Vattnets kraft och pengarnas proveniens. Till försvar för osynliggjorda exploaterade områden

I måndags (28/7) sändes SR Studio Etts inslag om bygdeavgiftsmedel och vattenkraftåterbäring. http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1637

Ragunda var även här fokus för intresset. Flera är de som hellre ser fastighetsskatten gå tillbaka till den kommun kraftverken ligger i, vilket då skulle ge Ragunda 500 miljoner med sina 9 kraftverk.

Några tankar vaknar emellertid när kommunalråd talar om de 193 miljoner (enligt norska modellen) eller en del av den halva miljard (fastighetsskatt) som Ragunda som kommun skulle få med en annan beräkningsgrund än bygdemedel. Tankarna kretsar kring pengarnas ursprung eller hellre, varur vattnets kraft är härledd. Och hur skulle ett sådant system drabba eller gynna de kommuner som till största del har regleringsmagasin? Magasinen bör rimligtvis även de betraktas som skatteobjekt.

Henrik von Sydow (M), ordförande i skatteutskottet argumenterar att skatteutjämningssystemet är gott nog. Denne inser inte (eller så är just det avsikten) att Robin Hood-systemet konstruerar kraftkommuner i glesbygd som ”fattiga” och ”tärande” när de med ett annat sätt att dra upp riktlinjerna skulle vara just så rika som de är. Och det skulle framgå tydligare vilka gåvor som ständigt omfördelas från dessa kommuner till exempelvis Stockholm.

Samtidigt dränks vattnets och pengarnas proveniens (ursprung) i sifforna. Vilket även är fallet med dagens bygdemedel som ges i klump för kommunen baserat på de sammanslagna utbyggnaderna, inte för varje enskilt kraft- eller regleringsföretag. Ett osynliggörande av det exploaterade området.

I SOU 1972:14 resonerades om att slå samman en räcka avgifter, bl.a. de så kallade regleringsavgifterna, till en indexreglerad avgift som kom att bli bygdemedelsavgifter. I det ”gamla” systemet var det tydligt var de specifika pengarna kom ifrån och det blev då även tydligt ifall medlen användes för sådant som låg utanför inverkansområdets räckvidd.

I Vilhelmina uppstod under 1950-talet en del missnöje eftersom landskommunen och Vilhelmina hembygds- och turistförening 1953 slöt avtal med Vattenfallsstyrelsen, ett avtal som Vattenfall i princip hade författat och översänt för underskrift. Avtalet gällde att inte motsätta sig vattenkraftutbyggnader inom kommunen (vid denna tid var endast Vojmsjön reglerad och Ransardämningen under utförande) ifall kommunen fick ett bidrag om 100.000 samt lån på 400.000 kr av Vattenfallsstyrelsen till att uppföra en turistanläggning i Kittelfjäll (idag Hotell Kittelfjäll). Lånet skulle vara räntefritt och amorteras 20.000 årligen medelst bl.a. 13.000 kr från Vojmsjöns regleringsavgifter som då bestod i 19.600 kr/år, vilket resulterade i att endast 6.600 återstod för de övriga behoven under en räcka av år. Många ansåg att Kittelfjäll hade mindre med inverkansområdet för Vojmsjön at göra och ville se att pengarna gick till exempelvis en bygdegård i Brännåker. Än värre, genom avtalet hade kommunen sålt sitt veto i fråga om Malgomaj, Kultsjöns, Volgsjöns och Fättjaures regleringar samt sträckan mellan Kultsjön och Malgomaj för Stalons kraftverk. Volgsjön och Fättjaure kom dock inte till utförande.

Idag är avtalet överspelat och glömt men spåren går ändå igen. Det finns bestämmelser om att 80% av bygdeavgiftsmedlen ska gå till landsbygden och 20% till tätorten. Det vore hög tid att summera hur medlen har använts över åtminstone ett decennium. För att få söka måste föreningar kunna utföra projekten vilket inte alltid är lätt i en befolkningssviktande by, där det knappt går att ens uppbåda föreningsstyrelser. Däremot har bygden fått tillbaka i form av större projekt, som exempelvis bredbandsutbyggnad i mindre byar. Men nog finns det bygdemedelsprojekt från den drabbade bygden som behandlats märkligt utan någon egentlig anledning.

