Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Gränskontroller inom EU är ett måste.

Efter ett moget övervägande av alla för- och nackdelar med ett resande i EU utan gränskontroller har jag kommit fram till att dessa är nödvändiga för att säkerställa många saker – Bland dem hur länge en EU-medborgare vistas i ett annat EU-land än i sitt eget då det är vistelsetiden i ett land som styr vart man ska betala skatt. 

Med dagens system utan gränskontroller inom EU annat än de som införts för att att hålla koll på invandringen och flyktingmottagandet har inget EU-land kontroll på vilka individer som vistas i landet och hur länge de vistas där.

Den granskning som skattemyndigheten för närvarande utför inom åkerinäringen visar att fusket med just skatter är utbrett bland de företag som använder sig av arbetskraft från andra EU-länder än det egna.

Detta fusk leder sedan till ett ordentligt åsidosättande av regelverket om konkurrens på lika villkor i och med att arbetstagarna i många fall undviker beskattning på sina inkomster samtidigt som staten går miste om arbetsgivaravgifter och momsintäkter.

EU skapades inte för att uppmuntra till skattefusk utan för att göra det lättare för EU-ländernas företag att konkurrera sinsemellan på en gemensam marknad – Ska detta fungera som avsett måste gränskontrollerna återinföras. 

Grundläget i dagens skattesystem är att man ska betala skatt i det land man stadigvarande bor i.

Dessa regler är sedan kompletterade med en lagstiftning som stipulerar att bosättning anses ha skett om man sammantaget vistats i ett land mer än 6 månader under en 12 månaders period – Överstiger man denna tidsgräns ska beskattning ske i vistelselandet och inte i hemlandet.

Av den anledningen är det viktigt för alla EU-länder att veta vem som vistats i landet och dessutom hur länge.

Dessutom är jag övertygad om att ett EU där medlemsländerna alltid vet vem som vistas i landet, varför de vistas där och framför allt hur länge de vistas där kommer att leda till bättre och sundare konkurrens för alla.

Har man som jag grundinställningen att det är respektive lands lönenivåer och arbetsvillkor som ska gälla för arbete i det landet och utgöra nedre gräns om man arbetar i ett annat EU-land än sitt eget blir det än viktigare med gränskontroller mellan EU-länderna.

Idag och då inte minst när det gäller lastbilstrafik och transporter samt inom byggsektorn skulle en sådan gränskontroll hjälpa till att bringa ordning och reda i branscher där fusket är mycket utbrett om man får tro det initiala resultatet av den granskning skatteverket nu genomför bland åkerier som använder sig av utländsk arbetskraft.

Att Skatteverket redan initialt hitta mer än 1.000 chaufförer som fuskar med sin skattehemvist talar sitt tydliga språk – Ett språk som med en mun skriker ut att vi måste få bättre kontroll på hur länge man vistas i ett land.

Således vill jag återinföra gränskontroller mellan alla EU-länder – Dock utan att införa krav på vistelselängd eller visumkrav.

Jag har även börjat komma till insikt om att dagens skatteregler bör förnyas då det gäller vart och hur skatt ska betalas.

Ska vi få detta att fungera fullt ut bör skatt alltid dras i intjänandelandet för att sedan betalas tillbaka när man som arbetstagare bevisat att man betalat skatt i sitt hemland på samma inkomst – Detta styrkt av ett intyg från hemlandets skattemyndighet.

EU ska inte bygga system som uppmuntrar till fusk – Om något ska EU stå för system som skapar ordning och reda, konkurrens på lika villkor och god kontroll på hur resandemönstret inom unionen ser ut.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

14 kommentarer

 1. Brorson

  Vid tidigare tillfällen, när jag efter en första genomläsning har tyckt mig kunna instämma i det du skrivit, har jag vid förnyade genomläsningar ofta hittat en eller flera små detaljer eller sidospår som jag inte hållit med om. Ett är ditt förslag att det ska vara möjligt att till en billig penning ”uppgradera” skolkorten till samma giltighet som månadskort. Jag hade visserligen, som jag tycker, en bättre lösning för att uppnå samma syfte, men alltså inga principiella invändningar mot ditt förslag. Däremot är vi tydligen rejält oense om din idé om gratisresor för pensionärer, vilket dock var ett sidospår till frågan om skolkorten.

