Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Branden i London visar att människor dör i onödan när pengarna tillåts styra.

Av , , 76 kommentarer 0

Även om man bör vänta tills utredningen efter den katastrofala branden i London är helt klar så går det redan nu att dra vissa slutsatser av det som kommit fram och av vad experter på bygg- och brandsäkerhet säger – Att pengar ska få styra på ett sätt som sätter människoliv på spel är förfärligt.

Den byggnad som brann med katastrofala följder är ett kommunägt hus för hushåll med svag ekonomi som renoverade så sent som 2015 – Dock med renoveringsmetoder som starkt kan ifrågasättas då samma material som användes vid renoveringen sedan tidigare orsakat katastrofala bränder i höghus i Frankrike, Australien och Förenade Arabemiraten.

Att pengar ska få styra på det sätt som uppenbarligen är fallet i London och att människor ska utsättas för livsfara bara därför att de är ekonomiskt svaga förskräcker och kommer sannolikt att bli ännu en sten i kistan för Theresa May.

Det som framkommit så här långt är at fasaden som monterades i samband med renoveringen är gjort av plasten polyetylen och att den typen av fasad användes därför att den är betydligt billigare än mer brandsäkra alternativ.

Därutöver finns ännu obekräftade misstankar om att de viktiga komponenter som ska installeras mellan fasadens isoleringspaneler för att förhindra bränder likt den i London aldrig installerades. Varför kan man säkert sia om men min tro är att anledningen till att de aldrig installerades stavas pengar.

Trots att utredningen inte är klar än så vill jag med detta inlägg uttrycka min avsky över att pengar ska få styra när det handlar om brandsäkerhet och säkerhet i övrigt – Detta då även ekonomiskt svaga hushåll har rätt att kräva ett fullgott brandskydd trots att de saknar resurser – Alldeles speciellt så när de bor i ett kommunalt ägt hus.

Slutligen så tycker jag att branden i London bör leda till ett läge där svenska brandmyndigheter inventerar hur, när och om samma renoveringsmetod som använts i London använts i Sverige och i sådan fall vart.

Även om den renoveringsmetoden inte används idag så säger vissa experter att den är använd tidigare och är så fallet bör dessa hus åtgärdas för att undvika en upprepning av det som hände i London i Sverige.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

76 kommentarer

Kampen för full sysselsättning är vår viktigaste strid.

Av , , 32 kommentarer 1

En av de riktiga grundbultarna i bygget av ett jämlikt samhälle stavas arbete och egen försörjning. Just därför är kampen för att värna den fulla sysselsättningen en av de viktigaste kamper vi som Socialdemokrater måste ta för att skapa det jämlika samhälle som är vårt mål.

Att människor är arbetslösa strider dessutom mot de mest grundläggande principerna i den demokratiska socialismens doktriner. Den demokratiska socialismen förespråkar att varje människa ska ges rätt och möjlighet att delta i produktionen och i det gemensamma arbetet för en bättre vardag och en bättre framtid.

Därför kan vi aldrig och ska vi aldrig acceptera att enskilda människor betraktas som utstötta, förbrukade och/eller mindre värda. I ett socialdemokratiskt lett samhäll har alla samma värde oavsett ursprung och oavsett social status.

Att de som invandrat till vårt land ska vara en självklar del av programmet för att skapa full sysselsättning är givet – Det är därför det är viktigt med en bra integrationspolitik och med åtgärder som innebär att de bereds samma möjlighet till egen försörjning som övriga i samhället.

Varje gång vi för ett ögonblick sviktar för denna princip medverkar till att socialismen börjar förvittra som humanistisk idé och som drivkraft för klassamhällets avskaffande. I ett JÄMLIKT samhälle får det inte finnas VI och DEM – Bara VI.

Därför är det precis som Palme brukade säga så att arbetslösheten är ett sådant ont att regeringen har en självklar skyldighet att bekämpa den oavsett vad som orsakat den.

