Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

TV 4:s väljaropinion visar att jag har rätt – M, SD och KD backar kraftigt.

Av , , 65 kommentarer 4

TV 4 gör tillsammans med Valforskningsprogrammet på Göteborgs Universitet en opinionsundersökning som består av en sammanvägning av 9 olika väljarundersökningar.

Att undersökningen är bred och att den använder sig av en viktning som tar hänsyn till när undersökningen gjorts, hur många som svarat och vilka mätmetoder som använts gör att opinionsundersökningen är trovärdigare än de flesta andra opinionsundersökningar.

Resultatet går precis i linje med det jag upprepat gång efter gång under några månader på min blogg – Såväl Moderaterna som SD och KD tappar och Moderaterna uppvisar sitt lägsta resultat någonsin och en klar och tydlig trend där partiet agerar blysänke vad gäller väljarsympatier.

M backar ytterligare 0,8% på bara en månad medan KD förlorar 1,6% och SD 0,6% på samma tidsperiod. Att dessa partier förlorar stort samtidigt som Socialdemokraterna, MP, V samt L och C ökar och växer bevisar än en gång att jag har helt rätt när jag påstår att nationalism och högerpopulism är döda som politiska idéer.

TV 4:s opinionsundersökning behöver egentligen inte kommenteras vidare då den påvisar det jag vanligtvis anför – Trots det känns det bra att även officiella opinionsundersökningar stödjer det jag säger då det borde få mina kritiker att svälja sin kritik både en och två gånger.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

65 kommentarer

Folkrörelsesamhället var mycket mer harmoniskt än dagens civilsamhälle.

Av , , 78 kommentarer 0

För mig råder det inget tvivel om att det moderna civilsamhälle som ersatt gårdagens folkrörelsesamhälle skapat ett mycket kallare, girigare och mer egoistiskt samhällsklimat.

Därutöver har framväxten av det individbaserade civilsamhället skapat kraftig obalans mellan offentlig och privat sektor genom alla avregleringar och utförsäljning av statlig och kommunal verksamhet och egendom.

Därför tycker jag att vi bör verka för en återgång till de ideal och det arbetssätt som genomsyrade folkrörelsesamhället.

Ska vi lyckas med återgången till ett folkrörelsesamhälle bör vi starta med att återkommunalisera och återförstatliga stora delar av de verksamheter som i civilsamhällets tillblivelse privatiserats.

Att jag vill göra så beror på främst på att folkrörelsesamhället och dess harmoni präglades av just offentlig drift för allas bästa.

Därefter ska vi precis som jag tidigare skrivit bygga ut offentlig sektor i stor skala för att skapa stora mängder av nya och väl behövda arbetstillfällen och för att säkerställa flertalets makt över fåtalet.

Att investera våra gemensamma skattepengar i tillskapande av nya arbetstillfällen och ökad offentlig service för alla medborgare är en god investering och ett exempel på bra och lyckad fördelningspolitik.

Makten över jobben och produktionen ska och kan inte ensidigt ligga på det privata näringslivet då detta är skadligt för alla välfärdssamhällen.

För att ett land ska fungera bra behövs en stark offentlig sektor som kan balansera upp marknadsekonomins avarter och aldrig sinande girighet – En insikt vi aldrig bör göra avkall på om vi delar uppfattningen att ett jämlikt samhälle är det som bäst tjänar medborgarna och deras väl och ve.

Precis som jag tidigare sagt bör vi dessutom satsa på servicetjänster i offentlig regi – Detta för att kunna erbjuda billigare och mer kostnadseffektiva tjänster till medborgaran – Något som blir möjligt när produktionen och distributionen av tjänster kan ske utan vinsthänsyn.

I mitt Sverige är det en självklarhet att sociala trygghetssystem såsom sjukförsäkring och a-kassa ska omfatta alla fullt ut och fungera som i fornstora dagar – Som ett skydd om det oförutsedda och oönskade inträffar.

Vård – skola och omsorg ska alltid drivas i allmän regi och erbjudas alla på samma villkor. På bostadsmarknaden ska de allmännyttiga bostadsbolagen få en renässans genom en återinförd bostadsförsörjningslag.

Sist men inte minst ska ska skattesystemet reformeras så att möjligheten att skatteplanera försvinner.

Att alla solidariskt betalar sin del av skatter och avgifter är en av de mest fundamentala delarna av välfärdssamhället – Att de med stora inkomster betalar mer i skatt både i procent och i kronor än de med låga inkomster borde vara en självklarhet i ett solidariskt samhällsbygge.

Att reformera skattesystemet på detta sätt är inte bara fullt möjligt – Det är nödvändigt om Sverige även framledes ska kunna vara ett välfärdssamhälle för alla på lika villkor.

