Trevlig vårmarknad och ett fantastiskt stöd för Socialdemokratin

Av , , 2 kommentarer 22

Många kom fram och uttalade sitt starka stöd för en alternativ positiv utveckling för vår kommun och att de inget hellre ville se än en annan varmare och vänligare utveckling för Sverige.

Här är Vindelngrabben Peder Stenberg, bandmedlem i Deportees som i andra sammanhang – nu också på vårmarknaden uttalar sitt starka stöd för ett regeringsskifte 2014. Peder berättade att de på sina spelningar brukar påverka publiken att inte göra om samma misstag i nästa val. Det viktiga är inte antalet sålda skivor utan att de kan lyssnas på av barn och äldre i ett mer solidariskt Sverige.

Barn och gamla betalar alliansens utvecklingskostnader i vår kommun just nu.

Av , , 4 kommentarer 22

 

Denna information är allvarlig. Under mina 10 år som aktiv politiker i kommunen har jag aldrig varit med om att den egna kommunstyrelsen riktat kritik mot den nämnd som ansvarar för våra barns väl och ve. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll daterat 2 maj:
 
 
"§ 55 Dnr 12.k0020 042
 
Ordförande Ewa-May Karlsson informerar kommunstyrelsen om
att förvaltningarna ännu inte har nått sina ramar i budgetarbetet
2013. Den stora problematiken idag finns inom utbildnings- och
fritidsnämnden där betydande arbete återstår innan nämnden når
tilldelad ram.
I samband med budgetarbete 2013 ska en mer detaljerad rapport
tas fram kring skolans kostnader, gällande lokaler, barnomsorg,
skolskjutsar, skolmåltider mm. Kommunstyrelsen ser med oro på att två ekonomer vid ekonomikontoret inom kort tid har valt att avsluta sin anställning.
Ekonomichef Håkan Ahlman informerar om att man för
närvarande annonserar efter en, alternativt två ekonomer. Bristen
på personal vid ekonomikontoret kommer att medföra svårigheter
med att få fram prognoser/rapporter i tid.
 
Kommunstyrelsens beslut:
Med tanke på den osäkerhet som råder kring utbildnings- och
fritidsnämndens budget kommer den tidsplan som kommunfullmäktige
satt för budgetarbetet 2013 inte att hålla. Budget 2013
kommer istället att antas av kommunfullmäktige den 1 oktober
2012.
Vidare noterar kommunstyrelsen att utbildnings- och fritidsnämnden
ännu inte har protokollfört några anteckningar kring
budgetarbete 2013, vilket givet situationen är anmärkningsvärt.
I kommunstyrelsen i juni kommer en redovisning att göras av hur
långt budgetarbetet kommit inom nämnderna. Vid genomgången
ska även vidtagna åtgärder för att nå tilldelade ramar
presenteras.
 
Socialdemokraterna lämnar protokollsanteckning;
Socialdemokraterna i kommunstyrelsen markerar mot brister i
den politiska ledningen i Utbildnings- och fritidsnämnden när det
gäller den ekonomiska styrningen. Budget, ekonomisk uppföljning
och kopplingen till verksamhetskontroll har inte behandlats tillräckligt i beslutsprotokoll.
 
Här kommer min personliga bedömning av det politiska läget som jag bedömer utifrån min roll som kommunstyrelseledamot. Jag delar den borgerliga kritiken i kommunstyrelsen fullt ut. Den är dock kraftigt nertonad då den skulle skicka så allvarliga signaler ut till er medborgare som uppskattar att barn och gamla har det bra i vår kommun.
 
Att inte tidsplaner följs i en ekonomiskt styrd organisation får ekonomiska effekter som i slutändan drabbar barn. Våra barn i centralorten men också våra barn ute i byarna. Jag är djupt orolig över utvecklingen eller avsaknad av utveckling i denna facknämnd. Vi socialdemokrater har ambitionen att så lång det är möjligt verka för att byskolorna ska vara kvar. Den moderatledda nämnden och alliansen som helhet äventyrar framtidens kvalité och omfattning i byskolorna. Rent av hotar deras existens med denna slarvigt skötta politiska ledningen och styrningen.
 
