Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Är representativ demokrati alltid tillämpbar för politiska beslut?

Frågan i rubriken har i dagarna aktualiserats mer än någonsin tidigare I Umeå i samband med utförsäljningen av 10% av AB Bostadens fastighetsbestånd – För egen del är svaret på den frågan nej.

Det gör frågeställning till en frågeställning som är viktigare än alla andra frågeställningar – Dessutom till en frågeställning som behöver ett svar för att undvika missförstånd i framtiden och skapa en klar och tydlig ordning inom Socialdemokratin om hur beslut ska fattas och om vem som har rätt att fatta dem.

Frågan som behöver svar lyder som följer:

 • När är representativ demokrati tillämplig och när behöver man använda direkt demokrati för att fatta politiska beslut?

För mig är svaret på den frågan avgörande – Detta därför att min uppfattning är att det som utspelade sig efter det att de personer som utgör den representativa demokratin i vårt parti i Umeå själva tog beslutet om att sälja delar av allmännyttan inte får upprepas i framtiden.

Att det inte får upprepas igen i framtiden utan att ha prövats noga enligt principen om direkt demokrati tycker jag är viktigt. Samma sak har jag noterat att flera andra partimedlemmar framfört – Bland dem SSU och S-studenterna.

Dessutom tycker jag inte att uttalanden som att ”vi bör veta att det är inte vi som parti bestämmer utan att det är väljarna som bestämmer vem som ska bestämma” hör hemma i denna debatt.

Att den representativa demokratin på eget bevåg bestämt att frågan om utförsäljningen av delar av allmännyttan var ett beslut som kunde fattas av de som utgör den representativa demokratin i vårt parti för tillfället är inte korrekt då något klart och tydligt direktiv om att så är fallet saknas i vårt parti.

Som parti har vi för vana att förankra politiska beslut på bredast möjliga sätt och att så inte var fallet denna gång tror jag att vi alla kan vara överens om – Även de som utgör den representativa demokratin.

För den som inte är bekant med begreppen representativ demokrati och direkt demokrati så ska sägas att den representativa demokratin består av de personer som väljarna och partiet valt att representera partiet medan direkt demokrati innebär att alla medlemmar får säga sitt i frågan.

Inom vårt parti sker den direkta demokratin ute i S-föreningarna som sedan endera via en direkt omröstning eller via sina valda representanter avger sin röst i partiets representantskap i samband med dess möten.

Att den representativa demokratin fattar beslut gällande den löpande verksamheten i kommunen, landstinget och i riksdagen tycker jag är helt rätt och dessutom självklart så länge besluten tas i enlighet med den ideologiska grundlinje den direkta demokratin i partiet fastslagit.

Det är när den ideologiska grundlinjen måste frångås i ett beslut som frågan uppenbarar sig om vem som ska vara delaktig i beslutet – Min syn på saken är att varje sådant beslut ska hemställas till den direkta demokratin att ta ställning till innan de som utgör den representativa demokratin fattar beslut.

Så vitt jag vet och känner till är utförsäljningen av delar av AB Bostaden första gången en ideologisk förändring av partiets färdriktning görs på det sätt som gjordes när den representativa demokratin i partiet ansåg att det var deras sak att avgöra frågan utan att hänskjuta den till den bredare form av demokrati som den direkta demokratin utgör.

Gjort är gjort och i och med att detta är första gången en sak som denna sker ska jag inte döma de som tog beslutet att sälja delar av AB Bostaden utan nöja mig med att komma med förslag på hur frågor av denna dignitet ska hanteras i en framtid.

Därför vill jag här och nu att vi Socialdemokrater internt tillsätter en arbetsgrupp som arbetar fram riktlinjer för framtiden – Riktlinjer som klart och tydligt stipulerar när representativ demokrati respektive direkt demokrati är tillämplig rörande politiska beslut.

