Allsköns funderingar om politik

Asylrättens återupprättelse?

Asylrätten har inte fungerat som tänkt på många år i Sverige. Asylrätten ger människor rätten att få sina skyddsbehov el asylskäl prövade i första säkra land. Det är ingen hemlighet att de hundratusentals migranter som sökt sig till Sverige bara det senaste decenniet har färdats genom ett antal säkra länder för att ta sig hit. De borde m a o omedelbart ha tvingats återvända till första säkra land de anlände till och där söka asyl.

Alla som kom fr Syrien fick löfte om permanent uppehållstillstånd i Sverige. De behövde inte ens styrka sin identitet trots att de hade skyldighet att göra det. Vidare genomfördes inga ålderskontroller. Resultatet blev att ’skäggiga unga män’, som uppgett att de var barn, behandlades som barn och placerades i skolklasser med svenska barn, som ofta var många år yngre än de ’skäggiga männen’. Fick de asylsökande avslag på sina asylansökningar, kunde de ändå på folkets bekostnad stanna kvar i landet, få bostad, gå i skola och ta del av vår sjukvård. Dessutom hade de rätt att kostnadsfritt överklaga avslagen på sina asylansökningar i flera instanser.

Hur kunde det bli så här? Varför tilläts de söka asyl i Sverige, trots att de passerat flera säkra länder på väg hit och därmed inte uppfyllde kravet på att söka asyl här? Varför slapp de kravet på att styrka sin identitet? Bara dessa två fakta borde ha stoppat dem vid gränsen. Och varför mörkade de ansvariga att en mkt stor del av dem saknade asylskäl, att många av dem ljugit om att de var barn, att ett stort antal hade många identiteter och falska dokument? Varför släpptes de in i strid med gällande regler och förordningar och varför mörkades så mkt av detta för oss, som tvingas betala kalaset? Inte nog med det. Om vi dristar oss till att påtala eländet, brunsmetas vi.  Att sanningen anses farlig är mkt allvarligt i en demokrati.

Redan i aug 2016 sa Frans Timmermans, nederländsk socialdemokrat, bl a följ till NOS (nederländsk public service):

-Det handlar om 60% av alla flyktingar. Det är människor som man kan anta inte har en enda anledning att ansöka om flyktingstatus.

FN går ännu längre och uppskattar att bara 5% av alla migranter har asylskäl.

Under de senaste åren har de rödgröna med aktivt stöd av C och V velat få igenom den s k gymnasieamnestin. Den ger utomeuropeiska migranter, unga ’ensamkommande’ afghanska män i synnerhet, rätt att leva och studera här på svenska folkets bekostnad bara för att de vid ankomsten hit hävdat att de är under 18 år. Men det finns ingen lag som ger minderåriga denna rätt. De aktiva och aktivistiska nätverk som omger de tusentals unga afghanerna respekterar dock varken lagar eller Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas processer och beslut. Aktivisterna upprepar med dårars envishet sina krav på att dessa ’ensamkommande’ ungdomar ska ges uppehållstillstånd i Sverige. Att de därmed särbehandlar denna grupp bekymrar dem tydligen inte.

De senaste åren har asylrätten grovt missbrukats i Sverige. Krav på fastställd identitet, ålder och nationalitet verkar ha slopats. Dessutom kan man stanna kvar i Sverige trots att man fått flera avslag på sina asylansökningar. Många av dessa invandrare vet vi praktiskt taget inget om. Det vi vet är att de inte har kommit hit för att de flytt fr krig och förföljelse utan för att de sökt ett bättre liv. Det är här vi som skattebetalande svenskar kommer in i bilden; vi är garanten för deras ’goda liv’ här.

Redan 2010 fick Mp chansen att påverka Sveriges migrationspolitik. Det har varit förödande för landet, då de är mer aktivister än realpolitiker. Trots sina ynka opinionssiffror har de tillåtits styra 3 regeringars migrationspolitik; först Alliansen II och därefter Löfven I och II. När den rödgröna regeringen för några dagar sedan med hjälp av Powerpointbilder presenterade sin lagrådsremiss om migrationspolitiken, åtföljdes presentationen inte av några dokument. Varför undvek Morgan Johansson att lämna svart på vitt av remissen till journalisterna?

Johansson betonade att regeringen nu inför ”den stramaste flyktingpolitiken på 40 år” Har vi hört det förut? Jag tror det när jag ser det! Miljöpartiets språkrör betonade däremot alla undantag och såg misstänkt nöjd ut. Det innebär förstås att mp än en gång styrt såssarna framför sig. För såssarna är makten viktigare än landet och folket. För det känslostyrda och förnuftsbefriade mupparna är allt till alla den bärande idén.

Efter år av missbruk är det nu dags att återupprätta asylrätten i enlighet med hur den var avsedd att fungera. Kan man åka ’hem’ på semester till sitt hemland efter att ha fått uppehållstillstånd här p g a att man flytt fr krig och förföljelser, saknar man asylskäl oavsett vad ’godhetsaktivisterna’ hävdar. Den som saknar asylskäl ska nekas asyl och utvisas. Det kostsamma mp ska snarast förvisas från maktens boningar.