Jag förväntar mig att den nya försenade tidsplanen hålls och att politiskt ledarskap visas av Åsa Ahlberg Jonsson (m) och övriga alliansledamöter. Jag har det största förtroendet för mina socialdemokratiska kollegor i nämnden. När de borgerliga ledamöter som sitter på det politiska förändringsmandatet tar de beslut som länge förväntats av dem så är jag fullt införstådd med att vi socialdemokrater är beredd att ta ansvar ytterligare en gång och t.o.m. stödja en borgerlig ansvarsfull politik och budget för 2013 i den just nu försummade nämnden. Budgeten för 2013 behöver inte vara bekväm för kommunborna, vi från (s) tar ansvar även i motvind men ställer samtidigt krav på lite handlingskraft just nu. Tänk på barnen. Tänk på byskolorna.   
 
I två år har vi Socialdemokrater tagit ett mycket stort ansvar som oppositionsparti, ett ansvar som inte denna kommun varit med om under de 12 år som den förra oppositionen var ansvarig för. Varför? För att vi söker ett utökat förtroende 2014. Jag har hållt vad jag lovat. Jag har gett min bild av min syn på Utbildnings- och fritidsnämndens ledning och styrning. Inget svar från den borgerliga alliansen eller deras bloggare trots flera dygns respit att komma med samma svar som ni nu får av mig.
 
Svagt, det verkar som de företräder precis alla andra kommuner i Sverige utom just vår. De försöker vinna ert förtroende på riksplanet – tveksamt att de lyckas – då den totala kapitulationen lokalt är ett faktum. Moderaterna är inte det parti som tar ansvar denna mandatperiod. Tyvärr drar de ner det tidigare så ansvarsfulla Centerpartiet. Moderaterna är helt klart som bäst i opposition, då kan de vara missnöjda och ställa krav på en värld i förändring. Nu i förtroende- och förändringsposition är de offer för en stundtals komplicerad värld då de moderater och allianspolitiker som inte just nu fungerar i den politiskt styrda Utbildnings- och fritidsnämnden komplicerar det för oss övriga kommunbor.
 
Det är dags att vår allians i kommunen inte ser sig som ett offer för sin omvärld. De måste bli bättre än så här. Antingen påverkar man sin omvärld och sin utveckling eller så följer man omvärldens utveckling och påverkas av den i allt för stor utsträckning på ett för kommunen negativt sätt.
 
Alliansen påverkar inte sin omvärld just nu – de följer omvärldens utveckling. Den politiken har inte vår kommun råd med. Barn och gamla betalar den utvecklingskostnaden.
 
Dan Oskarsson (s)

Svar till Helena Lundgren

Av , , Bli först att kommentera 19

Helena Lundgren har kommenterat och längre ner är mitt svar.

Nämnderna har sparbeting. Är det kanske nytt för dig Dan? Olika besparingsalternativ har diskuterats i din nämnd eller hur Dan? Det är självklart inte kul att tvingas till besparingar, eller förändringar, utifrån skälet för litet skatteunderlag i relation till utgifterna. Det politiska spelutrymmet, oavsett politisk hemvist, krymper till ett minimum då vi ständigt måste brottas med underskott och för lite skatteintäkter. Detta är dock ett generellt problem i många Norrlandskommuner och kan tyvärr inte beskyllas varken C eller M, Dan. Istället för att ondgöra dig över oss kan du väl berätta vad ni i S vill göra för att råda bot på sjunkande skatteintäkter, en allt äldre befolkning och för få som väljer att flytta till Vindeln i arbetsför ålder?

Jag tror på en betydligt mindre offentlig kostym och där vi har möjlighet så ofta det bara går bjuder in privata lösningar för sund konkurrens. Med en bredare arbetsgivarbas i kommumnen antar jag att Vindeln framstår som en attraktivare ort för potentiella inflyttare. Med konkurrens följer också valmöjligheter för den anställde, förhandlingsmöjligheter, karriärmöjligheter, etc på ett helt annat sätt än om du bara har en arbetsgivare att välja på.