Ska vårt parti fortsatt fungera i harmoni och ska vi fortsatt ha ett läge där alla partimedlemmar kan se varandra i ögonen utan att känna misstro till varandra så är lösningen på min frågeställning ett måste – Därför ska arbetsgruppen tillsättas omedelbart.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

53 kommentarer

 1. Leif Andersson

  Med direkt demokrati avses väl folkomröstning och inte att man är medlem i något lokalt partidistrikt eller liknande? Bara för att ma engagerat sig politiskt i ett visst parti ska ens åsikter inte ha större tyngd än den enskilde röstberättigade medborgaren. Din inställning till demokrati förefaller något besynnerlig.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Direkt demokrati i ett politiskt parti är att medlemmarna får säga sitt i en fråga precis som jag skrivit i inlägget.

   • Jonny Disenfeldt

    Ett parti är inte en liten förening.

    Ett partis invalda representanter är valda av sina väljare.
    De representerar sitt parti och sina väljare.

    Perifera medlemmar i ett parti ska inte ha direkt inflytande på aktuella frågor, de påverkar partiets politiska program via stämmor etc.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Se föregående svar på hur saker som dessa brukar behandlas i vårt parti.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   I ett politiskt parti är direktdemokrati att alla medlemmar får säga sitt Jonny.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     jag blandar inte ihop begrepp Jonny. Däremot försöker du göra det och de som röstade på vårt parti gjorde det utifrån beskedet att allmännyttan inte var till salu.

   • Jonny Disenfeldt

    Varför skulle en medlem ges större inflytande på dagsaktuella frågor än den som röstat på partiet och valt dess representant ?

    Är det de poliriskt valda representanterna som ska bestämma eller medlemmarna ?

    I ett direktdemokratiskt beslut är det ALLA som är berörda som ska få vara med och bestämma, dvs i detta fallet alla kommunens invånare.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     När det gäller förändringar i ett partis ideologiska linje så måste medlemmarna få vara med och säga sitt.

     • Jonny Disenfeldt

      Detta är ingen ändring i partiets ideologiska linje utan bara praktisk politik.
      Utförsäljning har skett många gånger tidigare i andra kommuner.

      Varför skulle en medlem ges större inflytande på dagsaktuella frågor än den som röstat på partiet och valt dess representant ?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det är just det det är Jonny – En ideologisk förändring och det är därför medlemmarna ska få säga sitt enligt mitt sätt att se på saken.

 2. Lars Flemström

  Man får väl införa en ny bestämmelse i grundlagen: Om konungen eller Anders Forss är missnöjd med beslut som har fattats i demokratisk ordning enligt denna grundlag, skall folkomröstning hållas. Konungen och Anders Forss har vetorätt om beslut av folkomröstningen går honom emot.

 3. Jonny Disenfeldt

  Från nationalencyklopedien :

  Direktdemokrati, även direkt demokrati, är en beslutsform där beslut i enskilda frågor fattas i demokratisk ordning direkt av de röstberättigade själva

  I en kommunal fråga innebär direktdemokrati alltså att kommunens röstberättigade ges möjlighet att rösta.

  Ett invalt partis representanter representerar väljarna och sitt parti. Att istället ett politiskt partis medlemmar skulle bestämma i en enskild kommunal fråga verkar vara ett rätt märkligt förfarande, kan du ge exempel när detta gjorts Anders Forss ?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Precis och i ett parti är det medlemmarna som är röstberättigande eler hur?

   • Jonny Disenfeldt

    Medlemmar i ett parti har speciella forum där partiets program röstas fram. Det är en helt annan sak än detta.

    Det är inte partiets medlemmar som valts som representanter i ett demokratiskt val …

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Precis och det är det programmet de som utgör den representativa demokratin ändrat utan att begära en omröstning och det är det som är min poäng och ståndpunkt.

   • Jonny Disenfeldt

    Ett invalt partis representanter representerar väljarna och sitt parti. Att istället ett politiskt partis medlemmar skulle bestämma i en enskild kommunal fråga verkar vara ett rätt märkligt förfarande, kan du ge exempel när detta gjorts Anders Forss ?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det jag sagt i inlägget är att partiets medlemmar måste få säga sitt innan en liten grupp av partiets medlemmar ändrar den ideologiska färdriktningen – Att så bör ske är en självklarhet och som jag sa så röstade många av de som röstade på S på partiet med vetskap om vilken ideologisk inriktning vi hade – Därför är det fullt naturligt att medlemmarna får säga sitt innan inriktningen ändras.