Det är därför vi alltid ska förbehålla oss rätten att ingripa genom aktiv politisk handling i marknadsekonomin om så kan anses vara nödvändigt för att värna den fulla sysselsättningen.

För att kunna ingripa och fatta politiska beslut som strävar mot full sysselsättning behövs en god ekonomi och starka statsfinanser. Genom starka statsfinanser kan vi garantera solidarisk fördelningspolitik och även arbeta för att trygga sysselsättningen – Därför är det synd att Alliansregeringen tillåtits försvaga statsfinanserna genom en massa skattesänkningar och avregleringar.

Genom en i många stycken vårdslös skattepolitik har Alliansen försvagat statsfinanserna och ställt Sverige i en situation där vi kan behöva låna för att garantera välfärden – Detta för att försätta Sverige i en slags tvångssituation som innebär att det är lättare att få gehör och genomslag för idéerna om social nedrustning och privatiseringar av offentlig sektor.

Dessutom ville Alliansen använda dessa försvagningar till att på konstgjord väg skapa inflation i landet.

Inflation vill man ha därför att inflationen skapar en väsentlig förmögenhetsöverföring till de som redan förfogar över mycket – Detta genom att stora värdestegringar uppstår på den egendom de redan rika förfogar över. Inflation är bara bra för denna grupp och i allt annat av ondo för de breda folkgrupperna i samhället och därför för landet som helhet.

Det bästa skyddet mot detta är därför kampen för att uppnå full sysselsättning med en urstarka statsfinanser som motor – Något vi Socialdemokrater nu är på god väg att uppnå.

Det är därför vi som Socialdemokrater framhärdar i vårt värnande av våra ideologiska kärnvärden. Kärlek – Solidaritet – Alla människors lika värde är viktiga fundament i den politik som vilar på den demokratiska socialismens doktrin för att lyckas med bygget av ett jämlikt samhälle där den fulla sysselsättningen står i centrum.

Vi gör så därför att:

 • Full sysselsättning är jämlikhetsskapande och därför att arbetslöshet är ett fruktansvärt slöseri som i slutändan innebär mänskligt lidande.
 • Rätten till arbete och att ha ett jobb är en väsentlig del av människors sociala tillvaro då arbete förknippas med värden som självförtroende, mänskligt värde och därför att det ger livet mening.
 • Arbetslöshet förvrider maktförhållandena i samhället i negativ riktning – Politiskt medför full sysselsättning en positiv maktförskjutning mellan samhällsklasserna där arbetarklassens ställning stärks tillsammans med fackföreningsrörelsens förhandlingsposition medan hög arbetslöshet verkar i motsatt riktning.

Vi Socialdemokrater har genom åren visat att vi har både idéerna, förmågan och kunskapen om hur man bygger ett starkt samhälle.

Den förmågan har givetvis inte försvunnit och nu mer än någonsin tilltar glöden och blir till en stark och klart brinnande eld – En eld som aldrig kommer att falna och bli till glöd innan den fulla sysselsättningen på nytt är uppnådd

Ett starkt samhälle symboliseras av att det genom konjunkturcykler, valutakriser, finanskriser, strukturomvandlingar och nationaliseringar förmår värna människornas rätt till arbete och försörjning – Utvecklingen till det samhälle som sätter frågan om full sysselsättning före alla andra frågor.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

32 kommentarer

Ta från de fattiga och ge till de rika – Så ser SD:s politiska budskap ut.

Av , , 95 kommentarer 1

LO har gjort en jämförelse mellan den politik Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna lagt fram i sina respektive budgetar för att se hur respektive partis politik slår mot respektive väljare.

Jämförelsen är slående – Där S satsar på en politik som gynnar medel- och låginkomsttagare och landets kommuner gör SD det omvända och förespråkar slopad värnskatt för inkomsttagare med mer än 100.000 kronor i månadslön – Något som sänker deras årsskatt med 46.000 kr/år samtidigt som man ger väsentligt mindre till landets kommuner.

