”Trams”, ”bluff” och andra brottstycken från ett fullmäktige i obalans

 

Det har varit kommunfullmäktige i Vilhelmina. Sedan snart 10 år har det för mig inneburit mediabevakning i efterhand. Sedan ungefär 4 år har jag tagit del av debriefing eller informationsspridning i sociala medier – VK-bloggen är en sådan. Som före detta politiker vet jag att ett av minoritetens eller oppositionens bästa verktyg för opinion är sociala medier. Så var det under min tid inom såväl minoritet och majoritet.

Efter måndagens fullmäktige som jag tog del av under en arbetspaus samt i efterhand undrar jag över vissa majoritetsledamöters agerande. På sin VK-blogg efterfrågar Maria Kristoffersson förslag från medborgare (som rimligtvis inte kan vara lika insatta i kommunekonomin som politikerna exempelvis oppositionspolitikerna). Mer kan en väl önska från någon som har arvode – eller ska allmänheten nu både komma med förslagen och betala för politiken? Är det inflytande eller exploatering? Inte nog med det: samtidigt som hon efterfrågar förslag från allmänheten slår hon bort oppositionens förslag som ”bluff” utan att vilja förstå vad oppositionen är ute efter: en insikt om att påtala den obalans som råder idag utifrån konkreta exempel såsom årsredovisningen. En vädjan till samverkan för att gemensamt skriva till regeringen.

Kan den, som påstår att PDI lägger fram en bluffbudget, säga att de vet vad som ingår i exempelvis Utbildningsnämnden (UN)s budget/ram? Ändå lyfter S + C i sin årsplan in modulerna på Volgsjö samt en annan ”prioriterings”-post inom den tekniska ramen – vilka andra ca 2,2 MKR försvinner då? Kan Maria Kristoffersson redogöra för det – apropå bluff och att lura medborgarna?

Kan Kristoffersson, eller majoriteten, vidare klargöra vad som gör att vissa poster ligger inom den tekniska ramen medan andra – smörgåsbordet av ”prioriteringar” vilket var det enda som var kostnadsberäknat (på vilka grunder?) – inte ska ingå i ramen? Kan de inte det – är de då trovärdiga? Apropå att UN:s ordförande ”kunde hålla med Åsa…” om prislappsmodellen. Snarare är den tillämpning av prislappsmodellen som Vilhelmina kommun genom sin majoritet anställer, att likna vid en bluff. Ett luftslott utan reella kostnadsberäkningar.

Apropå att Kommunstyrelsens ordförande (KSO) helt rätt framförde att det behövs en plan över 5 till 7 år, kan Kristoffersson vidare redogöra för vad som händer när prioriteringssumman för små förskoleenheter halveras 2023 och närmast försvinner 2024? Vad händer då – ska förskolorna i byarna försvinna då? Är det att ta ansvar? Vidare: är det att ta ansvar att se KS ramar öka medan UN:s ram minskar över tid?

En socialdemokrat påpekade hur viktigt det är för inflyttningen ”hur vi beskriver och förmedlar bilden av oss själva” i sociala medier, att ”det finns mycket bra att lyfta fram också…” – ja, det är klart att det finns mycket bra, men de flesta har inte alltid mage att påtala hur bra allt är eller ens skriva i sociala medier ifall det inte är något som engagerar eller uppfattas orätt. Men nästa socialdemokrat tillika Utbildningsnämnden ordförande går upp sedan upp i talarstolen och deklamerar – på ”bästa sändningstid” (5:43:30 in i sändningen) – kungsorden: ”Det flyttar inte in några barnfamiljer i Dikanäs” (..”bara för att det finns en skola där”…). Är detta önsketänkandet om att förmedla en ”positiv” bild (läs förljugen) om Vilhelmina (för Dikanäs tillhör ju fortfarande Vilhelmina kommun) från majoriteten? Vad är det om inte ett hån? Mot alla oss som faktiskt flyttat (tillbaka och) till Dikanäs? Vi kan konstatera att för snart två år sedan flyttade en barnfamilj in som hade två barn, nu tre. För två år sedan flyttade ännu en familj in som har ett barn. För tre år sedan etablerade sig en barnfamilj med idag två barn. För två år sedan flyttade jag själv tillbaka med ett barn efter ett år i Umeå – och det skulle jag INTE ha gjort om det inte funnits en skola kvar. Går vi lägre tillbaka kan vi konstatera att de flesta barnfamiljerna har flyttat in/tillbaka, en del har bott kvar, en del har givetvis flyttat det går inte att sticka under stol med, unga människor har etablerat sig, ”gift in” sig eller så har ungdomar bott kvar – sedan decennier – på grund av att det finns en skola!