En annan viktig sak att genomföra om vi vill återskapa folkrörelsesamhället är att ge fackföreningarna dess forna makt och styrka tillbaka.

Fackföreningarna måste få större inflytande över arbetsrätt och lönebildning för att kunna garanter en mer jämlik fördelning av vinsterna av allas arbete – Detta för att säkerställa att inkomst- och förmögenhetsklyftorna minskar.

Sista steget handlar om att skapa ny grogrund för folkrörelseägda företag och organisationer.

Företag som ägs direkt av kunder och medlemmar skapar över tid lägre priser och en jämlikare fördelning av samhällets resurser. Därför vill jag se en renässans för arbetarrörelseägda företag likt Folksam, Fonus och Reso med flera.

En framväxt av ett nytt folkrörelsesamhälle kommer över tid att skapa ett mjukare och mer kärleksfullt samhällsklimat där alla människor är lika mycket värda – Den sortens samhälle tycker jag är eftersträvansvärt – Vad tycker DU?

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

78 kommentarer

SD:s värnande om den svenska särarten bygger på okunskap.

Av , , 157 kommentarer 1

SD och inte minst Björn Söder och Jimmie Åkesson pratar allt som oftast i nationalistiska termer och om att bevara den svenska kulturella särarten – Detta inlägg är skrivet som en fråga följt av flera frågeställningar som behöver svar på varför det är viktigt att bevara den svenska och de europeiska kulturernas särart.

Mina frågor till de som företräder SD lyder därför som följer:

 • Är det viktigt  att bevara kulturell särart?
 • Om svaret är ja – Varför?
 • Spelar det någon roll vilken hudfärg ens biologiska barn har?
 • Är ett barn som har föräldrar av olika etnicitet mindre älskat av sina föräldrar?
 • Är det fel att uppmana till äktenskap mellan en Europe och en Afrikan, Asiat eller Latinamerikan?
 • Spelar det någon roll i yrkeslivet om mina kollegor är av samma etniska härkomst som jag?
 • Har det någon betydelse vilken religion vi bekänner oss till förutsatt att den följer skrifterna och likt alla religioner föraktar våld och predikar gränslös kärlek?
 • Har det någon betydelse vilken sexuell läggning en människa har?
 • Har pengar och rikedom betydelse i bedömningen av en människas kvalitéer?

Detta är bara några av alla de frågor jag tycker vi alla bör tänka på och som jag tycker att SD:s ledande företrädare bör svara på.

Anledningen till att jag ställer frågorna är att vi alla bör sätta oss ner och fundera på om kärlek tar hänsyn till hudfärg eller etniskt ursprung eller om kärleken faktiskt är blind?

Dessutom bör vi i detta fall titta på hur barn gör när de leker – Gör vi så kan vi se att yngre barn sällan och aldrig gör skillnad på hudfärg eller andra fysiska attribut när de leker och umgås. Hos barn gäller blott och allena frågan av om personen är rolig att leka med eller ej – Allt annat är under ordnat detta.

Att göra skillnad på människa och människa är således något vi utvecklar när vi blir äldre vilket innebär att en sådan utveckling är allt annat än naturlig.

Jag känner mig oerhört priviligerad som har fått möjlighet att göra en livsresa som många aldrig fått eller får chansen att uppleva.

I mitt arbete runt jordklotet har jag lärt känna många olika människor från helt olika kulturer med skiftande hudfärg och etniskt ursprung och en av alla saker jag lärt mig är att de allra flesta människor i grunden är goda och kärleksfulla oavsett ursprung.

Min första slutsats är därför att alla människor i grunden är goda och kärleksfulla och att det är dåliga influenser och svikna löften som gör dem onda och hatiska.

Om man lägger sig vinn om att förstå hur en viss grupp människor tycker, tänker och resonerar och sedan därifrån går vidare och studerar deras historia för att försöka förstå vilka historiska betingelser som gjort att de tycker, tänker och resonerar som de gör lär man sig massor under processen.

Den kunskapen leder till att man kan diskutera som jämlikar på lika villkor då man i diskussionerna kan använda liknelser som den man pratar kan relatera till.

I alla diskussioner som sker på sådan grund är det lättare att försöka få motparten att ändra uppfattning om man tycker att dennes syn på en företeelse är felaktig.

I en sådan diskussion inträffar även att man kan få anledning att ifrågasätta om det egna sättet att se på saken är korrekt och diskussionen kan till och med leda till att man genom den kunskap man införskaffat som ett resultat av diskussionen byter ståndpunkt och anpassar sig till en som är bättre och mer korrekt.