SD vill ge 48 miljarder mindre till landets kommuner än S fram till 2021 genom att dra in stödet till höjda lärarlöner och ökat bostadsbyggande. Ovanpå det vill man lägga ökad kommunalskatt som främst drabbar låginkomsttagare och vanliga arbetare.

Kort sagt vill SD försämra välfärden för flertalet genom att genomföra stora skattesänkningar för ett litet fåtal som redan har mer än tillräckligt.

Att LO uppmärksammar detta och påtalar det för sina medlemmar är viktigt då en röst på SD är en röst på ett högerparti längst ut på högerkanten som enbart för en politik som gynnar de som har det allra bäst i samhället.

Den politiken tror jag att LO-kollektivets väljare kommer att underkänna i kommande val och det är bland annat därför jag säger att SD befinner sig i en nedåtgående spiral och kommer att landa på ett väljarstöd på ca. 10% i samband med nästa val.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

95 kommentarer

SD:s finska motsvarighet Sannfinländarna splittras och delas på mitten.

Av , , 47 kommentarer 3

Timo Soini Sannfinländarnas förre partiledare väljer nu att bryta sig ur partiet tillsammans med sina ministrar – Dels för att rädda regeringen och dels för att bilda ett nytt parti i en grupp där 20 av de 37 ledamöterna i den finska riksdagen som tidigare tillhörde Sannfinländarna följer med till gruppen som arbetar under namnet Nytt Alternativ.

Min tro är att detta är en sedan länge planerad handling för att distansera sig från de främlingsfientliga rötter som precis som för SD präglar Sannfinländarna som parti.

Sannolikt har Soini begripit att nationalism och högerpopulism inte går att omsätta i praktisk politisk handling, regeringsinnehav och som ideologisk plattform i det långa perspektivet. Sannolikt är det så att Soini redan innan sin avgång insett att nationalism och högerpopulism är döda som politiska idéer.

Att bryta sig ur och bilda ett nytt parti är sannolikt lärdomen av att ha ingått i regeringen och där lärt sig att man måste kunna växla de vallöften man ger i samband med valet i realpolitik om man vill behålla väljarnas stöd – Något Sannfinländarna inte kunnat göra och därför fallit som en sten i opinionsmätningarna.

Att den hårda kärnan av medlemmarna i Sannfinländarna valde att rösta fram en kontroversiell person som Jussi Halla-aho som partiledare och därmed skapade ett parti lett av en politiskt omöjlig ledare gjorde säkert valet för Soini och de övriga 19 än lättare att göra.

Att Sannfinländarna delas som parti är för mig goda nyheter och sannolikt början på en utveckling vi kommer att få se i många partier runt om i Europa som delar samma ideologiska plattform som Sanfinländarna – Bland dem svenska SD.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

47 kommentarer

För flertalet – Inte för fåtalet är valspråket som bygger ett bättre Sverige.

Av , , 48 kommentarer 0

Flertalets makt över fåtalet – Så lyder Socialdemokratins mest grundläggande och viktigaste paroll. Precis den parollen använde Jeremy Corbyn och Labour i det brittiska valet med stor framgång när de gick till val under parollen ”For the many – Not the few” för att beskriva sin politik på ett enkelt sätt.

Att flertalets makt över fåtalet är en paroll väl värd att värna är Labours framgång kvittot på. Att flertalet alltid måste lyftas fram borde vara en självklarhet och därför är det viktigt att vi Socialdemokrater använder oss av den parollen som nyckelparoll i det kommande valet.

Att använda sig av den parollen för att skapa förståelse för den politik vi som Socialdemokrater förespråkar och för att bevisa att den politiken skiljer sig åt dramatiskt från den politik Alliansen vill föra är lätt vilket jag tycker att Labour under Jeremy Corbyn påvisat med all önskvärd tydlighet.