Läs även https://detgodasamhallet.com/2020/12/25/gunnar-sandelin-asyl-2020-mer-an-ovriga-norden-tillsammans/#more-42887

42 kommentarer

 1. Jonsson

  Miljöpartiet ser hela världen som sin domän. Nationer existerar inte för den ”-ismen”. Såklart ska alla som vill kunna komma hit och bo i Sverige, samtidigt som Mp formligen gödslar med svenska skattepengar i bistånd utrikes.
  Han är inte lite fräck den där Morgan Johansson. Sossarnas taktik verkar vara att förvirra och förvränga debatten. För att undkomma akuta problem. Sosselingo, helt enkelt.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Det är bäst att mp gödslar och strösslar nu för de riskerar att inte finnas kvar efter nästa val.
   Varför ifrågasätter inte fler människor manipulatören och lögnaren Johansson? Sosselingo är en mkt bra benämning!

 2. Brorson

  Rätt för en icke EU-medborgare att vistas i Sverige, ska sökas före inresa i landet. Med undantag för flyktingar, eftersom asyl ska sökas när man befinner sig utanför det land man flytt från. Enligt Dublin-förordningen ska den, som söker asyl i EU, lämna in sin ansökan i första EU-land han kommer till. Mig veterligt finns ingen motsvarande bestämmelse att en flykting ska söka asyl i första säkra land han kommer till, om det är ett land utanför EU.

  Om jag ha rätt, bör Sverige och EU arbeta internationellt för att en sådan bestämmelse införs i det internationella regelverket. Men Sverige borde väl ändå neka asyl till en person, som inte ens försökt få asyl i första säkra land? I varje fall borde inte den som redan fått asyl eller har ett giltigt uppehållstillstånd i annan land, få asyl i Sverige.

  Och detta gäller bl.a. de afghanska pojkarna från Iran, dit deras föräldrar kom som flyktingar innan de föddes eller strax efteråt. Den egentliga drivkraften till att de kommit till Sverige, torde vara att flyktingar i Iran inte har rätt till studier över grundnivån, varför de har svårt att konkurrera om de bättre betalda jobben i Iran. Borde de då inte skickas tillbaka till Iran omgående efter att ha fått den utbildningen i Sverige, i stället för att få stanna ett halvår, som har förlängts till ett helår, för att söka jobb i Sverige? Iran verkar alltså följa flyktingkonventionen strikt, vilket Sverige också borde göra.

  Det, som ska prövas i asylprocessen är om man har rätt att vistas i värdlandet. Därför borde man inte ha rätt att vistas utanför flyktingförläggningen innan man fått asyl. Den som utan tillstånd avviker bör inte ha rätt till fortsatt utredning av sin ansökan. Personer, som inte har uppgivit sin identitet, varifrån de kommer och hur de kommit hit, och vägrar medverkat till att detta klarläggs, ska inte heller få sin rätt till asyl utredd.

  Om de har vägrat medverka under ett halvår, ska asylansökan avslås och personen avvisas till ett land han kommit från, om det kan fastställas – och han blir insläppt i det landet. Om så ej är fallet, ska han hållas i fortsatt förvar i Sverige, tills han väljer att tala eller lämnar landet frivilligt .Därför behövs särskilda – rymningssäkra – förvar för papperslösa, inkl personer med eg godtagbara ID-handlingar. Den, som vill ha en förmån, och asyl är en förmån, ska enligt huvudregeln vara skyldig att bevisa sin rätt till förmånen.

  Det finns godtagbara förklaringar till att man saknar ID-handlingar, men i så fall ska vederbörande ändå medverka till klarläggandet av hans identitet. Vägran att medverka till utredningen, ska inte vara ett asylskäl, vilket det är idag. Lögnarna och vägrarna får asyl.De hederliga och sanningsenliga riskerar att inte få asyl. Vilka vill vi ha som flyktingar i Sverige?

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   ”Vägran att medverka till utredningen, ska inte vara ett asylskäl, vilket det är idag. Lögnarna och vägrarna får asyl.De hederliga och sanningsenliga riskerar att inte få asyl.” Dags att återupprätta asylrätten så att den fungerar som det var tänkt.
   ”Den som utan tillstånd avviker bör inte ha rätt till fortsatt utredning av sin ansökan. Personer, som inte har uppgivit sin identitet, varifrån de kommer och hur de kommit hit, och vägrar medverkat till att detta klarläggs, ska inte heller få sin rätt till asyl utredd.” Sverige har mkt lång väg att gå för att göra rätt saker och göra saker rätt.

 3. Brorson

  Det är skillnad mellan avvisning och utvisning p.g.a. brott. Man behöver inte ha begått ett enda brott för att bli avvisad. Det räcker med att man saknat asylskäl. Men är det då rimligt att det är svårare att få en person utvisad p.g.a. brott än att få en person avvisad för att han saknat asylskäl, men kanske trott sig ha det?

  Enligt Leif GW Persson avstår domstolarna från att döma till utvisning, om försvarsadvokaten gör invändningar, eftersom det är för ”jobbigt” för domstolarna att utreda invändningarna.
  1. Om det inte funnes så många undantag, då utvisning inte sa ske, hade det inte varit så mänga invändningar och därmed mindre jobb för domstolarna.
  2. Besluten om utvisningarna borde kanske flyttas från brottmålsdomstolarna, som i övrigt inte sysslar med migrationsärenden, till en särskild enhet inom Migrationsverket, som har detta som sin enda uppgift, med migrationsdomstolarna som överklagandeinstans.