Jag tror att tiden för länge sedan är förbi då den offentliga sektorn kan hantera och lösa samhällsansvaret på egen hand utan något samarbete eller kontakt med andra sektorer i samhället. Speciellt gäller det små och glesa kommuner i vårt geografiska läge.

/Helena Lundgren

 

 

Början av din kommentar är vi överens om. Jag och (s) i opposition har varit enig med din pappa Christer Lundgren om att lägga ner avdelningar på Solhaga som min fru vid det tillfället arbetade på så oansvar kan ingen ställa mig eller mitt parti till svars för. Vi har en hundra gånger seriösare oppositionspolitik än vad kommunen haft de tolv år som var under (m):s ledning som ni centerpartister nu valt att samarbeta med. Allt detta ansvar vi i (s) nu tar i kommunen gör vi för att vi vill ta ett ännu större ansvar efter valet 2014. I Socialnämnden är vi till ca 95% av budgeten överens med ditt parti som jag fortfarande anser är det seriösaste borgerliga partiet i kommunen – förvisso i en mycket svag konkurrens ska erkännas.

I Utbildning- och fritidsnämnden(UFN) är det däremot en politisk ledningskatastrof med (m) i ordföranderollen som inte kan ta ansvar och bestämma sig för vilken verksamhet och på vilka ställen i kommunen som allt det fantastiska med framförallt barn ska ske. Det är i majoritet som man ändå får ta det yttersta ansvaret eftersom ni har alla resurser som vi saknar med en kommunförvaltning i ryggen och en majoritet för den politik ni vill bedriva, vilket ni inte gör i UFN just nu genom att skjuta på eventuella beslut i UFN till hösten. Det är inte helt ansvarsfullt att skjuta på att ta budgeten i UFN för 2013 till hösten, det skickar signalen att man inte har någon gemensam politik eller att utredningar är sena vilket också lastar den politiska ledningen och styrningen. Största hotet mot Vindelns kommun är just nu den politiska ledningen och styrningen.

Sverige är väl medveten om att Centerpartiet inte gillar offentlig verksamhet. I de förslag som företag och fack anser vara minimilöner, där vill ni i (c) minska lägstalönerna med 25% och dessutom ta bort anställningstryggheten fullt ut för hela den arbetande befolkningen. Opinionssiffrorna ser ut att just nu välja en annan politik i Sverige och i Vindelns Kommun 2014. Er politik går inte hem i stugorna så fortsätt på den inslagna vägen så kanske (c) är utraderat som parti, så att Sverige och Vindelns Kommun får den utveckling vi alla så väl förtjänar och väntar på. 

Du frågar vad vi Socialdemokrater vill, och ska nu få vårt bästa utvecklingsförslag och besparing på samma gång. Vi vill byta ut den politiska ledningen och styrningen mot en mer kompatibel lösning mot förvaltningsledning och de övriga i personalen. Personal som i sin tur ska förverkliga statliga och kommunala mål på effektivaste sätt med en så långt som möjligt bibehållen eller utökad kvalité. Vi anser att er ledarduo Ewa-May Karlsson (c) och Tomas Nilsson (m) är negativ för kommunen. Var och en för sig är Ewa-May en ofarlig dam i medelåldern och stundtals en riktigt duktig politiker men i duon helt klart negativ för kommunen.

Vårt parti städar uppifrån inte nerifrån!

/Dan Oskarsson

Vad vill Moderaterna och Centerpartiet med kommunen?

Av , , 6 kommentarer 23

Vi läser idag i VF om personal som blir drabbad av kommunens privatisering av personlig assistans. Jag vill vara tydlig. Vi socialdemokrater har inget emot privat verksamhet – tvärt om –  företag är grunden för den välfärd vi alla värdesätter. Det vi socialdemokrater också är tydlig med är att om vi ska privatisera en kommunal verksamhet så ska det ske utifrån en väl utförd konsekvensanalys, dessutom bedömt att verksamheten inte går utveckla mer i egen regi och att den blir mer värdeskapande i kvalité och/eller ekonomi för kommuninvånarna om den privatiseras.

