Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Är det ett förlegat tankesätt att man måste jobba för att försörja sig?

Av , , 48 kommentarer 0

Efter en lång dag och kväll i politikens tecken har jag hemkommen till hemmets lugna vrå först betittat Aktuellt, därefter Agenda för att slutligen landa i Dokument Utifrån som för kvällen handlade om ett införande av en basinkomst är något som kommer allt närmare i många länder.

För den som inte sett programmet och vill se det är länken till programmet följande: https://www.svtplay.se/video/15951602/lon-utan-jobb/dokument-utifran-lon-utan-jobb-avsnitt-1?start=auto

I programmet intervjuas många framstående människor om varför de tillhör de som förespråkar en basinkomst och bland de som talar tog jag speciellt mycket intryck av Götz Werner – En tysk miljardär och grundare av Europas största apotekskedja för hygien artiklar.

Hans sätt att resonera och det sätt på vilket han byggde sitt resonemang får mig att inse att den idé om basinkomst som jag skrivit om många gånger faktiskt är väl värd att titta över och utreda på djupet – Inte senare utan här och nu!

Förvisso har jag inte fullt ut tagit ställning för att ett införande av en basinkomst är lösningen på samtidens och framtidens utmaningar utan bara för att vi ska utreda saken på djupet.

En sak är jag dock fullt på det klara med och det är att en basinkomst/medborgarlön är en fullt ut reell möjlighet att använda sig av för att fördela välstånd – Därtill en möjlighet som ligger helt i linje med socialdemokratins ideologiska grundsyn.

Götz Werner inledde med att säga att anledningen till varför så få fram tills nu debatterat nödvändigheten av en basinkomst beror på att väldigt få ens tänkt på att en sådan är möjlig och därför i egentlig mening inte efterfrågar en sådan i nuläget.

För att motivera vad han menade citerade han Henry Ford och dennes svar på frågan om varför T-Forden blev en succé – Han sa följande ”Om ni frågat folk om vilken sorts transportmedel de behövde så hade de svarat – En starkare och snabbare häst som äter mindre”  då bara därför att ingen tänkt på en bil då en sådan för de breda massorna inte existerade ens i tankevärlden hos de som levde då.

När människor insåg att bilen fanns och att den dessutom var tillgänglig för de allra flesta övergav människan hästen till förmån för bilen. Samma sak spår Götz Werner kommer att hända med basinkomst – När människan får upp ögonen för att en sådan är fullt möjlig för alla redan idag bara viljan finns kommer den att lanseras på bred front runt om i världen.

En annan sak Götz Werner utryckte i programmet gjorde stort intryck på mig – Han sa att det är först när man som människa inte längre behöver oroa sig över försörjningen som man i verklig mening fri att verka som man vill.

Den motiveringen köper jag fullt ut därför att den i allt lever upp till den ideologiska övertygelse jag som Socialdemokrat bekänner mig till – Övertygelsen om att ett jämlikt samhälle där alla människor lever sida vid sida i full frihet är målet för vårt samhällsbygge.

I övrigt innehåller programmet samtal med andra framstående personer som på allvar förespråkar nödvändigheten av ett införande av en basinkomst för alla och jag vill med varm hand och från botten av mitt hjärta rekommendera alla att se programmet med ett öppet sinnelag och utan förutfattade meningar.

Som framfördes i programmet så är idéen om en basinkomst lika för alla en idé som är allt för bra att förkasta helt och hållet.

Av den anledningen tycker jag att vi faktiskt ska göra det som anstår varje ansvarstagande och tänkande politiker – Verka för att effekterna av och samhällets kostnader för ett införande av en basinkomst utreds på djupet.

I programmet anförs att finansieringen kan ske genom att alla människor får del av de inkomster som skapas av tillgångar som i egentlig mening tillhör alla – Tillgångar som räknas som naturresurser.

Därtill är min tro att en stor del av finansieringen för en framtida basinkomst kan ske genom att många bidrag ersätts med en basinkomst.

