Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Dags att ge landets behöriga lärare en sund löneutveckling och högre lön.

Facktidningen Skolvärden har gjort en undersökning som visar att det råder stora skevheter vad gäller lönesättningen för behöriga lärare.

Att det är så kan säkert förklaras av den stora lärarbristen men trots det så är det hög tid att göra något åt saken och säkerställa att lärare får ordentliga lönelyft under ett antal år för att fortsätta arbeta som lärare.

Skolvärden har undersökt drygt 600 fall i Sundbybergs, Lunds och Huddinge kommuner som visar att lärare som sagt upp sig och hade minst 10 års erfarenhet i yrket ersatts av yngre kollegor med mindre erfarenhet som trots det fick i genomsnitt 3,867 kronor mer per månad i lön än de som sagt upp sig vilket är helt fel enligt mitt sätt att se på saken.

Jag har självklart inget emot att lärare har bra betalt men att det ska gå till på detta sätt gynnar ingen i det långa loppet.

Att det är lättare att öka sin lön genom att byta jobb i ett bristyrke vet vi sedan länge men för lärare som inte kan eller vill byta arbetsplats slår detta hårt och ovanpå det drabbas både eleverna som mister sin kontinuitet och därtill kommunerna vars uppskattade kostnad för varje lärarbyte beräknas uppgå till 240.000 kronor per lärare.

Sedan är det hög tid att våra beslutsfattare frågar sig hur det känns för lärare som jobbat länge att helt plötsligt få en ny kollega med liten eller ingen erfarenhet av läraryrket anställd på samma lönenivå som den som jobbat länge?

Med allt detta sagt så är lönen inte allt i ett yrke då trivseln och övriga arbetsvillkor måste vägas in i ekvationen. Trots det så är det hög tid att vi gör en ordentlig revision av lönesättningen i läraryrket och skapar en klar strategi och modell för hur en lärares löneutveckling ska se ut i framtiden.

Nyckeln till större lärartäthet och attraktivitet i yrket ligger i god löneutveckling och bra arbetsvillkor – Kan vi skapa det kommer lärarna att stanna i yrket samtidigt som fler utbildar sig till lärare – Sker det har vi snart löst problemen med för få lärare i det svenska skolsystemet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

52 kommentarer

 1. Erik

  Vill verkligen vänstern ha tillbaka lärarfrälset från 60-talet och tidigare? Ett ”frälse” med goda villkor på den tiden och där lejonparten av lärarna röstade borgerligt. Det var väl av den anledningen som vänstern började nedmonteringen av yrket och vi har sedan lång tid tillbaka ett facit av denna nedmontering.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Så vitt jag vet beror nedmonteringen av lärarnas status på helt andra saker än deras partitillhörighet Erik.

 2. Michael Rönnlund

  Anders – du tycker alltså att det är politikerna som ska sätta löner och inte arbetsmarknadens parter?

  Den så kallade svenska modellen ska överges?

  Politikernas lösning på bristyrken är att politikerna höjer deras löner. Andra yrkesgrupper som gör minst lika viktiga samhällsinsatser får stå till sidan på grund av att de inte ingår i ett yrke med samma brist.

  Sen när blev bristen på personal det främsta argumentet till lönehöjningar?

  En stor orsak till ointresset är arbetsmiljö och mer administration. Så länge den verkligheten finns kvar löser man inte det grundläggande problemet.

  Att politiker lägger sig i lönesättning som du föreslår är helt förkastligt och något som är helt nytt för svensk arbetsmarknad. Att sätta arbetsmarknadens parters funktion ur spel skapar en polarisering mellan yrkesgrupper, det gäller att ingå i ett yrke med brist om du ska få bli delaktig i stora lönehöjningar som politikerna verkställer.

  Göra ett bra jobb verkar i din värld Anders vara mindre avgörande för höjd lön.

  Man kan verkligen se att det är valår i år. Lärarröster verkar vara viktiga Anders. Du har aldrig tänkt på hur andra yrkesgrupper som blir utan politikernas lönehöjningsgunst reagerar på förslag som detta?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har aldrig frångått principen om att det är arbetsmarknadens parter som ska sätta lönen utan enbart framfört att politiken bör göra det möjligt för facken att genomföra det jag anför utan att behöva avstå från något annat vilket alltid är fallet när facket söker förbättringar på ett område.

   Sedan ska vi inte glömma att det är offentlig sektor och SKL som är huvudsaklig motpart och dessa kan politiken alltid påverka indirekt och indirekt.