  Fyraårsregeln, som säger att en brottsling som har vistats i Sverige i fyra år eller mer inte får utvisas om det inte finns ”synnerliga” skäl, måste avskaffas. Under fyra år borde man väl ha lärt sig vad som är förbjudet i Sverige?

  Enligt en av polisens utredare av grova brott, begås hälften av alla grova brott av personer, vars identitet inte kunnat fastställas. Till vilket land ska de utvisas? Eftersom ett beslut om utvisning endast gäller Sverige, att de inte har rätt att vistas i Sverige, har de rätt att åka till vilket annat land som helst, som är villigt att släppa in vederbörande .Om inget sådant land finns,. kan de ändå utvisas til l hemlandet, det land som de är medborgare i, eftersom alla länder är skyldiga att släppa in sina egna medborgare.

  Men rätt att vistas i Sverige har de inte. ¨Och ska de då släppas ur fängelset och vandra rakt ut i det fria livet i Sverige? Eller ska de ha hjälp att åka till något land som de själva har valt,. och som vill ta emot? En sista möjlighet är att de faktiskt släpps fria i Sverige med en påse respengar ocj krav att lämna landet inom en vecka. Med diskret polisövervakning. Om de lämnar landet under falsk identitet, så har de dock lämnat landet.

  Jag vill här återknyta till min förra kommentar, där jag skrev att personer, som saknar tätt att vistas i Sverige, men ändå gör det. inte ska vistas på fri fot i Sverige. Håll dem inlåsta tills de frivilligt lämnar landet.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Om de inte har rätt att vistas i Sverige ”har de rätt att åka till vilket annat land som helst, som är villigt att släppa in vederbörande .Om inget sådant land finns,. kan de ändå utvisas til l hemlandet, det land som de är medborgare i, eftersom alla länder är skyldiga att släppa in sina egna medborgare.” Men alla länder uppfyller inte denna skyldighet och då blir dessa utlänningar ändå kvar i Sverige. ”Då bör de hållas inlåsta tills de frivilligt lämnar landet”. Annars avviker de men håller sig kvar här ändå och fyller på skuggsamhället.
   Det verkar vara omöjligt för Sverige att se till att alla som får utvisningsbeslut verkligen lämnar landet. F n vägrar t ex migranter med utvisningsbeslut till länder som kräver negativt Covid-test att testa sig och kan därför inte utvisas. Hur är detta möjligt?

   • Brorson

    ”Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§.” Grundlagen RF 2 kap 6 §.

    ”Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21-24 §§, begränsas genom lag:
    ( – – -)
    2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§,” Grundlagen RF 2 kap 20 §.

    ”Begränsningar enligt 20 § får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle.” Grundlagen RF 2 kap 21 §.

    ”(- – -) Riksdagen får dock anta förslaget direkt, om minst fem sjättedelar av de röstande enas om beslutet.” Grundlagen RF 2 kap 22 §

    Här inställer sig ett par frågor:
    1. Är ett covidtest verkligen att anse som ett påtvingat kroppsligt ingrepp?
    2. Om så är fallet, vem eller vilka har förhalat riksdagsbeslut i frågan? Även med maximal fördröjning enlig grundlagen (10 månader), borde beslutet ha varit taget nu.

    Såsom grundlagen missbrukas för att skydda utländska brottslingar, diskrimineras svenska medborgare i jämförelse. Detta är solklart, men kallas ”fake news”.

    Men hur som helst, torde det vara möjligt att hålla personer, som saknar rätt att vistas i Sverige, inlåsta till de frivilligt lämnar landet alt. underkastar sig det som krävs för att de ska kunna göra det.

    Migrationsverket har särskilda förvar för personer, som ska utvisas. Men de är inte ett dugg rymningssäkra. I ett fall hade kumpaner rest en stege på utsidan. Så det var bara för dem, som skulle utvisas (de var flera) att öppna ett fönster och klättra ut.

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     Nej, ett covidtest kan inte ses som ett kroppsligt ingrepp anser jag, men godhetsapostlarna hävdar förstås motsatsen.
     Sverige är tyvärr på väg att bli en ’failed state’.

 4. Bergis

  Sen är det tänkt att våra egna fattigpensionärer ska leva på småsmulor. Hur tokigt har det inte blivit i vårat land?

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Och hur tokigt är det att fortsätta rösta på den rödgröna röran men förvänta sig ett annat resultat än de misslyckanden som de stått för i åratal nu?

 5. Jan Sjöström

  Hej Åsa!

  Att beskrivning av omständighet som tar utgång i verifierbart
  faktum, ges möjlighet att bortses från, blir endast ett val ur och
  in i förledandet. Massornas psykoser tillåts frambringas i
  enkelt massmedialt fabulerande. Ofattbart, blir omdömet från
  den i allt brunsmetade nyktre.

  Åter och återigen ses skäl att formulera frågan. Vem eller
  vilka styr i ett land som inte förmår upprätthållandet i ”folkets
  vilja” d v s de basala regelverk som är demokratins absoluta
  måsten.

