Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Det blossar upp till strid om framtidens hemtjänst i Umeå helt i onödan.

I ett par dagar har VK och VK.se varit full av artiklar, reportage och debattartiklar om S-majoriteten i kommunen och dess planer på att ersätta LOV inom hemtjänsten med LOU och då med kritiken primärt kommande från alliansen, Svenskt Näringsliv och från ägarna av olika privata hemtjänstbolag.

Jag kan givetvis förstå kritiken till viss del även om jag inte förstår den fullt ut – I vart fall inte i detta läge innan det är fullt ut definierat hur det ska fungera i en framtid.

En sak har varit klar för mig och det är att LOV fördyrar för kommunen på de flesta områden så även inom hemtjänsten – Detta därför att kommunen har en skyldighet att tillhandahålla viss service – Bland dem hemtjänst vilket gör att man tvingas ha en beredskap för detta som privata bolag som plockar russinen ur kakan kan välja bort.

Jag har ingen kritik mot att privata bolag skulle ge en sämre hemtjänst än kommunen kan göra men däremot står det helt klart att många privata bolag nekar hemtjänst i t.ex. glesbygd trots att den tänkte brukaren vill anlita dem – Detta på grund av att avståndet äter upp lönsamheten.

Erfarenheterna visar även enligt den information jag fått mig till livs att de privata hemtjänstbolagen redan från början väljer bort brukare med stora vårdbehov av lönsamhetsskäl liksom att de när vårdbehoven hos befintliga brukare hos dem blir för stora lämnar över dem till kommunen med hänvisning att de inte har resurser nog för att fortsätta ge brukaren den hjälp denne behöver.

Vi kan inte ha den typen av beteenden i hemtjänsten enligt mitt sätt att se på saken – Ska privata bolag fortsatt finnas kvar som utförare i hemtjänsten ska de självfallet underställas samma skyldigheter som kommunen och det är där frågan om LOU kommer in.

En modell där kommunen upphandlar hemtjänst område för område och där hemtjänstbolagen själva får bestämma i vilka områden de vill delta i upphandlingen av kommer att fungera bra och alltid kompletteras med att kommunens egen hemtjänst finns tillgänglig i alla områden.

Om de hemtjänstbolag som finns idag lämnar in anbud i alla områden de verkar i idag ser jag ingen risk som innebär att de skulle förlora någon brukare – Tvärt om tror jag att de genom det systemet kan skapa en än tryggare verksamhet för både brukare och anställda.

Således tror jag att de befintliga hemtjänstbolagen mörkar genom att försöka härleda sin rädsla till en sak som inte utgör ett problem för deras verksamhet och existens.

Den verkliga anledningen är att S förslag innebär att deras möjlighet att som idag välja bort olönsamma brukare genom att plocka russinen ur kakan försvinner och att detta kommer att påverka deras lönsamhet – Det är den förändring de fruktar och det är den förändringen de i grund och botten protesterar emot.

Detta innebär för mig att vi ska genomföra denna förändring till varje pris då denna i förlängningen kommer att göra det billigare för Umeå’s skattebetalare och enklare för brukarna av hemtjänst i Umeå att få den hemtjänst de vill ha enligt sitt förstahandsval.

Till alla privata hemtjänstföretag vill jag säga att det vore betydligt renhårigare att säga sanningen i stället för att försöka gömma sig bakom falska och missvisande argument. Att denna förändring skulle ge sämre framförhållning än idag stämmer inte då en vårdtagare redan idag kan byta utövare när helst denne så önskar.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

22 kommentarer

 1. Stefan

  Hej!
  Det stämmer inte att privata bolag kan plocka russinen ur kakan, de kan inte välja bort brukare pga vårdbehov, geografisk placering osv. Du är felinformerad. För debattens skull, SNÄLLA, läs in dig på hur det faktiskt fungerar innan du gör dessa uttalanden.
  Men du är inte ensam om att vara felinformerad vilket skiner igenom i debatten generellt.
  Om en brukare väljer en privat utförare, bor 30 min utanför centrala Umeå, enkelväg, och har en insats som kräver 10 min(enligt beslut av biståndshandläggare på Umeå kommun), så är det bara att gilla läget. Detta är samma för kommun och privata utförare.
  Gällande att brukare ”väljs bort” pga, för stort vårdbehov, så stämmer inte det heller. Det är kommunen som bestämmer vilka insatser som brukarna har rätt till. Blir vårdbehovet för stort, så kan erbjudande om särskilt boende vara aktuellt, vilket då blir Umeå kommuns beslut. Här har kommunen sagt stopp för privata utförare att starta särskilda boenden, TROTS att kommunen inte kan tillgodose behovet av tillräckligt med platser på särskilda boenden.
  Om privata utförare skulle ha möjlighet att välja bort brukare, varför skulle de välja bort de med stort vårdbehov, som innebär att de får vara hos brukaren mera?

