Etikett: våld i relationer

Kvinnors våld mot män

Av , , 7 kommentarer 2

Jag erkänner, jag har sett det där med våld inom relationer som en sak som nästan uteslutande drabbar kvinnor, men efter en del googling i ämnet har jag ändrat uppfattning. Visserligen är det mycket vanligare att kvinnor får allvarliga fysiska skador av partnervåldet och allt tyder på att det är mycket vanligare med män som slår kvinnor än tvärtom, men det innebär inte att kvinnors våld är sällsynt eller något att ignorera.

Mörkertalet tros vara stort när det gäller antal män som drabbas av fysiskt våld. Män tycks vara mycket ovilliga att anmäla misshandel av sin partner, måhända för att man skäms, att det är omanligt eller liknande. I intervjuer med psykiskt misshandlade män har det också framkommit att det ofta förekommit fysisk misshandel också, men det nämner de mest i förbifarten, som att några örfilar då och då kan man tåla. Mest som kuriosa kan jag meddela att när det gäller tillhyggen att slåss med väljer kvinnor oftast köksredskap.

Något som är extra problematiskt med detta våld är hur bemötandet av brottsoffret sker. Många män vittnar om att när de väl söker hjälp möts de med stark skepsis av till exempel sociala myndigheter och polisen. De förekommer också vittnesmål om hur de hånats av polisen, och att socialen har sett dem som förövare. Män ska väl kunna försvara sig mot en kvinna? Eller? Hela infrastrukturen när det gäller samhällets hjälp för våldsdrabbade i relationer är uppbyggd för våldsutsatta kvinnor och för män som är förövare. Manliga offer och kvinnliga förövare har alltså mindre goda chanser att få hjälp. Jag häpnade också när jag läste att en drabbad man erbjöds samma behandling som män som slår av socialen.

Något som jag aldrig tänkt på tidigare är att vi inte har en könsneutral lagstiftning. Kvinnofridskränkning finns till exempel inte i manlig version. Det är faktiskt konstigt. Man kan möjligen argumentera för att de handlingar som krävs för grov kvinnofridskränkning är sällsynta när det gäller drabbade män, men trots det så tycker jag att lagstiftningen i sig borde vara könsneutral.

Man kan läsa vad som skrivits av Sveriges domstolar 2001:

"I propositionen betonas att mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. Att bekämpa denna brottslighet, liksom att skydda, stödja och hjälpa kvinnor som utsatts för eller riskerar att utsättas för våld, utgör därför en prioriterad uppgift för rättsväsendet. Därtill kommer att våldet mot kvinnor också är ett allvarligt uttryck för bristande jämställdhet och därmed för den obalans i maktförhållandet mellan könen som fortfarande råder. (s. 1)"

Vidare poängteras:

"Även om stöd till och skydd för utsatta kvinnor alltjämt måste stå i förgrunden markeras att kunskaperna om våld mot kvinnor måste öka så att kvinnor, som utsatts för våld eller riskerar att utsättas för det, får ett adekvat bemötande av de myndigheter de kommer i kontakt med. Därför skall numera ingå undervisning om makt och våld i nära relationer i utbildningen av t.ex. jurister, läkare och socionomer enligt examensordningen i högskoleförordningen. ( s. 1)"

 

Eller från socialtjänstlagen:

" Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. "

 

Nu är ju det inte på något sätt min avsikt att förringa många kvinnors lidande, eller heller på något sätt förneka att kvinnor mycket oftare är offer för denna typ av brott, men jag hade ju hoppats att när det gäller bemötande för utsatta och möjlighet att få hjälp så hade vi haft lika möjligheter för män och kvinnor. Sen vore det nice om samhällets attityd inte allför ofta vore att män borde kunna försvara sig, eller kanske rent av fördomen att en man som blir slagen troligen har gjort nåt (otrohet eller liknande) för att förtjäna det.