Halvtid och Sverige ligger under

Två år med regeringen Reinfeldt

Sammanfattning av rapporten. Läs hela rapporten på www.socialdemokraterna.se

Svensk ekonomi går nu allt sämre. Det beror naturligtvis delvis på den
internationella lågkonjunkturen. Men den moderatstyrda regeringen har förvärrat
läget. Det största misslyckandet gäller jobben. De möjligheter de senaste årens goda tider inneburit har inte tagits tillvara. När vi nu ser helheten kan vi konstatera att det har skapats färre jobb under den här högkonjunkturen än under den förra runt millennieskiftet.

Orsaken är inte att behoven inte har funnits där. Tvärtom. Det har utlysts fler jobb under den här högkonjunkturen än under den förra. Problemet är bara att de inte har tillsatts. Svenskt Näringsliv pratar själva om 90 000 misslyckade rekryteringsförsök bara under andra halvåret 2007. Det har alltså saknats arbetskraft med rätt kompetens. Samtidigt har den moderatstyrda regeringen skurit ner på aktiva arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning som fungerar. Samtidigt som den moderatstyrda regeringen skurit ner i den aktiva arbetsmarknadspolitiken har arbetslösa istället slussats in i passiva åtgärder.

Vi visar i rapporten också omfattningen på den moderatstyrda regeringens försöka att dölja arbetslösheten genom att trixa med statistik. Drygt 40 000 människor deltar i den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin, och drygt 10 000 ungdomar deltar i jobbgarantin för unga. Ingen av dessa personer räknas i statistiken som arbetslös, fastän de allra flesta av dem faktiskt är det (ett litet fåtal studerar).

Ytterligare ett område vi berör i rapporten är de fördelningspolitiska effekterna av den moderatstyrda regeringens politik. Vi kan då – föga förvånande – konstatera att regeringens politik har lett till att klyftorna ökar. En analys av den samlade effekten av regeringens åtgärder visar på ett nästan linjärt samband – ju bättre du hade det innan, desto större del av den gemensamma kakan har du fått av den moderatstyrda regeringen. Vi kan också visa vilka grupper det är som fått ut minst. Det är de ensamstående kvinnorna. Allra mest har ensamstående kvinnliga pensionärer halkat efter. De fattigaste pensionärerna har sedan valet fått femtio kronor mindre i månaden att röra sig.

Den andra halvan av rapporten består av en ämnesvis genomgång av den
moderatstyrda regeringens politik på ett antal områden. Den delen kan fungera
som ett uppslagsverk för den som vill titta lite extra på ett visst politikområde,
eller så kan den ge en helhetsbild av vad som håller på att hända med Sverige. Vi berör ett brett spektrum av områden: från arbetsmarknad och ekonomi till miljö, försvar och polis.

Efter två år med en moderatstyrd regering?

Ekonomin
 har tillväxten sjunkit från 4,1 procent (2006) till 1,7 procent (prognos
2008).
 är inflationen den högsta på femton år.
 är reporäntan den högsta på elva år. För ett hushåll med 1,5 miljoner i lån
har räntekostnaderna sedan valet stigit med 2.200 kronor i månaden efter
skatt.
 har högkonjunkturens möjligheter slösats bort. Sysselsättningen ökade
mindre i den högkonjunktur vi nu lämnar än under högkonjunkturen kring
millennieskiftet.
 har ojämlikheten ökat. De som främst har halkat efter är ensamstående
kvinnliga pensionärer.

Jobben och näringslivet
 ser vi återigen tecken på stigande arbetslöshet.
 stiger ungdomsarbetslösheten igen.
 ligger långtidsarbetslösheten på en konstant hög nivå. Cirka 40 000
långtidsarbetslösa göms undan i regeringens så kallade jobb- och
utvecklingsgaranti. Dessa står mycket långt bak i kön vad gäller insatser
som praktik och utbildning men räknas inte som arbetslösa i SCB:s
statistik.
 göms över 10 000 ungdomar, som varit arbetslösa och anmälda hos
arbetsförmedlingen i mer än 100 dagar undan i jobbgarantin för
ungdomar. Inte heller de är officiellt klassificerade som arbetslösa.
 är 5000 fler ungdomar förtidspensionerade än före valet.
 har de aktiva insatserna för arbetslösa skurits ned. Antalet platser inom
arbetsmarknadsutbildningen har sjunkit med över 30 procent på ett år och
är nu nere i historiskt låga under 4 000 platser i snitt. (Jämför med år 2006
då snittet låg på cirka 10 000 platser.).
 har arbetslöshetsförsäkringen gjorts både dyrare och sämre, vilket lett till
att 500 000 människor lämnat a-kassan och nu står utan försäkringsskydd
vid arbetslöshet.
 ökar socialbidragen i över hälften (58 procent) av landets kommuner.

Företagens villkor
 har företagarnas förtroende för regeringens näringspolitik fallit från 68
procent i november 2006 till att i juli 2008 ligga på endast 40 procent.
 har det blivit dyrare för småföretagen att anställa genom att
arbetsgivaravgifterna höjts med upp till 37 000 kronor per år2 för de allra
minsta företagen.
 har stödet till småföretag som vill ge sig ut på exportmarknaden minskat.
 visar NUTEK att regelkrånglet för företagen har ökat istället för minska.
 avvecklas strategiska branschprogram för svenska nyckelbranscher som
behövs om Sverige ska kunna behålla sin tätplats i den globala
konkurrensen.
 har regeringen misslyckats med att leva upp till sina löften om att bjuda in
till blocköverskridande energisamtal för att skapa långsiktigt stabila
spelregler för svensk industri.
 har utbyggnaden av bredband i hela landet avstannat eftersom det statliga
stödet har fryst inne.