  Hur är det möjligt att ”offra” folkflertalets vilja, då till nytta för
  den enskilde. I en demokrati krävs att vi alla alla måste vara
  medvetna om sakernas ordning. Men uppenbart, är att jag
  helt missförstått sakernas ordning, detta då obstruktionen
  klart och tydligt ges företräde.

  Nej i Sverige, precis som i alla totalitära Nationer sätts sekten
  och dess nytta i första hand. Svensk statsmedia formulerar
  och fabulerar i enlighet med upplevt behov. Bilden tillåts bli
  bärare av hela verklighet m a o. Flyktingkris blir dagisbarnen
  namn på migrationens spektakel. Alle man till pumparna..

  Folkets vilja blir således tillintetgjord i kampen för egennyttan
  borta är det ”sunda förnuft” som skapat vårt lands alla
  förutsättningar. Nog så. Är dagens Svensk i sin natur obotligt
  och in i evigheten så infantil att den inte förmår mer!

  Ja blir de enkla svaren. Känslor övertrumfar alltid den verkliga
  verkligheten och i detta tillstånd saknas naturligtvis behörighet
  för annan mänsklig och mer adekvat / funktionell regel.
  Sekten Sverige och dess s k värdegrunder blir således ett
  faktum.

  Allt till alla – följt av medias unisona hyllningar till ex Refugees
  Welcome är i alla delar en sång i känslornas tecken. Borta är
  eftertankens klokhet, borta är reflektioner i sakernas nytta.
  För vem är i nytta av den djupaste tänkbara dysfunktionalitet
  som tänkas kan!

  Vem tillser städningen efter ”fylleslaget”, vem hanterar alla de
  björntjänster komna ur simpel naivitet. Vem bär ansvaret när
  den nyktra dagen gryr och i detta insikten, i den verkliga
  verklighetens konsekvenser.

  Folket i sin helhet bär alltid det yttersta ansvaret i en Nation,
  det finns inget ”walk over” för verklighetens konsekvenser.
  Annat än för de i ”all tid oansvariga”. Anarki råder där ansvar
  saknas, demokrati göre sig aldrig besvär när ”godhet och
  banal enfald” tillåts ockupera staten och demokratins grytor.

  I saken hör att vi väljer att inte förstå, media är ju garanten i
  och till den rätta vägen, ivrigt påhejade av vår Statsminister, vi
  bygger minsann inga murar tillåts bli enfaldens besked.

  Det är så dumt att klockorna stannar, utropas högt och i m k t
  tydlig stämma, finns inga vuxna i rummet längre, hörs i
  periferin. Vi tvingas åse förlöjligandets, yttersta konsekvens
  i ord som ”vi har varit naiva”. Men med tillägget att det är i alt
  ”någon annans” fel. Europas folk måste ta sitt ansvar för
  Svensk dumhet, blir en enkel konklusion för den som väljer
  att inte förstå ..

  I detta nu, skall revisionen av verklig verklighet återupptas
  regelverk förändras, löften om landets status som nirvana ska
  till varje pris hållas. Återigen tvingas den nyktre åse maktens
  och medföljande entourage (media m f l) desperata kamp för
  sin av gudarna utlovade plats vid våra gemensamma grytor.

  Detta vansinne måste få ett slut.

  Med vänlig hälsning / Jan Sjöström

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Mycket bra beskrivning av läget och ’sjukan’! Instämmer i allt du tar upp.

  • Brorson

   Det tror jag inte år sant. Det beror på hur man ställer frågan. HAR alla rätt till Sverige, enligt gällande svenska lagar? Tycker DU att alla ska ha rätt till Sverige. oavsett vad nuvarande lagar säger? Syftar du, som har svarat jag på de sista frågan, på alla som bor i Sverige, på alla som faktiskt vistas i Sverige (även illegala) eller alla människor i hela världen?

   Låt mig också ställa en verkligt svår fråga: Tycker du att någon speciell person, som vistas illegalt i Sverige, borde få uppehållstillstånd? Tycker du, som har svarat jag på föregående fråga. att det ska gälla alla i samma situation, eller svarar du ”Nej, för dem känner jag inte”?

   Många icke-politiker tänker allt för snäv, ser inte skogen för alla träd. När samma personer blir politiker, förstår de (flesta) att de inte längre kan utgå från sina egna snäva perspektiv utan måste se hela skogen. Som politiker bör man inte göra undantag ens för sina egna bekanta från de beslut som måste tas.

   För övrigt tror jag inte att det är särskilt fruktbart att skylla dåliga politiska beslut på väljarna. Att människor har godheten, att vara god mot andra, är inte fel i sig. -Det som år fel, är när media utnyttjar denna ofta naiva godhet till att driva kampanjer mot utvisning av personer som saknar asylskäl eller rentav ska utvisas p.g.a. brott.

   I dagsläget tror jag att många ”godhetsknarkare” känner sig grundlurade

 6. Brorson

  I gårdagens Agenda debatterade nya språkröret Märta Stenevi, MP mot Ulf Kristersson, M. Stenevi har tidigare sagt att vita, svenskfödda kvinnor bör ta ett steg tillbaka och släppa fram svarta, utlandsfödda kvinnor. Det tycker jag att hon ska göra. Lägga ner MP och uppmana MP-väljarna att rösta på Liberalerna.

