Konkurrenskraftig industri och sänkt restaurangmoms

Av , , Bli först att kommentera 16

 

För att klara den tuffa internationella konkurrensen måste svenska företag ständigt utvecklas och nya växa fram. Vi vill att Sverige ska vara en ledande industrination med en kunskapsintensiv tjänstesektor. Det behövs mer forskning, fler innovationer, mer riskkapital och bättre villkor för småföretag. Forskningen måste kontinuerligt stärkas så att Sverige kan konkurrera med högt kunskapsinnehåll; inte låga löner. Vi vill inrätta innovationsprogram för en konkurrenskraftig industri och kunskapsintensiv tjänstesektor. Ett forskningsavdrag skulle också vara betydelsefullt för Sveriges framtida konkurrenskraft.

För att förenkla företagarnas vardag vill vi skapa en Onestop tillståndsportal och förbättra företagens möjligheter att själva välja karenstid i sjukförsäkringen. För att stärka tillgången på riskkapital vill vi också inrätta en riskkapitalfond.

Hela Sverige ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina styrkor och förutsättningar. Vi vill investera i välfungerande kommunikationer och driva på för att det ska finnas både offentlig och kommersiell service i hela landet.

Redan 2011 och 2012 vill vi sänka socialavgifterna för småföretag så att det blir billigare att anställa. Vi har också som reformambition att under mandatperioden sänka restaurangmomsen, givet att det finns ett varaktigt reformutrymme. Om ytterligare ekonomiskt utrymme uppstår kommer vi att gå vidare med ytterligare lättnader för småföretagen. Det kan handla om sänkningar av momsen i andra delar av tjänstesektorn, sänkta arbetsgivaravgifter, minskade sjuklönekostnader eller ett riskkapitalavdrag.

Bli först att kommentera
Etiketter:

100 000 fler jobb, praktik- och utbildningsplatser

Av , , 3 kommentarer 12

100 000 FLER JOBB, PRAKTIK- OCH UTBILDNINGSPLATSER

Sverige behöver fler jobb. Vi vill snabbt sätta igång och skapa 100 000 fler jobb, praktikmöjligheter och utbildningsplatser. Vi vill investera i det som bygger Sverige starkt inför framtiden. Vi vill investera i nya företag, i ökad konkurrenskraft, i nya bostäder, i hållbar infrastruktur, i klimatomställning och välfärd. Vi vill ge unga chansen att bidra till Sveriges framtid.

3 kommentarer
Etiketter:

Ett framgångsrikt Sverige

Av , , 2 kommentarer 11

ETT FRAMGÅNGSRIKT SVERIGE

 

Där jobben sätts först

Ska Sverige klara den tuffa globala konkurrensen måste vi alla ständigt utvecklas. Det kräver hårt arbete – men också att vi får utlopp för vår kreativitet, våra idéer och vårt engagemang. Varje person som lyckas nå sitt eget mål, att slutföra en utbildning, lära sig ett yrke eller starta ett nytt företag, bidrar till Sveriges framgång. Vårt mål är att nå full sysselsättning och hålla ihop Sverige. Det kräver aktiva satsningar på jobb, utbildning och praktik, målmedvetna investeringar och sunda offentliga finanser.

 

 

 

2 kommentarer
Etiketter:

Ansvar för hela Sverige

Av , , Bli först att kommentera 12

ANSVAR FÖR HELA SVERIGE

Sverige ska vara ett jämlikt land. Det är vårt mål. För att nå dit måste vi skapa fler möjligheter. Barnens framtid ska inte avgöras av vad föräldrarna tjänar eller var man bor.

Utbildning och trygghet ska vara för alla, så att vi kan utvecklas, genom hela livet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att påverka både sina egna liv och samhällsutvecklingen i stort. Ingen ska hindras av diskriminering. Alla ska kunna förverkliga sina drömmar och utveckla sina förmågor.