Vad jag försöker säga är att det inte går att döma eller fördöma utan att ha full kunskap om det man dömer eller fördömer. Om man ägnar sig åt domslut utan att ha alla fakta på bordet är sannolikheten lika stor att det blir rätt som att det blir fel domslut beroende på att sakliga domskäl saknas.

Jag har många gånger både historiskt och fram till denna dag sagt att mänskligheten sannolikt skulle vinna på om alla var helt blinda när det handlar om synen på varandra. Är man blind kan man inte döma utifrån hudfärg eller ras – Är man blind måste alla domslut grundas utifrån avlyssnande av den inre rösten och följande av det ens hjärta säger.

Under mina år utomlands hände det åtskilliga gånger att andra svenskar kritiserade mig för att jag spenderade mer tid med utländska vänner än jag gjorde med svenska vänner – Alla gångerna detta kom upp var mitt svar att jag redan vet hur svensken tycker och tänker och att jag om jag ville vare med svenskar skulle bo i Sverige.

Just nyfikenheten att utforska och lära om andra kulturer och andra kulturers sätt att tycka och tänka har berikat mitt liv enormt mycket. På samma sätt tror jag att det skulle berika många svenskars liv att skaffa sig invandrade vänner och lära sig vart de kommer ifrån och varför de tycker och tänker som de gör.

Största vinsten skulle sannolikt bli att den som gör detta inser att alla människor i grund och botten är lika även om vi från tid till annan kan tycka olika.

Därför ser jag med spänning fram mot kommentarer från SD sympatisörer som besvarar de inledande frågorna – Vem vet kanske kan jag lära mig något nytt utifrån de svar jag får.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

157 kommentarer

Att höginkomsttagare skriker sig hesa över 80 kronor i flygskatt är patetiskt.

Av , , 45 kommentarer 4

Det är inte utan att man börjar undra över hur den välmående delen av befolkningen som under Alliansens tid vid makten åtnjöt 140 miljarder per år i skattesänkningar tänker när de skriker sig hesa över införandet av en flygskatt på 80 kr per flygresa inom EU.

För mig är det en självklarhet att skatten mellan olika transportmedel måste likställas över tid för att skapa konkurrens på lika villkor – Något som är omöjligt så länge flyget slipper från sina miljöavgifter och miljöskatter

Att skrika sig hes över 80 kronor per flygresa som bara drabbar de som är bättre bemedlade och därför har råd att nyttja flyget frekvent samtidigt som man är helt tyst alternativt för en taxehöjning när Stockholms Lokaltrafik genomförde en taxehöjning med 100 kr/månad för SL-kortet rimmar oerhört illa.

Det beteendet påvisar en enda sak – Att man inte bryr sig om hur andra människor har det så länge den egna situationen inte påverkas av det som påverkar de breda massorna i samhället.

Självklart är det så att de som skriker över en flygskatt men inte över en taxehöjning i lokaltrafiken är samma välbeställda grupp som skriker över höjda trängselskatter då de kör bil till jobbet hellre än åker kommunalt.

Det är i denna dager vi bör ställa införandet av en flygskatt som till sin helhet införs för att även flyget ska vara med och betala för den miljöpåverkan man åstadkommer.

De högavlönade som skriker mest emot införandet av en flygskatt försöker sig på att lyfta upp argumentet att detta skulle hota den svenska ekonomin vilket självfallet är kvalificerat skitsnack.

Argumentet att detta skulle få de som lever på knappa resurser och flyger ofta måste avstå flyget saknar helt sanningshalt och självinsikt då de som lever på knappa resurser inte flyger speciellt ofta därför att de på grund av knappa resurser inte har råd att resa överhuvudtaget.

Däremot spelar det oerhört stor roll för de med knappa resurser att resan till och från jobbet blir 100 kr dyrare per månad då den 100-lappen sannolikt kunnat ställa minst ett mål mat på bordet för dem själva och deras barn.

Därför tycker jag att det är hög tid att denna elit av bortskämda höginkomsttagare slutar klaga över införandet av en flygskatt – Alldeles speciellt så då merparten av flygskatten i vilket fall drabbar det företag som betalar deras flygresa och vars kostnader är helt avdragsgilla.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

45 kommentarer

Vi ska ägna oss åt realpolitik – Inte åt populism som feminism, högerpopulism och nationalism.

Av , , 5 kommentarer 0

När vi tittar på politik i allmänhet och på politiker i synnerhet går det inte att värja sig från det faktum att politik i vår nutid blivit till en sorts snabbfotad populistisk popularitets kampanj – En kampanj som innebär att det är viktigare att hänge sig åt för stunden gällande populistisk strömning än att driva realpolitik.