Skola, förskola och vuxenutbildning
 visar statistik från Skolverket att andelen grundskoleelever som blir
behöriga till gymnasieskolans nationella program sjunker. Det är störst
andel elever som inte når målen för Godkänt i ämnet matematik.
 sjunker andelen pedagogisk personal i skolan.
 försämras personaltätheten i förskolan, eftersom den borgerliga regeringen
avbrutit satsningen på att minska barngruppernas storlek.
 är ett vårdnadsbidrag infört som tar resurser från förskolan.
 har betyg för sjuåringar införts.
 har mobbingen i skolan (trots löften om mer ordning och reda i skolan)
ökat under 2007 jämfört med 2006.
 har utbyggnaden av högskolan stoppats.
 har antagningsreglerna till högskolan gjorts om så att de missgynnar
studenter med arbetslivserfarenhet.
 är studerandevillkoret i arbetslöshetsförsäkringen borttaget, vilket minskar
tryggheten för landets studenter.
 har det statliga stödet till vuxenutbildningen skurits ner kraftigt, trots att
näringslivet under hela perioden haft svårt att rekrytera vissa kompetenser.

Sänkta skatter och statlig rea
 har skatterna sänkts med 65 miljarder kronor – och 70 procent har gått till
de tre rikaste tiondelarna av befolkningen.
 beräknas drygt 45 000 hushåll få en högre fastighetsskatt 2008 än de fick
2006 – trots löftet om att avskaffa fastighetsskatten.
 har hushållen gått miste om möjligheten att ha ett skattefritt uppskov av
reavinst vid bostadsförsäljning.
 har regeringen infört en skattechock om 32 procent på
trafikförsäkringspremien, vilket innebär 700 kronor mer för en
genomsnittlig bilägare.
 har statliga företag reats ut till ett värde av över 100 miljarder kronor.

Den övriga välfärden
 har regeringen misslyckats med att korta köerna i sjukvården.
 har regeringen öppnat upp för privatiseringar av akutsjukhus.
 förbereds en avreglering av apoteksmarknaden som på sikt hotar
apoteksförsörjningen i hela landet.
 har återinförda entréavgifter på statliga museer inneburit drastiskt mycket
färre besökare.
 har hyresrättsbyggandet minskat med 63 procent under första halvåret
2007 jämfört med första halvåret 2006. I år (2008) kan vi se en 20
procentig minskning av byggande av hyresrätter jämfört med 2007.
 har färdigställandet av studentbostäder i hela landet minskat från 1 911
lägenheter år 2006 till 902 lägenheter år 2007. Det är en minskning med
53 procent.
 har regeringen öppnat upp för en utförsäljning av allmännyttan.
 har ersättningarna sänkts i föräldra- och sjukförsäkringen.
 har taket sänkts i den tillfälliga föräldraförsäkringen (VAB-dagarna) vilket
drabbar barnfamiljer och minskar jämställdheten.
 har taket sänkts i sjukförsäkringen vilket drabbar ca 1,7 miljoner personer.
 är en så kallad ’rehabiliteringskedja’ införd som i praktiken är en
utsorteringskedja, och som enligt prognoser från Försäkringskassan
kommer att leda till att 20 000 människor står helt utan sjukförsäkring
2010.
 öppnas nu ett helt privatfinansierat barnsjukhus – öppet för friska barn
med föräldrar som kan betala.

Globalt ansvarstagande och klimatet
 har den moderatstyrda regeringen fortfarande inte lyckats presentera ett
mätbart klimatmål.
 är den mest effektiva nationella miljöåtgärden – stödet till
klimatinvesteringsprogrammen – nedlagd.
 omfördelas pengar från miljövänlig järnväg till nya vägbyggen.
 har genom trixande med enprocentsmålet urholkat det svenska biståndet
 snabbavvecklas det svenska demokratistödet till Ryssland, samtidigt som
den demokratiska utvecklingen i Ryssland går bakåt.3
 har regeringen agerat passivt och svagt för nedrustning och ickespridning
av kärnvapen och försökt försvaga ett internationellt förbud mot
klustervapen.

Rättsstaten och försvaret
 har FRA-lagen drivits igenom trots våldsamma protester mot
inskränkningarna i den personliga integriteten.
 har svenska folkets förtroende både för regeringens försvarspolitik och för
den svenska försvarsmakten sjunkit drastiskt.
 står hela rättsväsendet (polis, kriminalvård, domstolar) inför stora
ekonomiska underskott.
 har antalet civilanställda inom polisen skurits ned vilket gör att poliserna i
ökad utsträckning måste sitta inne och utföra kontorssysslor istället för att
vara ute på gatorna och förhindra eller lösa brott.

3 kommentarer

 1. Mikael Holmlund

  Välkommen tillbacka efter din frånvaro äntligen någon från majoriteten som snackar politik? eller är det rosornas krig på hemmaplan som vi nu ser en början på nåja välkommen tillbacka.

  P.S
  Du får inte skriva såhär långa inlägg jag orkar inte argumentera mot dig då
  ———————————————————-
  Det är bara döda fiskar som följer strömmen.

 2. Lar Jackobsson

  Det är lite lustigt att se en sosse redovisa vad som har gått dåligt. Aldrig nåt som gått bra redovisas. Det vi inte får glömma är att nuvarande regering tog över ett samhälle som redan hade mångårigt med dåliga beslut i portföljen. Dom har gjoert mycke bra och mycke dåligt är min slutsats.

 3. Jens

  Som S skulle gjort det bättre då??
  Tror inte något parti skulle gjort någon skillnad, skulle sett ut likadant..
  Därför ska man rösta blankt, för det blir bara sämre oavsett vilket parti man nu väljer..

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.