Med det sagt upprepar jag därför den uppmaning jag skickade till mina partikamrater i regeringen för en tid sedan – Låt oss snarast möjligt utreda huruvida ett införande av en basinkomst för alla är en lösning på framtidens utmaningar och framtidens behov av en basförsörjning för alla samhällsmedborgare.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

48 kommentarer

En blocköverskridande pensionsuppgörelse är nära förestående.

Av , , 10 kommentarer 0

Regeringen och de borgerliga partierna jobbar enligt uppgift på för att om möjligt nå en uppgörelse om framtidens pensioner – En uppgörelse som har som mål att vara klar för presentation innan jul.

Att pensionssystemet ses över tycker jag är angeläget och att varje sådan översyn och de beslut som blir resultatet av den måste vara breda och gå över block- och partigränser är ett måste om pensionssystemet ska få stabilitet i framtiden.

En av de svåra frågorna att lösa är hur de med de lägsta pensionerna ska kunna få det bättre redan nu samtidigt som systemet innehåller en morot för de med lägst pensioner att arbeta längre för at öka sin pension.

Så här långt säger rapporterna att partierna är rörande överens om att det ska löna sig att jobba längre och att det som diskuteras för de med de lägsta pensionerna är någon form av garantipension för att säkerställa att pensionen når en dräglig nivå.

I grunden tycker jag att det är bra att regeringen och den forna Alliansen förhandlar för att säkerställa att de sämst lottade och mest utsatta pensionärerna får en pension som gör det möjligt att leva ett drägligt liv. Jag tycker även att det är bra att det ska löna sig att jobba längre för att skaffa sig en möjlighet att sätta guldkant på tillvaron senare.

Sedan tycker jag att de som nu förhandlar ska titta över regelverket som innebär att man kan börja lyfta pension i förtid samtidigt som man fortsätter att arbeta – Ska vi klara av pensionerna i en framtid måste den dörren stängas.

En sak är jag dock osäker på om vi är överens om och det är min syn på att arbete fram till ordinarie pensionsålder alltid ska medföra pension på en nivå fullt möjlig att leva ett gott liv på utan att jobba vidare efter uppnådd pensionsålder.

I många yrkesgrupper klarar arbetstagarna inte av att arbeta fram till ordinarie pensionsålder därför att arbetet är fysiskt tungt – Att den gruppen inte straffas i den förestående pensionsuppgörelsen ser jag som betydligt viktigare än en premiering av de som väljer att arbeta längre för att höja sin pension.

Som Socialdemokrat tycker jag att solidaritet och alla människors lika värde måste lysa igenom i allt vi gör – Att säkerställa att alla som dragit sitt strå till stacken genom att arbeta får en bra pension som tack för hjälpen är en viktigt komponent för att skapa ett jämlikare Sverige.

Därför tycker jag att regeringen och de borgerliga i nuvarande förhandlingar ska koncentrera sig på att täppa igen de riktiga fallgroparna i nuvarande system för att därefter tillsätta en utredning med direktiv att skapa ett helt nytt pensionssystem anpassat till vårt tidevarv.

Anledningen till denna min inställning är att arbetsmarknaden redan idag ser helt annorlunda ut jämfört med läget när nuvarande pensionssystem skapades.

Att arbetsmarknaden kommer att utvecklas än mer mot automatisering och robotisering i framtiden tror jag alla är överens om – Ska vi i den sortens miljö fortsatt ha en god pension krävs nya tankar och nya idéer för att finansiera framtidens pensioner.

Mitt förslag är därför att den utredning som tillsätts får som huvuduppgift att utreda hur framtidens pensioner ska finansieras för att även framledes kunna garantera ett någorlunda jämlikt samhälle.

Ett av de förslag jag lagt på området är att skrota dagens arbetsgivaravgifter som enbart utgår när mänsklig arbetskraft är inblandad i produktionen och ersätta dem med en produktionsavgift som utgår oavsett av om tillverkningen sker manuellt eller maskinellt.

Min förhoppning är att folkflertalet är överens med mig i inställningen att det även fortsatt måste vara så att det är företagen och det som produceras där som finansiera pensionssystemet – Är vi överens om det är vi även överens om att utreda hur det kan uppnås.

