Egons blogg

Återremiss.

Av , , 1 kommentar 28

 

Majoriteten har vid ett flertal tillfällen påstått att oppositionen har stoppat allt arbete med Svalans ombyggnad och på en rad andra ställen. Man påstår vidare att detta kommer att förorsaka kommunen miljonförluster. Allt detta genom att vi återremitterade en ombudgetering av investeringsbudgeten. Jag ska försöka redovisa vilka poster som ombudgeteringen gäller. Texten är tagen ur fullmäktiges beslutsunderlag, ärende 8.

 1. Ombyggnad Svalan ombudgetering 5.520 000kr. Försenad byggstart, beräknas klart maj 2014.
 2. Vattenskyddsområden omb. 180.000kr. Kommer att färdigställas under våren 2014. (klart enligt gva-chefen)
 3. Ombyggnad av Återvinningstation Vasagatan omb.110.000kr. Ej påbörjat (plan för vad som ska göras saknas)
 4. GVA Värdshusvägen omb.100.000 kr. Asfaltering, utföres under sommaren. Ramavtal finns.
 5. Larm Åseborg och tallmon omb. 860.000kr. Synkroniseras med ombyggnation av Svalan. Påbörjat.
 6. MSB ombyggnad omb -1000 000kr. Ett underskott som kommer att täckas av inkomster under 2014. Arbetet utfört.
 7. Winsam Future Faktureringssystem omb. 200 000kr. Uppgraderingen är uppskuten till våren 2014.
 8. Förstudie omhändertagning slamrening omb.80 000kr. Påbörjat.
 9. Projektering Bofinken omb. 1 450 000kr. Påbörjat, förbrukat 55 543kr.
 10. Värmestyrning Kulturhuset omb.130 000kr. Påbörjat.
 11. Fläktsystem Kulturhuset omb.120 000kr. Påbörjat.
 12. Datorer till personal äldreomsorg omb.150 000kr. Påbörjat.

Av dessa 12 poster är opposition och majoritet eniga om 11 poster.  Det är kring projekteringen av Bofinken, vi har delade meningar och vi framförde våra synpunkter redan i AU kring denna fråga och föreslog att vi skulle lyfta ut den posten ur ombudgeteringen och behandla den vid ett senare tillfälle efter utredning. Förutsättningen för Bofinken har förändrats och bör utredas ytterligare.

Det är inget som har stoppats, allt som påbörjats fortsätter som vanligt. Vid senaste AU redogjorde ansvariga tjänstemän för att inga arbeten hade stoppats. Det är endast projekteringen av Bofinken, som utreds ytterligare och kommer förhoppningsvis upp i KF i maj månad.

Ordförande i KF kunde lyft ut frågan om Bofinken från ombudgeteringen och fått bifall för resten av ombudgeteringarna, om viljan funnits, att nå enighet. Vi diskuterade bara Bofinken i detta ärende och förväntade oss att det var det som återremitterades. Om vi uttryckte oss fel, skulle ordförande ha insett att det blev fel och rättat oss och lyft ut frågan om Bofinken.  

Vid kontakt med SKL har de bekräftat att det är helt OK att lyfta ut en del av ett ärende för återremiss om den delen är väl avgränsad och det inte riskerar att bli konsekvenser i andra delar av ärendet. Både kommunchefen och oppositionen har fått det svaret vid förfrågan till SKL (Sveriges kommuner och landsting).

”Verklig kunskap är att förstå omfattningen av ens okunnighet” av Konfucius.

1 kommentar

Ombudgetering?

Av , , 1 kommentar 36

 

Åseborg heter vårt äldreboende i Åsele och det består av flera huskroppar. Bofinken, Svalan, Fyrklövern, Gullvivan och Vindskupan heter de olika avdelningarna. Utöver dessa har vi Tallmon, som är vårt modernaste demensboende, samt Duvan i Fredrika. För tungt vårdkrävande patienter, hyr vi en avdelning på Åsele sjukstuga, som heter Stugan. Ombyggnationer har genomförts av Vindskupan och pågår i Svalan, som kommer att slutföras under våren. Ombyggnation av Bofinken är inte påbörjat, utan måste först projekteras. Dessa åtgärder finns med i investeringsbudget för 2013.

