Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

En klar och tydlig politik bör var socialdemokratins signum.

Vår socialdemokratiska politik ska alltid vara klar och tydlig och drivas i överensstämmelse med vår ideologi och de ideal ideologin förespråkar.

Kärlek – Solidaritet och alla människors lika värde måste finnas som en naturlig del i allt vi beslutar och som en självklar ingrediens i alla våra politiska förslag och reformer.

Allt sedan vi tog över regeringsmakten har varit det varit tufft och svårt år för oss socialdemokrater att påvisa att vår politik bygger på ovanstående ideologiska fundament – Detta därför att vi under vårt första regeringsår tvingats regera på en budget som inte var vår egen.

Resten av mandatperioden har dominerats av en enda fråga – Flyktingmottagandet och asylpolitiken vilket gjort att alla andra frågor har drunknat i nyhetsflödet trots att vi faktiskt genomfört de flesta av våra vallöften till dags dato.

Ovanpå det har vi gått kräftgång i opinionsmätningarna beroende på att vi varit otydliga med vad vi vill och därför att vi ena stunden säger en sak för att i nästa stund göra tvärt emot vad vi sagt.

Det är förvisso naturligt att man kan behöva ändra sig i vissa frågor – Speciellt när förutsättningarna och verkligheten förändras på det sätt som skett med anstormningen av asylsökande – Dock måste ett förändrat ställningstagande alltid förklaras och skäl påvisas för varför den ändrade inställningen är nödvändig vilket vi oftast misslyckats med att göra.

Det är därför påstår jag att socialdemokratisk politik alltid måste vara ska klar, tydlig och rakryggad då det är den enda vägen framåt om vi vill återvinna väljarnas och arbetarklassens fulla förtroende för att vår politik är den politik som tillvaratar deras intressen bäst.

Alla frågor vi driver ska precis som jag sa inledningsvis ha en direkt koppling till vår ideologi. Just kopplingen mellan den faktiskt förda politiken och det ideologiska fundamentet är A och O om väljarna ska känna igen sig och kunna kontrollera att vi lever som vi lär – Detta därför att det är ideologin som styr vilket samhälle vi vill bygga.

Med detta blogginlägg vill jag sålunda lägga fundamentet för vad jag tycker är viktiga framtidsfrågor – Dessutom med ett löfte om att jag ihärdigt fram tills sista blodsdroppen kommer att slåss för det jag tycker är viktigt. Denna kamp som med all säkerhet blir både extern och intern är viktig om vi vill stärka väljarstödet inför nästa val.

Den politiska linje jag kommer att driva och jobba för att förverkliga innebär en återgång till den traditionella socialdemokratiska politik som genomsyrat partiet historiskt – Framför allt under regeringarna Erlander och Palme. Den politik som lyfte arbetarklassen ut ur fattigdom och den politik som skapade ett jämlikare Sverige med genuin välfärd och en stark framtidstro.

För att nå dithän kommer jag att förespråka en väg där Sverige under de kommande 5 till 6 åren lånar för att investera i åtgärder som skapar tillväxt och starkare välfärd. De nyliberala idéerna om en budget i balans, budgettak och en finansiering av reformer krona för krona kommer sålunda att överges till förmån för en expansiv tillväxtpolitik där vi till viss del lånefinansierar de reformer som är nödvändiga för att nå målen.

Utan att i detta läge gå in på djupet av de frågor jag kommer att driva är följande reformer och områden de som jag prioriterar och ser som mest viktiga utan inbördes rangordning:

 • Ett införande av en produktionsavgift som ersättning för arbetsgivaravgifter för att säkra finansieringen av de sociala trygghetssystemen och framtidens pensioner.
 • Införande av nya dubbelbeskattningsavtal som ersättning för de nuvarande – Detta så att skatteplaneringen upphör och så att alla företag betalar de skatter de rimligen borde betala.
 • En fullt ut förnyad integrations- och migrationspolitik som blir effektiv och framgångsrik och sätter människor i arbete.
 • Ett förstatligande av skolan.
 • En reform som avskaffar landstingen och ersätter dessa med 6 – 8 sjukvårdsregioner som sorterar direkt under staten – dessutom innehållande ett slopande av det fria vårdvalet.
 • Stora investeringar i jobbskapande åtgärder inom offentlig sektor med målsättningen att offentlig sektor ska skapa 50.000 – 75.000 nya jobb varje år.
 • Ett återinförande av målsättningen att uppnå full sysselsättning med arbetslöshetstal på max 2%.
 • Ett återinförande av Bostadsförsörjningslagen för att bygga bort bostadsbristen.
 • Genomföra en övergång till ett helt fossilfritt samhälle senast 2040 – Bland annat genom att stimulera en övergång till cirkulär ekonomi.
 • Reformer för att stärka arbetsrätten, garantera anställningstryggheten och stärka fackföreningarnas inflytande över arbetslivet.
 • Skapa ett jämlikare samhälle för alla – Ett samhälle där inkomst- och förmögenhetsklyftorna minskar i stället för att öka.
 • Återställa nivåerna och och funktionerna i de sociala trygghetssystemen till sin forna glans.
 • Återställa pensionsnivåerna till en nivå på 70% av lönen AFP, ATP och avtalspension sammantagen.
 • Tillsätta en utredning för att se över möjligheter och konsekvenser för ett införande av en basinkomst lika för alla ovan 18-års ålder som ersättning för de flesta av dagens bidrag.