Avslutningsvis upprepar jag därför min uppmaning till regeringen och de borgerliga partierna – Koncentrera er på att lösa de omedelbara problemen i pensionssystemet – Tillsätt därefter en utredning som skyndsamt skapar ett nytt pensionssystem som utan större ingripanden kan verka över de kommande 50 åren.

Därtill att pensionsutredningen har som huvudfokus att säkerställa att framtidens pensionssystem garanterar att devisen ”Av alla efter förmåga – Åt alla efter behov” uppfylls till 100%.

Skön söndag alla – För egen del ska jag tillbringa dagen i politikens tecken genom att gå på vårt representantskapsmöte där listorna inför det kommande valet ska debatteras och fastställas.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

10 kommentarer

MP:s medlemmar i Umeå och Västerbotten har tröttnat på att bli manipulerade.

Av , , 20 kommentarer 4

En av dagens stora nyheter under fredagen i Umeå och Västerbotten är att Miljöpartiet centralt går in och tar över styrelsearbetet i MP Västerbotten och MP Umeå.

Att det sker är självfallet tråkigt även om i vart fall jag inte är speciellt förvånad över att det händer.

Med det sagt ska jag fortsatt inte prata specifikt om MP eller dess företrädare i resten av inlägget utan uppehålla mig vad jag tror är den sannolika anledningen till att detta händer och att det händer just nu.

Jag har följt debatten om MP i Umeå och Västerbotten under lång tid- Både i media och genom samtal med de miljöpartister jag känner väl och som jag ser saken så handlar moderpartiets ingripande om en enda sak – Om att demokratin i partiet åsidosatts genom att vissa företrädare manipulerar de interna systemen för att kunna styra nomineringar och förtroendeuppdrag efter eget godtycke.

Läser man de skriverier som nu pågår och länkar samman dessa med det som jag tagit del av allt sedan mitten av 2009 går det att utläsa det jag anför ovan.

När det är dags för årsmöten och nomineringsmöten i MP inträffar underliga saker och helt plötsligt dyker det upp medlemmar ingen sett röken av tidigare. Ovan på det taktiserande och manipulation av lokalföreningar för att säkerställa att en liten klick sitter på makten i samband med omröstningar.

Att den lilla klicken trots att de i egentlig mening befinner sig i minoritet lyckats manipulera organisationen i syfte att berika sig själva på olika vis tycker jag framgår rätt klart för alla som studerar saken närmare även om jag inte själv gått in i detalj för att kunna lägga fram handfasta bevis för det jag anför.

Att via mobbing och mer eller mindre odemokratiska metoder mobba och trycka undan medlemmar som man anser vara ett hot mot det egna inflytandet är fel väg att gå i ett demokratiskt parti och att moderpartiet ingriper när larmen om att så är fallet pågått under många år tycker jag är naturligt.

Att medlemmar flyr ett parti därför att de motarbetas och mobbas och inte kan samarbeta med den klick som tillskansat sig makten borde leda till att alla varningsklockor börjar ringa hos alla moderpartier.

Politik handlar inte om personlig makt skapad genom interna intriger – För mig handlar politisk makt och politiskt inflytande om att söka folkets stöd för den politik man som politiker vill genomföra.

Det görs bäst genom att hemställa åt väljarna att rösta fram den kandidat de anser vara bäst lämpad att företräda dem och deras vilja av de kandifdater som företräder det parti vars politiska grundsyn de delar.

Att den ordningen bör gälla i MP likväl som i alla andra partier tycker jag är viktigt då det rimligen borde vara väljarna och ingen annan som bestämmer vem de ska rösta på. Därför bör listorna vara öppna för att attrahera så många väljare som möjligt.

Låt oss därför hoppas att detta blir en relativt kort parentes och att medlemmarna kan återfå makten i ett parti som har säkerställt att systemet inte kan manipuleras i en framtid.

En medlem en röst tycker jag är en viktig princip i ett demokratiskt parti då det är just den saken som garanterar att demokrati råder.

När man kan köpa röster, manipulerar lokalföreningar och/eller andra intresseorganisationer för att ge en liten klick maktbefogenheter de enligt den verkliga numerären inte borde ha åsidosätts demokratiska spelregler.

