de ekonomiska effekterna av politiskt fattade beslut.

För mig är det därför fel att backa i frågan utan att utreda hur vi ska förändra för att säkerställa att den gemensamma förvaltningen kan nå sin fulla potential.

Därutöver vill jag framföra att det är ren och skär populism från Moderater och Liberaler att framföra synen att en gemensam förvaltning är dålig för kommunen som helhet – Att ha den inställningen är att försöka söka genvägar som inte löser problemen.

Hade Moderaterna, Liberalerna och Vänsterpartiet varit seriösa snarare än populistiska hade de föreslagit en utredning i frågan snarare än ett omedelbart skrotande av den gemensamma förvaltningen – En utredning med uppdrag att undersöka vad som krävs för att få den gemensamma förvaltningen att nå sin fulla potential.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

 

8 kommentarer

Thomas Piketty och hans teorier ger mig rätt i min syn på skatt och beskattning.

Av , , 36 kommentarer 1

Det är inte utan att man blir både rörd och glad men framför allt stolt över att Thomas Piketty ger vetenskapliga belägg för att mina teorier och synpunkter när det gäller skatt och beskattning är rätta och riktiga.

Nämnde Piketty har skrivit en bok som heter ”Kapitalet under det 21:a århundradet”. I boken som bygger på hans forskning om de ekonomiska klyftor som råder och rått allt sedan 1700-talet kommer han fram till samma slutsats som jag med hjälp av forskning som är bred och djup och bygger på material från 20 länder.

Vad Piketty kommit till är följande resultat:

 • Att det genom hela den tidsrymd som forskningen avhandlar alltid varit så att den rikaste 1 procenten av världens befolkning kontrollerar och äger 60 % av jordens totala tillgångar.
 • Att de fattigaste 50 % av jordens befolkning bara äger och kontrollerar 2 % av jordens tillgångar.
 • Att både 1:a och 2:a världskriget kan tillskrivas girighet och makt – Dvs. en önskan om ekonomisk kontroll.
 • Att Sverige utgör ett gott exempel på hur denna skevhet inom ekonomin kan korrigeras.
 • Att Sverige under Socialdemokratiskt styre hela vägen från 1920 talet fram till mitten av 1980-talet med framgång korrigerade många av dessa skevheter – Detta genom att bygga en stark offentlig sektor men framför allt genom ett progressivt och rättvist skattesystem – Ett skattesystem som byggde på att den som har mycket eller tjänar mycket eller bäggedera i kombination ska betala mer skatt än den som tjänar lite.
 • Att nuvarande situation med accelererande skevheter i ekonomin riskerar att framkalla ett 3:e världskrig.
 • Att avskaffandet av förmögenhets- och arvsskatten tillsammans med sänkningen av skatten för de redan rika innebär att den fattiga delen av befolkningen måste beskattas högre om vi vill bibehålla dagens välfärdsnivåer.
 • Att en minskande medelklass på sikt hotar företagens överlevnad i och med att kundbasen minskar.

Listan kan göras bra mycket längre. Dock känns det bra att på punkt efter punkt få bekräftat att det jag påtalat och skrivit om hela tiden varit ”spot on” och helt rätt.

Vidare påtalar Piketty att det utgör ett stort problem att Sverige och de Nordiska länderna som tidigare var ledande vad gällde skattesystem genom skattereformer helt avskaffat eller har mycket låga förmögenhets- och arvsskatter.

Allt sedan dessa avskaffades har Alliansens jobbskatteavdrag och övriga skattesänkande dessutom spätt på problemen ännu mer.

Att helt ta bort dessa skatter och sätta skattesatsen till 0 % är både fel och i allra högsta grad orättvist enligt honom.

I realiteten innebär detta enligt Piketty att vi mer eller mindre ensidigt gynnat de som redan var förmögna om vi som honom tittar på den totala beskattningen i samhället – Dvs. hur mycket skatt man betalar procentuellt om underlaget utgörs av lön, förmögenhet och övriga tillgångar.

Hur detta kunnat bli möjligt i Sverige och Norden när andra mer konservativa länder likt USA, England och Tyskland fortfarande har sin arvs- och förmögenhetsskatt intakt är för honom en gåta – Detsamma gäller för övrigt även för mig.

För att belägga det han säger påvisar Piketty att arvskatten i dessa länder på större arv fortfarande ligger i spannet 35 – 40 % av det ärvda beloppet.

Hos oss är det i själva verket är det så att de som har mycket totalt sett fått stora skattesänkningar medan det för de allra flesta inneburit skattehöjningar. Detta om något späder i rask takt på de orättvisor och den snedfördelning av kapitalet som råder i samhället.