Exakt hur varje punkt ska genomföras kommer jag att återkomma till efter valet. Vissa av de saker jag vill genomföra behöver vi givetvis räkna på för att hitta rätt nivåer – T.ex. produktionsavgiften och basinkomsten – Dock lovar jag att detta inte ska bli några långbänkar då införandet av det jag föreslår brådskar och helst skulle ha varit infört redan igår.

En sak jag är på det klara med är att vi måste återgå till en ordning där det är vi politiker som fattar besluten och tjänstemännen som administrerar genomförandet av de beslut vi fattat. Dagens ordning där tjänstemän har allt för stort inflytande ska upphöra.

Budskapet och tågordningen ska vara klar och tydlig – Politiken beslutar, tjänstemän administrerar och människor och företag efterlever det som beslutats.

Måhända kommer en del att påstå att detta leder till politikerstyre därför att regeringen kommer att följa upp att besluten administreras i enlighet med besluten – Skulle så bli fallet är jag fullt komfortabel med den situationen av den enkla anledningen att det är de politiker som folket valt som fattar besluten.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

69 kommentarer

 1. Krister

  Ge människor större frihet och låt dom ta ansvar.
  ”I Sverige tar vi ansvar – även du själv har ett ansvar”

 2. Erik

  En fullt ut förnyad integrationspolitik behöver en ökad lönespridning och således en korrigering av de svenska fackföreningarnas kartellbildning. Eller hur ser din förnyelse ut? Det är lätt att skriva om förnyelse betydligt svårare att genomföra det. Ökad lönespridning är receptet.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det behövs ingen ökad lönespridning Erik och sk vi lyckas måste fackföreningarna stärkas snarare än försvagas.

 3. beatworld

  Hej, Anders

  Jag hoppas att min kommentar kommer publiceras och att min anonymitet respekteras av dig åtminstone.

  Jag blir å ena sidan jätteglad av att läsa ditt blogginlägg, särskilt då du skriver om vikten av att återgå till den socialistiska ideologin och låta besluten genomsyras av densamma. Det du skriver bekräftar därför att socialdemokratin har slirat och tappat fotfäste och du skriver själv att det förmodligen är därför ni tappat väljarstöd.

  Min fråga är hur ni ska lyckas återigen vinna tillbaka väljarna som nu lämnat, förutom att du nämner alla åtgärder du personligen vill se? Hur återbyggs förtroendet när grundelement har raserat? Jag är genuint nyfiken då jag personligen tycker att förtroendet är förbrukat och jag försöker verkligen sätta mig in i vad som hade krävts för att jag personligen skulle återge socialdemokratin mitt förtroende men jag kommer verkligen dels inte på något och dels jag kan inte förtränga vissa av dem svek som socialdemokratin faktiskt har orsakat på senare år.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Hej betworld,

   I inlägget föreslår jag några av de åtgärder som behövs för att återvinna väljarnas förtroende och tittar du i min blogghistorik så finns det flera inlägg som beskriver saken mer i detalj.

   Schematiskt så kan man säga att vägen framåt är att vara trogen idealen men otrogen metoderna och säkerställa att vår politik framvart driver de frågor som är viktiga för väljarna utan att gå emot vår ideologiska övertygelse – Ett införande av en produktionsavgift i stället för arbetsgivaravgift är en åtgärd, ett införande av en basinkomst lika för alla ovan 18-års ålder som ersättning för många av dagens bidrag en annan.

   • beatworld

    Hej, Anders och tack för svar. Dock tyckte jag inte att du besvarade frågan som löd:
    ”Min fråga är hur ni ska lyckas återigen vinna tillbaka väljarna som nu lämnat, förutom att du nämner alla åtgärder du personligen vill se? Hur återbyggs förtroendet när grundelement har raserat?”