Fick jag bestämma skulle alla partier och alla organisationer ha en ordning som innebär att varje medlem bara har en röst oavsett hur många grenar av partiet eller organisationen denna verkar i.

Ska politikerföraktet brytas är det nödvändigt att flytta demokratin närmare väljarna och kan vi säkerställa att meningen ovan genomsyrar alla politiska partier kommer så att bli fallet.

Med det sagt önskar jag MP och dess medlemmar och partistyrelse lycka till i arbetet med att säkerställa att den demokratiska processen i partiet inte kan kringgås.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

20 kommentarer

Boendekostnaderna mellan olika boendeformer måste jämställas.

Av , , 62 kommentarer 2

Jag har skrivit otaliga inlägg om det orättvisa i att alla som bor i hyresrätt kraftigt subventionerar de som äger sitt boende i form av villor och bostadsrätter – Att boendekostnaden per kvadrat är högre i hyresrätt än i egenägda boendeformer är orättvist och ojämlikt.

Att detta drabbar de med de lägsta inkomsterna därför att det är den gruppen som inte har något annat val än att hyra sitt boende gör saken etter värre och innebär att vi som Socialdemokrater måste reagera och agera genom att lösa problemet här och nu.

Den minnesgode vet att jag i tidigare inlägg lämnat många förslag om hur vi ska gå tillväga för at lindra dessa skillnader.

Två åtgärder jag ser som viktiga är följande:

  1. Att återinföra bostadsförsörjningslagen så att landets kommuner på nytt blir skyldiga att förse alla med behov av en bostad med en bostad.
  2. Att införa ett regelverk som innebär att allmännyttiga bostadsbolag per automatik tvingas fördela sina totala lånekostnader och driftskostnader lika över alla kvadratmeter uthyrbar yta – Detta så att hyresnivån för en lägenhet av normalstandard blir lika oavsett av om bostaden är belägen i ett gammalt eller nybyggt hus.

Sabo, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen påvisar att det är 60% dyrare att bo i en hyresrätt kontra en bostadsrätt eller en villa sett till antalet kvadratmeter bostadsyta- Att så är fallet är givetvis inte korrekt och därför har de framfört krav till politiker från alla partier att göra något åt saken och jämställa boendekostnaderna mellan upplåtelseformerna.

Att en som bor i en hyreslägenhet ska tvingas betala 3.000 kronor mer i boendekostnad för en 4-rummare jämfört med den som bor i en villa av motsvarande storlek är orättvist. Ännu orättvisare blir det om man ska räkna med det faktum att den som äger sitt boende i regel kan räkna hem en vinst den dag man säljer sitt boende.

Att den som köper och äger sitt boende ska kunna göra en reavinst tycker jag är rätt och riktigt därför att det trots allt är så att den som köper sitt boende tar en risk som den som väljer att bo i hyresrätt slipper att ta – Att de därtill ska belönas med lägre boendekostnader på grund av räntesubventioner och andra skatteregler tycker jag är fel.

Att det blir billigare att bo i ett boende man själv äger beror tillfullo på skattesystemet som i dagsläget gör hyresrätten 3.000 koronor dyrare per månad jämfört med villa och bostadsrätt.

Min uppmaning till mitt eget parti och till mina partivänner i riksdagen är därför följande – Låt oss ta itu med detta snarast möjligt så att vi kan skapa ett system som jämställer boendekostnaden per kvadratmeter oavsett boendeform.

Exakt hur det ska ske får vi återkomma till men Hyresgästföreningens förslag om skattefria underhållsformer för fastighetsägare och ROT-avdrag för hyresgäster är värt att titta vidare på.

Det viktigaste är dock att tro att sådana reformer är möjliga vilket de är om man följer ordspråket som säger ”Where there is a will there is a way”.

Då jag sedan tidigare lovat att driva denna fråga hela vägen in i kaklet vill jag repetera att det löftet gäller även fortsatt. För egen del kommer jag att fortsätta att motionera i ämnet och lyfta frågan fram tills problemet är löst.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

62 kommentarer

Så här långt är militärkuppen i Zimbabwe oblodig.