Jag menar att detta inte skett i det här fallet med personlig assistans. Besparingen årligen var i utredningen generöst tilltaget med 300 000kr. En besparing om alla positiva faktorer landar i beslutets riktning. Något som just nu inte sker med en missnöjd personal, brukare och anhöriga. Om en i personalen med sambo och med barn väljer att lämna kommunen är de 300 000kr utraderade som skäl att privatisera. Flyttar två familjer minskar kommunens intäckter från statsbidrag och förlorade skatteintäkter till en i närheten lika stor summa. Det är inte bra för personalen, brukarna eller för kommunen det som nu sker. Ingen framgångsrik politik just nu i Vindeln.

Vad engagerar de moderata bloggarna idag? En skriver om den för vår kommun så viktiga kärnkraften och den andra om den möjligen ännu viktigare positiva företagsamheten som betalar skatt i Umeå. Vart är den politiskt styrda organisationen påväg? Vad vill dessa herrar? Vi konstaterar att de just nu ser till att kommunens framgångsrika utveckling och fokus sker där kärnkraft finns och där skatten kommer Umeå tillgodo.   
 

 

Vår insändare från slutet på november då privatiseringsbeslutet togs.

De borgerliga partierna
med Moderaterna och Centerpartiet i spetsen utestänger kommunen som utförare av personlig assistans. På onsdagens sammanträde med Socialnämnden i Vindeln finns en avsikt från högern att lägga ut de personliga assistenterna på den privata marknaden. Samtidigt förbjuder de kommunens anställda att vara med. I Vindeln ska alltså kommunal kärnverksamhet ske på kapitalets villkor. De som behöver samhällets stöd mest av alla får inte hjälp från kommunen utan hänvisas till vinstdrivande privata företag. Det ställer vi socialdemokrater inte upp på.


Högern har en blind ideologisk låsning vid att privata aktörer alltid ska kunna bedriva kommunal kärnverksamhet mer effektivt än kommunen. Men det senaste Caremaexemplet visar tydligt för alla att privatisering varken behöver minska kostnaderna eller göra att tjänsterna blir bättre. Att nu samma sak ska ske i Vindeln som på så många andra ställen i Sverige där högern styr är en skrämmande utveckling.


Kommunens ansvar upphör inte med att man lägger uppdrag till privata företag. Kommunen ska ändå kontrollera att företagen sköter sina åtaganden samtidigt som företagen själva ska kontrollera samma sak. Högerns politik innebär alltså dubbel administration. Kommunen måste också enligt lag vara beredd att ta över ifall den privata aktören inte kan fullfölja sitt åtagande. Det är en beredskap som kostar kommunen ytterligare pengar. 
Vi Socialdemokrater undrar också var dialogen med de svagaste i samhället tagit vägen. Vi tycker att de som berörs av ett kommunalt beslut också ska få säga sitt innan beslut tas.


Att kommunen inte
får jobba med personlig assistans innebär att de som är i behov av hjälp kommer tvingas byta bort kommunens personal som man haft som utförare under många år och som de är trygga med. Det ser vi inte som ökad valfrihet.
Vindelns kommun har tidigare genomgått liknande processer i privatiseringsivern. När städet lades ut för några år sedan blev konsekvensen att kommunen drogs med stora omställningskostnader under lång tid. Vi Socialdemokrater ser en stor risk att historien upprepas ännu en gång. Detta är slöseri med skattebetalarnas pengar.


Nej, vi socialdemokrater driver en annan politik. Vi har förtroende för kommunens anställda och respekt för de som behöver personlig assistans. Vi vill utöka samarbetet med övriga kommuner i Umeåregionen också när det gäller personlig assistans. Vi ser fler fördelar i sådant samarbete än genom att som högern överlåta omsorgen om våra svagaste till vinstdrivande företag som samlar sina vinster i internationella skatteparadis.


Vi vill utveckla tryggheten för de som behöver kommunens hjälp, inte avveckla den. 