    Åtgärderna du föreslår är för allmänt skrivna för att betraktas som förtroendeåterbyggande. Om vi exempelvis håller oss till lokal nivå då det är lättare att vara konkret: hur aka väljarna kunna lite på socialdemokraterna att de faktiskt håller sina vallöften med tanke på att de brutit mot bland annat löftet om att sälja ut allmännyttan? Hur återställs det förbrukade förtroendet?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Ok, även det har jag skrivit om tidigare och lokalt likväl som nationellt har jag länge förespråkat en verklighet där vi som politiker lever som vi lär och en verklighet där vi driver de frågor vi lovat väljarna att driva – Därtill att vi kontinuerligt i dialog med väljarna tar reda på vilka frågor som är viktiga för just dem.

     På lokal nivå ser vi en klar trend av fler och fler personval i alla partier och det ror jag är vägen framåt för att minska avståndet mellan politiken och väljarna.

     I förlängningen vill jag begränsa tiden som heltidsarvoderad politiker till maximalt 3 mandatperioder enligt en modell där man kan sitta max 2 mandatperioder i rad innan man måste ut i verkligheten – Detta för att förhindra att politik blir ett yrke och ett karriärval.

     Min blogg är full av inlägg om saker som dessa om du vill leta i historiken.

     • beatworld

      Okej. Vi kommer nog inte vara ense om när frågan är besvarad. Jag har läst dina inlägg genom åren men ofta fått uppfattningen att du talar för dig själv och inte socialdemokraterna i stort. Givetvis får du som individ ha de visioner du har och skriva om dem på din blogg men när jag ställer mina frågor till dig nu förväntar jag mig svar från socialdemokraterna som kollektiv men får endast svar av dig som socialdemokrat som individ. Ingen skam i det men eftersom du är inte kommunalråd eller statsminister men ändå skriver i termer som ”vi” blir jag nyfiken på om du talar för ”er” eller för dig själv. Jag anser nu, efter dina svar, att du talar för dig själv. Och det är inget fel med det. Men det blir missvisande när inlägget enkelt tolkas som om du för kollektivets talan.

      Eftersom du är en av få som ändå vågar publicera många av dem kommentarer ni politiker får är det nära till hands att ställa frågan till dig men eftersom frågan inte kan besvaras av dig tackar jag för din tid.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Att all de saker jag vill genomföra inte ännu är officiell socialdemokratisk politik har varit känt av alla sedan länge. Sakta men säkert vinner dock mina idéer genomslag och så småningom kommer mina visioner för socialdemokratisk politik och den officiella socialdemokratiska politiken att gå hand i hand.

      När jag skriver i termerna vi så skriver jag så fullt övertygad om att jag av egen kraft ska kunna genomföra det jag skrivit om i första stycket beatworld.

      Känn dig fri att fråga när helst du vill och att bemöta kommentarer och besvara frågor så länge dessa berör inlägget är naturligt och för mig en självklarhet om man vill bedriva politiskt arbete.

 4. Alexander

  ”har vi gått kräftgång i opinionsmätningarna”

  Du har ju hela tiden sagt att trenden är uppåt? Ni har varit nere och vänt på lägsta märvärdet?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Trenden är uppåt men så länge vi ligger under 45% väljarstöd är det en kräftgång jämfört med våra historiska valresultat.

   • Krister

    Trenden är nedåt för S och uppåt för SD just nu.
    Hur det blir längre fram vet ingen.
    Du måste skärpa dig om du ens kan anses som seriös
    vilket jag tror att många inte gör f.n.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     När valet är över vet vi hur mina förutsägelser slog in Krister och hade jag fel i det jag förutsagt så ska jag givetvis erkänna det så snart valresultatet är känt vilket jag alltid sagt att jag har för avsikt att göra.

   • Lasse

    S faller under 30% – Trenden går uppåt

    S faller under 28% – Trenden går uppåt

    S faller under 24% – Trenden går uppåt

    S sniffar nu 20-22% och trenden går fortfarande uppåt ????

    Jag vet vilken lek du leker, min son har kört tvärtomleken hela sommaren precis som du ????????????

    • andersforss (inläggsförfattare)

     S kommer att landa på 35% + i valet Lasse och så låga nivåer som 20 till 22% har vi aldrig uppvisat.

 5. Fredrik

  Anders, folket vill före valet veta vilka du kan tänka dig att regera med efter valet. Detta för att, i enlighet med din syn på samhället, kunna fatta ett så bra beslut som möjligt.