Det verkar som om politiken mer är frågan om klubben för inbördes beundran och vilken ism man bekänner sig till än något som faktiskt strävar mot att lösa problemen. I vart fall är det så det upplevs av gemen man när jag frågar runt. Vad jag får höra är att de upplever att det i rikspolitiken ser ut att spela mer roll vilka samtidsvärden man förknippas med än vilken ideologi man företräder.

SD och Moderaterna ägnar sig åt nationalism och högerpopulism även om de ismerna för stunden befinner sig på dekis medan socialdemokratin, miljöpartiet och vänsterpartiet ägnar sig åt ismen feminism för att beskriva sin politiska inriktning

Just nu är feminism och feministisk politik modeorden för dagen. Medan detta genomsyrar all debatt frågar sig väljarna hur detta kan lösa deras vardagsproblem och de frågor de ser som viktiga att lösa.

Låt mig därför säga en sak – Politik handlar inte om en popularitetstävling politiker emellan och en bekännelse till den ism som gäller för stunden – Politik handlar om att föra en politik som löser Sveriges problem och inget annat.

Denna farsot är vida spridd i rikspolitiken – Däremot råder motsatsen inom kommunalpolitiken där fokus både historiskt och i dagsläget alltid handlat om att göra det som är bäst för kommunen och därmed dess medborgare.

Att få budgeten att gå ihop, att få skolan att fungera och att få ihop ekvationen med fler äldre i behov av hjälp innebär att våra kommunpolitiker inte har tid att ägna sig åt populism och ismer – I kommunpolitiken är man fult upptagna med att lösa problem.

Därför vill jag ge landets alla kommunpolitiker en eloge för allt det hårda arbete ni lägger ner varje dag för att lösa problemen.

Till alla riksdagspolitiker vill jag säga följande:

Sluta med populismen och börja föra ideologisk debatt och en politik som går i linje med ideologin.

En personlig analys av läget i Sverige är att människorna/väljarna efterfrågar realpolitik som löser problem – Konkret politik byggd på ideologisk övertygelse.

Att opinionerna svänger som de gör är inget annat än en misstro från en desperat väljarkår som upplever att ingen tar dem och deras problem på allvar och gör något åt saken.

Som Socialdemokrat är jag övertygad om storheten i vår ideologi och det är därför jag bestämde mig för att engagera mig politiskt i större utsträckning än tidigare.

Sverige står inför stora utmaningar som behöver solid politik snarare än populism för att genomföras:

 • Hög arbetslöshet.
 • Bostadsbrist.
 • Dåligt fungerande sjukförsäkring.
 • Dåligt fungerande a-kassa.
 • Försämrad välfärd (i vart fall för de mindre bemedlade)
 • Ökade klassklyftor och snabbt ökande inkomst- och förmögenhetsklyftor.
 • Ökat socialbidragsberoende som spräcker de flesta kommunala budgeter.
 • Dåligt fungerande integrations- och migrationspolitik.
 • Osäkra anställningsvillkor som skapar stress.
 • Stort brister vad gäller personal i vården

Det är lösningar av ovanstående problem som behövs för att stilla väljarkårens oro och de snabba svängningar vi ser i väljarsympatierna för närvarande – Vi behöver politisk dådkraft och handling istället för feministisk, nationalistisk eller högerpopulistisk populism för att lösa Sveriges problem och utmaningar.

Kärlek – Solidaritet – Alla människors lika värde är värderingar som jag brinner för och dessa ideologiska kärnvärden innebär att vi Socialdemokrater ska jobba stenhårt för att förverkliga att dessa kärnvärden får fullt genomslag och omfattar alla i samhället.

Därför ska vi sluta ägna oss åt populism och återgå till det vi historiskt gjort bäst – Nämligen bygga ett jämlikare Sverige för både kvinnor och män. Ett Sverige där alla känner sig inkluderade och mår bra och faktiskt känner att vi som politiker tar deras problem på allvar och tillvaratar deras intressen.

Min övertygelse är att väljarna prioriterar realpolitik högre än bekännande till och debatterande av ismer av olika slag.

Massiva satsningar på jobbskapande åtgärder, stärkt sjukförsäkring, stärkt a-kassa, återinförd förmögenhetsbeskattning för de rika, en återinförd bostadsförsörjningslag, en stärkt arbetsrättslagstiftning, stoppad möjlighet att skatteplanera, minskade inkomst- och förmögenhetsklyftor och en väl fungerande integrations- och migrationspolitik är för mig saker som behöver realpolitiska lösningar.

De politik områden jag beskrivit ovan är alla exempel på reala politiska områden som behöver åtgärder – Åtgärder som stabiliserar opinionssvängningarna betydligt bättre än populism och feminism.