Precis detta har jag påtalat många gånger i min blogg i samband med att jag presenterat hur vi kan lösa problemet.

Dessutom slår Piketty precis som jag fast att företag och företagares möjlighet att skatteplanera är FEL och något som på sikt hotar hela vårt samhälles existens.

Därför säger jag följande till både partikamrater och medborgare:

Låt oss med omedelbar verkan börja driva traditionell och väl fungerande Socialdemokratisk politik – Politik som i allt den gör värnar solidariteten, kärleken och alla människors lika värde.

Thomas Piketty har genom sin forskning slagit fast att traditionell Socialdemokratisk politik är lösningen på problemen inom ekonomin. 

Dessutom är den på inget sätt gammaldags eller omodern. Allt vi behöver göra för att få gehör från de breda massorna för den sortens politik är att med liknelser folk kan förstå förklara varför traditionell Socialdemokratisk politik är vägen framåt.

Som en av de första åtgärderna bör vi därför se till att återinföra förmögenhetsskatten. Därutöver återinföra arvsskatt på arv överstigande 2 miljoner kronor.

Därefter måste vi revidera och bygga ett skattesystem som i alla lägen ser till att beskattningen tas ut på en kombination av lön, utdelning, förmögenhet och övriga tillgångar enligt en progressiv skatteskala som beskattar de som har mest mer än de som har lite.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

36 kommentarer

Utgör globaliseringen ett hot eller en möjlighet?

Av , , 8 kommentarer 0

Är den allt mer accelererande globaliseringen av vårt jordklot ett hot lika mycket som det är en möjlighet för både individer och företag eller är den uteslutande det ena eller det andra – Dvs. endera hot eller endera möjlighet?

Den frågan har jag brottats med länge och har därför under rätt lång tid försökt studera ämnet. Förutom läsning på olika forum har jag tittat på ett stort antal intressanta program på olika tv-kanaler som på olika sätt behandlat ämnet och kommit fram till vissa slutsatser.

Möjligheterna består främst i att företagen får större möjligheter att tillverka och sälja sina produkter globalt. Idag kan tillverkningen ske i låglöneländer emedan försäljningen till största delen ligger i OECD länderna vilket ökar företagens vinster.

Fördelen för konsumenterna med denna ordning är mer tveksam då tillverkning i låglöneländer sällan och aldrig innebär lägre konsumentpriser utan bara större företagsvinster.

Hoten mot globaliseringen är dock många – Miljön till att börja med mår dåligt av långa transporter likväl som tillverkning med en mindre grad av restriktioner runt utsläpp och rening.

Det enskilt största hotet mot en syn på globaliseringen som endast varande en möjlighet består i att klasskillnaderna ökar i vår del av världen. Dessutom konsumerar vi i OECD-länderna till största delen på kredit vilket snabbt och effektivt leder oss ner i depression och katastrof och ännu större klasskillnader.

Att likt oss i denna del av världen konsumera mer än vi tjänar är i längden ingen framkomlig väg och innebär att globaliseringen är ett direkt hot mot vårt välstånd.

Dessutom gör de ökade klasskillnaderna och segregeringen mellan samhällsklasserna att tillväxttakten i vår del av världen dalar sakta men säkert. I slutändan kommer denna utveckling att leda till ett läge där det inte finns tillräckligt många köpare för det som produceras.

Till ekvationen ovan ska läggas till att vi har många nya tillväxtländer i världen med vilka vi ska dela vårt välstånd – I Asien och Afrika hittar vi ett flertal länder som har den snabbast växande välmående medelklasen i världen.

Denna medelklass har precis som vår medelklass en strävan och ett behov av att allt eftersom förbättra sin position och skaffa sig den form liv vi lever här hos oss. Således köper de vitvaror, elektronik och bilar i en utsträckning aldrig tidigare skådad på vår jord.

Detta är självfallet jättebra och helt i linje med min filosofi om att jordens rikedomar måste fördelas mer rättvist.

Dock är det så att vi i denna del av världen har en den snabbast minskande välmående medelklassen i världen. Detta i sin tur kommer att hämma konsumtionen och bromsa in västvärldens ekonomier ”BIG TIME”.

Görs inget kommer vi inom loppet av 30-40 år att ha bytt plats med den världens växande ekonomier och själva befinna oss i botten av skalan vad gäller levnadsstandard.

Bland annat därför är det dags för oss att stanna av, analysera, dra slutsatser och sätta in åtgärder som angriper problemen vid roten och åtgärdar dem för all framtid.