Hade regleringsavgifternas allmänna ändamålsdel endast gått till det område som haft inverkan av regleringen under den tid det fanns fler bofasta i byarna kring exempelvis Vojmsjön, då hade möjligen avfolkningen kunnat bromsas. Men allteftersom bygden avfolkats kan en med fog säga att inverkansområdet utökats, i synnerhet till Kittelfjäll. Men kanske så till den grad att det går att legitimera att medlen sparas år efter år för bollhusbyggen på tätorten.

Med blicken riktad mot samtiden riskeras en definitiv avfolkning av landsbygden inom kraftkommunen bli följden ifall inte bygdeavgiftsmedlen (om de nu får vara kvar) i rätt utsträckning går till den berörda bygden. Om det inte är det som är avsikten hos den kommunala beslutsförsamlingen, det vill säga.

Och ännu ett steg in i framtiden: vid ett eventuellt återbäringssystem eller ett system med en del av fastighetsskatten till kommunen, borde vissa pengar öronmärkas. Öronmärkning för olika nodpunkter eller platser där exploateringens inverkan ger skäl att bedöma ansökningar annorlunda (avsteg från likabehandlingsprincipen kan ibland vara rättvis behandling, beaktat historien). Eller kvotera insatser för att gottgöra för skada som skett och kontinuerligt sker. Det krävs en kunskap om de historiska sammanhangen eller åtminstone perspektiv kring det som föregått i de beslutande församlingarna ifall de ska råda över framtidens vattenkraftpengar.

För vattenkraftpengarna för den här kommunen som så många andra har en upprinnelse, en källans silveråder högt in bland fjällen och längs rasbranter urätna av västanvinden, förgätna fiskeplatser och försvunna buföringsleder, överväxta husgrunder och stränder, tidvis milslånga stenöknar.

4 kommentarer

 1. Göran Jonzon

  Tack för din historiska återblick, som tydliggör hur svenska staten bedrivit och fortfarande bedriver ren kolonialpolitik i Norrland och i synnerhet beträffande de stora naturtillgångarnas tillvaratagande.
  Nu handlar det tyvärr inte bara om hur avkastningarna ska fördelas, även om det, som du så tydligt visar, sker på ett pinsamt ojämlikt och respektlöst sätt.
  Än värre är den utarming av miljön och vattenfaunan som följer av den besinningslösa inställningen att livet under vattenytan helt saknar värde och betydelse.

  Monetär avkastning i all ära, men själva ordet ekonomi betyder hushållning på rak svenska och hushållning är det sista man kan förknippa vattenenergiutbyggnaderna med. Vattenverksamhetsutredningens förslag om att implementera vattenenergiverken under 1999 års miljöbalk (SOU 2013:69) (https://www.youtube.com/watch?v=uK367T7h6ZY) har mobiliserat enorma lobbyinsatser från näringens företrädare, som lett till att mindre pålästa rikspolitiker gått ut i media och totalt förkastat hela den omfattande utredningen.
  Mats Odell (KD) var en av dem som först sågade utredningen, med motiveringar som understöddes av intresseorganisationen Svensk energis snedvridna beräkningar.
  Även statliga Vattenfall har medialt framfört hot om att 20% av vattenenergibaserad el skulle kunna komma att bortfalla om utredningens förslag genomförs.