   Lönestegen ska baseras på erfarenhet/anställningsår, vidareutbildning och förkovran och inget annat – Att en nybakad lärare utan erfarenhet får samma lön som en som jobbat länge sänder fel signaler.

   • Michael Rönnlund

    Anders – det är politikerna som vill höja lärarnas löner på detta sätt inte arbetsmarknadens parter. Det är inte facket som söker extrema förbättringar på ett område som lärarnas utan politikerna. Facket driver istället att alla löner ska upp inte bara lärarnas som politikerna vurmar för.

    Varför ska lärarna få högre lön och andra stå tillbaka? Du svarade inte på det.

    Förklara på vilket sätt lärarna som yrkeskår har gjort sig rätt till dessa extrema lönehöjningar? Har de gjort ett bättre arbete än andra yrkesgrupper? Naturligtvis inte.

    Att politikerna vill höja lönerna för vissa grupper är inte att de gjort ett bättre jobb än andra utan att det är en yrkesgrupp med brist. Man ska få mer lön om man är duktig inte för att man tillhör ett bristyrke. Bristen är dessutom skapad av politiker som inte sett behovet och utbildat för få.

    Solidariteten flyger ut genom fönstret när politikern favoriserar vissa yrkesgrupper framför andra. Det ökar på politikerföraktet och polariseringen.

    Yrken som politikerna bestämmer ska få politiker höjda löner framgent kommer bli polisen och sjuksköterskorna. Var ska detta sluta? Vara med i en yrkeskår med brist är viktigare för lönesättningen än kompetens och yrkesskicklighet. Helt fantastiskt.

    Lärarlönelyftet går helt emot den så kallade svenska modellen, som innebär att lönerna sätts av arbetsmarknadens parter. Enligt Helene Hellmark Knutsson är dock lärarlönelyftet en extraordinär åtgärd, som regeringen var tvungen att genomföra.

    Enligt Helene Hellmark Knutsson beror dagens låga lärarlöner på att löneförhandlingarna successivt har minskat löneskillnaderna mellan de anställda i kommunerna, vilket gjort att lärarna fått en sämre löneutveckling än andra grupper. Det är detta som regeringen nu delvis rättar till genom att anslå tre miljarder kronor per år till att ge vissa lärare högre lön. Och enligt henne var regeringen tvungen att frångå den svenska modellen i det här fallet: om regeringen gett extrapengarna i ökat statsbidrag till kommunerna, så hade fackföreningarna aldrig godtagit att alla pengar gick till lärarna.

    Tanken är att de vanliga löneförhandlingarna skall innebära att lärarnas löner blir mer lika, och att lärarlönelyftet därför på sikt innebär att alla lärare får ett lönelyft.

    Här hänger inte Helene Hellmarks Knutssons resonemang ihop. Å ena sidan tycker regeringen att de traditionella löneförhandlingarna inte har fungerat för lärarna. Å andra sidan är det just dessa löneförhandlingar som nu skall minska de klyftor som regeringen nu skapat. Tror regeringen på löneförhandlingarna, eller gör man inte det?

    Det naturliga hade varit att regeringen följt den svenska modellen och litat på arbetsmarknadens parter. I dagsläget dominerar Socialdemokraterna i den offentliga sektorn både på arbetsgivarsidan och på den fackliga sidan. Den S-ledda regeringen vågar alltså inte lita på att partikamraterna i kommuner och fack har samma syn på lärarnas löner som regeringen har.

    För övrigt medför lärarlönelyftet ökade löneklyftor mellan kommunanställda. Det går tvärtemot det traditionella S-budskapet. För bara några dagar sedan presenterade LO till exempel en rapport om att löneskillnaderna mellan arbetare och tjänstemän i dag är lika stora som på 1930-talet, och att detta inte var värdigt Sverige.

    Lärare kan knappast anses som arbetare. Trots det satsar regeringen tre miljarder extra på dem. Vad vill egentligen Socialdemokraterna ha: större löneklyftor eller mindre löneklyftor?

    https://www.norrteljetidning.se/opinion/ledare/lararlonelyftet-visar-att-regeringens-lonepolitik-inte-hanger-ihop

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Som socialdemokrat vill jag att alla yrkesgrupper ska ha högre löner för att i akt och mening fördela vinsterna av allas arbete mer rättvist.