     • Jonny Disenfeldt

      Nu styr väl (som tur är) inte socialdemokraterna i ensamt majestät i din kommun.
      Det betyder att de valda representanterna måste nästan dagligen göra kompromisser med de andra regerade PARTIERNAS representanteR.

      Tror du att ditt partis valda representanter ska springa och fråga sina medlemmar om råd i varje fråga som kan ändra den ”ideologiska färdriktningen”, står det för övrigt i ditt partis partiprogram att det inte under några omständigheter ska tillåtas försäljning av bostäder ägda av kommunalt bolag ?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      S Koalitionspartner MP har gått emot utförsäljningen Jonny.

      I Umeå Arbetarekommun har inställningen alltid varit att allmännyttan inte ska säljas ut – Det är därför den använda metoden för att göra så stöter på både intern och extern kritik.

 4. Jonny Disenfeldt

  Senaste SIFO , Sverigedemokraterna är det största oppositionspartiet med 18 procent.

  Socialdemokraterna 29,2 (-0,3)
  Vänsterpartiet 7,7 (-0,1)
  Miljöpartiet 4,0 (+0,3)
  Moderaterna 15,9 (-1,6)
  Centerpartiet 13,4 (+0,4)
  Liberalerna 6,2 (+0,5)
  Kristdemokraterna 2,9 (+0,2)
  Sverigedemokraterna 18,0 (+1,4).

  http://www.expressen.se/nyheter/matning-moderaterna-far-sin-samsta-siffra-pa-14-ar/

  Hur stämmer detta Anders med dina spådomar baserade på hönors inälvor ….

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag kan försäkra dig om att jag inte använder hönors inälvor i mina förutsägelser Jonny – Allt jag använder är samma matematiska metoder som när man förutser en akties utveckling parat med sunt förnuft och det har räckt mycket långt så här långt.

 5. Lars Flemström

  ”Som parti har vi för vana att… ” Du är definitivt fel att uttala dig om vad som är gammal vana i S, med din korta tid som medlem. Jag tycker att du ska fråga Lennart Holmlund, som har lång erfarenhet av vilka vanor som råder inom det socialdemokratiska partiet. Du har fel, som vanligt. Anarkismen, att demagogiska ledare eldar upp massorna tills alla instämmer med den store ledaren, har alltid tryckts tillbaka inom socialdemokratin. Jag har faktiskt varit med på ett par anarkistiska ”massmöten”, och det var då rena motsatsen till demokrati. Med ständiga procedurfrågor och diskussioner om vilka som tillhörde ”folket” och inte, drog mötena ut på tiden, den revolutionära glöden falnade och folk började gå hem.

  Du har kidnappat Olof Palme och gjort om honom för att passa dina politiska syften på det mest respektlösa sätt. Olof Palme är inte en avliden partiledare vem som helst, som man kan tvista om. Sättet han dog på är fortfarande ett oläkt sår, speciellt för dem som stod honom nära. Inte bara familjen, utan även de partikamrater som han samarbetade med. Alla smärtsamma minnen väcks till liv av det sätt som du missbrukar hans namn, och när man är så berörd är det svårt att delta i en diskussion om hans liv och verk. Därför får du stå oemotsagd av alla utom jag – men jag var ju bara en vanlig partimedlem, och hade alltså inga personliga band till Olof.

  Därför kan jag bli upprörd av ditt sätt att skända minnet av Olof, utan att bli så upprörd så att jag ligger vaken på nätterna. Men låt mig då säga att din syn på demokrati, som pendlar mellan kommunism och anarkism, d.v.s. olika former av despoti, var inte Olofs syn på demokrati. Jag vet visserligen inte vilken relation Holmlund hade med Palme, men gissar dock att han stod närmare Olof än vad jag gjorde. Så Lennart Holmlund är den person, som du ska tala med och lära av, om du vill veta hur man vanemässigt hanterar olika frågor inom s-partiet.