  Presentera detta för oss, tack.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Svaret på den frågan får vänta tills efter valet då ingen vet resultatet och utgången av valet. För egen del är jag öppen för många koalitioner med tillägget att alla utesluter aktivt eller passivt stöd från SD. I övrigt se mitt svar till Jan.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Om inte om hade funnit hade katten redan ätit upp björnen Krister – S kommer aldrig att falla och över tid kommer vi att vara tillbaka på den nivå runt 40-45% av rösterna där vi hör hemma.

   • Fredrik

    Okej, så tre alternativ då.

    1) S regerande ensam.
    2) S+C+L, koalitionsregering.
    3) S+M, koalitionsregering.

    Då vet vi. Få nu ut detta budskap till folket också Anders att detta är din vision. På så sätt får folket bäst information för att kunna fatta bäst beslut. Ett tips vore att du skriver ett blogginlägg, nu de närmaste dagarna, där du tydligt bekräftar att det är dessa tre alternativ DU eftersträvar i samband med valet. Det skulle vara ärligt inför folket.

    Det innebär ju Anders, att eventuella tveksamma vänsterkantsspringare istället kommer att lägga sin röst på V då de inte vill att deras röst ska bli en ”liberal” röst.

    Men men, vi – folket – väntar med spänning på din bekräftelse om dessa tre alternativ till att stanna kvar vid makten.

    Enkla frågor, i alternativ två och tre – vem ska ha posten som statsminister? Och i alternativ två och tre, kommer antalet ministrar fördelas lika?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det du efterfrågar har jag kommunicerat på min blogg sedan länge Fredrik och vad jag skriver och när jag skriver på bloggen bestämmer jag och ingen annan.

     Jag tror att alla väljare är medvetna om att utseendet på den regering som ska leda Sverige efter valet beror på valresultatet.

     Att taktikrösta har aldrig varit någon bra idé Fredrik – Man bör rösta efter sin ideologiska övertygelse och överlåta regeringsbildningen till respektive partis partiledning och de företrädare man röstat in i riksdagen.

     • Fredrik

      Åter igen Anders misslyckas du med att svara på två väldigt enkla frågor – gå tillbaka till mitt förr inlägg om du glömt bort dem.

      En välinformerad väljarkår är det absolut bästa en nation kan önska sig. Alltså, ju mer information väljarkåren har desto bättre beslut kan denna väljarkår fatta.

      Men du menar alltså att väljarkåren inte behöver veta vilka partier som skulle kunna tänkas samarbete i förväg utan istället ska detta överlåtas till de folkvalda. Hur är detta bättre för väljarna? Svaret är så klart att de inte är det. Och S är inte ensamma att fega ur i denna fråga.

      Och Anders, taktikrösta har aldrig varit bra för socialdemokraterna. Däremot har det varit bra för andra partier. Men det är inte att taktikrösta Anders om en väljare ändrar sin övertygelse. Det är bara du som påstår detta eftersom mitt exempel i tidigare svar skulle skada S.

      För, om du frågar ALLA som kan tänka sig att rösta på S vilka de tycker att S ska regera med OM situationen blir så efter valet så kommer INTE 100% av dem säga C+L eller M. Och det är denna information som du inte vill ge folket. För, då kan folket välja andra alternativ. Som t ex V.

      För enligt ditt sätt att se på det så går S till val för att efter valet ensam regera. Det är det budskap du ger till folket. Då är det ohederligt att efter valet ändra budskapet till att betyda något helt annat. Ingen partiledare för S har efter Ingvar Carlsson berättar i förväg vilka de kan tänkas regera med och sedan Ingvar Carlsson så har också S successivt tappat väljare för att nu närma sig 20%-gränsen.

      Men svara på mina två frågor, det är så enkelt.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag har redan besvarat dina frågor Fredrik – Att svaren sedan inte var till din belåtenhet är en helt annan sak.

 6. Leif Andersson

  Vi får se om skogsbränderna får någon påverkan på valresultatet. Som tur är för regeringspartierna (jag räknar även V hit eftersom de fått igenom mer av sin politik än MP har) gör det att migrationspolitiken tillfälligt hamnar på andra plats i nyhetsflödet.

  Otydlighet har varit något av ett signum för den här regeringen. Man brukar kunna se någon form av övergripande sammanhang i en regerings politik men med Löfven känns det bara som en massa osammanhängande hastigt framkastade beslut.