     Offentlig sektors yrkesgrupper har fått stå tillbaka under lång tid och därför måste vi börja denna utveckling där. Att börja med de riktiga problemyrkena lärare, sjuksköterskor och poliser är därför rätt men betyder på inget sätt att inte andra grupper ska följa efter.

     I bland tvingas man prioritera om man inte kan göra allt samtidigt och enligt mitt sätt att se på saken är den prioritering jag beskrivit i detta och tidigare inlägg rätt sätt att starta på.

   • Michael Rönnlund

    Anders – att lärarna halkat efter i reallöneutvecklingen stämmer och stämmer inte. Det beror på vad man jämför.

    I det senast numret av tidskriften Ekonomisk debatt har två framstående ekonomer, professor Mats Persson och dr Eva Skult, gjort en genomgång av olika statistikserier som visar att hur man ser på lärarlönernas utveckling beror på vad man jämför.

    Viktigast är kanske att se till reallöneutvecklingen. Flera statistikserier visar att lärarlönerna stod i stort sett stilla realt under 1970- och 1980-talen för att därefter öka tydligt under 1990-talet – alltså efter kommunaliseringen. Det är knappast något som Lärarnas riksförbund betonar i sin kampanj för ett återförstatligande av skolan.

    ANNONS

    En jämförelse av löneutvecklingen de senaste 60 åren med industriarbetare visar dock att lärarna varit förlorare. Men det gäller de flesta tjänstemannagrupper i förhållande till industriarbetarna och gäller fram till början av 1980-talet. Därefter har inte lärarna förlorat i förhållande till arbetare.

    En liknande utveckling ses i förhållande till industritjänstemännen, där lärarna tappade relativt sett under 1950- och 1960-talen men inte särskilt mycket därefter – dock med något sämre utveckling för gymnasielärarna, möjligen beroende på att fler yrkeslinjer kom in i gymnasieskolan med lärare med annan kompetens.

    I förhållande till civilingenjörerna har lärarna till och med stärkt sin lönerelation. Från att på 1960-talet tjänat hälften så mycket som en civilingenjör är nu lärarlönen runt 70 procent av en civilingenjörslön.

    Artikeln i Ekonomisk debatt visar alltså att lärarnas klagan på sin löneutveckling inte alltid är byggd på fakta. Och det finns inget som tyder på att kommunaliseringen bidragit till sämre löneutveckling.

    http://www.hn.se/%C3%A5sikter/ledare/l%C3%A4rarnas-l%C3%B6ner-har-b%C3%A5de-stigit-och-sjunkit-1.2184863

    Ser inte att politikerna vill höja civilingenjörernas löner som har halkat efter betydligt mer än lärarna. Ytterligare ett bevis på att det är bristen som styr och inte kompetens och att man är duktig på sitt jobb.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det stora problemet är nog det tapp som du redan beskrivit och den status läraryrket hade tidigare som gått förlorad. Sedan är det stora problemet att en nybakad lärare utan erfarenhet får samma lön som en lärare med stor erfarenhet som jobbat länge redan från start i yrket – det sänder fel signaler och ger vid handen att det behövs en ordentlig lönestege och en klar och definierad plan för kompetensutveckling med löneutveckling som följer densamma.

     • G-A Karlsson

      Angående nyexaminerad med samma lön som erfaren:

      Minns du uttrycket ”lika lön för lika arbete”?
      Ringer det nån klocka? Plingplingplingpling…?

      Ditt parti har helt enkelt fått EXAKT den ”utjämning” och ”omfördelning” som ni själva har beställt, beslutat och genomdrivit.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Precis – Men lika lön för lika arbete har alltid inneburit att man följer den lönestege arbetsmarknadens parter förhandlat fram sinsemellan och som bygger på erfarenhet och år i yrket.

 3. Jan

  Löner sätts av arbetsmarknadens parter. Att tro att schackrande med löner löser alla problem i samhället är populism. Alla grupper anser sig alltid underbetalda. Lärarna har ganska nyligen fått en rejäl löneförhöjning. De blir inte bättre för att de tjänar mer. Det är en missuppfattning.

 4. Olle

  Ett nytt lärarlönelyft med andra ord ,det gick ju bra sist när 1/3 skulle få mer och det skapades en fruktansvärt missnöje bland de övriga när de som beslutade premierade sina ”bästisar”. Bra jobbat S riktigt värdelöst gjort. Vet 2 st lärare som slutade då på grund av detta svek.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Inget nytt lärarlönelyft för vissa utan ett generellt lönelyft för alla behöriga lärare och en lönestege och en löneutveckling som är avhängig av år i yrket/erfarenhet och vidareutbildning och förkovran.