Ett jämlikt Sverige är ett framgångsrikt Sverige. Där tas all begåvning, alla talanger och all arbetsvilja tillvara. Engagemang och nyfikenhet förvandlas till nya idéer och växande företag, och därmed jobb och framtidstro. Så kan Sverige konkurrera med kunskap och förnyelse i en värld av ständigt tuffare internationell konkurrens. Ett jämlikt Sverige förutsätter ett jämställt Sverige. För att minska klyftorna mellan kvinnor och män behöver en rad strukturella reformer genomföras. De ekonomiska skillnaderna mellan kvinnor och män ska minska.

Att hålla samman Sverige är det viktigaste uppdraget för en kommande rödgrön regering. Idag går utvecklingen i motsatt riktning. Unga möter stängda dörrar. Långtidsarbetslösheten biter sig fast på farligt höga nivåer. Svårt sjuka människor görs försäkringslösa. Klyftorna ökar, både mellan människor med höga och låga inkomster, och mellan män och kvinnor.

Den här utvecklingen är inte värdig ett välfärdsland som Sverige. På längre sikt hotar den förutsättningarna för jobb och ekonomisk utveckling. Men det går att byta färdriktning.

Det finns många företag som ropar efter arbetskraft, men inte hittar rätt kompetens – samtidigt som det finns många unga som inte vill något hellre än att jobba. Det finns stora investeringar som behöver göras i kollektivtrafik, järnvägar, bostäder, energieffektivisering och förnybar energi för att möta klimatutmaningen och göra Sverige till världsledande på grön omställning och miljöteknik – och så många positiva följdeffekter i jobb och ekonomisk utveckling om vi tar vara på möjligheterna. Det finns så mycket kreativitet, engagemang och framtidstro; bara alla får chansen att växa.

En rödgrön regering kommer att ta ansvar. För ekonomin, för jobben, för skolan, vården och omsorgen.För trygghet i livets olika skeden, för miljön och för kommande generationer.

Sverige ska tillbaka till överskott i de offentliga finanserna. Reformer genomförs bara om det statsfinansiella läget så tillåter. De budgetpolitiska målen ska ligga fast. Vi lovar att inte sänka skatterna på lånade pengar. Direkt efter valet vill vi tillsätta en Jämlikhetskommission, för att analysera skillnader i livsvillkor och föreslå förändringar för att öka den sociala rörligheten.

Ett modernt välfärdsland där jobben sätts först – det är vårt framtidsland.

 

Bli först att kommentera
Etiketter:

Vindelns kommun

Av , , 2 kommentarer 22

Valet den 19:e september handlar om att ta ansvar. Att ta ansvar för helheten och inte bara för en begränsad del. Flera är de partier i Vindeln som tycker sig ha särskild insikt i hur kommunen ska styras bara de får komma till makten. Förslagen haglar och spretar om hur det ska bli så bra om bara de skulle få bestämma. Sällan finns någon helhetssyn på hur förslaget ska kunna passa in i vår begränsade budget. Inte heller finns någon analys av om det är just detta som vi skulle satsa pengar på om vi nu skulle omprioritera.

 

Som väljare måste man fundera på vilket parti i politiken som är bäst på att göra de avvägningar som behövs för att styra en kommun. Det är inte enskilda frågor som vi driver utan en helhet. Inte heller är det enskilda individers väl och ve vi driver i politiken, det är allas gemensamma intressen som måste komma först. Socialdemokraterna har styrt Vindeln tillsammans med Centern i 12 år. Vi är beredda att ta ett fortsatt ansvar för Vindeln, i egen majoritet eller tillsammans med något annat parti som vågar ta ansvar precis som vi.

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Skolan

Av , , 1 kommentar 14

 

SKOLAN  -RÖTT vs BLÅTT

Vi satsar 12 miljarder mer än regeringen de kommande två åren på kommuner och landsting, för att kunna satsa på välfärden och behålla personal i bland annat skolan och förskolan.

I det borgerliga Sverige tvingas kommunerna skära ner på skolan och förskolan för att regeringen har sänkt skatterna istället för att långsiktigt investera i kommunerna.