Politik är inte populism och feminism – Politik är hårt arbete för att bygga ett bättre och mer välmående Sverige.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

 

 

5 kommentarer

Förmögenhetsskatten bör återinföras i aningen förändrad form.

Av , , 80 kommentarer 1

När målet för samhällsbygget är ett jämlikt samhälle där alla människor inkluderas och har ett arbete att gå till måste minskade inkomst- och förmögenhetsklyftor vara en prioriterad satsning på den Socialdemokratiska agendan enligt mitt sätt att se på vår ideologi.

Allt sedan förmögenhetsskatten avskaffades 2007 har klyftorna i samhället ökat i allt snabbare takt till ett läge där Sverige under Alliansens år vid makten innehar positionen som det land inom OECD där klyftorna ökar snabbast av alla länder.

En annan sak vi bör ta hänsyn till när vi formar en politik för minskade klyftor är Thomas Pikettys påvisande att förmögenheterna växer både för de som är lata och inte aktivt arbetar för att öka sin förmögenhet liksom för de som aktivt driver företag och därigenom ökar sin förmögenhet.

Därför ska förmögenhetsskatten återinföras för att skapa ett jämlikare samhälle.

Den bärande tanken i mitt resonemang om ett återinförande av förmögenhetsskatten och arvs- och gåvoskatten är att den ”nya” förmögenhetsskatten inte ska träffa vanliga människor utan bara de som är rika. Därför ska permanentbostad och fritidshus inte räknas in i förmögenhetsskatteunderlaget så länge värdet av de övriga samlade tillgångar understiger 5.000.000 kronor.

Anledningen till att jag vill förfara på det sättet är därför att jag tycker att en bostad ska ses som just en bostad och inte som en pengaplacering.

Jag kommer inte i detalj att gå in på exakt hur jag vill lägga uppåterinförandet av förmögenhetsskatt och arvs- och gåvoskatt utan nöja mig med en kortfattad förklaring till ett lättfattligt system för förmögenhetsskatt enligt nedan.

Ett av grundkriterierna är att gifta par ska inte sambeskattas om den samlade förmögenheten understiger 10.000.000 kronor – Överstiger den samlade förmögenheten 10.000.000 kronor ska de sambeskattas i sin helhet.

Privatpersoner och förvaltningsbolag som enbart ägnar sig åt förvaltning utan att driva aktiv näringsverksamhet ska omfattas av förmögenhetsskatt enligt följande:

 • För förmögenheter över 2.000.000 betalas en förmögenhetsskatt om 2% för förmögenhet mellan 2.000.000 och 10.000.000 kronor.
 • 1 permanent bostad och 1 fritidsbostad per skattskyldig räknas inte in i skatteunderlaget för förmögenheter understigande 5.000.000 kronor – I det fall förmögenheten överstiger 5.000.000 kronor ska fastigheterna i sin helhet räknas in i underlaget för förmögenhetsskatt och beskattas som förmögenhet.
 • För förmögenheter mellan 10.000.000 kr upp till 50.000.000 kronor tillkommer ytterligare 1% förmögenhetsskatt för de delar som överstiger 10.000.000 kronor.
 • För förmögenheter över 50.000.000 kronor tillkommer ytterligare 1% förmögenhetsskatt för de delar som överstiger 50.000.000 kronor.
 • Förvaltningsbolag utan aktiv näringsverksamhet ska betala förmögenhetsskatt med samma procentsatser som privatpersoner enligt ovan. Förmögenhetsskatten ska i sin helhet belasta bolaget och inte dess ägare.

Utöver detta tänker jag mig att gifta par som sammantaget har förmögenheter överstigande 10.000.000 även måste inkludera minderåriga barn i förmögenhetsskatteunderlaget för att stoppa möjligheten att skatteplanera och därmed undvika förmögenhetsskatt.

Som ni säkert upptäcker är mitt förslag till förmögenhetsskatt utformat för att bara träffa de med stora förmögenheter. Att jag valt att göra så är därför att detta är vad vi Socialdemokrater i grunden anser vara traditionell Socialdemokratisk fördelningspolitik.

En förmögenhetsskatt enligt mitt förslag skulle tillföra statskassan betydande belopp som i sin helhet ska användas för att stärka välfärdssystemen och skapa nya arbetstillfällen.

När det gäller arvs och gåvoskatt vill jag återinföra de skattesatser som tidigare gällde på området men mot följande kriterier.

 • Att arvs- och gåvoskatt ska inte utgå mellan gifta makar.
 • Att arvs- gåvoskatt ska bara träffa de som ärver eller under en 10 års period erhåller gåvor överstigande 2.000.000 kronor.
 • Att nuvarande regler för fördelning i mors- respektive farsarv kvarstår.