  Men det är ju så typiskt för MP att de inte ställer samma krav på sig själva som de ställer på andra. Nåväl, Stenevi försvarade regeringens linje att införa ”ömmande skäl” som en ny skyddsgrund – för personer som varken uppfyller FN:s flyktingkonvention eller EU-direktivet om alternativt skyddsbehövande. Och gav exempel på ”ömmande skäl”. Det visade sig vara en gummiparagraf, som kan tänjas ut hur långt som helst.

  Exemplen var många fler än de personer, som omfattades av den tidigare lagstiftningen om ”särskilt ömmande skäl”, som upphävdes i slutet av 2015 och var en mycket dyr historia för Sverige, eftersom svårt sjuka personer med ett omfattande vårdbehov som kanske inte kunde tillgodoses i hemlandet, avsågs.

  Nu verkar det i stället handla om fullt friska (om de inte är sönderknarkade) unga män, som har obstruerat och hållit sig undan utvisning. Något slags allmän amnesti till de minst skyddsbehövande, som till skillnad mot de svårt sjuka, haft lätt att själva ta sig in i landet illegalt, gå under jorden och försörja sig -vem vet hur? Kristerson svarade att det skulle locka massvis med likasinnade utan skyddsbehov att komma hit.

  Enligt Kristersson ett tydligt budskap till världen

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Gummiparagrafer platsar i ett gummiparti som mp. Måtte de försvinna i nästa val!

 7. Brorson

  1. Den röda tråden i mina tidigare kommentarer har varit att personer, som har dömts till utvisning, men har ställt till det för sig, så att utvisningen inte kan verkställas, inte ska ha rörelsefrihet ute i det svenska samhället utan hållas inlåsta i rymningssäkra förvar, tills de har kommit på bättre tankar.

  2. Eftersom många svenskar associerar ”ömmande skäl” med den tidigare, nu upphävda lagstiftningen, med svårt sjuka personer, är det ruttet av regeringen att använda det begreppet, när man avser allmän amnesti åt som regel fullt friska unga män. Det är ju att ta vården från de sjuka.

  Men ska Sverige finansiera vård för svårt sjuka, som saknar skyddsbehov som flyktingar? I de flesta fallen var påståendena att de inte kunde få vård i sina hemländer felaktiga. I de flesta fall kunde de inte betala för den vård som dock fanns, eftersom avancerad vård inte ingår i den skattefinansierade vården i fattiga länder .I vissa av dessa länder, i bl.a. Sydamerika finns mer avancerad vård än i Sverige – för den som kan betala för sig.

  Frågan om finansiering måste skiljas från frågan om var vården ska ske. Om vården ges i -Sverige ska de vårdbehövande förutom vård också ha svensk sjukpension. Om man hade byggt upp vårdresurser och finansierat vården med svenska biståndspengar hade fler fått vård än det trots allt ringa antal som fått vård i Sverige.

  Som på något konstigt sätt har fungerat som hela världens socialbyrå. Sverige plundras av sin egen regering – och av kriminella, som trots utvisningsbeslut, har full rörelsefrihet i Sverige..

 8. Jonsson

  Mp:s ”VISION är en värld där ALLA kan flytta, men ingen tvingas att fly”.
  De kallar sin politik ”kraftfull global”.
  Då är det väl dags att Mp FLYTTAR ut från Sveriges riksdag och regering. Anser jag.
  Ett läge där Mp får mer makt blir den slutliga dödsstöten för Sverige.
  Vart ALLA ska flytta är oklart, men antagligen till Sverige – enda stället där Mp regerar. Det enda landet i den civiliserade världen; med ett regeringsparti som uttryckligen missunnar invånarna vaccin under pågående pandemi?

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   ”Ett läge där Mp får mer makt blir den slutliga dödsstöten för Sverige.” Instämmer helt!

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Tack! Synd bara att inte hela väljarkåren håller med oss, för då skulle vi kunna avveckla Mp och skicka såssarna på rehab.

 9. Brorson

  Med risk för upprepning skriver jag att ju färre som söker asyl i Sverige, desto färre kommer att få avslag, Antal personer som gömmer sig i Sverige efter att ha fått avslag, kommer att bli mindre. En klar fördel med färre asylsökande är ju också att handläggningen går fortare och att väntetiden innan handläggningen påbörjas blir väsentligt kortare.

  Antal personer, som vistas i Sverige i väntan på att deras ansökningar ska börja utredas blir färre. För att ytterligare minska dessa väntetider bör Migrationsverket ha möjlighet att låna in personal från andra myndigheter vid anhopning av asylärenden .Målet bör vara att väntetiderna innan utredningarna påbörjas minskas från flera månader (upp till arton månader i vissa fall) till några timmar. Var ska de asylsökande bo under de horribla väntetider, som har varit? Och hur mycket kostar deras försörjning under tiden? Runt 11.000 kr / mån för en ensamstående vuxen….

  Helt bortkastade pengar om utredningen slutar med avslag och utvisning, Och inte underlättar det återetableringen i hemlandet. Det här är inte rätt mot de asylsökande själva, åtminstonen inte mot de av dem, som har haft en ärlig tro att de haft en chans att få asyl. Vi måste kritiskt granska påståendet att alla har rätt att komma till Sverige för att söka asyl. Det har ordninge inte, om de har rest genom andra EU-länder på vägen hit. För inom EU gäller Dublin-förordningen. Men det är ju så typiskf för svenska politiker, som i alla andra sammanhang vill ge mer makt åt EU, att EU-regler som är bra för oss själva, ska vi inte följa.