  Nu skriver du att ”Gränskontroller inom EU är ett måste”. Mot en så allmänt hållen formulering har jag inga invändningar. När vi sedan kommer till detaljerna, så är de av ”teknisk” natur och svåra att ta ställning för eller mot, utan ingående analyser och utrednigar. I huvudsak stödjer jag dina tankar, men är tveksam till din markering ”Dock utan att införa krav på vistelselängd och visumkrav.” Det finns ju redan i nuvarande EU-regler en begränsning av vistelselängden för arbetssökande till tre månader…

  Jag skulle nog också vilja se en begränsning av rätten att arbeta i ett annat EU-land än sitt eget. När tidsgränsen är uppnådd får man välja mellan att åka hem eller bosätta sig permanent i vistelselandet. Vad sedan gäller visumkravet, så tycker jag nog att en EU-medborgare inte ska behöva ha visum för resor inom EU. Det borde räcka med en tydligare EU-legitimation än de legitimationshandlingar som idag godtas inom EU. En gränskontrollant ska relativt snabbt kunna konstatera att den resande inte är samma person som på bilden, när så inte är fallet.

  Sverige har fortfarande inte kontroll över invandringen från länder utanför EU. Det handlar om minst 5.000 illegala immigranter, enligt den avgående statsministern och den avgående migrationsminister. Det kan vara ännu fler. Det handlar nästan inte alls om personer som tar sig in i Sverige på okända vägar och i skydd av nattens mörker med någon människosmugglare som vägvisare. De kommer med reguljärflyg och visar upp svenska pass, som de har köpt på någon marknad i fjärran land.

  Den svenska hanteringen av stulna, förlorade eller sålda pass eller andra ID-handlingar är en skandal, som det talas alldeles för lite om. Jag träffade själv en kvinna med ett asiatiskt utseende utanför ”min” polisstation. Hon hade kommit för att lämna in ett 20-tal pass, som hon hittat i sin lägenhet. Men polisen vägrade ta emot passen, med motivering av det var helgdagsafton! Borde inte polisen i stället ha gjort en brottsplatsundersökning i hennes lägenhet, som troligtvis hade våldgästats av illegala immigranter?

  Svenska ID-kort utfärdas av alldeles för många instanser. Det borde räcka med Skatteverket /folkbokföringen, och det borde finnas en gräns för hur många pass eller ID-kort, som man för tappa er år och ändå få ett nytt. Det är bra att du tagit upp diskussion i detta för EU känsliga ämne. Det vinns många aspekter som måste diskuteras. Och svaren är i många fall inte självklara.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Precis och det är därför jag skriver att vi inte ska ställa några krav på visum eller på vistelselängd då dessa redan är ställda Brorson.

   Att man fritt ska kunna arbeta i ett annat EU-land tycker jag är bra och den rätten ska inte begränsas i tid så länge den som arbetar erhåller lön i enlighet med svenska kollektivavtal och så länge arbetstagaren betalar skatt i Sverige om anställningen varar i mer än 6 månader.

 2. Gunnar F.

  Detta paneuropeiska experiment (EU)- iscensatt av Richard von Coundenhove-kalergi (kallas kalergi planen)-i början av 1900 talet som stöds (stötts) av George Soros,Rotchild,Rockefeller, måste stoppas så snart som möjligt. Och komihåg att denna plan inte är en konspiration,utan verklighet.
  Det är bara att titta på invandringen till EU som gladeligen stöds av G.Soros med miljarder i nu läget.
  Så jag säger bara, ett steg i den riktningen är att upplösa EU, med att Sverige måste följa Storbritaniens Brexit med ett Swexit om vi ska kunna fortsätta som en homogent folkslag i varje fall vi skandinavier (ja om det inte redan är försent). Tycker en folkomröstning om EU i Sverige är ett måste, för den vite mannens överlevnad, för den vite mannen står ju för all den utveckling som är så viktig och gagnar hela mänskligheten. Detta måste få högsta prioritering…! UT UR EU NU!!!
  Ps. Just det, ”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i dom beslut vi fattar i dag”. Yepp så är det ! Eller hur Forss.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att begära utträde ur EU är ingen lösning för Sverige Gunnar- Lösningen stavas att jobba för ett reformerat EU där fler beslut än idag fattas på nationell nivå.

   Sedan ser jag ingen anledning till att vi ska sträva efter att bibehålla en homogen befolkning oavsett av om den strävan sker på nationell eller skandinavisk nivå – En blandning av befolkningen och en mix av olika etniciteter med varandra är att föredra i alla lägen Gunnar.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     På inget sätt Krister – Målet måste alltid vara en blandad befolkning och en mix av olika etniciteter för allas bästa.