Med hjälp av den parollen är det lätt att påvisa hur Alliansen ändrat ordningen till en ordning som innebär ”Fåtalets makt över flertalet” och varför fåtalets makt över flertalet är orsaken till att Sverige likväl som övriga Europa befinner sig i en ekonomisk kris kantad av hög arbetslöshet och social misär orsakande av ökande klyftor,

Det tankesätt som styr den politiska inriktningen har givetvis stor inverkan på de politiska beslut som ska fattas!

I alla lägen där fåtalet har den egentliga makten betyder det att de politiska beslut som fattas i första hand ska gynna fåtalet snarare än flertalet – Om delar av beslutet spiller över till flertalet är det bara en effekt av att fåtalet tjänar ännu mer på beslutet.

Ett bevis på hur detta kan slå bevisas inte minst av alla de jobbskatteavdrag som Alliansregeringen genomförde under sina 8 år vid makten. Delar av besluten spillde över på flertalet som även de fick sänkt skatt – Dock var det fåtalet som gjorde den stora vinsten på jobbskatteavdragen sett i kronor och ören.

Att 1% av en hög inkomst är betydligt mer än 1% av en låg inkomst så länge vi räknar i kronor och ören är ett vedertaget faktum.

Adderar man därtill slopad arvs- och gåvoskatt, slopad förmögenhetsskatt och en ersättning av fastighetsskatten med en platt fastighetsavgift och ett ROT och RUT-system skräddarsytt för de med störst inkomster blir effekterna av fåtalets makt över flertalet ett påtagligt faktum och det som gjort att Sverige har de snabbast ökande klyftorna i hela OECD.

ROT och RUT är avdrag som i princip bara gynnat de som kan härledas till fåtalet i det svenska samhället – För flertalet är och förblir dessa avdrag nästintill oåtkomliga då de allra flesta inte har råd att utnyttja de tjänster som omfattas av ROT och RUT.

Trots det tycker jag att bägge reformerna ska finnas kvar men med ändrad utformning jämfört med idag.

Jag är på inget sätt främmande för att införa en inkomstgräns för när RUT och ROT kan användas – Upp till en viss inkomst ska avdragen vara generösare än idag – Över densamma ska avdrag inte medges överhuvudtaget.

Ett annat exempel på fåtalets makt över flertalet är de generösa utdelningsreglerna i svenska företag – Regler som för att gynna flertalet borde ändras så att bara små och medelstora företag kan utnyttja dem och då som premie för att man anställer många medarbetare.

Den största orättvisan består dock i de generösa skatteavtal Sverige har med en rad andra länder – Skatteavtal som innebär att fåtalet – Dvs. de rikaste människorna i vårt land som utgör 3% av befolkningen kunnat gå från att äga 1/5 del av de totala tillgångarna i landet till att numera äga 1/3 del av tillgångarna därför att de med hjälp av skatteavtalen med lätthet kan skatteplanera och byta svensk bolagsskatt på 22% mot en skatt i Nederländerna på 0,5 promille och därtill slippa utdelningsskatten helt och hållet..

Det är därför Socialdemokraterna i Sverige ska göra som sin brittiska motsvarighet och lyfta fram vår viktigaste paroll i samhällsbygget – För flertalet – Inte för fåtalet.

Sveriges befolkning ska aldrig sväva i ovisshet om vilken paroll som leder till en sund samhällsutveckling. Det får aldrig råda någon tvekan om att det bara är genom ett Socialdemokratiskt regeringsinnehav och genom en Socialdemokratisk politik som ”Flertalets makt över fåtalet” kan garanteras.

Därför säger jag till partikamrater likväl som till medborgare – Låt oss lyfta parollen om ”Flertalets makt över fåtalet” och på nytt göra den levande i den politiska debatten.

Ska Sverige på nytt byggas upp till varande ett jämlikt land där vinsterna av allas arbete fördelas mer rättvist kan flertalets makt över fåtalet aldrig förbises.

Bara i ett samhällsbygge präglat av flertalets makt över fåtalet kan de reformer som behövs för att få Sverige på fötter se dagens ljus.