  Sen tycker jag att alla som höjer rösten gällande vinster i välfärden borde gå in och studera dessa bolag som utför hemtjänst. Då kanske ni ser hur dessa ”vinster” egentligen ser ut.
  Men, det kanske är bättre att endast ha kommunal hemtjänst, som inte vill visa sina resultat, prata om deras kundnöjdhet, prata om utbildningen som deras anställda (inte)har.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har mycket på fötterna för att säga det jag säger Stefan och dessutom för att bevisa att det är så det är. För de privata utövarna handlar det om lönsamhet och många gånger är vårdbehovet större än vad som framgår vilket minskar lönsamheten.

   Som jag sa i inlägget så förlorar inget privat hemtjänstbolag på att acceptera det förslag vi i S lägger då bolagen fritt kan delta i upphandlingen av alla områden och således verka på alla områden och göra sig tillgängliga för att väljas av de som har rätt till hemtjänst.

   Det är framför allt den biten jag vill lyfta fram och att man skyller på andra orsaker tycker jag är fel.

   • Björn

    Så du menar att det inte förändrar något för en som redan har ett privat alternativ som de är nöjd med? De blir inte tvingade att byta till ett annat företag eller gå tillbaka till kommunen? Varför framställs det som att det bara kommer vara ett företag per område då? Vari ligger vinsten i att förändra om det ändå blir som det är redan? Jag förstår inte? Varför riva upp gamla och unga sjuka människor om det ändå inte förändrar något i sak?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Som jag förstått saken kan alla bolag som är intresserade lägga anbud på alla områden de vill lägga anbud på och därmed kunna väljas av alla brukare.

     Den stora skillnaden blir att man i förväg vet vem som verkar på vilket område.

    • Anders

     Det kommer alltid att finnas någon som drabbas.
     Som jag ser det är det ingen skillnad på brukaren som måste byta utförare för att bolaget förlorar upphandlingen och brukaren som måste byta utförare för att bolaget går i konkurs.

     Genom att ställa bra krav i upphandlingen kan man säkerställa kvaliteten och ha bättre kontroll över utförarna. Förhoppningsvis leder det till en sundare situation än idag och tanken är ju att det fortfarande ska finnas alternativ att välja på var i kommunen man än bor.

 2. Aron kristoffersson (Aleva omsorg)

  Hej Anders

  Du har så fel i allt du skriver att jag vet inte ens var jag ska börja. Sakfel, faktafel och märkliga slutsatser. Härmed bjuder jag in dig till oss på ett verksamhetsbesök där jag kan förklara för dig exakt hur våra avtal fungerar och varför russinen ur kakan är en seglivad myt.

  Hoppas du publicerar denna kommentar. Skulle du inte göra det är du ändå varmt välkommen till oss. Jag sätter på kaffet.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Självklart publicerar jag din kommentar och du kan med fördel använda dig av den emailadress eller det telefonnummer som finns under min presentation för bloggen för att göra upp om tid – Jag besöker er mer än gärna för en förutsättningslös diskussion.

  • Brorson

   Det är tyvärr möjligt att jag har bidragit till oklarheter kring lov, genom att uttrycka mig slagkraftigt. Jag har nämligen i tidigare kommentarer skrivit att LOV inte garanterar någon rätt för vårdtagare att välja utförare, men en rätt för bolagen att välja vårdtagare. Detta syftade emellertid inte på enskilda vårdtagare utan på alla vårdtagarna i en hel kommun. Bolagen avgör själva om de vill etablera sig i en viss kommun.

   Visserligen är så fallet även vid upphandling enligt LOU, bolagen avgör själva om de vill ingå avtal med en viss kommun. Men med LOU har kommunerna större möjligheter att själva kontrollera om anbudsgivarna är seriösa och kan dessutom begränsa antalet privata utförare till vad de tycker fungerar bra, sett ur ett helhetsperspektiv.

   Man måste skilja mellan valfriheten i sig, och LOV (Lagen om valfrihetssystem), som är ETT (av minst två möjliga) sätt att organisera valfriheten. Vänsterpartiets kritik av valfriheten träffar emellertid all valfrihet eftersom partiet anför att med en enda utförare i samma trappuppgång eller i en hel stadsdel kan vissa samordningsvinster göras, som inte kan uppnås med flera utförare. Min invändning mot Västerpartiets politik är att ökat välbefinnande för vårdtagarna måste få kosta en del. Varför ska det alltid sparas på samhällets svagaste?

   Och f.ö. kan ju kommunen, vid upphandling enligt LOU kräva att bolag, som är verksamma inom samma trappuppgång eller stadsdel, samarbetar vid utförandet av arbetsuppgifter, som göras gemensamt. Frågan blev aktuell i min kommun, sedan ett politiskt ungdomsförbund drivit igenom att integrations- och jämställdhetspolitiken ska gå före vårdtagarnas önskemål inom äldreomsorgen. Erfaren kvinnlig personal med visstidsanställningar inom den kommunala äldreomsorgen. De nekades nya anställningar, som i stället gavs till nyanlända unga män.