Det går inte att jämföra med Dalasjö som ligger 1,5 mil från tätorten på en väg som tar enligt Eniros vägbeskrivning 15 minuter. Latikberg återstår ju att utreda konsekvenserna av, vilket Olga Makarycheva mycket riktigt påpekade behovet av i sin interpellation.

– Det är arbeten som ger inflyttning, fortsätter UN:s ordförande. Ja, just det – om det inte finns en skola kan för det första inte de lärare som bor här arbeta här, de företagare och forskare som skapar sina egna jobb kan definitivt inte bo kvar eller flytta in om det inte finns en skola. Jag vet inte om UN:s ordförande är kvar på de stora exploateringarnas tid med Stekenjokk-gruvan så hon missar alla dessa mindre företag som håller hela dalgången och en stor del av kommunen vid liv. De – vi alla, hotas, med sådana uttalanden, av kvävningsdöden. Apropå ”att förmedla en positiv bild”. På ”bästa sändningstid”. Men vi boende, är fortfarande här!

Apropå hån, ”trams” är väl knappast något att fördjupa sig kring då uttalaren inte ens kunde redogöra för vad som händer med gymnasiet om UN får den ram som den nu får. Det är lika enkelt att stå att propagera för pengar som inte finns i ens eget budgetförslag/synpunkt, som att propagera mot pengar som inte finns i någon annans förslag.

”På bästa sändningstid” efterfrågar KSO adressater och skrivelser till ”staten”; har KSO missat att PDI uttryckligen, i remissvar och yrkanden, talat om Regeringen. Har KSO missat att i kommunstyrelsen (KS) där KSO är ordförande fanns just ett sådant tillfälle att rycka ut ett yrkande om att skriva till Regeringen om ett extra stöd till skolor i glesbygd. Ska det vara så svårt att förstå? Eller ska det serveras en skrivelse som KSO ska skicka till regeringen? Är det fritidspolitikerna som ska göra det (borde väl snarare vara tjänstepersonerna med vissa ledord)? Visst KSO kan få en skrivelse av mig, men nog slår väl ett gemensamt KS beslut högre – eller har jag fattat beslutsvägarna i det här landet helt fel? Ska vi förlita oss på att KSO har en ”suveränt bra situation” att göra sådana här saker? Den ledarstilen kan jag önska att KSO ändrar på. Det går inte att göra om politik till personliga angrepp och bikta att ”jag har verkligen tagit till mig…” eller menade hon ”jag har verkligen tagit åt mig” (dvs tagit illa vid mig av) ”att ni vill att vi ska göra skrivelser” och sedan utkräva en skrivelse eller adressat i talarstolen på ”bästa sändningstid” – jo, såvida de inte ska ta flera timmar av tiden till att läsa upp och komma överens om en skrivelse där och då på fullmäktige?

Tråkigt är givetvis dessa inomgruppsliga (om nu kommunens beslutsfattare ska ses som en grupp) trätor som bara stjäl kraft istället för att politiker kan enas om en gemensam problembild, där var PDI:s företrädare föredömliga i att bevara lugnet.