 5. Bertil

  Tyvärr så finns även de inom vården som behöver högre lön.
  Men när skatteviljan inte finns från de som kan bidra så ser set illa ut.

  Vad som kommer ske är att man splittrar lärarkåren genom att segregera löner.
  Det om något är absolut inte bra.

  Samtidigt ät det ett märkligt resonemang att man vill ge gratis utbildning till Poliser från Moderatsidan bara för att man ska få Skå mot utsatta grupper när moderaterna vill sänka trösklar a-kassan och skapa bidragstak. En grym politik där jag anar fortsättnigen nämligen att man vill privatisera fängelser och få maximalt billig arbetskraft.

  Moderaterna är ett föraktfullt parti och deras politik smittar av sig till hela riksdagen tyvärr. Endast Vänstern står emot.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det finns många grupper inom offentlig sektor som behöver högre löner och bättre löneutveckling Bertil – Att det ska bli så ska vi kämpa för då det är så solidariteten fungerar.

   • Fredrik

    I en marknadsekonomi går det inte bara att höja löner och höja löner och höja löner. Speciellt inte löner som betalas med intäkter från skatt. Till slut går det inte längre. Det är en omöjlighet.

    Ingen vill betala i närheten av 50% i skatt, för då lönar det sig helt plötsligt att inte arbeta. Det blir helt plötsligt bättre att inte jobba. Detta gynnar inte Sverige i stort eller den enskilde löntagaren.

    Endast en ideologi av planekonomi tror på detta. På en skattkista som är oändelig. Men, historien har visat oss på stora praktexempel hur illa det kan gå med den tron. Faktum är att ingen planekonomi har visat sig fungera i realiteten.

    Men, vad spelar det för roll vad jag tycker. Den store S-ledaren kommer så klart att få 45% av rösterna, trots att folket inte vill det.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det finns många sätt att frigöra pengar till löneökningar Fredrik som inte innebär höjd skatt.

    • Bertil

     ”Till slut går det inte längre. Det är en omöjlighet.”

     Det är ingen omöjlighet ha löner som är precis liks i värde som privat sektor.
     Löner från kommunanställda är mer eller mindre en rundgång. Folk har jobb får lön handlar ger jobb skapar skatter går igen till vårt gemensamma. Spillet blir om de åker utomlands och förbrukar pengar där.

     Omöjligheten finns inom den marknadsstyrda privata sektorn

     Den när kapital används för att avskeda folk som sen måste försörjas av skattemedel. Samtidigt som vinsterna åker in i den globala ekonomin och skatteparadis.

     Det som hänt de sista 25-30 åren är att
     Enorma mängder pengar hamnat hos fåtalet och i storföretag från det som vi tidigare ägde gemensamt.

 6. Brorson

  Nu är löftesmaskinen i full gång igen. För bara en månad sedan krävde löftesmaskinen full lön för trafikpersonal under ledig tid på bortaort, och framställde som något slags skyldighet för bl.a landets pensionärer, varav de flesta aldrig har haft ledighet med lön, att betala detta genom höjda skatter. Nu kräver löftesmaskinen höjda lärarlöner över lag, så att alla ”behöriga” behöriga lärare får samma lön som de högst avlönade lärarna.

  Andra borgerliga löftesmaskiner kräver högre lön åt poliser och sjuksköterskor, och allt ska betalas med höjda skatter. Ingen vågar diskutera de generösa läkaravtalen, som gör det möjligt att jobba om stafettläkare samtidigt om de har kompensationsledigt med full lön från sin ordinarie arbetsgivare. Detta är borgerlig lönepolitik, som du ägnar dig åt. Staten ska bestämma lönerna, och t.o.m inrätta särskilda anställningsformer för lågavlönade.

  Det är klart att en person, som gör samma jobb som en lärare, ska ha samma lön, samma arbetsvillkor och samma anställningsskydd som en lärare. Du nämner inte att de flesta s.k. obehöriga lärare har en akademisk utbildning och i många fall dessutom är lärare, men kanske inte med behörighet i alla ämnen om de undervisar i. Vad säger att en person med en pedagogisk utbildning men utan kunskaper i undervisningsämnen ska ha högre lön än en person med ämneskunskaper men utan fullständig pedagogisk utbildning, som egentligen bara behövs på lågstadiet samt för barn med speciella inlärningssvårigheter?