  Men sedan är det ju också som Disenfeldt skriver att det inte är ett enskilt partis alla medlemmar som representerar alla kommunmedborgare. Det gör alla valda representanter tillsammans, oberoende av partitillhörighet. Men så vitt jag vet, stöds den planerade försäljningen av alla partiers representanter, utom Vänsterpartiets. Men du som så gärna säger, vilket i och för sig är helt korrekt, att andra partier inte är skyldiga att ”samtala” med SD med sina 13 % borde inse att samma sak gäller Vänsterpartiet och Anders Forss. De är också minoriteter, som majoriteten inte behöver rätta sig efter.

  Ska det vara ”direktdemokrati” så ska alla kommunmedborgare vara med och bestämma. Men hur demokratiskt år det, när bara en ganska liten minoritet (hyresgästerna i de berörda husen) är direkt berörda? Om – å andra sidan – bara de skulle få vara med och bestämma, hur går det då med de planerade seniorboendena? Faktum är alltså att ledande socialdemokrater i Umeå har skött det här enligt gamma god socialdemokratisk tradition.

  Du kräver samma makt som den svenska kungarna under 1800-talet, som hade vetorätt mot beslut av det norska stortinget. Och Vänsterpartiet? Tja, det är tråkigt att de har återfallit i gammal anarkotrotskism. Som alltid har gått ut på att splittra arbetarrörelsen, att ställa medlemmarna mot deras egna valda representanter för att själva ta ledningen. Det är tråkigt, eftersom V agerar på ett liknade sätt i hela Sverige.

  Och det grusar ju mina förhoppningar om att S ska sparka ut Mp ur regeringen och bilda en socialdemokratisk enpartiregering, som regerar huvudsakligen med stöd av V. V har genom sitt agerande, som stöds av Anders Forss, spelat bort alla chanser till en ideologisk debatt om allmännyttans framtid i sammanhang med en social bostadspolitik, som även omfattar de privata bostadsbolagen. I så fall kommer det ändå inte att vara någon himmelsvid stor skillnad mellan att bo hos en kommunal eller en privat hyresvärd.

  Med den politik som V och Anders

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag gick förvisso med i partiet på nytt i samband med min återflytt till Sverige Lars men det betyder inte att jag inte följt mitt parti även under åren jag bott utanför landet.

   Hade de som stod i Palmes närhet haft synpunkter på hur jag kvoterar det han sagt i mina blogginlägg haft synpunkter på det så är min övertygelse att de hade låtit mig veta om jag gjort något fel Lars.

   När det gäller kritiken från dig som är en person som bytt politisk hemvist flera gånger av anledningar vi bara kan sia om kommer med kritik och invändningar faller den platt därför att din trovärdighet är förbrukad just därför att du bytt parti flera gånger.

   Palme sa att man kan vara otrogen metoderna så länge man är trogen idealen – I ditt fall påvisar ditt beteende att du är otrogen idealen.

   • Lars Flemström

    Min trovärdighet har inte med saken att göra. Däremot din trovärdighet, eftersom du hårdlanserar dig själv som bättre skickad än alla andra att styra AB Bostaden, Umeå kommun och hela världen. Vad du har haft för dig i utlandet, vilka du har umgåtts med och vilka politiska krafter du har stött, vet ingen. Du vägar till och med att avslöja dina kunder som i skatteflyktrådgivningensbranschen.

    Om du vill göra gällande att bara den, som har varit socialdemokrat hela livet och kan dokumentera det år för år (vilket torde förutsätta att man har bott i Sverige hela tiden och har varit aktiv i S), är trovärdig nog för att inneha politiska uppdrag för S, så har jag inga som helst problem med det. Det finns tusentals kandidater som uppfyller de kriterierna – och dessutom uppfyller de övriga kriterier som bör ställas på en förtroendevald för S, såsom demokratiskt sinnelag, duglighet, ödmjukhet och insikt om sina egna brister. Alltså tusentals. Men du är inte en av dem.