Av , , 16 kommentarer 1

I skrivande stund pågår en ännu så länge helt oblodig och därtill mycket fredlig militärkupp i Zimbabwe i syfte att säkerställa att landet får en ny president efter den åldrige (93 år) och delvis demente Robert Mugabe som styrt landet med järnhand sedan 1980.

Att militären ingriper i det av svält ekonomisk utsatta landet handlar om att Mugabes fru Grace blivit allt mer involverad i de politiska besluten och därför att hon genom att sparka den tidigare vice presidenten tänkt sig att själv ta över makten efter sin åldrande och demente make.

Den saken sågs inte med blida ögon av militären i landet som bestämde sig för att ingripa för att rädda den lilla spillra av demokrati som fortsatt finns kvar i landet.

Som jag förstått saken – Både genom nyhetskanaler och genom att prata med människor jag känner och som bor i och är medborgare i landet har allt gått mycket lugnt tillväga.

Därtill har militären än så länge folkets fulla stöd och gör militären som den lovat och återlämnar landet till folket när de är klar med arresteringen och utrensningen av den grupp parlamentariker som hjälper Grace Mugabe att uppfylla sina maktambitioner kommer denna militärkupp att gå till historien som den fredligaste någonsin.

Grace Mugabe har redan flytt landet och Robert själv sitter i husarrest – Mitt tips är att Grace flytt för att inte återvända och att hon tilläts fly mot löfte om att göra just det.

Zimbabwes befolkning förtjänar att bli befriade och för första gången efter Mugabes tillträde vid makten finns nu hopp om fria demokratiska val utan inblandning av korruption och riggning.

Med det sagt vill jag lyckönska Zimbabwe och dess befolkning till en chans att välja den regering folket och landet förtjänar – En regering som kan göra slut på svälten och lidandet och se till att Zimbabwe utvecklas positivt och når sin fulla potential.

Avslutningsvis vill jag säga att jag tycker att det är underligt att svensk media är oerhört blygsamma i sin rapportering av denna tillsynes oblodiga kupp då min syn är att vi ska visa minst lika mycket positiva nyheter som det vi gör vad gäller katastrofer och krig.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

16 kommentarer

Bra att regeringen backar i LSS-frågan.

Av , , 14 kommentarer 2

Det är en mycket bra början och ett välkommet beslut att regeringen backar i LSS-frågan och säkerställer att personlig assistans även ska omfatta väntetid, beredskap och tid mellan insatserna.

Med det beslutet är den omedelbara faran avvärjd även om det stora avgörande beslutet om LSS kvarstår.

För min del handlar det stora beslutet om 2 saker:

  1. Att göra staten till ensam huvudman för all assistans enligt LSS.
  2. Att säkerställa att alla med behov av LSS får LSS utan begränsning upp till den omfattning som behövs för att de ska kunna lava ett liv som är så normalt och värdigt det någonsin är möjligt.

För egen del har jag lagt en motion till vår distriktskongress om just det – En motion jag hoppas att det Socialdemokratiska partidistriktet i Västerbotten tar med ackuratess i full enighet.

För mig är det självklart att vi som välfärdssamhälle ska ställa upp på de som är mindre lyckligt lottade och är i behov av personlig assistans enligt LSS.

Ett välfärdssamhälle kan inte kalla sig för välfärdssamhälle om det inte är uppfyllt.

Alla människors lika värde och devisen ”Av alla efter förmåga – Åt alla efter behov” gäller alla i samhället – Även de med behov av personlig assistans enligt LSS.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

14 kommentarer

Ledande lokal Socialdemokratisk företrädare kommenterar på min blogg under pseudonym.

Av , , 76 kommentarer 11

Det är högst uppenbart att det förra blogginlägget jag skrev om den maktkamp som just nu pågår i mitt parti på lokal nivå träffat rakt in i hjärtat på ”think-tanken” och ledningen i den falang som försöker sig på en kupp och en stor utrensning av mångåriga trotjänare inför omröstningen av listorna i kommande val.

På annat sätt går det inte att tolka reaktionerna i kommentarsfälten på min blogg där jag nu kan avslöja att en mycket framstående företrädare inom kommunpolitiken, ingående i ledningsgruppen i mitt eget parti och därtill flitigt förekommande i media under pseudonym desperat gör allt för att försöka skjuta mig och min trovärdighet som politiker i sank.