  Som en första åtgärd bör lärarlegitimationerna avskaffas, eftersom de infördes för att öka lönespridningen bland lärare, trots att det saknas objektiva mätkriterier för yrkesskicklighet som lärare. Nästa åtgärd vore att slopa alla idéer om obligatorisk svenskundervisning för invandrare.Kunskaper i svenska språket behövs ju bara i yrken, där landet språk är ett arbetsverktyg. I alla andra länder kan bussförare köra buss fastän de inte behärskar svenska språket.

  Genom att begränsa svenskundervisningen till invandrare, som har fått permanenta uppehållstillstånd och själva vill och är intresserade av att lära sig svenska, skulle en massa lärare – som har utbildning för att lära ut svenska som främmande språk – frigöras för den ordinarie skolan, där andelen elever för vilka svenska är ett främmande språk hela tiden växer. Jag talar då om elever med utlandsfödda föräldrar, som är svenska medborgare eller har permanenta uppehållstillstånd.

  För övrigt finns fullt med lärare, som själva är invandrare, och utan vidare kan undervisa invandrarbarn på deras eget språk. Men de är förstås inte ”behöriga”. Sett till antalet personer ivärlden, som talar ett visst språk, så kommer kommer arabiskan på fjärde plats och svenska på först 96:e plats. Arabiskan håller dessutom på att gå om finskan som näst mest talade språk i Sverige.Och med den nya massinfandring, ett Sverige med 30 miljoner invånare, som bl.a. du Anders Forss förespråkar, så kommer arabiskan inom tio år att vara majoritetsspråk i Sverige.

  Men låt oss slippa statlig lönepolitik. Och låt oss slippa löneracet, när alla, och särskilt de vars löner betalas med skattemedel, vill höja sina yrkens status genom höjda löner. Denna i grunden borgerliga löftespolitik är djupt osolidarisk och borde mötas av ett unisont NEJ från alla socialdemokrater. Det räcker nu.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   med hjälp av folkflertalet ska det jag skriver om genomföras Brorson – Att jag inte avser driva på för att genomföra det innan jag fått det stödet är en självklarhet med tillägget att jag räknar med att få det stödet på rätt kort tid därför att jag litar på mim förmåga att skaffa det.

   • Brorson

    Ja, naturligtvis. Men problemet är hur du ska förmå borgerliga väljare att ta en socialdemokratisk valsedel och kryssa upp dig till valbar plats. Risken är ju att väljare, som attraheras av borgerliga missnöjeskampanjer, faktiskt kommer att rösta borgerligt. Du går dessutom emot den lönepolitik som det största lärarfacket har drivit under årtionden till förmån för förbundets sämsta betalda medlemmar. Men du kan förstås få med dig en del lärare som anser sig vara förmer än sina kollegor. Men de utgör definitivt inte ”folkflertalet”.

    Det normala är att socialdemokrater i arbetsgivarställning inte går emot berörda fackföreningar, som organiserar flertalet arbetstagare och har förhandlingsrätten, om inte starka skäl talar för detta, exempelvis att tillgängligt löneutrymme inte räcker för att tillgodose de fackliga kraven fullt ut. Naturligtvis företräder även socialdemokrater i arbetsgivarställning arbetsgivarparten och inte några fackliga särintressen,speciellt inte sådana som går ut över arbetsgivarens övriga verksamheter – såsom vård och omsorg och försörjningsstöd.samt diverse kommunaltekniska verksamheter.

    Inte nog med att du har missförstått det här med facklig-politisk samverkan, som inte går ut på att missbruka eventuella politiska uppdrag till att gynna en viss grupp i samhället på bekostnad av . Du går också emot Lärarförbundets lönepolitik sedan lång tid tillbaka, utan förespråkar dessutom ökad lönespridning. Inte bara mellan olika lärare utan dessutom inom samhället som helhet. På bekostnad av privatanställda arbetare, och i synnerhet arbetslösa, som hade varit privatanställd privatanställda arbetare, om de hade haft jobb.