Väldigt lite uppmärksamhet riktades mot den modell som nu anammats. Jag brukar inte alltid gilla vad Linda Westerlind på VF skriver, men här har hon helt rätt om prislappsmodellen:

För tydlighetens skull är det läge att lägga in en brasklapp. Det finns en risk att man är ute på djupt vatten när man börjar tala om olika grupper i samhället utifrån vad de ”kostar”. Jag hade själv inte valt uttrycket ”prislappsmodellen”, men det är inte ordvalet jag vill diskutera kring, utan vad den innebär

och vidare:

Ska man vara riktigt cynisk är det i huvudsak kanske inte kommuner och regioner och landsting som skulle behöva göra en prislappskoll på vad verksamheterna egentligen kostar, utan staten. För hur man än vrider och vänder på det är det uppenbart att en klar majoritet av kommunerna har det jäkligt kämpigt. Det är inte i huvudsak för man felbudgeterat, utan för att kostnaderna ökat – men inte inkomsterna. Lösningen: att få lite mer gjort med lite mindre pengar än året innan.

Alltså, en lämpligare användning av modellen vore att se över alla verksamheter och ge varje enhet inom nämnderna så pass mycket som den ska få enligt modellen, inte kapa ut hela enheter såsom fjällskolorna och annan lagpliktig verksamhet utan att analysera konsekvenserna av sådant kapande, medan GIVETVIS ÅTERIGEN frivillig verksamhet på KS inte ens behöver prioriteras. Det är inte acceptabelt.

Här kommer mitt råd (från en lekman): om det nu är 70 tjänster som ska ”bort” gentemot jämförbara kommuner (om det nu finns några), då borde man sätta sig ner med personalenheten och gå igenom alla tjänster – och ta där det går eller där behörighet saknas eller ej är motsvarande – INTE rensa bort en hel verksamhet exv. en skola där besparingen kostar mer än vad den smakar. Men – då ska vi också vara medvetna om att den som blir avskedad kanske måste flytta och då har kommunen inte heller ”sparat” i så stor utsträckning. Lägger Vilhelmina kommun ner skolor i fjälldalarna kan de knappast räkna hem bidrag för geografin, annat än skolskjutsen och kanske arbetsstugorna som måste till.

Från nu ska jag också förmedla en positiv men verklighetsförankrad bild!

WE ARE STILL HERE – Glad midsommar!