Högst uppenbart är det så att det stämmer så som ordspråket säger – De största fienderna hittar man i sitt eget parti och inte hos oppositionen.

Det är inte utan att man i mörka stunder frågar sig om det ingår i utbildningsprogrammet i vårt ungdomsförbund att lära sig hur man bäst i skydd av anonymitet söker skydd bakom en taggbuske för att där ägna sig åt personangrepp på de partikamrater som man anser vara misshagliga därför att de inte låter sig köpas? 

Därtill om nästa steg i utbildningsplanen handlar om att lära sig hur man för att tala den gruppens språk ”kuppar” en lokal S-förening eller ett politiskt parti?

Som jag ser saken är det ett oerhört fegt tilltag och därtill ett ännu större hot mot vår demokratin när ledande företrädare för mitt eget parti ägnar sig åt den sortens krigföring.

Ännu värre blir det när man tvingas inse att personen som ägnar sig åt detta ingår i den inre kretsen i det lokala styret i kommunen.

Att förtroendevalda på en sådan position under pseudonym går in och kommenterar mina blogginlägg med ett enda syfte för ögonen – Syftet att försöka misskreditera mig som person och som politiker är fegt och ryggradslöst.

Låt mig därför säga detta till dig som kommenterar under pseudonymen som innehåller bokstaven F:

Låt mig påminna dig och andra med dolda agendor om att en av de programvaror jag har tillgång till efter alla år i bankvärlden är skräddarsytt för att avslöja försök till penningtvätt genom att ringa in den rätta identiteten på människor som finns bakom en specifik IP-adress/adresser.

Det programmet gör precis samma arbete gällande vem som ligger bakom kommentarer på bloggen som det gör med de som försöker ägna sig åt penningtvätt. 

Det programmet har gjort sitt jobb och jag vet därför vem av mina partikamrater som döljer sig bakom pseudonymen som flitigt försöker misskreditera mig i kommentarsfälten på min blogg.

Låt mig säga en sak  – Ditt beteende är oerhört fegt och kom ihåg att sanningen alltid hinner ikapp förr eller senare – Jag vill att du ska veta att jag vet vem du är och att det du försöker dig på aldrig kommer att lyckas.

By the way – Vi träffas med all säkerhet på repskapet till helgen och en sak lovar jag dig – Svinhugg går alltid igen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

76 kommentarer

Mutskandal under upprullning i Trafikverket.

Av , , 22 kommentarer 3

I dagens nyhetsflöde dyker nu en mutskandal inom Trafikverket i norra Sverige upp – En mutskandal som handlar om dolda gåvor i form av elektronik, golfutrustning och pengar i kuvert som tack för hjälpen i samband med att upphandlingar gällande vägmålning tilldelats en specifik entreprenör.

Att sådana mutor förekommer har jag aldrig betvivlat då jag sedan länge förstått att mutkulturen inom Trafikverket varit rätt utbredd och pågått under mycket lång tid.

Det som gör saken ännu värre är att det inte är entreprenören som drabbas av kostnaden för mutan utan vi skattebetalare då tjänstemännen på Trafikverket ser till att entreprenören får igen mutans storlek genom bluffakturor som betalar för arbete som aldrig utförts.

Så här långt är det bara inom området vägmålning som denna företeelse börjat rullas upp men så vitt jag hört gäller detta även snöröjning och andra tjänster som privata entreprenörer utför åt Trafikverket.

Att skattebetalarnas pengar används till att muta tjänstemän på statliga myndigheter är självfallet inte bra och därför är min åsikt att detta ska utredas på djupet med omedelbar verkan,

Att ha ett statligt verk med en utbredd mutkultur som inneboende är skadligt för samhället och skadligt för medborgarens tilltro till statliga myndigheter.

Med det sagt så vill jag påstå att detta bara är toppen av ett stort isberg. Min övertygelse är att det är i de stora projekten såsom stora väg och infrastrukturprojekt som de riktigt stora mutorna ges – Då genom att de stora företag som vinner de stora projekten använder sig av dolda pengar i skatteparadis för att muta höga chefer på samma verk.

