Storumans politiker!

Som jag skrev i min blogg för ett tag sedan, så får äldre människor här i Storumans kommun vänta på sitt trygghetsboende eller särskilt boende i månader, men även år.

De flyttas fram och åter inom kommungränsen, på så kallade avlastningsboende eller som de också kallar det tillsvidare boende. De flyttas upp till tärna, ned till Storuman och Stensele, och i de flesta fallen så får de dela rum på några kvadrat med andra i veckor och månad. Tänk er själva att vara i den situationen!

Om inte den äldre får boende (sin lägenhet) efter tre månader så kan anhöriga överklaga till IVO (inspektionen för vård och omsorg). Då i sin tur får kommunen betala, vad som kallas för ”vite”, och tanken min går då oavbrutet till. Är det därför som kommunen flyttar gamlingarna fram och åter i kommunen för att kunna säga till IVO att de äldre har hela tiden en trygg boendeform tills dess att de får sin stadigvarande bostad. Ja… men då slipper ju också kommunen att betala ”VITE”.

Är det så? Men då frågar jag mig igen…Vem blir offret i sammanhanget?

 

På tal om Tärnabys avlastnings boende så enligt vad jag har förstått, så har det tillsvidare boendet/ avlastningsboende dragits in så det finns inte längre i Tärnaby. Vart skall alla gamlingar då flytta som bor i Tärna. Kommunen menar att det inte finns tillräckligt med personal. Detta beslut togs för någon vecka sedan. Men rätta mig om jag har fel.

 

Personalen inom vård och omsorg, ja…för att inte tala om dessa. De skall ha en eloge och en stor medalj för att de får kämpa underbemannat.

Som ett exempel:

Som ni alla kanske vet så har  SAMHALL AB som marknadsför olika tjänster, haft städningen på Sibyllagården. Men nu har det gått igenom mina öron att Kommunen har dragit in SAMHALL AB:s städtjänster på Sibyllagården i Stensele, och nu har det  istället lagts på den allt redan belastade och låga personal tätheten på Sibyllagården.

Undrar om städningen också är indragen för SAMHALL på Backens boende? Rätta mig om jag har fel, men visst städar SAMHALL AB även där? Inte undra på att det inte finns personal, när de blir överöst med hur mycket jobb som helst, men får inget tillbaka av kommunens politiker.

 

Min mormor brukade säga.

Det ena föder det andra, och jag tycker det är ganska slående, och kan tolkas på olika sätt.

Storumans kommun drar in på äldrevården, och istället lastar de ansvaret på personal, som nu i dagsläget har nog med att klara uppgifterna de blir ålagda. De äldre kommer i kläm och får sona för kommun politikernas tankar.

Rätta mig om jag har fel!

 

Socialtjänstlagen Kapitel 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper

Äldre människor
Kommentar: Paragraferna 4 och 5 innehåller den lagtext som gäller från och med  1 jan. 2011. Innehållet är detsamma som tidigare med två tillägg: § 4, 1 stycket och § 5, 3 stycket.
§ 4

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

§ 5

Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service.
Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och om¬vårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd.
Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.
§ 6

Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållan¬dena i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verk¬samhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område.
Kommunen ska planera sina insatser för äldre. I planeringen ska kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer.
Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personer med kunskaper i finska, meänkieli eller samiska där detta behövs i  omvårdnaden om äldre människor.

Källa: socialtjänstlagen kapitel 5 kap. Särskilda bestämmelser för äldre människor.

 

Vad har IVO sett? 2018

2019 mar 01

RAPPORTER

 

Sammanfattning

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska varje år lämna en rapport till regeringen som innehåller en sammanfattande analys av arbetet med tillsyn, tillståndsprövning och klagomål enligt patientsäkerhetslagen under det gångna verksamhetsåret.

 

Rapporten beskriver våra viktigaste iakttagelser, de åtgärder som vi har genomfört med anledning av de brister vi sett och våra slutsatser för verksamhetsåret 2018.

 

Rapporten är i allt väsentligt avvikelsebaserad. Här redogör vi alltså främst för det som inte fungerar som det ska, för att peka på vad som behöver förbättras i vården och omsorgen.

 

Våra slutsatser är:

  • Patienter och brukare får inte sina behov tillgodosedda när personcentrering och samordning brister.
  • Patienter och brukare utsätts för allvarliga konsekvenser och risker när det inte finns tillräckligt med personal eller personalen inte har tillräcklig kompetens.
  • Vård- och omsorgsgivarna behöver ta ett större ansvar för att kvalitetsarbetet verkligen fungerar.
  • Brister i lämplighet och kompetens leder till att ansökningar om tillstånd avslås.

Slutsatserna vilar på våra viktigaste iakttagelser. Vi redovisar iakttagelser inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården i två kapitel. Iakttagelserna är i sin tur uppdelade på nio olika områden. Totalt redovisar vi arton viktiga iakttagelser.

 

Iakttagelserna är ett resultat av att vi analyserat en stor mängd ärenden i vår tillsyn, tillståndsprövning och upplysningstjänst. Analysen har till exempel omfattat egeninitierade tillsynsärenden, enskildas klagomål, beslut om tillstånd, tillsyn av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och anmälningar om missförhållanden och vårdskador.

 

I rapporten beskriver vi även vår utveckling under 2018. Vi har bland annat utvecklat hur vi involverar dem vi finns till för, hur vi anpassar tillsynsinsatser efter situation och verksamhet, hur vi arbetar med riskbaserad tillsyn och hur vi har förberett oss för nya tillståndsplikter och ett förändrat tillsynsansvar.

Publikationsnummer

IVO 2019-6

Utgivningsdatum

2019-03-01

Källa: IVO Inspektion för vård och omsorg.