    Kanske inte jag heller. Men det är ju inte om mig saken handlar, utan om dig. Nu har du sänkt dig så lågt, så att du försöker dra uppmärksamheten från dig själv och dina egna förehavanden genom att angripa någon annan. Men, som jag skrivit förut: Även om jag är en så dålig människa, som du försöker påskina att jag är, så bevisar inte det att du har rent mjöl i påsen.

    Och nu har du sänkt dig så lågt, så att du begär att närstående till Olof Palme personligen ska vädja till dig att sluta skända hans minne, för att du ska upphöra med det.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag har aldrig gjort anspråk på att styra något Lars och definitivt inte AB Bostaden då jag inte har ambitionen att bli VD i ett fastighetsbolag. Hade jag haft behov av eller viljan att jobba på chefsnivå hade jag fortsatt i bankvärlden Lars.

     Jag gör inte gällande att man måste ha varit Socialdemokrat hela livet Lars – Det är du som brukar påpeka at jag inte ska uttala mig därför att jag inte varit partimedlem under åren jag varit borta. När jag sedan lyfter upp din egen flytt mellan olika partier låter det annorlunda från ditt håll.

     Jag är socialdemokrat i själ och hjärta och har så alltid varit därför att jag brinner för socialdemokratins ideologiska budskap och det jag kämpar för är ett samhälle byggt på den ideologin medan det du ser ut att kämpa för är att du trots att du anser att du borde varit vald till en betydelsefull position aldrig blivit det.

  • Lars Flemström

   Sista stycket i min kommentar den 17 juni kl 23.09 klipptes av efter de inledande orden, varför jag återger hela stycket här: ”

   Med den politik som V och Anders Forss förespråkar driver det hela mot ett systemskifte med ”social housing” för den fattiga befolkningen – alltså särskilda hus, där inga höginkomsttagare får bo (en rätt så märklig diskriminering). Detta begriper inte Anders Forss – precis som hans tidigare verksamhet som skatteflyktsrådgivare visar – begriper han inte hur delarna påverkar varandra och helheten, som att man får konsekvenser som ingen egentligen har önskat.

   Sedan det där att man ska vara ”otrogen metoderna så länge man är trogen idealen”, som du påstår att Palme har sagt (men tala då om i vilket sammanhang), som du ständigt upprepar, så påminner ju det starkt devisen ”Ändamålet helgar medlen”. Och om IS-krigarnas val av metoder för att uppnå sina ideal.

   Och vilket har ditt högsta ideal i ditt hela liv varit, om inte att tillhöra det överklassen – härskarklassen – ekonomiskt och politiskt?

   • andersforss (inläggsförfattare)

    Jag har aldrig förespråkat social housing Lars – Snarare har jag skrivit inlägg som klart och tydligt visar att jag är emot densamma så du är definitivt ute och cyklar i den frågan.

    • Lars Flemström

     Jag har aldrig någonsin sökt eller kandiderat till någon betydelsefull position i samhället, förutom att jag två gånger har kandiderat till kommunfullmäktige – båda gångerna för Socialdemokraterna och de gångerna på icke valbar plats. Om jag hade bott kvar i samma kommun och kandiderat en tredje gång, hade det sannolikt varit på valbar plats, med det system med det informella system för uppflyttning som ofta tillämpas i detta stora parti.

     Det du skriver om mig är förtal. Det jag har skrivit om dig är däremot inte förtal, eftersom du själv har lagt ut det. Jag har varit fullt nöjd och trivs bäst med att vara en del av arbetarklassen – trots att jag inte är nöjd med hur arbetarklassen behandlas. Jag är en klassmedveten arbetare, medan ditt klassmedvetande är överklassens. Därför diskuterar jag ur ett klassperspektiv, medan du hela tiden talar om vad du ska göra, som du inte kan göra om du inte har en betydelsefull position i samhället. Ditt klassperspektiv är överklassens. Vad jag förstått av vad du själv har skrivit, var din far arbetare, medan du redan från unga år varit inställd på att bli en klassresenär. Din verksamhet som skatteflyktsrådgivare tyder på att du inte har skytt några medel för att nå en hög position inom överklassen.