Den sortens beteende flaggade jag för i inlägget som handlade om att skatteplanering föder och ger näring åt korruption och mutor till politiker och höga tjänstemän.

Med det sagt så är min inställning att regeringen snarast ska uppdra åt ekobrottsmyndigheten och polisen att utreda Trafikverket sett ur alla synvinklar för att kunna gå till botten med detta.

Som jag ser saken är de små mutorna till lägre tjänstemän i Trafikverket det lilla problemet – Det stora problemet är de stora mutorna till de höga tjänstemännen och att de finns och existerar är jag fullt ut övertygad om på grundval av att mutor förekommer på lägre nivå i organisationen.

När det arbetet är slutfört bör samma sak upprepas i alla statliga verk som köper tjänster av privata entreprenörer därför att Trafikverket på inget sätt är den enda myndighet där denna sorts kultur frodats under lång tid.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

22 kommentarer

Missnöjet jäser i de lokala S-föreningarna inom Umeå Arbetarekommun.

Av , , 37 kommentarer 16

Jag utgår från att alla som är politiskt intresserade med stort intresse läst den artikel i VK där partiveteranen Christer Lindvall som därtill tillhör samma S-förening som mig – Ersboda S-förening uttalar sig och anför att det som just nu pågår inom Socialdemokraterna är ett försök till en kupp/palatsrevolution som för tankarna till de forna öststaterna.

Christer har givetvis träffat helt rätt med sin kritik och en sak kan jag tillstå – Missnöjet ute i de lokala S-föreningarna har inte låtit vänta på sig därför att den relativt lilla grupp människor som ligger bakom detta kuppförsök helt åsidosatt betydelsen av att respektera de lokala S-föreningarnas inflytande över både företrädare och över den politik som framgent ska föras.

Att tro att något sådant ska lyckas i ett folkrörelseparti som Socialdemokraterna anser jag vara densamma som att tro att jorden är platt – Därtill på ett sätt som i allt väsentligt bevisar och påvisar det påstående jag anfört många gånger – Att ungdom och avsaknad av livserfarenhet skapar dåliga beslut med katastrofala följder.

Innan jag fortsätter inlägget vill jag därför ännu en gång lyfta en mycket viktig dimension inom politiken – En dimension som aldrig kan eller får förbises och det är att ålder och livserfarenhet och därmed klokskap om hur politiska beslut påverkar samhällsbygget i realiteten är faktorer som aldrig får åsidosättas i det politiska livet.

Rent generellt kan man säga att äldre politiker överlag fattar bättre beslut – Detta därför att äldre företrädare har en viktig komponent som yngre och därmed mer oerfarna människor med politiska ambitioner saknar – LIVSERFARENHET och därmed ett brett referensmaterial att mäta kommande politiska beslut gentemot.

Den som läser min blogg vet att jag skrivit om detta ämne tidigare och jag på inget sätt är fientligt inställd mot de som är yngre.

Tvärtom tycker jag att det är viktigt att de som är unga engagerar sig politiskt. Därtill att det är rätt och riktigt att de yngre skolas in i politiken – Då av äldre med den erfarenhet de som är yngre saknar och på ett sätt som innebär att de som idag är yngre kan föra våra stolta socialdemokratiska traditioner om representativ demokrati vidare.

Den kunskapsöverföringen kan aldrig ske inom ramen för ett ungdomsförbund – Den kunskapsöverföringen kan bara ske genom att den som fått sitt politiska intresse väckt och sin ideologiska låga tänd i ungdomsförbundet engagerar sig i den lokala S-föreningarna runt om i kommunen för att där tillsammans med äldre och mer erfarna människor ta del av kunskapen och erfarenheten som finns där.

Ska den Socialdemokratiska folkrörelsen fortsätta att vara en folkrörelse kan detta för folkrörelsen så viktiga och elementära steg aldrig förbigås – Görs så är folkrörelsen död – Mördad av giriga personer med personliga maktambitioner som inte utgår från folket utan från den egna individens egoism.