Vi Socialdemokrater har gjort det förut och vi kan göra det igen – Allt som behöver göras är att predika och utbilda folket om varför flertalets makt över fåtalet alltid måste vara norm i ett väl fungerande samhälle.

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

48 kommentarer

SD:s motsvarighet Nationella Fronten gör ett katastrofval i Frankrike.

Av , , 40 kommentarer 0

Marine Le Penn och Nationella Fronten i Frankrike har länge haft hög svansföring och trodde sig på förhand kunna göra bra ifrån sig i både presidentval och parlamentsval. I bägge misslyckades man och målsättningen att nå de15 mandat eller mer som man såg som givna för sitt parti i parlamentsvalet har kommit ordentligt på skam.

Att målet om 15 mandat inte kommer att inträffa och att antalet mandat blir betydligt färre än de räknat med påvisar det jag anfört länge – Att nationalism och högerpopulism är politiska idéer på utdöende.

Om allt går Nationella Frontens väg i den andra valomgången kan de möjligen nå 10 mandat men det allra mesta pekar på att det verkliga resultatet blir 1-5 mandat vilket bara späder på bilden av att sanningen slutligen hunnit ikapp partier som Nationella Fronten.

Brittiska UKIP är helt utraderade och min övertygelse är att Nationella Fronten snart är densamma vilket högst sannolikt känns mycket besvärande för svenska SD som är ett parti med samma ideologi som UKIP och Nationella Fronten.

Jag ser med spänning fram emot den andra valomgången i Frankrike och resultatet av den då det är den som avgör hur slutresultatet blir.

Redan resultatet av den första valomgången har dock påvisat riktigheten i min teori om nationalismens och högerpopulismens impopularitet bland Europas väljare och att få detta bevisat än starkare genom att Nationella Fronten samlar 5 mandat eller mindre skulle kännas mycket bra.

Det som redan hänt i Storbritannien och Frankrike och som i stort följer samma mönster som i Nederländerna och Österrike där nationalistiska och högerpopulistiska partier gått samma öde tillmötes kommer att ske även i Sverige vad gäller SD.

Den utveckling vi sett i Storbritannien och den vi nu beskådar i Frankrike för nationalister och högerpopulister kommer att smitta av sig till Sverige och valresultatet i dessa länder gör mig bara än mer övertygad om att jag kommer att få helt rätt i mina förutsägelser om att SD kommer att landa på ett valresultat runt 10% i valet 2018.

Därför kommer jag med spänning att följa utvecklingen i Europa för partier med samma ideologiska plattform som SD.

Nästa besked om huruvida min teori är korrekt kommer i samband med det tyska förbundsdagsvalet där AfD sannolikt går samma öde som UKIP och Nationella Fronten till mötes om man ska tro opinionsläget.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

40 kommentarer

Macron ser ut att gå mot storslam i Frankrike och skaffa egen majoritet för sitt parti.

Av , , 62 kommentarer 1

Allt pekar på att Emmanuel Macron och hans nyetablerade parti La République en marche går mot en storseger i det franska parlamentsvalet och att de kommer att få egen majoritet i parlamentet.

Förvisso får vi vänta ytterligare en vecka innan vi vet det slutliga resultatet efter den andra valomgången men så här långt ser det bra ut för Macron och hans politik.

Att ett nytt parti lyckas etablera sig på detta sätt på så kort tid kan inte annat än vara ett underbetyg åt redan etablerade partier och mot den höger och vänster som under lång tid turats om att regera Frankrike.

För egen del har jag tidigare anfört att den politik Macron avser föra ligger rätt nära den sorts politik som Socialdemokraterna för i Sverige och de förslag jag sett från Macron och hans parti i samband med valrörelsen talar inte emot den uppfattningen.

Min slutsats – En slutsats jag redan när jag skriver den vet att många av mina kritiker kommer att kritisera och vända sig emot är att Macrons framgång beror på två faktorer – Till att börja med att det i grund och botten är Socialdemokratisk politik han förespråkar och för det andra att Marcon gjort något som få politiker av idag ägnar sig åt – Nämligen att lyssna på väljarna och vilka politiska frågor de anser vara viktiga för dem.