     Din nuvarande sysselsättning som busschaufför är ju efter vad du själv har skrivit bara en pojkdröm som gått i uppfyllelse och inget som du tvingas till för din försörjning. Men du utgår från att alla andra är av samma skrot och korn som dig själv. Och att vi som aldrig har nått någon hög position inte har gjort det för att vi har varit misslyckade individer. Du ser ner på arbetarklassen, och borde därför inte prata om ”alla människors lika värde”. Du har ju dessutom framfört idén att människor måste tillföras nya gener utifrån, vilket är ett rasbiologiskt tänkande. Som nazisterna tillämpades vid tvångsparningarna av ”renrasiga” norskor med ”SS-hjältar” för att skapa en ”ubermensch”.

     Den som saknar trovärdighet är du själv, och det är om dig trovärdighets-debatten bör handla, eftersom det är du – och inte jag – som debatterar i syfte att nå en betydelsefull position i samhället. Du har inte ens dementerat att du strävar efter att komma med på en socialdemokratisk lista i syfte att bli uppflyttat med personkryss genom en personvalskampanj.

     Du har inte dementerat att du har pengar undanstoppade för detta. Varför du inte har fortsatt inom bank- och skatteflyktsvärden, där du enligt vad du själv har skrivit redan har haft en chefsposition, vet inte jag. Förutom att dina egna byten av karriärer sammanfaller i tid med stora internationella bankskandaler. Ditt anseende blir inte bättre av att du försöker solka ner andras.

     Och jag har aldrig skrivit att du förespråkar social housing, utan att du förespråkar en politik som i förlängningen leder till det. I brist på argument ljuger du flerfaldigt om dina kritiker.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Om jag skulle ägna mig åt att dementera allt alla försöker anföra så skulle det inte bli någon tid över för att aktivt driva politik och komma med förslag på hur jag vill förändra samhällsbygget och mitt partis politik i de avseenden behöver förändras.

      Att alla människor kan göra en klassresa är resultatet av Socialdemokratisk politik och att den möjligheten kvarstår även i framtiden är viktigt att kämpa för tycker jag.

      Huruvida man vill göra den resan eller nöja sig med det läge man befinner sig i måste vara upp till varje människa att själv bestämma – Det viktiga är att möjligheten finns för alla på lika villkor oavsett storleken på den egna eller ens föräldrars plånbok.

      Låt mig göra två tillrättalägganden Lars:
      1. jag har aldrig medverkat till skatteflykt.
      2. Jag har aldrig och kommer aldrig att se ner på någon som tillhör arbetarklass eller någon annan klass.

 6. Krister

  otrogen metoderna så länge man är trogen idealen…
  När sa Palme det och var hittar jag en ref?

 7. Jonny Disenfeldt

  Läser en annan politiker i samma kommun :

  ”S-styrda Luleå har under senare år tagit beslut att avyttra delar av beståndet hos det kommunala bostadsbolaget, för att få ekonomiska muskler att kunna öka nyproduktionen. Samma sak har man vid två tillfällen gjort i S-styrda Skellefteå. Samma beslut har tagits i S-styrda Östersund. Detta är inte något som är kontroversiellt i Sverige. Som en artikel visade i Dagens Samhälle för lite mindre än ett år sedan, så är det snarast en trend. 2016 bedömdes bli ett rekordår, där allmännyttan säljer bostäder till privata hyresvärdar

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det må vara så att det ses som mindre kontroversiellt men läser man det Nicklas Nordström säger så säger han att han med facit i hand borde förankrat besluten på ett bättre sätt i partiet.

   Min kritik handlar om att en liten del av partiet valt att förändra partiets färdriktning utan att fråga medlemmarna och den kritiken står jag fast vid.