  Varför vill de överbelasta det svenska utredningssystemet, så att vi får dessa horribla väntetider, samt sämre kvalitet och bristande rättssäkerhet i utredningarna på kuppen? Fler överklagningar och money, money till flyktingadvokaterna. För att hålla nere statens kostnader till advokatbranschen, har man dragit in målsägandebiträdena för våldtäktsoffer i hovrätterna. Gärningsmännen har dock fortfarande försvarsadvokat även under hovrättsförhandlingarna.

  I många fall har samma gärningsmän tidigare kostats på advokat både hos Migrationsverket och migrationsdomstolen och har en rättegångsvana. som de flesta våldtäktsoffer inte har. Och i vissa fall har de mängder av brottmålsrättegångar bakom sig. Brott lönar sig – inte minst för en svenska advokatkåren. Advokatsamfundet är en av de värsta lobbyisterna för ökad invandring. Under humanitetens täckmantel.

  Det finns naturligtvis också ett samband mellan våra öppna gränser och antalet personer som vistas illegalt i Sverige, begår brott och döms till utvisning och antal beslutade utvisningar som inte kan verkställas.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   ”Målet bör vara att väntetiderna innan utredningarna påbörjas minskas från flera månader (upp till arton månader i vissa fall) till några timmar. Var ska de asylsökande bo under de horribla väntetider, som har varit? Och hur mycket kostar deras försörjning under tiden? Runt 11.000 kr / mån för en ensamstående vuxen….” Detta vansinne måste bara upphöra. Alla som inte har rätt att söka asyl i Sverige ska omgående skickas tillbaka. Sverige måste respektera och följa Dublinförordningen.

 10. Björn

  Få bloggare i VK har lika många ”tummen upp” och kommentarer som dina inlägg får Åsa. Mycket bra jobbat, gillas skarpt.
  Du tar upp känsliga ämnen och törs tala klarspråk, fortsätt med det.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Tack! Roligt att du uppskattar mina inlägg!
   Att ta upp känsliga ämnen och tala klarspråk är själva nerven och meningen med en politisk blogg. Det är nog förklaringen till att jag får så många värdefulla kommentarer, som jag lär mig en hel del av.
   Det är nästan uteslutande män som kommenterar. Kvinnor verkar inte följa mig i nån större utsträckning.

   • Sven-I

    Hej!
    Håller med Björn. Stort tack för dina insatser som fungerar som ett ”vattenhål” för oss som törstar efter osminkad information.
    Hälsningar
    Sven-I

   • Ingegerd

    Hej Åsa
    Jag följer din blogg. Dina åsikter ligger helt i linje med mina liksom i stort även alla välformulerade kommentarer. Jag lär mig och använder alla goda argument i dialoger med de som inte törs se sanningen i vitögat.

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     Känns bra att min blogg kan bidra till att sanningen och verkligheten befrämjas.

 11. Brorson

  Äsa är så inspirerande så jag kan inte motstå frestelsen att bidra med egna erfarenheter och åsikter. Som för det mesta, men inte alltid överensstämmer med Åsas. Jag har visserligen inte tjänstgjort i någon migrationsdomstol men i en liknande domstol (förvaltningsdomstol), som följer samma rättsordning (förvaltningsprocesslagen) som migrationsdomstolarna. Jag är inte utbildad domare, men anser mig ha ett gediget juridiskt kunnande. och har som nämndeman dömt i många mål. Till förvaltningsdomstolarna överklagar man myndighetsbeslut, som man är missnöjd med.

  Den enskilde har aldrig rätt till advokat på statens bekostnad, innan ett ärende avgörs hos en myndighet och nästan aldrig innan ett överklagat ärende avgörs av en förvaltningsdomstol. Undantaget är asyärenden, och inte bara asylärendet, utan alla möjliga földjdärenen, sosom nya omständigheter och verkställighetshinder mm. Den enskilde har rätt till advokat redan hos Migrationsverket och sedan hela vägen tills han fått asyl eller har lämnat landet. Asylärenden är en guldgruva för advokater. Det har nu gått så längt så att staten har dragit in på advokathjälpen tilll våldtäktsoffer.

  Överklagandefristen efter ett beslut av Migrationsverket, är, som vid överklagande av andra myndighetsbeslut, tre veckor, varunder den asylsökande som fått avslag, stannar kvar i Sverige. Flyktingadvokater har satt i system att skicka in överklagandet sista dagen och begära uppskov för att inkomma med ”kompletteringar”, varunder ytterligare några vecor går. Innan ärendet är slutgiltigt avgjort, kan ”nya omständigheter” hunnit uppstå. Efter avslag även i Migrationsdomstolen, löper ännu en treveckorsfrist för överklagande till Migrationsöverdomstolen, som först ska besluta om prövningstillstånd, d.v.s. om överklagandet ö.h.t. ska behandlas

  Efter avslag även i Migrationsdomstolen skickas beslutet till advokaten, som skickar det vidare till den enskilde, som enligt beslutet ska lämna landet på fri fot inom en viss tid. Jag tror det är en månad. Efter ytterligare en tid skickas ärendet vidare till polisen, som efterlyser den enskilde, som har gått under jorden. Eller faktiskt har lämnat landet utan att meddela detta till svenska myndigheter. När den enskilde slutligen grips och ska utvisas tar kanske advokaten chansen att tjäna ytterligare pengar, genom att anföra verkställighetshinder eller nya omständigheter.