3 kommentarer

 1. Per Sjölander

  Det jag tycker är, för att använda Kristoffersson invektiv, riktigt uselt är att kommunledningen inte tycks förstå att man är medlöpare och exekutionspatrull i den statliga ambitionen (oavsett vilka regeringspartierna har varit och är) att avfolka glesbygden. Detta har ju pågått i decennier – man har med ekonomiska styrmedel, och med god hjälp av lokala partikamrater, sett till att vi fått allt högre kommunal- och landstingsskatter samtidigt som samhällsservicen försämrats för varje år. Och nä, det behövs ingen konspirationsteori för att inse att det finns en bred konsensus i storstadsregionerna om det onödiga i att ha folk bosatta i glesbygden. Det är dyrare än att ha dem verksamma i städerna, där det dessutom har lättare att få jobb. I en avfolkad glesbygd kan man dessutom bedriva rovdrift på Norrländska naturresurser utan risk för opposition från lokalbefolkning som ser sina närområden bli skövlade. Servicepersonal till besöksnäring, energianläggningar etc kan ju enkelt transportera från städerna till glesbygden vid behov.
  Så det ”ansvar” man berömmer sig för att ta är ju inte riktat mot medborgarnas behov av samhällsservice utan helt och hållet gentemot statsmaktens avfolkningsambitioner – man legitimerar sin egen avfolkning! Att lägga ner skolor och försämra den kommunala servisen gör självklart att folk väljer att flytta härifrån och att kommunen blir mindre attraktiv för potentiella inflyttare. Tillsammans med hög mortalitet gör utflyttning och minimal inflyttning att kommunens intäkter minskar i form av skatt och statsbidrag, viket gör att kommunen ser sig tvungen att spara genom att försämra servicen till medborgarna, ytterligare människor ser sig nödgade att lämna kommunen, intäkterna minskar, nya besparingar sjösätts osv. En sådan ond cirkel kan ju omöjligen brytas av att bara spara och minska servicenivån. Det blir ett slags Ebberöds Bank. Man frågar sig också hur långt detta exekutiva ”ansvar” sträcker sig. Är det till den sista grundskolan i kommunen måste lägga ner, eller när tycker man att man tagit nog med ansvar (om det finns någon sådan gräns i en församling där integritet inte tycks vara av något värde)?
  Till detta är vi ”nödd och tvungen”, vi har inget val säger man. Men visst har man val. Att skicka skrivelser till regeringen och beklaga sig för sakernas tillstånd är lika meningslöst som att bege sig till Rosenbad och träffa ett eller annat stadsråd. Jag vet inte hur många kommunalråd jag träffat som efter sådana resor slokörad kommit tillbaka med budskapet att frågan ”bereds”, ”i nuvarande svåra ekonomiska situation kan regeringen inte…”, ”ni har ju nyss fått ökade stadsbidrag” osv. Att ta ansvar för sina medborgares väl och ve vore att se till att vi har en samhällsservice och välfärd som är jämförbar med andra delar av landet, trots att detta i nuvarande orättfärdiga skatteutjämningssystem skulle skapa stora skatteökningar och/eller budgetunderskott. Varför inte låta bugetunderskotten växa till dess staten tvingas ta över styrningen av kommunen? Ett scenario som varje regering bävar inför. Det skulle kosta staten pengar och det skulle bli tydligt att staten är boven i dramat. För de kommunalpolitiker som skulle våga något så obstinat skulle naturligtvis en fortsatt politikerkarriär i riksdag och eventuell regering vara utesluten (intern illojalitet är nämligen oförlåtlig inom vår sekteristiska partipolitik), men lokalt skulle man förmodligen bli helgonförklarad.
  Glad Midsommar!

 2. Åsa Össbo (inläggsförfattare)

  Tack för din kommentar Per! Nog tror jag att skrivelser till högre ort kan fungera – om kommunen går ihop med andra och är ense internt – men det verkar ju svårt/omöjligt. I slutändan är det kanske just vad du föreslår – att ge den service som samhället behöver/har rätt till oavsett budgetunderskott, men troligen kommer en sådan politik endast kunna föras av helt lokala partier exv PA och även F! (eftersom de inte sitter i riksdagen) då de övriga skulle få för mycket ”pyngel” av sina partikamrater. Nej – en översyn att skattesystemet och kommunala ansvarsområden, borde vara något Sverige som jämställdhetsland skulle prioritera och givetvis då närma sig den geografiska rättvisa som inte existerar idag. Men som sagt, en kolonialmakt har svårt att lossa sina tentakler om det som de betraktar som skattkistorna…så det blir väl att befara avfolkning före rättvisa.

  • Per Sjölander

   Kommunpolitiker som representerar våra riksdagspartier kommer inte att agera i strid med sina nationella partiledningars direktiv. Det händer praktiskt taget aldrig. Lojaliteten inom partiet övertrumfar alltid medborgarnas eventuella behov. Och precis som du tror jag att enda möjligheten till alternativa beslut i budgetfrågor är att ha kommuner som styrs av lokala partier som är fri från lojalitetsband gentemot rikspolitiken.

   Det kanske finns en liten möjlighet att en skrivelse som undertecknas av ett stort antal kommuner och regioner skulle leda till något. Men mitt intryck är att regeringarna gör sig ”döva för menighetens” krav. Det är endast när granskande media avslöjar oegentligheter eller oförrätter inom politiken eller i politiskt styrda organisationer som man reagerar och agerar. Frågan är om media är intresserad av att göra något väsen av svikna vallöften och ett orättfärdigt skatteutjämningssystem. Hur säljande är sådana nyheter?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.