Problemen vi måste ta itu med är många men nedan listar jag de 4 viktigaste orsakerna till att vi måste handla nu i stället för innan det är för sent.

Problemen med världen för närvarande är enligt mig följande:

 • Växande klasskillnader i OECD länderna samtidigt som våra företag globalt uppvisar stigande vinster och högre utdelning till sina ägare – En företeelse som får klasskillnaderna att växa ännu mer.
 • Utflyttning av arbetstillfällen till låglöneländer vilket skapar arbetslöshet hos oss.
 • Växande handel på kredit vilket skapar framtida finansiella krascher.
 • Ökande miljöpåverkan från världens industrier vilket sakta men säkert gör jorden till en obeboelig plats.

Som jag sa tidigare måste vi därför tänka om på dessa punkter och sätta in åtgärder som tillser att det ovannämnda inte får fortgå.

Om vi vill bevara vårt sätt att leva går det inte att som nu vandra längst girighetens stig och överlämna allt beslutsfattande till företagen och dess ägare – Vill vi bevara vårt sätt att leva behövs djärva politiska beslut som ser till att flertalet får tillbaka makten över fåtalet.

Vi måste således skapa system som ser till att klasskillnaderna minskar i stället för att öka – System som ser till att arbetstillfällena flyttar tillbaka, att transporterna minimeras, och att all tillverkning sker så miljövänligt som möjligt.

Mitt program för att göra detta består av några få men viktiga komponenter:

 • Att se till att Sverige och EU snarast inför importskatter för alla varor tillverkade utanför unionen men som konsumeras här. Görs detta på rätt sätt kommer arbetstillfällena tillbaka och vi får en värld där merparten av allt som konsumeras produceras mera lokalt – Dvs. närmare konsumenten.
 • Att skapa en global policy vad gäller vilka miljöhänsyn tillverkande företag måste ta – Regler som ska gälla oavsett vart i världen produkterna tillverkas.
 • Att se till att globala företag tillverkar lokalt på varje kontinent vad som konsumeras där. På detta sätt minskar transporterna och med dem miljöförstöringen som hör till transporten.
 • Att skapa regelverk som tillser att världens företag alltid betalar skatt i proportion vad de tjänar på alla världens marknader. Görs detta rätt kommer vi att få minskade klasskillnader och en jämnare fördelning av världens rikedom – Lättast åstadkommer vi detta genom enkla väl formulerade dubbelbeskattningsavtal som strikt reglerar vart och hur mycket skatt som ska betalas.
 • Att skapa ett strikt regelverk för världens finansindustri som tillser att det inte går att spendera pengar vi inte har och handla på kredit i samma utsträckning som nu.

Med ovanstående kommer alla att må bättre – Företagen och dess ägare likväl som alla jordens invånare.

Måhända gör företagen lägre vinster per såld enhet men detta kompenseras ”BIG TIME” av att försäljningen av antalet enheter ökar vilket innebär större vinster än med färre sålda enheter – Detta med en extra bonus i form av ökade skatteintäkter för jordens länder och därmed mer välfärd.

Vad företagen aldrig får glömma är att det är den välmående medelklassen som driver konsumtionen i vår värld – Mår den välmående medelklassen dåligt och minskar i antal så kommer företagens vinster att göra likaledes.

Ska globaliseringen bli den möjlighet den faktiskt utgör måste vi göra rätt – Rätt i detta fall är att se till att den välmående medelklassen ökar och mår bra i hela världen – Klarar vi det är globaliseringen uteslutande en möjlighet.

Just därför uppmanar jag alla er som läser min blogg att ställa er själva samma fråga som jag ställt i detta inlägg – Utgör globaliseringen ett hot eller en möjlighet och ligger det något i det jag anför i inlägget?

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

8 kommentarer

I hela folkets händer – Grundprincipen för en sund samhällsutveckling.

Av , , 35 kommentarer 1

Jag har skrivit flitigt om kärlek, solidaritet och principen om alla människors lika värde på min blogg allt sedan jag inledde mitt värv som politisk bloggare. Ändamålet med mitt skrivande är självklart att väcka debatt även om det största målet med mitt bloggande är att mana till eftertanke.

Att jag vill mana till eftertanke beror på att jag ser hur vårt kära Sverige håller på att falla sönder därför att girighet och egoism fått alltför stort genomslag i samhällsbilden. Att så är fallet får vi alla ta åt oss av vilket inkluderar oss Socialdemokrater.

Vi har tillsammans med de andra partierna raskt sett till att rasera det Sverige våra förfäder byggt i sitt anletes svett. Sverige fram till slutet av 80-talet var själva sinnebilden för ”paradiset på jorden” och en stark förebild för andra länder avseende hur man bygger välfärd och ekonomisk stabilitet.