Dan Oskarsson, Britt-Louise Eriksson, Annelii Andersson
Socialdemokraterna i Vindelns kommun

Låt oss bygga landsbygd, företagsamhet, tillväxt, välfärd och goda arbetstillfällen

Av , , Bli först att kommentera 11

Mycket bra början för den nya facklubben IF Metall Indexator Rotator Systems. Det dagliga  allmänfackliga har möjligen skymts av mediauppmärksamheten men den finns där som den grundtrygghet den innebär. Mycket intensiv och slitsam första vecka som ordförande men ack så värdeskapande för medlemmarna, medarbetarna och för företaget. En mycket givande bolagsstyrelsemöte i Umeå där Pär Lärkeryd borgar för en god kvalité som ledamot i vårt fortsatta framgångsarbete.

Helt klart också en framgångsrik vecka för kommunen där detta företag verkar så tydligt i. Det är möjligt att jag är den person i politiken som just nu påverkar Vindelns Kommuns utveckling mest. Det är i händelsernas centrum, i denna bolagsstyrelse – där flest arbetstillfällen just nu skapas – och det är med ödmjukhet som jag starkt bidrar med mitt mandat från IF Metall i denna så viktiga för kommunen, vår gemensamma utveckling i vår basnära exportindustri. Många vill prata sig varm om vår lokala industri men de allra flesta står vid sidan om men där vi – några få – just nu är på insidan och försöker på alla bra sätt utveckla bolaget på en inte helt okomplicerad global marknad.

 

 

Intervju i SR P4. Ämnet var jämställdhet.

Min lite mer fördjupade analys om positiv mångfald i det svenska samhället och den snart lika positiva utvecklingen inom Svenskt Näringsliv och deras medlemsföretag är att när våra företag och exportföretag är jämställda och i det närmaste varannan anställd är kvinna. Då kommer svensk exportindustri ha ett försprång på den globala marknaden för våra produkter levererat av en optimal mix av människor dvs män, kvinnor, etniskt ursprung, sexuell läggning som exempel på framgångsrik mångfald. Allt som gör Sverige så fantastiskt med mångfald borde bli vår främsta exportindustri. Jämställdhet och Jämlikhet. När våra företag förverkligar detta så har vi ett utvecklingsmässigt försprång på en global marknad. Indexator har definitivt tagit ett viktigt kliv in i 2000-talet, nu väntar vi på att vår omvärld ska göra likadant. Vi som vill utveckla jämställdheten och jämlikheten lite snabbare än företagen ska naturligtvis inte välja mellan företag utan mellan politiska partier 2014. Välj noga mina vänner.

 

Intressant artikel på VF:s ledarsida.

 

Nu är det en intervju på måndag med tidningen "info" som besöker vår klubbstyrelse i Skellefteå på tisdag där vi har två strategidagar. Tidningen går ut till alla IF Metalls  arbetsplatser i Sverige.

IF Metall Indexator Rotator Systems

Av , , Bli först att kommentera 8

En mycket givande första styrelsemöte idag i den nybildade IF Metallklubben. Långsiktiga strategiska beslut tagna. Pressmeddelande skickat till media. En bra dag på jobbet helt klart.

På torsdag ska den nya bolagsstyrelsen ha sitt historiskt första möte i Umeå. Samma dag kommer jag som personalrepresentant i den styrelsen verka i en miljö som av konkurrensskäl kommer att ha en hög sekretess hos mig då vi helst ser arbetstillfällena utvecklas i Vindeln och inte hos våra konkurrenter.

Jag vill ändå höja blicken mot framtiden och uttala mig om den enskilt viktigaste strategiska frågan för bolaget i framtiden om frågan ställs till mig. Indexators Filosofi är en känd nuvarande strategi. Jämställdhet är ytterligare en känd strategi.

Vilken strategi hör till framtiden?

Den viktigaste framtida kända strategin om jag får ett utrymme i den styrelse som leds av Hans Jonsson är – ”människan i fokus”. Ska medarbetarnas totala kreativitet, innovations- och värdeskapande kraft frigöras maximalt så är det en inre resa vi har att göra. Inget materiellt eller företagets goda ekonomiska resultat kan köpa eller skapa högre värden för bolaget än det som människan och medarbetaren redan bär inombords.