   • Petter

    Nu kritiserar du dig själv igen, nån skrev nåt om den uppmärksammade dåligt skötta skolfrågan.
    Då tyckte du att personen angrep dig och hela S då den kritiserade Kung Hans och Prinsessa Moa.
    Så detta du skriver själv bör kritisera även dig .

    ”Min kritik handlar om att en liten del av partiet valt att förändra partiets färdriktning utan att fråga medlemmarna och den kritiken står jag fast vid.”

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag kritiserar sättet på vilket detta är gjort Petter och då jag inte är del av den beslutande församlingen så står jag på sidan om – Skulle kritiken träffa mig så har jag inga problem med det då man alltid ska vara relevant med kritik mot sådant som är fel.

 8. Jonny Disenfeldt

  ”Om jag skulle ägna mig åt att dementera allt alla försöker anföra så skulle det inte bli någon tid över för att aktivt driva politik och komma med förslag på hur jag vill förändra samhällsbygget och mitt partis politik i de avseenden behöver förändras.

  Svara bara på dessa enkla frågor :
  1. Har du tillgångar på utländska bankkonton ? Ja eller nej ?
  2. Äger du fastigheter/lägenheter utomlands ? Ja eller nej ?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Bra frågor som jag inte ser någon anledning att svara på överhuvudtaget då det inte ingår i skattemyndighetens frågeställningar i deklarationsblanketten.

   • Jonny Disenfeldt

    Men Anders, jag trodde man skulle deklarera utländska tillgångar och betala skatt på t.ex ränteinkomster , gäller det inte socialdemokrater ?

    Svara nu på frågorna istället, ja eller nej.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Mitt svar är att jag betalar skatt på alla tillgångar jag ska betala skatt för Jonny,

     • Jonny Disenfeldt

      Du skriver ”inte ser någon anledning att svara på överhuvudtaget då det inte ingår i skattemyndighetens frågeställningar i deklarationsblanketten.”

      Men Anders, allt står inte på deklarationsblanketten ,i ditt svaret framgår det tydligt att du inte känner till svensk skattelagstiftning i sin helhet,

      Har du deklarerat dina tillgångar utomlands, ja eller nej Anders Forss ?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag har deklarerat i enlighet med deklarationsblanketten och dess frågor Jonny så jag har inget att dölja.

 9. Jonny Disenfeldt

  Ledsen Anders Forss, men sådan är inte svensk skattelagstiftning, deklarationsblanketten täcker det grundläggande men du har som skattskyldig att veta hela skattelagstiftningen och deklare nödvändig tilläggsinformation.

  Svara bara på dessa enkla frågor :
  1. Har du tillgångar på utländska bankkonton ? Ja eller nej ?
  2. Äger du fastigheter/lägenheter utomlands ? Ja eller nej ?
  3. Har du deklarerat i enlighet med detta ? Ja eller nej ?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har deklarerat på heder och samvete och i enlighet med gällande skatteregler Jonny så jag har inget att dölja.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Bra – Då slipper vi tjata om det då jag följer samma regler, lagar och procedurer som övriga i samhället.

     • Jonny Disenfeldt

      Nja, det är nog en sanning med modifikationer, mer om det närmare valet 2018 Anders.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      I valet kommer vi att se utfallet och min politiska gärning handlar om att vara delaktig i ett mycket bra valresultat för Socialdemokraterna.

 10. Jonny Disenfeldt

  ”I valet kommer vi att se utfallet och min politiska gärning handlar om att vara delaktig i ett mycket bra valresultat för Socialdemokraterna.”

  Vi får väl se om du agerar ett bra sänke för partiet eller om väljarna bara ignorerar dig som varandes helt osignifikant och perifer.
  Med din bakgrund och din nuvarande framtoning så kommer det att bli riktigt underhållande om du skulle börja synas mer i valdebatten.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Om jag kan lyfta intresset för valdebatten och resultatet för mitt parti så är ingen gladare än jag Jonny.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.