 7. Jan

  Det är nog dessvärre färdigregerat för S i september.
  Det blir fyra block i september: M+SD får 40 procent. Om KD klarar spärren får de 44 procent. L+C får 14 procent. S får 27 procent. MP+V 13 procent.
  Sedan återstår att bilda regering på det. Det troliga är en Alliansregering med M+SD+KD+L+C. De får egen majoritet.
  C tvingas retirera i flyktingpolitiken eller hoppa av. Den som känner Lööf förstår vad hon väljer. Hon är trots allt nyliberal i kärnan. Flyktingvurmandet byter hon gärna ut mot makten. Den lille skojardvärgen blir statsminister.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Moderaterna kommer aldrig att jobba med SD Jan och hur en regerings ska se ut styrs av valresultatet – Min tro är ett av två alternativ vilka är S + C + L alternativt S + M där man i bägge fallen gör upp i de frågor man kan göra upp i för att därefter förlita sig till hoppande majoriteter i riksdagen.

 8. Anders

  Sossarna har fått sin chans. Nu är det dags för en ny regering som inte bara snackar utan förstår att politik är handling. Svenska folket är värt något betydligt bättre än en förvirrad och svamlande Stefan Löfven.

  Att de regerat med en Alliansbudget är deras eget fel. Kan man inte få egen majoritet måste man räkna med sådant och antingen gilla läget eller kliva av eftersom man inte har en riksdagsmajoritet bakom sig. Däremot man kan aldrig skylla på det när det går dåligt! Ingen har tvingat Löfven att vara statsminister under dessa förutsättningar utan han har räknat med att kunna regera i minoritet och då får han också ta ansvaret för detta! Som tur är har vi haft en riktig högkonjunktur som inte ens sossarna kunnat sjabbla bort. Men nu vänder det snart. Allt tyder på att vi kommer att få en lågkonjunktur innan nästa mandatperiod är över. Hur kommer S att fixa det? Troligtvis inte alls.

  En röst på S är en röst på MP med allt vad det innebär och det torde avskräcka tillräckligt många!
  Sedan bör alla som tillhör arbetarklassen förstå att S inte är ”deras” parti längre. Ett parti som vill begränsa strejkrätten och se över LAS är inget arbetarparti oavsett hur det sett ut historiskt.
  Se också hur S hanterat LSS och hur Försäkringskassan styrs i ett rödgrönt Sverige.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Är det något vi socialdemokrater förstår så är det att politik är ett långsiktigt och enträget arbete och att verkstad är viktigare än snack – Det har vi uppvisat rätt väl under denna mandatperiod trots att det parlamentariska läget är svårt på det sättet att man trots att man är regeringsbärare inte ensam kan fatta de beslut man anser vara nödvändiga.

 9. Brorson

  ”Med detta blogginlägg vill jag sålunda lägga fundamentet för vad jag tycker är viktiga framtidsfrågor.”

  Naturligtvis kan ingen bestrida att du tycker det du tycker, men det är inte socialdemokratisk politik. Genom att kalla dina till hälften nyliberala idéer för socialdemokrati, bidrar du till ökad förvirring om vad socialdemokratin vill.

  Och den andra delen, då? Det var genom att öppet gå emot principerna om budget i balans, budgettak och en finansiering av reformer krona för krona som Vänsterpartiet gjorde sig omöjliga som ett tredje regeringsparti i en rödgrön allians Mp bekände sig med läpparna till samma principer, men det har ju nu i efterhand visat sig att dom ljög, och därmed torde Mp ha gjort sig lika omöjliga som koalitionspartner i en kommande S-ledd regering. Nu sprider du förvirring om att just detta skulle vara S-politik.

  ”Ovanpå det har vi gått kräftgång i opinionsmätningarna beroende på att vi varit otydliga med vad vi vill och därför att vi ena stunden säger en sak för att i nästa stund göra tvärt emot vad vi sagt”

  ”Vi”? Det skulle vara intressant att få veta hur just du har bidragit till detta Det kan visserligen inte förnekas att du ofta säger tvärtemot det du själv sagt dagen före. Men att du själv HAR GJORT tvärtemot det du själv har sagt? Du är väl inte regeringen? Varför använder du ett språkbruk som en självkritisk ex-minister, när du förespråkar idéer som leder käpprätt åt h-e?