Även i detta avseende vill jag alltså undanta de allra flesta från arvs och gåvoskatt och bara belasta de som ärver eller i gåva får ansenliga förmögenheter och/eller bolag.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

80 kommentarer

Moderaternas dolda agenda avslöjades i fredagens TV dokumentär.

Av , , 32 kommentarer 4

I förrgår kväll såg jag den andra delen av en intressant dokumentär om hur Moderaterna mer eller mindre manipulerade människors medvetande med hjälp av felaktig information och med hjälp av värdeladdade ord för att framställa Moderaterna och dess politiska budskap som något annat än det i själva verket är.

Det som är än intressantare är att Littorin och Schlingman med flera öppet berättar om det utan skämmas då det helt klart är så att man inte skydde några som helst medel för att komma till makten och där genomföra en helt annan politisk agenda än den man i förväg förespeglade.

Det klarast lysande exemplet tycker jag är när man mer eller mindre kidnappade ordet Arbetareparti och ändrade det till Arbetarparti.

Schlingman själv säger mer eller mindre rakt in i kameran att det var lätt att ”lura” människor att ett Arbetarparti är samma sak som ett Arbetareparti trots att Moderaterna hade en helt annan agenda med användandet av ordet Arbetarparti då det borttagna e:et helt ändrade ordets betydelse.

Som Schlingman själv sa är ett Arbetareparti ett parti som värnar om och tar ansvar för landets arbetstagare medan Arbetarparti handlar om att sätta människor i arbete med hjälp av sänkta trösklar och förmånliga villkor för landets arbetsgivare – Något han dessutom skränar om att människor som för första gången valde att lägga sin röst på Moderaterna inte hade en aning om.

Att det nu är klarlagt att Moderaterna med tillnamnet Nya aldrig haft en tanke på att tillvarata arbetstagarnas intresse är mycket viktig information inför valet och något vi alla bör lära oss något av.

Enligt arkitekterna bakom Moderaternas förvandling så har avsikten aldrig någonsin varit någon annan än att driva traditionell högerpolitik om än med hjälp av värdeladdade ord som människor tror att de förstår utan att faktiskt göra det.

För mig reser detta en viktig fråga – Hur kan någon vara så cynisk och hur kan någon vara så befriad från medkänsla och omtanke om medborgarna att man med hjälp av listigt och intelligent desinformation försvårar livet för en stor del av landets befolkning?

Min egen tro – Dock utan att ha vetenskapliga belägg för den är att det beror på att människan av idag till stor del svävar i stor ovisshet om hur viktig ett partis ideologi är för hur samhället ska byggas.

Min tro är att människan i gemen och de breda massorna förutom de som är politiskt intresserade sedan länge enbart tittar på sakfrågor och helt glömmer bort den ideologiska grund som styr hur sakfrågorna ska lösas.

Att det blivit på det sättet går inte att skuldbelägga någon specifik person eller något specifikt parti för.

Däremot går det att berömma de nyliberala arkitekter och opinionsbildare som sakta men säkert fått människorna att tappa intresset för politisk ideologi genom att leda dem in i en verklighet där allt fokusera på det egna jaget och jagets framgång snarare än på hela samhällets framgång som kollektiv.

Det faktum att människor glömt eller inte känner till hur viktig en stark ideologisk plattform är för politiken är lättare att styra med hjälp av populism av olika slag.

Att Olof Palme som var motorn i den ideologiska debatten försvann genom ett mord och att hans efterföljare Anna Lindh mötte samma öde har säkert hjälpt till skapa den verklighet som innebär att ideologi är ett begrepp snarare än en kunskap hos var och en.

Allt sedan Palmes död har det pratats om att politiken måste förnyas vilket för mig är kvalificerat skitsnack – Det är inte politiken dvs. den ideologiska plattformen som behöver förändras – Allt som behöver förändras är sättet på vilket vi förklarar betydelsen av den ideologi vår politik bygger på.

Även detta sammanfattade Olof Palme på ett bra sätt när han sa att vi ska vara otrogna vad gäller metoderna men trogna gentemot idealen.

Det Palme sa i den meningen är att budskapet och verktygen för samhällsbygget kan förändras från tid till annan avseende vilka metoder vi använder för att bygga samhället – Detta så länge samhällsbygget bygger på samma ideal som det alltid gjort.

Med det sagt återupprepar jag därför ännu en gång samma budskap som jag framfört med jämna mellanrum under mer än 2-års tid – Det är dags att på nytt lyfta upp den ideologiska debatten och berätta för väljarna varför samhällsbygget aldrig kan bli bättre eller framgångsrikare än de ideologiska ideal samhällsbygget vilar på.