Att lyssna på väljarna och att tala till dem på ett sätt som de kan förstå och relatera till är en kunskap jag anser vara oerhört viktig om man vill ha deras stöd – Att så är fallet anser jag vara bevisat av Macron.

Att locka unga och andra som tidigare var i stort sett ointresserade av politik att gå och rösta är en bedrift. Att därutöver våga ha gott om kandidater på valbar plats som inte verkat inom politiken tidigare och därför inte kan anses tillhöra etablissemanget är bra och som jag ser på saken en framgångsfaktor.

Den typen av ställningstaganden vill jag se mer av i Sverige och i mitt eget parti av den anledningen att det är viktigt att säkerställa att de som sitter i politiskt valda församlingar brinner för att påverka och förändra.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

62 kommentarer

AB Bostaden eller delar därav är inte till salu – I vart fall inte om jag får vara med och bestämma.

Av , , 36 kommentarer 7

Sedan i fredags har jag fått mängder med email och mängder av frågor i kommentarsfälten på min blogg om hur jag ser på att Socialdemokraterna i Umeå ställer sig bakom en utförsäljning av delar av AB Bostaden?

Initialt var mitt svar att jag inte ens funderat över frågan då någon sådan framställan aldrig gjorts i demokratisk ordning till det Socialdemokratiska representantskapsmötet.

Efter att ha läst det som skrivs i bland annat VK och efter att ha lyssnat av saken internt så har jag förstått att frågan faktiskt existerar och att det finns företrädare för vårt parti som vill skynda på frågan utan att hemställa till partiets medlemmar att först avgöra om detta är rätt eller inte.

Att frågan ska behandlas i början av veckan och då utan att följa den vanliga demokratiska ordningen i vårt parti som vanligtvis innebär att frågor av denna karaktär lyfts på ett representskapsmöte där partiets medlemmar genom sina valda ombud får en chans att tycka till och rösta i frågan rimmar illa och får definitivt underkänt av mig.

Att de ledamöter som förväntas vara delaktiga i beslutet inte fått ut de handlingar som ligger till grund för beslutet är ännu allvarligare enligt mitt sätt att se på saken då alla som ska delta i beslut av denna rangordning borde få god tid på sig att läsa igenom beslutsunderlagen och tid för att ställa följdfrågor och få svar på dessa.

Ett kommunalt beslut kan aldrig vara så viktigt och behöva fattas så snabbt att den demokratiska processen kan åsidosättas på det sätt som jag upplever görs i detta fall.

Till att börja med tycker jag att det är på sin plats att alla S-föreningar och dess styrelser får både arbetsmaterial och beslutsunderlaget skickade till sig – Detta så att S-föreningarna får den tid som behövs för att ha den medlemsdialog som jag anser är nödvändig inför stora beslut som dessa.

Extra viktigt tycker jag att detta är när beslutet innebär att vi som parti byter åsikt i frågan – Att ändra partilinjen i en fråga kan aldrig beslutas av en liten grupp individer i partiet – Ska partiet byta åsikt i en fråga ska detta först förankras hos medlemmarna och beslutas i enlighet med den demokratiska beslutsprocess vi har i vårt parti.

Att frågan ska behandlas och ännu värre att beslut i frågan ska tas utan att följa vårt partis gängse demokratiska process tycker jag är både beklämmande och upprörande med stänk av något som i allra högsta grad påminner om det pampvälde vi ofta beskylls för att bedriva.

Precis som ”Holmsundarn” och många andra partikamrater tycker jag att detta är beklämmande och fel och i allra högsta grad olämpligt att det finns personer i vårt parti som anser att de kan fatta avgörande beslut som rör alla medlemmar utan att först hänskjuta frågan till medlemmarna och inhämta deras åsikt.