  Åren går och den enskilde är kvar i landet.

  Överklagandefristen på tre veckor följt av ytterligare tid för att inkomma med kompletteringar kan nog behövas för en hårt arbetande småföretagare, som vill överklaga ett beslut av Skatteverket. Vad jag vill ha sagt med detta är att vi måste ha en särskild processlag för asylärenden med bl.a. en betydligt kortare överklagandefrist. Tre dagar i stället för tre veckor. Det borde räcka med en juridiskt kunnig tolk, men ingen advokat under ärendets behandling hos Migrationsverket.

  En asylsökande, som fått avslag och avstår från att överklaga, bör vara redo att lämna landet två veckor efter ankomstdagen. Detta påstår jag med kännedom om hur lång tid handläggningen inom domstolar och andra myndigheter i verkligheten tar, om ärendena påbörjas omedelbart och inte förhalas.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   ”Asylärenden är en guldgruva för advokater. Det har nu gått så längt så att staten har dragit in på advokathjälpen tilll våldtäktsoffer.” Det är en skam för en rättsstat att staten dragit in advokathjälp till våldtäktsoffer. Hur har det kunnat ske?
   Om Migrationsdomstolen följde kravet att se till att asylanterna kan styrka sin identitet och har asylskäl, skulle vi ha betydligt färre asylärenden och färre kostsamma asylärenden och advokater/jurister.

 12. Brorson

  Advokater tjänar mycket pengar på helt utsiktslösa överklaganden, som bara tjänar till att fördröja avvisningar av asylsökande som saknar asylskäl. Och dessutom bidrar till överbelastning av utredningssystemet med långa väntetider innan ärendena ens påbörjas.Till det kommer att den svenska förvaltningsprocessen i sig är långsam. Därför är det orimligt att säga, som statsministern och alla hans efterhärmare har sagt, att ”Alla ha rrätt att söka asyl i Sverige, men alla har inte rätt att få asyl, Har man fått avslag, ska man åka hem. Ett nej är ett nej.”

  Faktum är dock att de långa vänte- och handläggnnigstiderna, och allting som de asylsökande kostas på under tiden (bl.a. svenskundervisning) av de asylsölande själva uppfattas som ett ja och att det bara är det formella beslutet som gäller. I föregående kommentar har jag skrivit om varför vi behöver en särskild processlag för asylärenden. Målet med en sådan lag ska vara att en asylsökande, som fått avslag och inte överklagar, ska vara beredd att lämna landet inom två veckor efter ankomstdagen. Lämnar landet med första transport som avgår därefter.

  Den, som lämnar landet frivilligt, ska naturligtvis ha rätt att själv välja vart han / hon vill åka, men bör följas till flygplatsen eller gränsstationen på den svenska sidan av personal, som därefter avrapporterar ärendet till Migrationsverket. Så att polisen slipper ödsla resurser på att effterspana personer, som faktiskt har lämnat landet, För den som fått avslag hos Migrationsverket kommer det då att finnas tre alternativ:

  1. Överklagar. Ärendet skickas vidare till Migrationsdomstolen, som , som förordnar en advokat. Vilket alltså inte bör ha skett tidigare.

  2. Avger en s.k. nöjdförklaring, som innebär att den enskilde vill lämna landet frivillgt. Vilket är det bästa alternativet för alla parter.

  3. Gör ingenting, vilket innebär att den enskilde inte tänker lämna landet frivilligt utan måste tvångsavvisas. Tvångavvisning kan endast ske till det land, som han vär medborgare i eller möjligen till det lad som han senast har bott i (om han är statslös) och personal måpste följas med hela vägen. Det händer att det förmoade hemlandet inte erkänner en tvågsavvisad som deras medborgare och dp uppstår en förhandlingssituation mellan landets myndigheter och den medföljande svenska personalen. Som kanske tvingas ta med den avvisade personen tillbaka till Sverige..

  • Brorson

   I andra stycket, tredje raden har jag skrivit ”att det bara är det formella beslutet som gäller” Detta är en felskrivning. Jag menade försåts ”.att det bara är det formella beslutet som fattas” Den asylsökande tror alltså att han redan har fått asyl, när i själva verket inget besut har tagits, och då kommer beslutet förstås som en kalldusch, när personen redan har förberett sig för ett fortsatt liv i Sverige. Återigen: Vi måste ha en särskild processlag för asylärenden, men det kommer MP, som har genomdrivit den nuvarandeUtlänningslagen, att motsätta sig.

   MP har också – genom sedvanlig utpressning mot S – drivit igenom nedläggning av Utlänningsnämnden, som tidigare var överklagandeinstans för asylärenden – med följd att dessa ärenden överflyttades till vissa förvaltningsdomstolar, som nu kallas migrationsdomstolar. Denna omläggning medförde väsentligt ökade kostnader och längre handläggningstider för asylärendena. Den mestadels obefogade kritik, som MP tidigare hade riktat mot Utlänningsnämnden, riktade MP om mot migrationsdomstolarna. MP har alltså drivit högljudda kampanjer mot sin egen skapelse i tron att allmänheten inte ska känna till detta.