  Låna i en högkonjunktur? Då kommer det inte att finna något låneutrymme kvar i en lågkonjunktur, när vi verkligen kan tvingas lån för att inte tvingas till drastiska nedskärningar, speciellt av de senast – under innevarande mandatperiod . genomförda sociala reformerna

  Det är nog inte så att väljarna ogillar reformerna i sig, men de tvivlar på att reformerna kommer att bestå när kostnaderna för flyktingkaoset, vilka nu övervältras på kommunerna, ska betalas.I synnerhet om vi då har gått in i en lågkonjunktur. Och det var förstå en felspekulation av S-delen av regeringen att hoppas att alliansen + SD skulle stoppa de egna eftergifterna till Mp-delen av regeringen.

  Ja, då ser man verkligen ut att säga en sak, och göra tvärtemot. Det har ju dessutom kommit fram att merparten av de 9.000 unga afghanerna redan hade fått asyl i ett annat land – Iran, men tydligen varit ”diskriminerade” där, på så sätt att iranska medborgare har förtur till de mest attraktiva jobben.

  Vad kan då göras för att rädda den socialdemokratiska valsegern i höst? Ja, ett sätt kan ju vara att alla socialdemokrater stödjer ”partilinjen” i stället för att driva vänsterpartistiska särkrav, som skulle knäcka Sverige ekonomiskt i en kommande lågkonjunktur. Det socialdemokratiska 14-punktsprogrammet ”En trygg migrationspolitik för en ny tid” (som presenterades av partistyrelsen 4 maj i år), måste göras mer känt – och väljarna måste kunna lita på att det kommer att följas- Och inte kommer att kompromissas bort tillsammans med Mp och vänstersvansen inom det egna partiet.

  Slutligen måste notan för skogsbränderna betalas, och Sverige måste skaffa ett eget brandbekämpningsflyg. Det borde den nyinförda flygskatten användas till, i stället för att finansiera valfläsk (elcykelbidrag, mm) till Mp.

  .

 10. Jonny Disenfeldt

  Detta är ju inte det socialdemokratiska partiets politik, det är några av dina personliga önskningar.

  Du själv har ingen plats eller inflytande i partiet.

  Väntar fortfarande på svar på vad i budgeten som du kan skära bort för att finansiera din kostnad på ca 1000 miljarder om året på din basinkomst (10000 i månaden till ALLA över 18 år). Var hittar du 1000 miljarder … hänvisa inte till att det ska ”utredas”, du måste kunna ange redan nu var huvuddelen av dessa 1000 miljarder kommer från i form av inbesparingar.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det kommer att bli partiets politik fullt ut så småningom när jag och fler med mig skaffat det stöd vi behöver för att kunna genomföra den.

   Jag har definitivt plats i partiet och samma möjlighet till inflytande som alla andra vilket är fullt tillräckligt för mig.

   Vad gäller konsekvenserna av ett införande av en basinkomst så kommer de att presenteras av den utredning jag efterlyst men i grunden ska merparten om inte hela reformen finansieras av de bidrag som en basinkomst ersätter samt de administrativa vinster som följer med reformen.

   • Jonny Disenfeldt

    Du vill ge alla som arbetar 10000 EXTRA i månaden var i basinkomst från staten. Antalet sysselsatta ligger strax under 5 miljoner. Dessa ska tillsammans alltså av staten få ca 600 miljarder per år. Från vem tar du pengar att betala dessa arbetande?

    Alla andra (arbetslösa, sjuka, pensionärer) ska INTE förlora på din reform, dvs de ska behålla MINST de ersättningar de redan har idag.

    Det innebär att större delen av de 1000 miljarder som din ide kostar saknas, varifrån ska dessa tas?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Avvakta den utredning som ska göras så kommer du att se att reformen mer eller mindre finansierar sig själv. Vad gäller sjuka, arbetslös och pensionärer så kommer ingen av dem att förlora på ett införande av en basinkomst – Allt du anför bygger på förutfattade meningar från dig – Något jag hävdar vi ska lägga åt sidan när vi gör en förutsättningslös utredning av konsekvenserna av ett införande av en basinkomst.

     • Jonny Disenfeldt

      ”Allt du anför bygger på förutfattade meningar från dig”

      Nej, de är baserade på vad du föreslagit,nämligen en statlig garanterad basinkomst på 10000 per månad till alla över 18 inklusive de som arbetar och som inte ska påverkas av vad de nu har i form av löner, ersättningar bidrag etc, har de mer ska de få behålla detta.

      Detta är enkel matematik som jag vet att du har svårt för men kostnaderna blir totalt ca 1000 miljarder per år om vi räknar på att 8 miljoner är berättigade..