Vi vill investera i en trygg och bra förskola med många och välutbildade anställda. Vi satsar 1 miljard på ökad kvalitet och kompetenslyft i förskolan.

Regeringen har infört vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng på bekostnad av kvaliteten i förskolan.

2003-2006 ökade personaltätheten i förskolan och barngruppernas storlek minskade. Vi satsar resurser för mindre barngrupper – max 5 barn per anställd.

Sedan valet har personaltätheten i förskolan minskat.

Vi sänker maxtaxan, en tvåbarnsfamilj tjänar 600 kr per månad. Vi satsar 200 miljoner kronor på mer flexibla barnomsorgslösningar, som t ex nattis.

Alla barn har rätt att lyckas och att nå kunskapsmålen. Vi vill ge alla samma chans att växa och nå resultat i världsklass oavsett bakgrund. Vi vill öka lärartätheten till 9 lärare per 100 elever.

De skapar en sorteringsskola där avgörande val sker allt längre ner i åldrarna. Från att ha legat på en stabil nivå i många år sjunker nu andelen behöriga till gymnasiet år för år.

Vi vill att samtliga gymnasieutbildningar ska ge gedigna kunskaper och leda till examen som ger högskolebehörighet.

De har tagit bort den grundläggande behörigheten till högskolan för nästan hälften av gymnasieeleverna.

Kunskapsresultaten ska stärkas. Vi vill skärpa reglerna så att pengarna går till de skolor och elever som behöver mest.

De vägrar att ta tag i styrningen av resurser och lämnar skolor och elever som har sämst förutsättningar i sticket.

Alla skolor ska vara öppna för alla elever. Vi vill skärpa kvalitetskraven på alla skolor och ha lika regler och förutsättningar för varje skola oavsett vem som driver den.

Konkurrens om elevernas skolpeng går före samarbete. Förskolor och skolor säljs ut till underpriser, och friskolorna ges bättre ekonomiska villkor än de kommunala skolorna.

Vi vill införa ett skol-ROT för att renovera och rusta upp nedslitna skolor.

1 kommentar

Vi kan inte vänta..

Av , , 6 kommentarer 18

…med att göra Sverige till världens bästa

land att leva i

RÖTT

 

*Ta ansvar för Sverige. Det ska vara överskott i de offentliga finanserna.

*Välfärd ska gå före ytterligare skattesänkningar.

*100 000 nya jobb, utbildnings- och praktikplatser.

*Investera minst tolv miljarder kronor mer än regeringspartierna i vård, skola och omsorg.

*Rättvisa: nio av tio får närmast oförändrad eller förbättra ekonomi.

*Rivstart för jobb till Sveriges unga. Ungdomsavdrag. Avskaffa aktivitetsförbudet på Arbetsförmedlingen.

*Ambition att alla före 25 års ålder ska ha en gymnasieexamen.

*Ett Sverige som konkurrerar med kunskap – 44 000 utbildningsplatser och fler lärarledda timmar i högskolan.

*Högre studiebidrag.

*Effektiv arbetslöshetsförsäkring – avgiften sänks till ca 80 kr, ersättningsnivån och taket höjs. Fler ska få 80 procent av sin lön under arbetslöshet.

*Arbetsgivaravgiften för småföretag sänks. Möjlighet för egenföretagare att själva välja karenstid i sjukförsäkringen.

*Kvalitetslyft i förskolan. Mål om max 5 barn per personal.

*Barnomsorg på obekväm arbetstid. Sänkt maxtaxa.

*Kunskap och kvalitet i skolan – fler lärare och mindre klasser.

*Lärartätheten i grundskolan ska öka till 9 lärare per 100 elever. Det motsvarar drygt 6 000 fler heltidslärartjänster. Betyg från årskurs 7.

*Mänsklig sjukförsäkring och bra rehabilitering. Stupstockenavskaffas – ingen blir frisk av att bli fattig.

*Lagstifta om att alla ska få vård efter behov. Vårdval ersätts av Hälsoval. Avgiftsfri tandvård från 19 förlängs till och med 24 år. Bättre tandvård åt äldre.