I en ideologisk debatt finns inget parti som jag känner till som kan slå oss Socialdemokrater på fingrarna – Detta därför att endast vår ideologi förespråkar Kärlek – Solidaritet och alla människors lika värde – Allt för att i akt och mening bygga ett jämlikt samhälle som inkluderar alla och ett samhälle där vinsterna av allas arbete har en någorlunda rättvis fördelning.

Slutligen – Kunde listiga moderater likt Schlingman och Littorin avleda uppmärksamheten från ideologin till betydelsen av ord är min övertygelse att vi i vårt parti har minst lika intelligenta människor som med glans kan ta tillbaka initiativet i den politiska debatten och säkerställa att den ideologiska debatten får en renässans.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

32 kommentarer

Moderaternas väljarstöd eroderar i snabb takt.

Av , , 46 kommentarer 1

Det spelar ingen roll vilket opinionsinstitut man tittar hos för att säkerställa en klar och tydlig trend i svensk politik vad gäller väljarnas partisympatier – Oavsett opinionsinstitut backar Moderaterna kraftigt och i takt med dem kraven på Anna Kinberg Batras avgång som partiledare.

Moderaterna hade ca. 27% väljarstöd så sent som för 1 år sedan – Idag är det stödet nere på nivåer som ligger mellan 15 och 16% vilket gör att stödet för partiet näst intill halverats på bara 1 år.

När det jag publicerar det jag skriver om i morgondagens inlägg som handlar om det som framkommer i dokumentären i Svt om Nya Moderaternas uppgång och fall och detta vinner bred förståelse och insikt är min övertygelse att Moderaterna återgår till att vara det 10% parti de rimligen borde vara i en någorlunda normal värld.

Högerpolitik gynnar bara ett lite väl utvalt fåtal i Sverige och att detta måste återspeglas i partiets väljarsympatier tycker jag är naturligt,

Att Moderaterna backar kan vi sannolikt delvis tacka Donald Trump för – Detta därför att han med all önskvärd tydlighet påvisat att nationalism och högerpopulism är döda som politiska idéer.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

46 kommentarer

Är representativ demokrati alltid tillämpbar för politiska beslut?

Av , , 53 kommentarer 0

Frågan i rubriken har i dagarna aktualiserats mer än någonsin tidigare I Umeå i samband med utförsäljningen av 10% av AB Bostadens fastighetsbestånd – För egen del är svaret på den frågan nej.

Det gör frågeställning till en frågeställning som är viktigare än alla andra frågeställningar – Dessutom till en frågeställning som behöver ett svar för att undvika missförstånd i framtiden och skapa en klar och tydlig ordning inom Socialdemokratin om hur beslut ska fattas och om vem som har rätt att fatta dem.

Frågan som behöver svar lyder som följer:

 • När är representativ demokrati tillämplig och när behöver man använda direkt demokrati för att fatta politiska beslut?

För mig är svaret på den frågan avgörande – Detta därför att min uppfattning är att det som utspelade sig efter det att de personer som utgör den representativa demokratin i vårt parti i Umeå själva tog beslutet om att sälja delar av allmännyttan inte får upprepas i framtiden.

Att det inte får upprepas igen i framtiden utan att ha prövats noga enligt principen om direkt demokrati tycker jag är viktigt. Samma sak har jag noterat att flera andra partimedlemmar framfört – Bland dem SSU och S-studenterna.

Dessutom tycker jag inte att uttalanden som att ”vi bör veta att det är inte vi som parti bestämmer utan att det är väljarna som bestämmer vem som ska bestämma” hör hemma i denna debatt.

Att den representativa demokratin på eget bevåg bestämt att frågan om utförsäljningen av delar av allmännyttan var ett beslut som kunde fattas av de som utgör den representativa demokratin i vårt parti för tillfället är inte korrekt då något klart och tydligt direktiv om att så är fallet saknas i vårt parti.

Som parti har vi för vana att förankra politiska beslut på bredast möjliga sätt och att så inte var fallet denna gång tror jag att vi alla kan vara överens om – Även de som utgör den representativa demokratin.

För den som inte är bekant med begreppen representativ demokrati och direkt demokrati så ska sägas att den representativa demokratin består av de personer som väljarna och partiet valt att representera partiet medan direkt demokrati innebär att alla medlemmar får säga sitt i frågan.

Inom vårt parti sker den direkta demokratin ute i S-föreningarna som sedan endera via en direkt omröstning eller via sina valda representanter avger sin röst i partiets representantskap i samband med dess möten.