    Dina idéer om en särskild lönestege för behöriga lärare är mig veterligt inget som Lärarförbundet önskat och kommer sannerligen inte att locka fler sökande till läraryrket. Det är dessutom helt fel att man ska ha sämre lön under de första åren som lärare, när de åren år de jobbigaste för en lärare och man ska prestera lika mycket undervisning som andra lärare Det är helt enkelt mer hemarbete, och detta samtidigt som läraren ska fostra egna barn,

    Det är inte jämförbart med yrken, där det är okej att prestera mindre för att man är ny i yrket. Jag har träffat lärarbarn, som aldrig i livet själva skulle välja läraryrket, eftersom ”Mamma och pappa hade aldrig tid med mig”. Du förespråkar en ren högerpolitik, som ytterst går ut på att splittra löntagarkollektiven samt skapa osämja på arbetsplatserna. Det är frapperande att inte bara jag, utan att även kommentatorer med tydliga vänstersympatier vilka brukar hålla med dig i andra sammanhang, nu vänder sig mot dig.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det finns säkert andra än mig att välja Brorson och inlägget är inte skrivet i egen sak för att väljarna ska kryssa mig utan för att lyfta fram Kommunals åsikter.

     Om en socialdemokratisk regering beslutat och genomfört en reform är min syn på saken att alla socialdemokratiska politiker på landstings- och kommunnivå ska genomföra det som de på risknivå bestämt ska genomföras.

     Avslutningsvis så har jag inte missförstått utan snarare förstått vad facklig-politisk samverkan är Brorson – Glöm sedan inte bort att det var LO som bildade SAP såsom varande deras politiska gren – Det förhållande bör bibehållas och utvecklas.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Din mission är att beskylla socialdemokrater för att vara arroganta och maktfullkomliga vilket inte är fallet – Landstingets miljöarbete och beslutet runt det är det fler partier än S som beslutat om – Även centerpartiet.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Självklart – Är folkflertalet överens om att prioritera detta finns alltid finansiering för det som ska göras.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det stora problemet är att nyutbildade lärare får samma startlön som lönen hos en erfaren lärare som har jobbat 10 år eller mer – Sedan är det helt klart så att lärarna måste få en löneutvecklingsstege där kompetensutveckling och löneökningar går hand i hand på ett kalrt och tydligt sätt om vi vill att lärarna ska stanna i yrket.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Du har fått svar men då utan att förstå det eller påstå det du påstår därför att du ogillar svaret.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag fjäskar inte för någon Ville-Valle sedan vet jag inte vad länken har med mig som person att göra?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är det arbetsmarknadens parter ska förhandla om enligt den svenska modellen Alexander.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   De ska upp ändå mer och för att de ska kunna ske måste politiken tillskjuta medel.

 7. Alexander

  ”De ska upp ändå mer”

  Fast det avgör ju arbetsmarknadens parter, var det inte så? Du pratar mot dig själv.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag pratar inte mot mig själv Alexander – Om regeringen skjuter till mer pengar till höjning av lärarnas löner är det ju självklart att arbetsmarknadens parter kommer att se till att lönerna höjs – Hur lönestegen ska se ut och hur mycket som ska läggas i varje steg är det parterna bestämmer själva genom förhandling.

 8. Alexander

  Anders

  Vi noterar att lärarna är en grupp där en hel del kommer att drabbas av de skattehöjningar du vill se för de med 30 000 kr/mån….

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vem och vilka som drabbas av eventuella skattehöjningar vet vi först när alla reformer är genomförda – Lärare och den lönegruppen är ingen direkt målgrupp då den huvudsakliga målgruppen ligger betydligt högre upp i inkomstskikten än lärare.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det har jag aldrig påstått rakt ut Alexander – Bara besvarat frågan vad jag tycker är en relativt bra grundlön.

 9. Alexander

  Anders

  Du har i dina inlägg föreslagit mer pengar till lärarlöner, höjd a-kassa, högre sjukpenning, mer pengar till vården, utbyggd infrastruktur mm. Jag undrar varifrån alla pengar ska tas?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det kommer du att bli varse Alexander – Finansiering kommer inte att saknas och jag har i otaliga inlägg beskrivit hur om du är intresserad av att läsa in dig på det.

 10. Alexander

  Anders

  Hur mycket kostar då allt det du föreslagit? Eftersom du vet att det går ihop borde du ju räknat på det?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Lita på att allt är finansierat Alexander – Hur kommer du att bli varse så småningom. Alla reformer som folkflertalet önskar är självklara att genomföra och finansiera.

 11. Alexander

  ”Hur kommer du att bli varse om så småningom”

  Ok. Resonerar du likadant om de borgerliga vill införa fri sjukvård, ge försvaret 20 miljarder och 15 miljarder till kommunerna? Godtar du att de hänvisar till att finaniseringen kommer så småningom? Jag kan svara, du skulle i vanlig ordning gapa i högan sky.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.