Precis som ”Holmsundarn” anser jag att detta handlande och bristen på transparens och insyn i ärendet innebär att den demokratiska legitimiteten för vårt parti undergrävs på ett sätt vi aldrig tidigare skådat inom den Socialdemokratiska kommunpolitiken i Umeå.

För mig är det en självklarhet att frågor av den kaliber som en eventuell utförsäljning av AB Bostaden ska hemställas till ALLA medlemmar så att de får den tid som behövs för att bilda sig en uppfattning om vad en eventuell försäljning innebär för Umeå och för oss som politiskt parti.

Därför håller jag med ”Holmsundarn” fullt ut – Votering är begärd och ska verkställas!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

36 kommentarer

Vi måste rädda det svenska jordbruket innan det dör ut.

Av , , 14 kommentarer 3

Rätt ofta pratas det om mejeridöden och om döden för svensk livsmedelsproduktion och den diskussionen måste vi ta på allvar om svenska mejerier och svensk livsmedelsproduktion ska överleva och fungera i en framtid.

Samma situation som råder för mjölkproducerande bönder råder för de bönder som bedriver köttproduktion och spannmålsodling vilket är allvarligt och gravt alarmerande enligt mitt sätt att se på saken.

Vi måste självklart ställa oss frågan varför det blivit på detta sätt och försöka hitta en lösning som kan rädda det svenska jordbruket.

Sverige klarar sig inte utan jordbruk och jag är av den uppfattningen att Sverige bör vara helt självförsörjande på jordbruksprodukter, mat och spannmål för att kunna ha full kontroll på att vi överlever oavsett hur läget i resten av världen ser ut.

Utan att vara expert på området vill jag ändock lyfta upp några av de faktorer som jag tror påverkat utvecklingen:

 • Mejeridöden där små mejerier köpts upp av giganter likt Arla för att sedan läggas ner.
 • Slakteridöden där småslakterierna försvunnit och ersatts av jättar likt Scan.
 • Utvecklingen mot storjordbruk som behöver miljoninvesteringar för att överleva därför att mejerijättarna kräver viss storlek och utrustning för att överhuvudtaget köpa mjölken av bonden.
 • Förändrade matvanor där mjölk många gånger ersätts med läsk eller vatten.
 • Ökad automatisering i jordbruket vilket kräver gigantiska investeringar i maskiner och redskap.
 • Ökad import av kött och mejeriprodukter.
 • Skärpt lagstiftning på livsmedelsområdet som spelar de stora mejerikoncernerna och slakterierna rakt i händerna och gör det mer eller mindre omöjligt att starta små lokala mejerier och slakterier.

Jag är som sagt ingen expert på området – Dock är jag gammal nog för att minnas tiden när min farfar och andra bönder tappade mjölken i mjölkkrukor vilka sedan hämtades av det lokala mejeriet.

Jag minns även att jordbruket var mindre med uppskattningsvis 10 – 20 kor och hur sådd, skörd och hantering av spannmål sköttes med betydligt enklare maskiner än idag. Jag minns hur stora delar av släkten samlades för att bärga hö och hur vi samlades för att skörda potatis och grönsaker.

Dessutom minns jag klart och tydligt hur vi när jag var riktigt liten gick till mejeriaffären för att köpa mejeriprodukter och till slaktarboden för att köpa kött och korv – Butiker som låg granne med fiskaffären och grönsakshandlaren.

Allt detta är nu ersatt av maskiner som kostar ofantliga summor pengar och en verklighet där den mänskliga arbetskraften är reducerad till ett minimum där 1 person med hjälp av maskiner kan utföra åtskilliga personers jobb.

Korna mjölkas av robotar och mjölken leds till stora tankar som sedan med töms av stora långtradare för att köras till ett mejeri långt ifrån bonden. De små butikerna, oftast ägda och drivna av samma person som betjänade kunderna är sedan länge ersatta med butikskedjor som säljer massproducerade varor – Varor som allt som oftast passerat åtskilliga mil för att komma från producent till konsument.

Frågan är om vårt moderna sätt att driva jordbruk är bättre eller sämre än dåtidens sätt?