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag hävdar fortsatt på att du bygger förutfattade meningar utifrån det jag skrivit utan att i detalj räkna på effekten av att ersätta merparten av dagens bidrag med en basinkomst Jonny. Låt utredningen sköta den presentationen så kan du och jag när det är gjort debattera den.

   • Anders

    Då föreslår jag att du återkommer när du har stöd för de här sakerna i S partiprogram.
    Valet sker i september. Tills dess hinner du vare sig hitta stöd för det du önskar eller lägga om partiets färdriktning. Så ärlig kan du väl ändå vara…

    Risken är annars stor att du gör människor upprörda eftersom de uppfattar dina önskemål som löften. Du vinner inget på att försöka lura folk att rösta på socialdemokraterna genom att lyfta fram egna önskemål som inte stämmer överens med vad partiet står för. Du bedriver opposition inom ditt eget parti. Glöm inte det!

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jah kommer att lyfta dessa saker när helst jag känner för att lyfta dem som ett av mina verktyg för att vinna väljarnas stöd Anders – Att detta inte sker omedelbart eller innan valet har jag alltid varit tydlig med men det innebär på inget sätt att jag kommer att sluta jobba på eller att det jag vill genomföra inte går att genomföra.

 11. Alexander

  ”Trenden är uppåt”

  På hur lång sikt baserar du det påståendet?

  ”Så länge vi ligger under 45% är det en kräftgång”

  Den har alltså pågått i decennier?

  ”Moderaterna kommer aldrig att jobba med SD”

  Berätta hur du kan VETA det.

  ”Ingen vet resultatet och utgången av valet”

  Fast det gör ju du? Dina avancerade program har gett en prognos och dina förutsägelser är i princip alltid rätt, eller hur?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Alla de saker du efterfrågar har jg skrivit om tidigare så i stället för att försök ställa en massa krav föreslår jag att du letar i blogghistoriken.

   • Krister

    Du har inget inflytande inom S.
    Dur är fd skattekonsult, är kritisk till feminism, kritisk mot samerna,
    hyllar Kinas politik, Nordkorea, Kamerun, Malaysia mfl. Allt detta gör
    att du ALDRIG kan avansera + att du satsar på personval. Du är körd
    inom S och det säger jag ärligt och personligt och trovärdigt.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag kommer att ha inflytande i S Krister – var så säker. I mitt parti liksom i andra partier går det inte att förneka väljarnas vilja och at jag kommer att få större och större stöd från väljarna ju längre tiden går är jag övertygad om.

    • Leif Andersson

     Personligen anser jag att Anders Forss med tanke på kompetensen bland andra S-politiker borde vara nominerad till riksdagsvalet. Att man öppet har egna åsikter gällande den bostadsekonomiska politiken som avviker från Magdalena Anderssons skatteprivilegier för bostadsägarna får anses som väldigt positivt.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Publicerar som Leifs svar till Krister med följande tillägg – Tack för ditt stöd Leif.

 12. Alexander

  ”merparten om inte hela reformen finansieras av de bidrag som en basinkomst ersätter samt de administrative vinster som följer med reformen”

  Efter det uttalandet känns det ju som att du gjort en beräkning. Vad har du kommit fram till?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Utredningen som ska göras får bli det som presenterar resultat och konsekvenser av ett införande av en basinkomst och självklart har jag gjort ett överslag av en sådan reform och det jag kommit fram till gör mig än mer övertygad om att även en förutsättningslös utredning kommer att komma till resultatet att en basinkomst är vägen framåt.

   • Jonny Disenfeldt

    ”självklart har jag gjort ett överslag av en sådan reform ”

    Då är det ju bara att du redovisar detta så kan vi kommentera ditt överslag…

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag ska inte föregå utredningen som ska göras Jonny – Effekterna är upp till den att presentera.

     • Jonny Disenfeldt

      Dvs du har inte gjort något överslag… upp till bevis nu Anders Forss …

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag har gjort ett överslag Jonny och resultatet av det behåller jag för mig själv för stunden.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Den kommer att beställas var så säker Krister.

     Idén må komma från vänster eller från MP men den är fortfarande värd att utreda förutsättningslöst och rätt införd så kommer den att bli till en lyckad reform för Sverige.

     • Jonny Disenfeldt

      Artikeln i etc :
      ”Medborgarlön diskuteras allt oftare, men en basinkomst som går att leva på skulle inte kunna finansieras utan en mycket stor ökning av skattetrycket. ”

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det är en förutfattad mening Jonny – Gör man som jag föreslår blir utfallet annorlunda och en basinkomst blir till en stor möjlighet för samhället.