*Klyftan i beskattning mellan lön och pension avskaffas under mandatperioden. Det ska löna sig att ha arbetat.

*Maxtaxa i hemtjänsten på 100 kr/timme. Den som fyllt 75 år ska enkelt få hemtjänst. Höjt bostadstillägg för pensionärer.

 

BLÅTT

 

*Regeringen har fört Sverige från 70 miljarder i överskott till 30 miljarder i underskott.

*Skattesänkningar till varje pris. Mest för dem som tjänar mest.

*Arbetslösheten har ökat med 100 000 under den borgerliga perioden. Arbetslösheten har bitit sig fast, särskilt bland unga och långtidsarbetslösa.

*Skattesänkningar istället för investeringar – sänker kvaliteten i vård, skola och omsorg. Den rikaste procenten har fått lika mycket som 25 procent av svenska folket tillsammans.

*Aktivitetsförbud. Unga utan jobb tvingas vänta i minst tre månader på stöd. Ungdomsarbetslösheten bland de högsta i Europa.

*Ett Sverige som stänger dörrar för att konkurrera med sänkta löner. Höjda studieskulder. Färre platser på Komvux.

*Obligatorisk a-kassa blir en straffskatt. En hotellstäderska eller byggnadsarbetare ska betala fyra till fem gånger så hög skatt som en civilingenjör. Höjda avgifter har trängt ut närmare en halv miljon ur a-kassan.

*Sämre sjukförsäkring än för anställda, minst en veckas karenstid.

*Obligatorisk a-kassa är en straffskatt på småföretagare.

*Höga taxor i förskolan. Vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng i stället för resurser till förskolan.

*Nej till nya resurser för fler lärare. Betygsliknande omdömen på yngre barn. Barn i sex – sju års ålder ska kunna bli underkända.

*En sorteringsskola med sänkta ambitioner där tidiga val avgör framtiden.

*Stupstock: svårt sjuka människor, cancersjuka, tvingas ut ur försäkringen. Det är inte anständigt.

*Gräddfiler i vården. Den som har råd kan köpa sig förbi kön i gemensamt finansierad sjukvård. Alla sjukhus får privatiseras eller styckas upp.

*Fortsatt högre skatt för pensionärer. Klyftan kvar.

*Färre händer i vård och omsorg. Redan har ca 25 000 välfärdsjobb försvunnit. Ändå fortsätter de borgerliga lova sänkta skatter till varje pris.

 

6 kommentarer

De svagas Bamse tar ställning!

Av , , 1 kommentar 19

Gör det du också! 5:e jobbskatteavdraget eller att Bamses farmor ska ha en trygg ålderdom.

Bamse säger att betala skatt är ett sätt att hjälpas åt.

1 kommentar
Etiketter: ,

Människor stannar upp i sin vardag

Av , , 4 kommentarer 14

Människor stannar upp i sin vardag och funderar över vilken utveckling de vill se i samhället. Vilket vägval Sverige som nation ska ta den 19 september. Allt fler tar ställning. Allt fler står upp för en välfärdspolitik värd namnet, inte bara en kärna som alliansen pratar om. Allt fler ställer sig rakryggad upp inför sina medmänniskor och säger att de är Socialdemokrater och att de vill ha ett bättre samhälle än så här. Ett samhälle för ett flertal och inte för ett fåtal.

Ett rakryggat val ska vi göra den 19 september. Nu har vi krökt rygg länge nog.

Dan

4 kommentarer

Vindeln, Västerbottens bästa skolkommun

Av , , 1 kommentar 16

Glädjande att läsa att vi har den bästa skolan i Västerbotten. Trea(!) i landet. Lärarförbundet är det som rankat kommunerna. Att kommunen/politiken satsat stora resurser ger resultat. Det i kombination med duktiga medarbetare är en framgångsfaktor. Men vi ska inte vara helt nöjd, det finns alltid utvecklingsområden så det goda arbetet måste få fortsätta.