Till Alliansen och Mikael Sundling (m)

Av , , 3 kommentarer 15

Socialdemokraterna har till alla partier ställt frågan hur de ser på det politiska användandet av sociala medier och vilken moral som vi företrädare för olika partier vill ha i den frågan.

Initiativet är från (s) och frågan är diskuterad i kommunstyrelsen. Mitt parti har samma uppfattning som ditt parti Mikael i kommunstyrelsen. Att det ska vara högt i tak i beredningen av frågor i styrelser och nämnder utan att det ska skrivas offentligt om diskussionen, eftersom det är de faktiska besluten som är det viktiga för kommunens invånare. De uppgifter som du nu sprider om Socialdemokratiska mail och dess innehåll i kommentarer på vk.se försvårar vi Socialdemokraters seriösa syn på dig, ditt parti och den Allians som du försöker vara trovärdig i. 

Vi Socialdemokrater bygger alla våra ställningstaganden på vetenskapliga fakta. Det gör att vi inte kan acceptera Mikael Sundling och moderaternas ovetenskapliga förmåga – i snart allt de beslutar om – att veta att det är Socialdemokrater i styrelser och nämnder som gömmer sig i kommentarerna. Kan någon seriös Allianspolitiker stoppa Mikael Sundling för han förstör ert Allianssamarbete. Han bromsar vår kommuns positiva utveckling. 

 

Dan Oskarsson (s)

Uttalande

Av , , 1 kommentar 17

”Det är inte Kommunchef eller annan kommunal personal i första hand som försvårar vår kommuns positiva utveckling. Det är den politiska ledningen och styrningen inom Alliansen som tydligt försvårar vår kommuns positiva utveckling här i Vindeln.”

Dan Oskarsson (s)

070-6035536

Mitt 1 Maj-tal 2012

Av , , 6 kommentarer 15

 

1 Maj 2012 Vindelns Arbetarekommun, Västerbottens Partidistrikt
 
Min fackliga och politiska resa
 
 
Arbetets söner och döttrar
 
Jag kommer på ett personligt sätt att tala om den fackliga och politiska kampen. Om några av mina erfarenheter inom arbetarerörelsen. Min kamp i vår gemensamma kamp för en bättre värld. Jag kommer att berätta om mitt första möte och några av de möten jag haft med vår partiordförande Stefan Löfven, Sveriges nästa statsminister. Jag vill ge en bild av vad vi Socialdemokrater lärde oss den 14 Maj 1931 i Lunde i Ådalen och berätta lite om min personliga kontakt med den platsen på dagen för skotten 75 år senare, år 2006. Jag kommer att beröra det vi Socialdemokrater med vårt ursprung i det sena 1800-talet – har fått lära oss med valkar i våra förfäders händer – med blodspillan från dem i tidiga kravaller och strejker – steg för steg – i slutet av det förrförra århundradet och senare i början av 1900-talet – med lag och avtal – reformistiskt byggde detta land med en solidarisk fördelningspolitik där den som hade – gav till den som var i behov. Jag kommer att tala om att historien upprepar sig, att påminna oss om varför det är så viktigt att vi
demonstrerar idag.
 
 
Arbetets döttrar och söner
 
Min fackliga kamp började ur ett historiskt sent perspektiv. Nutid kan vi säga. Det var den 3 Maj 1999. Det var den dag jag påbörjade min anställning som metallarbetare. Redan den första dagen fick jag upp ögonen för att det fanns förbättringsområden inom arbetsmiljö, fysisk som psykosocial. Förbättringsmöjligheter i arbetstid och lön för att nämna några utmaningar för en blivande facklig förtroendevald. Att dåvarande fackförbundet Metall hade visionen om – Det Goda Arbetet – visste jag inte då, men det skulle efter fackliga studier bli en ledstjärna för den fackklubb som jag fick förtroendet att verka i som ledamot i styrelsen i början av 2000-talet. Så började min fackliga kamp och som också är anledningen till att jag står här idag som nyvald IF Metallordförande i det bolag och den fackklubb som har sin födelse idag – just denna dag -på arbetarerörelsens högtidsdag 1 Maj med namnet IF Metall Indexator Rotator System. Jag har bara ett löfte till IF Metalls medlemmar på min arbetsplats, det är att göra mitt bästa i alla givna situationer och försöka motsvara det förtroende som ni så fint gett mig till låns. Tillsammans gör
vi det omöjliga möjligt.
 