   De arbetslösa kvinnliga vårdbiträdena (bland dem även en hel del invandrare) fick dock efter en tid nya jobb hos de privata, som fått många nya kunder – som ville ha kvar den gamla personalen. Gissa om ungdomsförbundet ifråga skränade om ”rasismen” bland senildementa (och deras anhöriga) och andra vårdbehövande äldre, och krävde stopp för valfriheten inom äldreomsorgen. Politiker, som ibland är rena snorvalpar ska agera förmyndarare över alla som behöver samhällets hjälp.

   • andersforss (inläggsförfattare)

    Du har fel om avregleringarna Per – De har enbart kommit till bara därför att man vill flytta pengar från det allmänna till det privata.

   • Brorson

    ”Du har fel om avregleringarna Per”, var väl inget svar på något som jag har skrivit? Ännu konstigare blir det, när du svarar en som heter Per, med att han ska se ditt svar på hans förra kommentar. Men i den diskussionen fanns det ingen förra kommentar från Per, och följaktligen inget tidigare svar från dig. Inte i den diskussionen.

    Vad sedan gälle rdiskussionsämnet, så minns jag att före LOV hade en moderatstyrd kommun i södra Sverige upphandlat all äldreomsorg från ett och samma företag. Men det gillade inte en av vårdtagarna, som ville ha omsorg på kristen grund. Det fanns i den KD-styrda grannkommunen, men vårdtagaren ville inte flytta dit, utan krävde att hemkommunen skulle hyra en vårdplats i grannkommunen. Men se, det ville inte hemkommunen. Striden mellan den kristna vårdtagaren, som ville bestämma över sin egen omsorg och det moderata kommunalrådet, som var stenhård motståndare till valfrihet för vårdtagarna valsade runt i den kristna pressen, tills vårdtagaren dog mycket besviken på den allians, som hans parti ingick i.

    Så tillkom då Lagen om valfrihetssystem (LOV) som en kompromiss mellan KD och de övriga allianspartierna. Någon rätt till omsorg på kristen grund, för den som så önskar, garanteras inte av den lagen. Valfriheten är begränsad till att välja omsorg på kommersiell grund från de utförare som har valt att etablera sig i kommunen. Det håller på att bli samma sak med skolan, där partierna bjuder över varandra med förslag på förbud mot religiöst innehåll i

    Mest förvånande är att Västerpartiet i sin kamp mot valfriheten vill påtvinga alla elever att gå i kapitalistiska indoktrineringsskolor. Att KD i sin dyrkan av marknadskrafterna som en Gud som ställer allt till rätta, har svikit rätten att göra ett kristet val, förvånar inte längre. Ingenting verkar vara för heligt för KD för att offras för lyckan att sitta i en M-ledd regering, som är beroende av SD..

    Har det i valfriheten förts fram en enda protest från KD-håll (vägar kanske inte?) mot den extrema ateisten Jan Hägglunds vendetta mot en av de mänskliga rättigheterna – religionsfriheten?-Enda parti som försvarar religionsfriheten i Umeå verkar vara Mp. Men bara för muslimer?

    Som jag beskrev i min förra kommentar finns det risker även med att låta politiker bestämma. Men vem skyddar vårdtagare, som är alltför skröpliga för att själva göra ett medvetet val, mot att bli hänsynslöst utnyttjade av företag, som inte borde få finnas på omsorgsmarknaden? KD borde delta i den debatten, i stället för att försvara en misslyckad valfrihetsreform, som inte garanterar den valfrihet, som nekades en vårdtagare i södra Sverige och därigenom blev startskottet till den misslyckade reformen.

    Som jag kan se är valfrihetsdebatten i Umeå en debatt helt över huvudena på vårdtagarna. Det finns skäl för samtliga partier att skämmas.

     • Brorson

      Nej, det var mitt svar på DIN fråga ”Vilket svar menar du Brorson?” Du har förväxlat mig och Per. Och nu förväxlar du dig själv med Per… Har du glömt vem du är?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag har inte glömt vem jag är Brorson – Ska titta över det under dagen om tid medgives.

  • Jonny Disenfeldt

   Bergis –
   ”Sägnen växte sig allt starkare och till slut skrev även Kommunals ordförande Anneli Nordström om ”vanvård och blöjvägning”.
   I en senare intervju erkände att hon vetat att blöjvägning är vanlig praktik men att hon använt det som ett retoriskt grepp.
   Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för vård och omsorg av dementa bör kateter, ett annat sätt att minska obehaget av att inte själv kunna styra kissandet, bör undvikas.
   I stället ska hälso- och sjukvårdens prio ett vara att ”tillhandahålla individuellt utprovade absorberande produkter”.

   Det betyder vägning.”

   https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/vm9k8X/blojan-och-rattan–har-ar-sanningen

 3. Jonas E

  Den enda valfriheten som möjligen försvinner är ju det privatas möjligheter att välja bort det som är olönsamt – en lyx kommunen inte har !….. de ser inte jag som ett problem alls !.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det kan jag hålla med om och kan vi nå dit så har vi åtgärdat en viktig brist i dagens system.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.