Att den representativa demokratin fattar beslut gällande den löpande verksamheten i kommunen, landstinget och i riksdagen tycker jag är helt rätt och dessutom självklart så länge besluten tas i enlighet med den ideologiska grundlinje den direkta demokratin i partiet fastslagit.

Det är när den ideologiska grundlinjen måste frångås i ett beslut som frågan uppenbarar sig om vem som ska vara delaktig i beslutet – Min syn på saken är att varje sådant beslut ska hemställas till den direkta demokratin att ta ställning till innan de som utgör den representativa demokratin fattar beslut.

Så vitt jag vet och känner till är utförsäljningen av delar av AB Bostaden första gången en ideologisk förändring av partiets färdriktning görs på det sätt som gjordes när den representativa demokratin i partiet ansåg att det var deras sak att avgöra frågan utan att hänskjuta den till den bredare form av demokrati som den direkta demokratin utgör.

Gjort är gjort och i och med att detta är första gången en sak som denna sker ska jag inte döma de som tog beslutet att sälja delar av AB Bostaden utan nöja mig med att komma med förslag på hur frågor av denna dignitet ska hanteras i en framtid.

Därför vill jag här och nu att vi Socialdemokrater internt tillsätter en arbetsgrupp som arbetar fram riktlinjer för framtiden – Riktlinjer som klart och tydligt stipulerar när representativ demokrati respektive direkt demokrati är tillämplig rörande politiska beslut.

Ska vårt parti fortsatt fungera i harmoni och ska vi fortsatt ha ett läge där alla partimedlemmar kan se varandra i ögonen utan att känna misstro till varandra så är lösningen på min frågeställning ett måste – Därför ska arbetsgruppen tillsättas omedelbart.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

53 kommentarer

Fusket i bostadskön i Stockholm ännu ett bevis på den ”fria marknadens” tillkortakommande.

Av , , 26 kommentarer 0

Aftonbladet med Richard Aschberg i spetsen rullar just nu ut en reportageserie om fusket med tilldelningen av hyreslägenheter som pågår hos Bostadsförmedlingen i Stockholm – Ett fusk som innebär att förstahandskontrakt på hyreslägenheter säljs svart och att de som är bättre bemedlade därmed kan köpa sig förbi kön.

För mig är detta bara ännu ett i raden av alla bevis för att en fri marknadsekonomi inte är tillämplig i alla avseenden – Alldeles speciellt så inte på de lägenheter som ägs av allmännyttan och av andra offentliga ägare såsom försäkringsbolag och deras försäkringstagare.

Den stora frågan vi alla bör ställa oss om vi är intresserade av att lösa problemet är varför det uppstått?

För mig är svaret på den frågan givet – Därför att de som företräder nyliberala politiska idéer och därmed en fri marknadsekonomi sätter vinster före människornas bästa.

Nyliberalismen vill att vi även fortsättningsvis har ett läge där efterfrågan är betydligt större än tillgången – Detta för att driva upp hyresnivåer och fastighetspriser så att ökade hyror och stigande priser kan skapa vinster för ett litet fåtal – Det fåtal som redan innan har mer än tillräckligt för att leva ett bra liv och bo bra.

Att detta lilla fåtal sedan kan köpa sig före i bostadskön och skaffa sina barn fördelar de inte borde ha om bostadsförmedlingen i Stockholm fungerar som den borde gör saken än värre då tanken med Bostadsförmedlingen är att alla som står i bostadskö ska bedömas utifrån samma kriterium när en bostad förmedlas – Sin kötid.

Att bostadskön sedan används för att ge förtur till bättre bemedlade som får lägenhet i hus som senare ombildas till bostadsrätter som kan säljas med stora vinster är ett annat av problemen som måste upp till ytan för genomgripande diskussion.

Vi som ägnar oss åt politik bör därför ta oss en ordentlig funderare på vad som bör göras och exakt hur problemet ska lösas har jag idag inget svar på – Ett sätt är kanske att göra bostadskön för hela landet gemensam så att den tid man stått i bostadskö räknas oavsett vart man söker bostad.

Därutöver är det kanske dags att återgå till den gamla ordningen som gjorde det i stort sett omöjligt att göra om hyresrätter till bostadsrätter.

Den stora lärdomen vi måste ta med oss om problemet ska lösas permanent är att det behövs politiska beslut för att tvinga fram en ordentlig ökning av byggandet av nya hyresrätter – En ökning som är så stor att den inom en 10-års period bygger bort bostadsbristen och skapar ett läge där tillgången är aningen större än efterfrågan.

Först när tillgången är aningen större än efterfrågan kommer vi att se ett läge där fusket i bostadskön minimeras till ett minimum – Fram tills dess måste kontrollen bli bättre så att fuskarna kan avslöjas.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

26 kommentarer