   Utlänningsnämnden var ett domstolsliknande organ, som leddes av en mycket erfaren domare. och vars övriga persona var experter på asylfrågor, Vilket inte kan sägas om alla domare och nämndemän i migrationsdomstolarna.

   • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

    ”MP har också – genom sedvanlig utpressning mot S – drivit igenom nedläggning av Utlänningsnämnden,…”
    ”Denna omläggning medförde väsentligt ökade kostnader och längre handläggningstider för asylärendena. Den mestadels obefogade kritik, som MP tidigare hade riktat mot Utlänningsnämnden, riktade MP om mot migrationsdomstolarna. MP har alltså drivit högljudda kampanjer mot sin egen skapelse i tron att allmänheten inte ska känna till detta.”
    Mp är ett sverigefientligt, oerhört kostsamt och kontraproduktivt parti som borde avvecklas senast vid nästa val.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   ”Advokater tjänar mycket pengar på helt utsiktslösa överklaganden, som bara tjänar till att fördröja avvisningar av asylsökande som saknar asylskäl.” Detta gör mig heligt f……..
   Hur ska vi få stopp på denna cirkus???

 13. Jonsson

  Det verkar överflödigt med ”asyldomstolar” när lagens rekvisit ändå inte uppfylls. Inte ska uppfyllas.
  Vi är ägda av den spillra som kallar sig Miljöpartiet. Den spillra som själva vill leva gott och färdas flott, samtidigt som deras ”politik” (läs aktivism), leder till inbördeskrig.
  Fridolin deltog för några år sen i en debatt i Almedalen, ämnet var dåliga arbetsförhållanden i sjukvården. Varpå Fridolin gjorde inpasset att Mp satsar på kollektivtrafik, så att sköterskor kommer i tid till jobbet!? Snabbtågen är Mp:s stoppord när de vill smita från ansvar.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Asyldomstolar har spelat ut sin roll då de i flera avseenden inte uppfyller lagens rekvisit.
   Spillran mp härjar nu vilt inom migration, trafik/kommunikationer och miljö. Posören Stenevi har nu i hård konkurrens med Lööf även lagt beslag på området mäns våld mot kvinnor. De måste bara bort!

 14. Brorson

  Asyl innebär att en flykting får en flyktingstatusförklaring, vilket innebär att en flykting som inte har begått mycket grova brott inte får utvisas så långe statusförklaringen kvarstår. En statusförklaring får upphävas endast om de omständigheter, som har föranlett den, har upphört. Om en flykting, som fått ett tillfälligt uppehållstillstånd på tre år, ansöker om förlängning, så har han rätt till förlängning om statusförklaringen kvarstår.

  Varför ger vi då TUT på tre år och inte tills vidare? Antagligen för att flyktingarna ska känna en viss trygghet och inte behöva befara att bli utvisad när som helst. Märta Stenevi, MP, vill att alla uppehållstillstånd ska vara permanente, för att flyktingarna ska veta om de får stanna. Men det får de ju veta, när de får en statusförklaring. Hon anförde också att det värsta som kan hända en flykting är beskedet ”Nu har det blivit fred i Syrien, så nu måste du åka hem.” Det som rimligtvis borde vara ett glädjebesked.

  Jag har tidigare liknat Sverige vid ett hotell, där nya gäster hela tiden flyttar in, men nästan inga flyttar ut. Det är just den situationen som hotar asylrätten. Det finns inga lediga rum kvar, när nya gäster kommer och söker skydd. Att Märta Stenevi tror att Sverige kan ta emot hur många flyktingar som helst, visar bara hur verklighetsfrånvänd hon är. .

  Hon påminner om Fredrik Reinfeldt, som under en flygresa över de svenska skogsbygderna bara såg en massa skogar och drog slutsatsen att det fanns gott om plats för flyktingar. Jag har själv räknat ut att på Gotland och Öland tillsamman finns det plats för lika mänga sängar som det finns människor i hela världen. Så varför inte göra resten av världen till ett folktomt naturreservat?

  Mig veterligt finns inga internationella konventioner, som tvingar länder att ge flyktingar permanent uppehållstillstånd) eller medborgarskap. Det är alltså ett frivilligt åtagande från Sveriges (och andra länders sida. Mitt svar på den frågan är att en flykting kan ha fått så stark anknytning till Sverige så att det är oskäligt att inte låta vederbörande stanna resten av livet. Eller inte har kunnat återvända hem p.g.a. situationen i hemlandet att det är oskäligt att inte låta vederbörande stanna resten av livet.

  Detta implicerar att tiden i Sverige spelar roll. Men enbart tiden är inte nog. Den, som vill ha ett permanent uppehållstillstånd måste uppfylla andra krav också. Vi har en tidvis intensiv och tidvis upprörd diskussion om de kraven. En tvistefråga är om kunskaper i svenska språket ska vara ett krav. Jag tycker att skötsamhet är ännu viktigare. Att man inte har begått brott under tiden med tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.