 
Arbetets söner och döttrar
 
Min politiska kamp startade i arbetarekommunens nomineringstid inför valet 2002. Jag fick frågan från en annan facklig kämpe inom Kommunal, Thomas Hedman om att ställa upp på att vara med på fullmäktigelistan. Jag var tveksam men accepterade med motkravet att hamna långt ner på listan och det visade sig i konkurrensen vara fullt möjligt. På hörsägen fick jag glädjande nog höra att jag hamnade på sista plats nr 31 längst ner på baksidan av valsedeln. Det var i dessa nomineringstider som jag betalade min första medlemsavgift i partiet och min politiska kamp inleddes. Idag är det kommunen och till viss del länet som är arenan för mitt politiska arbete. Det som kanske påverkat mig mest var den ordinarie Jobbkongressen 2009 som jag var ombud på. Det var en fantastisk möjlighet att tillsammans med andra partivänner från länet forma och ta beslut över den Socialdemokratiska politiken och de riktlinjer som fortfarande gäller fram till nästa kongress.
 
 
Arbetets döttrar och söner
 
Jag har talat om den fackliga kampen. Jag har talat om den politiska kampen. När vårt parti, det Socialdemokratiska arbetarepartiet bildades 1889 fanns det bara en kamp. Kampen. Den tidens omfattning och innehåll i arbetet tog ifrån arbetarna det vi alla idag är vana vid. Om de ens hade ett arbete på den tiden. Det var långt ifrån Ingen självklarhet med ordnade former som idag med kollektivavtal med en nedre gräns för lägsta lön och en nedre gräns för våra övriga villkor på arbetsmarknaden. Det finaste jag kan hedra dessa förkämpar med – som slagits för våra villkor idag – är min fulla insikt om att cirkeln har slutit sig för mig. Det finns bara en kamp. Kampen.
 
 
Arbetets söner och döttrar
 
Mitt första möte med vår partiordförande och Sveriges nästa statsminister Stefan Löfven var på en Metallträff i Umeå 2002. Han var nyvald vice ordförande i gamla Metall och skulle inför avtalsrörelsen träffa en inbjuden grupp metallare för att lyssna in vad som medlemmarna tyckte var viktigt. Han ställde frågor och vi på mötet svarade. Jag minns att jag fick en fråga av Stefan hur jag ville att min arbetsplats skulle se ut. Ung och visionär så målade jag upp en bild som ingen kanske kunde föreställa sig hur bra en arbetsplats kunde vara. Jag avslutade med att kraftfullt stampa ner foten under bordet vi satt runt för att markera att det var en arbetsplats som när man klev in i definitivt var i klass med metalls vision av det goda arbetet. Mötet bröt upp men en av ombudsmännen stannade till vid mig och frågade mig, den unga killen, om jag visste vem som jag just träffat. Ja, Metalls vice ordförande svarade jag. Mer än så svarade ombudsmannen, det där är troligen Metalls nästa ordförande och Stefan tog mig vid sidan och sa att du hade gjort intryck på honom, att han gärna ville följa din utveckling. Då funderade jag inte så mycket på det korta samtalet. Nu är jag glad att få följa hans utveckling och tillsammans med er bära honom fram till en valseger 2014. För våra ungdomars, för våra gamla, för vår gemensamma framtids skull. För en Socialdemokratiskt ledd regering! Som leds av Stefan Löfven.    
 