I den Socialdemokratiska folkrörelsen utgår makten alltid från folket via arbete och engagemang i de lokala S-föreningarna runt om i vår kommun och runt om i vårt avlånga land. Så har det alltid varit och det är just därför Socialdemokratiska Arbetarepartiet sedan sitt bildande haft stort inflytande över svensk politik på alla nivåer.

Den lilla grupp som försökt sig på att genomföra den kupp Christer Lindvall med flera pekat ut genom att helt åsidosätta inflytandet från och därmed viljan hos alla gräsrötter som dag efter dag enträget jobbar på för partiet ute i de lokala S-föreningarna och fackligt på våra arbetsplatser drivs av en helt annan agenda än den att alltid sätta partiets och medlemmarnas bästa framför sitt eget bästa.

Den lilla gruppen drivs inte av solidaritet och alla människors lika värde utan snarare av girighet där den egna personen anses ha högre värde än övriga människor – En människosyn som förövrigt går helt stick i stäv med den ideologiska övertygelse på vilken Socialdemokratiska Arbetarepartiet alltid vilat och verkat utifrån.

Att en valberedning så okänsligt och helt utan föregående kommunikation med berörd S-förening helt stryker den lokala S-föreningens första namn i nomineringen inför valet är inte en ordning vi Socialdemokrater är vana vid – Den ordningen är en ordning som precis som Christer Lindvall pekar ut hörde hemma i de forna öststaterna.

Makten i mitt parti Socialdemokraterna tillhör inte en liten grupp människor med egna giriga maktambitioner – I min värld tillhör makten inom Socialdemokratin medlemmarna i de lokala S-föreningarna och av den anledningen är det viktigt att de listor som ska sättas ihop inför förestående val återspeglar viljan hos medlemmarna ute i de lokala S-föreningarna.

Med det sagt så är jag precis som Christer Lindvall övertygad om att den demokratisk ordningen i vårt parti kommer att återställas genom att S-föreningarna i samråd presenterar en eller flera alternativa listor inför den partiinterna omröstning som går av stapeln nästkommande helg.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

37 kommentarer

Cirkus SD fortsätter på inslagen väg.

Av , , 53 kommentarer 3

Jimmie Åkesson försöker gång på gång att försvara sig med att han inte visste eller inte kände till vad som pågår bland partiets riksdagsledamöter och i partiets inre krets.

Initialt köpte många den ståndpunkten av den enkla anledningen att Jimmie Åkesson är duktig på retorik och duktig på att föra väljarna bakom ljuset.

I dag är min uppfattning att svenska folket synat och förstått att den hållningen från Jimmie Åkesson är allt igenom falsk och felaktig.

I fallet som är aktuellt för dagen – Fallet Pavel Gamov och det faktum att han betett sig illa på en resa till Ryssland och därtill ägnat sig åt at supa och ägna sig åt sexuella trakasserier skiner Jimmie Åkessons falska framtoning igenom mer än någonsin tidigare.

Ska man tro SD:s ledning och det de säger så ville man att sagde Gamov inte skulle åka på den mutresa till Ryssland som han trots det valde att åka på.

Varför SD:s ledning reagerar först nu och med sexuella trakasserier som skäl och inte direkt i samband med att Gamov reste till Ryssland trots partiledningens förbud att göra så förvånar storligen.

Min övertygelse är att Pavel Gamov reste med partiledningens goda minne därför att SD:s ledning hoppas på rysk hjälp i kommande val.

Hade jag varit partiledare i ett parti som på det sätt SD påstår att de handlat när de förbjudit Gamnov att resa till Ryssland hade jag med omedelbar verkan uteslutit sagde Gamov när han trots det förbudet valde att resa.

Med det sagt så kan vi med all säkerhet påstå att SD vänder kappan efter vinden genom att säga en sak men handla annorlunda.

Hade Gamov skött sig på den resa han gjorde hade hotet om uteslutning ur partiet och Gamovs val om att bli politisk vilde aldrig uppstått.

Med det sagt vill jag påstå att Jimmie Åkesson spelar ett falskspel som kommer att få konsekvenser för SD – Konsekvenser som innebär att SD i kommande val kommer att sjunka till de 10% av rösterna jag sedan länge förutspått.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

53 kommentarer