 13. Fredrik

  Nej Anders, du har inte svarat på mina två enkla frågor så jag ställer de igen:

  1) Vem ska vara statsminister i alternativen S+C+L och S+M?
  2) I dessa två alternativ, anser du att antalet ministrar ska fördelas lika?

  Dessa frågor har inte DU svarat på. Jag är inte intresserad av valresultatet utan jag vill veta detta i förväg. För, om du inte klarar av att svara på så enkla frågor – varför ska väljarna ge sitt stöd till dig då?

  Ingen röstar i blindo Anders. Och som jag sagt, upprepande gånger, att en välinformerad väljarkår fattar bättre beslut än en icke informerad väljarkår. Den enda som vill ha en väljarkår som är icke informerad är någon som inte vill stå till svars och/eller törs svara på frågor FÖRE valet.

  Och, eftersom du inte pratar för partiet Socialdemokraterna så borde det vara extremt lätt för dig att svara på dessa frågor då de är DIN åsikt jag är ute efter. Jag vet, precis som alla andra som läser det du skriver, att du ALDRIG har pratat för partiet. Så vad är du rädd för? Är du rädd för att någon ska tro att din åsikt är detsamma som partiets? Ingen fara, det är ingen som tror det.

  Men det finns så klart en risk för dig att vara tydlig. Ju tydligare du är, desto svårare blir det att få röster. Det går inte att gå åt vänster, höger och mitten samtidigt. Det är omöjligt. Och det är precis detta du försöker göra. Utlova det ena utopiska löftet efter det andra för att få dessa efterlängtade kryss. För väl inne i maktens korridor så kommer du, precis som alla andra, med näbbar och klor försöka hålla dig kvar.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har svarat så långt det är möjligt att svara innan valet gått av stapeln – Resten återkommer jag till när valresultatet är känt.

   • Fredrik

    Du är inte bara inkompetent, du är feg också.

    S+C+L eller S+M är två alternativ som du anser mest troligt efter valet, men vem du vill se som statsminister och övriga ministrar ska fördelas vågar du inte berätta.

    Du svara på kritik med orden – jag har rätt, du har fel. Såsom om dina ord är givna från Gud. Du är en ytterst medioker människa med en livserfarenhet som inte överglänser någon inom ramen för +/- 15 år från dig, men du beter dig som om att din kunskap är bättre än alla andras.

    Du hävdar att du har sådana kontakter i partiet att den absolut högsta toppen av socialdemokratin lyssnar på dig och dina förslag men verkligheten visar på det omvända. Den praktiska socialdemokratiska politiken går till drygt 90% emot det du eftersträvar. Att påstå något annat är att inte kunna se världen utan skygglappar.

    Nej, du slåss för en verklighet som inte kommer tillbaka. Ingen vill tillbaka till 70-talet. Du behandlar ett folk som om de fortsatt befanns sig på 70-talet, men de är smartare än dig. Majoriteten av svenska folket är smartare än dig.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Feg är nog det sista jag är Fredrik och vem som ska bli statsminister i någon av de koalitioner du anger ovan beror på valresultatet och på vad som är möjligt att uppnå – Att innan valet deklarera det är att trampa väljarna på tårna och klart och tydligt visa dem att deras röst inte räknas.

     Blir regeringen en renodlad S regering är valet självklart då det i sådana fall blir Löfven som blir statsminister.

 14. Alexander

  ”Den kommer att beställas var så säker”

  Eftersom att du vet att det kommer att ske kan du väl berätta när? Är det i år?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Håll ögonen öppna Alexander eller så gör du som jag och skaffar informationen från de kontakter du har.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Så kan det säkert vara Alexander men det förändrar inte det jag sagt sedan tidigare.

 15. Alexander

  ”Jag har gjort ett överslag och resultatet behålelr jag för mig själv”

  Lysande argumentationsteknik. Jag vet men tänker inte berätta förrän ni röstat på mig. Du måste tycka att folk är som treåringar. Du framställer dig själv på ett väldigt ofördelaktigt sätt…

  ”eller så skaffar du information från de kontakter du har”

  Visst. Problemet är att det inte spelar någon roll vem jag hänvisar till. SCB, Migrationsverket, grannar, dina partikamrater eller vem som helst. Du har ändå alltid rätt. Har du tänkt på det? ”Jag har rätt och du har fel” oavsett källa eller bevis.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Anledningen till att jag behåller det för mig själv är att jag hela tiden sagt att en oberoende och förutsättningslös utrednings ska påvisa resultat och effekter av ett införande av en basinkomst.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.