Just därför att vi ska inse hur kallt, girigt och egoistiskt vårt samhälle blivit har jag lanserat en modell där politiska beslut och mänskligt handlande bör värderas utifrån en ordning där allt värderas utifrån kärlek eller girighet. Anledningen till detta är helt enkelt att kärleken föder många goda egenskaper emedan girigheten gör det motsatta och ger börd åt mindre goda egenskaper.

Om vi börjar tänka i dessa banor och dessutom får våra medmänniskor att tänka på samma sätt är jag helt säker på att vi kan börja resan mot ett mer kärleksfullt samhälle. Jag är helt övertygad om att ingen vill framstå som girig och egoistisk. Att det blivit så beror på ett slentrianmässigt handlande helt utan eftertanke.

Jag vill även lyfta fram några viktiga ideologiska ställningstaganden vi Socialdemokrater gjorde i 1975 år partiprogram och ge ny luft åt dessa.

Där är receptet för ett välmående Sverige följande: 

 • Att Socialdemokratin ställer arbetet i förgrunden för sin politik ty arbetets villkor bestämmer människornas inbördes förhållanden och präglar samhället som helhet.
 • Att frågan om produktionens organisation spelar en huvudroll för människornas frigörelse.
 • Att Socialdemokratin vill förverkliga den ekonomiska demokratin – Engagera hela folket i samhällsomvandlingen och låta den tekniska och ekonomiska utvecklingen underordnas människornas behov.
 • Att denna strävan har djupa rötter i arbetarrörelsens tradition och får förnyad kraft av de krav som människorna ställer i det moderna industrisamhället.
 • Att det i det moderna industrisamhället upplevs ett allt starkare hot att mänskliga, sociala och kulturella värden som varande underordnas kraven från privata vinstintressen.
 • Att behoven att att hävda människornas egenvärde växer för att skapa trygghet och gemenskap mellan människorna och att fördjupa välfärden.
 • Att ovanstående är uttryck för viljan att humanisera industrisamhället och ta tillvara dess möjligheter.

Alla dessa punkter som sågs som nödvändiga redan 1975 har vi allt sedan dess förskjutit och glömt och jag vill påstå att det är just därför som Sverige anno 2017 ser ut som det gör.

Orden ovan påvisade med all önskvärd tydlighet varför det är viktigt att ”Flertalet har makten över fåtalet”.

Dagens Sverige präglas av ”Fåtalets makt över flertalet” – I dagens Sverige är det snarare så att människorna är underordnade den tekniska och ekonomiska utvecklingen och att de privata vinstintressena i allt styr mänskliga, sociala och kulturella behov.

Människornas egenvärde saknar helt betydelse – Vad som betyder något är vinst och egenintresse hos ett fåtal. Hur resten av landet mår bryr man sig inte om.

Beviset på detta är att välfärden urholkats och befinner sig på randen till undergång. Någon annan förklaring finns inte att finna till fenomenet att slå på sjuka och arbetslösa och de som lever i utanförskap. Tillgången till välfärd är på god väg at bli förunnad endast FÅTALET.

När det privata vinstintresset tillåts styra allenarådande skapas ett girigt och kallt samhällsklimat!

Vad Sverige behöver är mer KÄRLEK – Detta åstadkommer vi bäst genom att lyfta fram, damma av, och använda oss av de doktriner som tillsammans skapade 1975 års Socialdemokratiska partiprogram.

Det är just därför att jag helhjärtat tror på detta som varande lösningen till Sveriges problem som jag gjort mitt ställningstagande att kämpa på och jobba för ett bättre Sverige – Det är därför jag blivit Socialdemokrat!

Genom att jobba hårt – Internt likväl som externt har jag bestämt mig för att genom bloggande, politiskt engagemang, debatter och andra forum se till att vi påbörjar återresan från ett kargt, girigt och kärlekslöst Sverige tillbaka till det kärleksfulla och väl fungerande Sverige som rådde under Socialdemokratins glansdagar.

Jag tror att de allra flesta saknar den sortens Sverige – Ett Sverige där allt var möjligt och där uttrycket ”The sky is the limit” inte sågs som avlägset och omöjligt.

Vilket Sverige vill du leva i? Ett kargt, girigt och kärlekslöst Sverige eller ett kärleksfullt och välmående Sverige?

Valet är ditt – Själv har jag bestämt mig för at jag vill leva i ett kärleksfullt och välmående Sverige och det är därför jag är Socialdemokrat.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

 

35 kommentarer