 
Arbetets döttrar och söner
 
25 år efter att Olof Palme och Gunnar Sträng deltog i 50-årsminnet i Lunde så var jag och några kamrater från Vindelns arbetarekommun och deltog i demonstartionståget 2006 och i den ceremoni som arrangerades till minne av 75-årsdagen av skotten. Jag glömmer aldrig när vi stod där i tåget och småpratade med människor från stora delar av Sverige. Vi var ca 3000 personer som gick i tåget och som samlats för att minnas de fem som miste sina liv för något de starkt trodde på. -Ett bättre liv och ett bättre arbetsliv. LO:s Wanja Lundby Wedin var där. IF Metalls nyvalda ordförande Stefan Löfven var där. Stefan gick lite före bredvid oss i tåget, fina jackor sa han till oss när han såg våra nya jackor med förbundets nya logga. Musikkåren spelade och jag har aldrig tidigare gått i ett så stort tåg. Det kändes som jag var odödlig. Odödlig ända fram tills vi passerade minnesmärket från 1981. Där stod det, om jag minns rätt, att ca 20 000 människor hade gått i det tåget 1981, den gången Olof Palme var med. Var är de nu flög tanken som en kall kår genom min kropp när det klarnade för mig att många, kanske de flesta som var med 1931 och minns, inte längre är ibland oss. Jag tänker på min två-åriga dotter Gerda som på 100-årsdagen 2031 är 21 år och kanske följer sin pappa för att gå i minneståget. Vilka kommer att gå med oss? Finns välfärdssamhället kvar efter högeralliansens härjningar i början av detta seklet? Är det tillåtet att skjuta arbetare 2031?  
 
 
Arbetets söner och döttrar
 
Sista gången jag träffade Stefan stod jag vid min maskin på min arbetsplats. Det bara några månader innan han valdes till vår partiordförande. Delegationen med företagsägare, ledning och några av våra lokala fackrepresentanter gick genom verkstan med media i hasorna. Stefan leddes fram till mig av fackombudet. En tillfällighet – nej. Stefan frågade hur det var att arbeta här. Jag svarade ungefär som i min vision den gången för 10 år sedan då vi träffades för första gången. Att på de områden jag räknade upp så var det det en bra eller mycket bra arbetsgivare. Jag gjorde en konstpaus och vred min blick mot företagets ledning och ägarna, de såg uppriktig sagt nervös ut över min närvaro trots att jag just sagt, möjligen lite överdrivet hur bra det var på min arbetsplats. Efter någon sekunds väntan på Stefans reaktion över mitt svar på hans fråga så sa jag med lite myndig röst till fackordföranden – Ska du inte fråga om det finns något som är negativt här? Stefan skrattadetill lite lätt, det gjorde inte ägarna och företagsledningen. Vad är negativt här frågade Stefan på min uppmaning. Fördelningen av resultatet av det gemensamma arbetet. Den är inte rättvis. De har dragit in bonusen. Stefan vred på sitt huvud och frågade VD om det funnits en bonus. VD svarar att det gjort det och att ledningen ska titta på det igen. Stefan tackade för samtalet och fortsatte sin rundvandring.  
 
 
Arbetets döttrar och söner
 
Avslutningsvis kamrater. Historien upprepar sig. Vi påminner oss tillsammans om varför det är så viktigt att vi demonstrerar idag. Vi demonstrerar för att vi kan, för att vi får och för att påverka vår omgivning till det bättre. För en bättre värld. För demokrati och för frihet. Socialdemokratisk frihet att utvecklas tillsammans oavsett tjocklek på plånbok, kön, etnicitet eller sexuell läggning för det är inte det yttre, det inre eller det man bär med sig som ska begränsa eller ge fördelar i det samhälle vi Socialdemokrater eftersträvar och tror på.
Ensam är inte stark. Tillsammans är vi som starkast. Och till valet 2014 ska vi vara som störst. Vi ska bära fram vår partiordförande, steg för steg de två år som är kvar av borgerligt styre. Det finns en bättre värld! Vi ska forma den tillsammans!
 
 
Arbetets söner och döttrar!
 
 
Nu vinner vi valet 2014!
 
 
 
Dan Oskarsson
 
Ordf. IF Metallklubben Indexator Rotator System