  Den statliga myndigheten Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) har kommit till helt andra slutsatser, men tydligen har vi politiker som hellre lyssnar till penningstinna exploatörer än till sakkunniga på den egna myndigheten. Pinsamt är bara ett understatement!
  Svensk energis beräkningar bygger på att det efter nyprövning av regleringstillstånden skulle dömas att överallt tappas spillvatten motsvarande MVQ (medellågvattföringen).
  Tittat vi på de 77 vattendomar som hittills grundats på den nya miljöbalken är det endast i ett enda fall som MVQ ålagts utöveran att tappa som spillvatten för faunavården. Det gällde ett litet energiverk som, liksom 1700 av de övriga 2100 verken i Sverige, helt saknar betydelse som reglerenergiverk. (Det är bara ca 200 verk som går att nyttja för reglerenergi för att balanser svängningar i elförbrukningen.)
  Alla de övriga 76 har utifrån miljöbalkens bestämmelse ålagts att tappa 5% i torrfårorna.
  Hur trovärdigt blir då Svensk energis skrämselpropaganda ?
  Dessutom har schabblet från rikspolitikerna redan nu försatt oss i en situation där det försenade miljöanpassningsarbetet med största sannolikhet leder till avsevärda bötesbelopp till EU, då vi inte har en chans att hinna genomföra Vattendirektivets grundkrav innan tidsfristen 2021 går ut.
  Det blir än större börda för skattebetalarna att bära, för det lär väl inte bli exploatörerna som ska ta den smällen, då deras vinster intimt sammankopplats till finansdepartementens intäktskonton, via energiskattesystemets utformning, där högre elpris automatiskt ger högre intäkter ävem till staten.
  Money talks.
  Sossar och moderater har alltid kännetecknats av att vara exploatörskramare, men jag skäms äver att höra mitt eget parti företrädas av en person som Mats Odell.
  Jag har tillskrivit vår distriktsrepresentant i partiledningen Anders Sällström i ärendet, vilken lovat oss ett möte med Irene Oskarsson nu i augusti. Jag hoppas att vi även får med Mats Odell så ska han få sig serverad vad hans utspel betyder för oss i Vilhelmina!

  • Åsa Össbo (inläggsförfattare)

   Tack Göran Jonzon för din kommentar!
   Det ska bli mycket intressant att se vad som kommer att hamna i en proposition (till hösten?) baserat på VVU:s betänkanden. Det finns många bra förslag angående miljön medan andra mer juridiska synes mindre bra och faktiskt ett sätt att tillmötesgå eller köpslå med kraftutövarna: tar vi bort bygdemedlen kan ni väl gå med på nyprövning och miljöanpassning? Eller de märkliga ändringarna i tillståndsprövningen som gynnar sökandeparten i ett vattenverksamhetsärende. Enligt mitt förmenande finns ingen miljövänlig (storskalig) vattenkraft endast mer eller mindre miljö- och biotopförstörande, där åtgärder emellertid kan få bägaren att rinna åt rätt håll.

 2. Östen Stenlund

  Jag kan bara tacka för att du delar med dig av din insikt och kunskap. Diskussionen om kilowattören som borde gå tillbaka till produktionsområderna har pågått en längre tid nu. De som är motståndare brukar hävda att det vore menligt mot skatteutjämningen. Hur det är vet jag ej, men hitintills har skatteutjämningen bara sänkts. En annan sak man funderar på är fastighetsskatten, vart går den? Kommunerna måste sköta samhällsservicen och den blir bara tyngre med sviktande befolkning.
  Jag tillsammans med några fler har studerat den lokala historien här i norr och den är skrämmande hur staten har farit fram och kanske mer skrämmande är att befolkningen i stort inte vill tro vad man säger. Tar vi inte tag i det själva är vi i glesbygden förlorade.

  • Åsa Össbo (inläggsförfattare)

   Tack Östen Stenlund för din kommentar! Som jag förstått det går fastighetsskatten till den kommun bolaget/ägaren har sitt säte/är skriven. Tar vi ett utländskt bolag som Statkraft har Statkraft Sverige föga förvånande sitt säte i Stockholm. Det finns många personer i vår kommun med kunskap om historien i norr, det vore onekligen spännande och lärorikt med ett lokalhistoriskt symposium eller seminarium.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.