Frågan är ställd därför att även jag inser att en återgång till gamla tiders sätt att bedriva jordbruk är omöjlig och på inget sätt att rekommendera.

Rent politiskt är jag dock inne på en linje som innebär att vi måste ifrågasätta hur nyttigt det är att hela inköpsledet för det bönderna produceras drivs av ett fåtal företag under mycket oligopolliknande förhållanden – Giganter som dessutom använder sig av rätt fula affärsmetoder där de hotar med uteblivna leveranser om butikerna tar in varor från lokala producenter därför att de inte gillar konkurrens.

Mot bakgrund av detta är kanske följande frågor något vi borde ställa oss lite till mans:

 • Kanske är det så att det är just bristen på aktörer som gör att böndernas ersättning blir lägre än tidigare?
 • Kanske är det så att vi genom en förändrad och förenklad lagstiftning ska göra det enklare att starta små mejerier och små slakterier?
 • Kanske är det så att vi bör införa krav och regelverk som stipulerar att produktion ska vara lokal snarare än koncentrerad till ett fåtal stora produktionsenheter?
 • Kanske är det så att vi ska tillåta både gårdsslakterier och gårdsmejerier genom att förenkla kraven och genom att sänka eller helt ta bort kontrollavgifterna för samhällets kontroll av hygien och standard hos dessa små aktörer?

I dagens tidevarv där lokalproducerad mat står högt upp på agendan tror jag att det blir bättre för både bönder och konsumenter om produktionen sker närmare kunden.

Personligen tror jag att både butiksägare och konsumenter skulle uppskatta att det som säljs är lokalproducerat på en gård nära konsumenten.

Inlägget är som ni ser fullt av frågeställningar – Att det är så beror på att jag inte behärskar området och därför inte kan presentera en lösning på problemet med utslagningen av bönder.

Vad jag hoppas på är dock att mitt inlägg ska väcka debatt och att de som behärskar området genom denna debatt kan komma med förslag på vilka politiska beslut vi politiker borde fatta för att rädda Sveriges bönder från utrotning.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

14 kommentarer

Labours framgång visar att väljarna längtar efter Socialdemokratisk vänsterpolitik.

Av , , 28 kommentarer 0

Precis som jag förutspådde så blev det brittiska valet en riktig rysare och ett val med ett oerhört jämt resultat – Detta trots om Tories vann valet på så sätt att de fortfarande är det största partiet med tillägget att de förlorade positionen som varande ett parti med egen majoritet.

Att Labour och Jeremny Corbyn gör ett kanonval och stärker sin position trots att han av de allra flesta experter avfärdats som varande alldeles för långt till vänster för att få stöd av de breda massorna påvisar något jag sagt länge – Människor längtar efter traditionell socialdemokratisk vänsterpolitik.

Att Labour fått stöd av många unga väljare ger ett enormt hopp inför framtiden då de precis som övriga som röstade på Labour sannolikt gjorde så därför att de upplever att Labour mer än något annat parti faktiskt lyssnade på väljarna.

Att UKIP mer eller mindre utraderades och blev helt utan representation i underhuset är underbara nyheter som påvisar det jag anfört tidigare – Att nationalism och högerpopulism är döda som politiska idéer.

Att de misslyckas kapitalt ger säkert svenska SD huvudbry och visar vilken vandring SD står inför – En vandring nedåt vad gäller väljarsympatier i likhet med vad jag anfört tidigare.

I vilket fall har det rätt länge funnits paralleller att dra mellan Labour i Storbritannien och Socialdemokraterna i Sverige och kan vi socialdemokrater flytta vår politik åt vänster på samma sätt som Corbyn gjort i Storbritannien så är min övertygelse att vårt stöd i samband med nästa val kommer att ligga närmare 40%.

Vad väljarna längtar efter är traditionell Socialdemokratisk politik – Politik som bygger ett jämlikt samhälle och ser till att vinsterna av allas arbete fördelas mer rättvist.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

28 kommentarer