     • TP

      Vad har du för mandat att påstå att en blandad befolkning av olika etniciteter är bäst för alla. Den dryga miljonen väljare som röstade på SD delar nog inte den åsikten. Man börjar mer och mer inse att arbetarpartiets Jan Hägglund åsikt om dig stämmer helt och hållet, att du tror du står över Gud i din inbillade kunskap och visdom. Du kan väl nämna ett land som mångkulturen har skapat ett stabilt samhälle där största delen av invandrarna kommer från Mena – länderna. Du brukar ju använda Malaysia som ett exempel på ett mångkulturellt drömsamhälle, tala då gärna om hur stor del av invandrarna där kommer från Mena- länderna.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag har aldrig någonsin trott att jag står över Gud TP och de som inte röstade på SD är betydligt fler än de som röstade på SD och bland dem torde de flesta tycka som mg och inte som dig.

     • Krister

      Det finns inget land som har gynnats av dina tankar kring detta.
      Nämn några ex. Kamerun har ju tex inbördes strider mellan olika
      språkgrupper.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det som sker i Kamerun är relativt begränsat och i grunden inte ett politiskt problem.

 3. Brorson

  Ja, det är redan för sent om vi vill behålla en homogen befolkning i Sverige. Huruvida en det är bra eller dåligt att ha en homogen befolkning är en vetenskaplig (socialantropologisk) fråga, som jag inte tänker besvara här. Däremot kan jag lova att jag tänker jag med näbbar och klor bekämpa alla försök att återskapa en homogen svensk befolkning, oavsett om medlen kallas assimilation eller integration.

  Det är i princip samma sak. Jag vill inte ha ett inbördeskrig mellan olika etniska grupper i vare sig Sverige eller i något annat land. Oavsett vad vi tycker om vägen hit, en stor invandring som har resulterat i en heterogen befolkning och ett mångkulturellt Sverige, så är detta det sakernas tillstånd, som vi måste acceptera och göra det bästa möjliga av. Därmed har jag inte sagt att fortsatt massinvandring är någonting bra eller dåligt.

  Som exempel anser jag att utländsk finansiering av svenska moskéer måste förbjudas, eftersom utländsk finansiering enligt muslimsk tro är förenat med utländskt hel- eller delägande, och de utländska ägarna med ägares rätt kan ställa krav på förkunnelsen, och svenska moskéer inte ska sprida ha mot andra etniska grupper, inklusive oss ursprungs-svenskar. Som en följd härav anser jag att muslimska församlingar ska kunna få statsbidrag till moskébyggen.

  Jag är motståndare till obligatorisk svenskundervisning för asylsökande och personer med tillfälliga uppehållstillstånd. Jag är motståndare till tvångs-försvenskning i alla former. I stället ska flyktingars naturliga önskan att återvända till hemlandet uppmuntras och genomförandet av sådana planer ska underlättas och stödjas. Vi har ingen rätt att utnyttja andra länders olycka för att stjäla deras läkare och andra experter för att lösa våra egna problem – i synnerhet om de är utbildade på hemlandets bekostnad, av skattemedel. Det är en girighet som är rena motsatsen till kärlek…

  Flyktingar ska självfallet inte bryta mot värdlandets strafflagar och gör de det ska de ha hård straff och utvisning sig själva till rättelse och andra till varnagel. Det ska de informeras om redan under de första dagarna som asylsökande, men de ska inte påtvingas att bli någon annan än den de är. Deras mänskliga rättigheter, inkl religionsfrihet, ska respekteras. Deras rätt att få sina barn uppfostrade i sin egen tro ska respekteras.

  En debattör som inte vill erkänna dessa rättigheter för invandrare, ska krypa till korset och erkänna att han /hon faktiskt anser att Sverige har tagit emot för många invandrare för att vi ska kunna leva tillsammans med dem. Är de hårda utfallen mot SD egentligen en täckmantel för att hon / han egentligen håller med SD?

  Att Anders Forss och jag är överens om att vi måste ha gränskontroller inom EU bevisar inte att vi håller på att få det. Ingen av oss är eller kommer att bli EU-president eller ens EU-parlamentariker. Men jag tror att det finns många vanliga EU-medborgare, som tycker samma sak fastän de inte ens har hört talas om den här bloggen. De har tänkt själva och dragit slutsatser av motsvarande problem i sina egna hemländer. Jag tror att många bäckar små, om de är tillräckligt många, kan leda till förändring.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.