Oppositionen anser att förutsättningarna har förändrats väsentligt, sedan beslutet att bygga om Bofinken till vårdboenden fattades 2012. De gamla minskar i antal och vi kommer att behöva mindre vårdplatser. Majoriteten har för avsikt att tömma Tallmon, ett modernt demensboende. Vad gör vi med det huset, blir det föremål för rivning?

Åsele kommun har ett hyresavtal med Landstinget fram till 2017 gällande sjukstugans kök, samt vårdavdelningen Stugan. Vad händer när vi flyttat alla gamla till Åseborg? Säger vi upp hyresavtalet med landstinget? Köket går i dag med minus och kan åter tanken på ett centralkök bli aktuellt? Placerar vi det på skolan eller Åseborg?

När all äldrevård är centraliserad och köket flyttat till en byggnad ägd av kommunen, har vi hjälpt landstinget att avveckla Åsele sjukstuga. Det finns ingen anledning för landstinget, att driva den vidare, när stora delar av huset blir tomt. Det blir som i Dorotea med sjukstugan på ett äldreboende.  

Vi har tillräckligt med vårdplatser i vår kommun. Det som saknas är trygghetsboenden. Vi har inga sådana i Åsele. Att använda Bofinken till det, är en billig och bra lösning. Majoritetens förslag är en investering på 15-20 miljoner för att bygga om Bofinken till vårdplatser. Eller kan det vara ett sätt, för att hjälpa landstinget lägga ned sjukstugan i Åsele?

Anpassningsrådet och pensionärsrådet är två råd som bildats i samband med den nya politiska organisationen. Det ska vara remissinstans för byggfrågor liknande Bofinken. Oppositionen ville att råden skulle få uttala sig i frågan, genom att återremittera den. Ett sätt att få medborgarna och brukarna, att tycka till i denna fråga. Vid röstningen av återremissen, röstade två förespråkare för att folket ska få tycka till, emot oss och ville inte att råden skulle få uttala sig.

”Besluta aldrig utan att ge befolkningen möjlighet att yttra sig”. Känns det igen?

1 kommentar

Företagsvänlig politik?

Av , , Bli först att kommentera 36

Företagsvänlig politik?

I november månad 2012, var det ett lokalt företag, som lyfte frågan om en filial till folkhögskolan placerad i Åsele. Efter att ha lyft frågan med kommunledningen i Åsele under 2013 och en del samtal med folkhögsskolan i Vindeln, tystnade allt kring folkhögskolan. Vad hände kan man fråga sig? Varför stödde inte kommunen, ett sådant initiativ från ett privat företag, som var beredd att starta en skola i Åsele?

Varför rasar Åsele på rankingen när det gäller företagsklimat? Vi är snart sämst i Sverige, om det får fortsätta.  I februari månad 2014 lanserade kommunalrådet tillika ordförande i näringslivsstiftelsen, att S arbetade på att starta en folkhögskola i Åsele. Att få en folkhögskola till Åsele, kommer att ha stor betydelse för hela södra Lappmarken. Men varför fick inte det företag som kom med förslaget, förtroendet att starta skolan?  Kommunledningen stödde inte ett initiativ, som kom från ett lokalt företag, som var verksam med utbildning. Hur tolkar näringslivet i Åsele ett sådant agerande från kommunledningen? Det kan inte vara pluspoäng till kommunen.

Att sedan kasta sig i armarna på ett riskkapitalbolag, med säte i ett skatteparadis, kan inte vara det optimala för att stimulera de lokala företagens syn på kommunen. Det agerande som jag beskrivit, hör inte hemma i den socialdemokratiska ideologin, som jag växte upp med. Jag hoppas att det är bristande kunskaper hos den politiska ledningen, som är orsak till den uppkomna situationen. Jag kan inte tänka mig att det är ”jantelagen”, som man styr kommunen efter.

För att skapa ett bättre företagsklimat, krävs att vi får en ledning i kommunen, som har en dialog med folket och företagarna. Ett framgångsrikt lokalt företag, är bra för alla medborgare i vår kommun.  Under 2013 tappade Åsele 26 arbetstillfällen. Det motsvarar 750 arbetstillfällen i Umeå. Ska vi fortsätta på den inslagna vägen eller ska vi vända trenden?  Vill vi ha privata företag i Åsele?

”Var snäll mot människor på vägen upp, för du kommer att möta dem på vägen ned” av Wilson Mizner.

Bli först att kommentera

Fettisdag!

Av , , Bli först att kommentera 27

 

Fackeltåg i Åsliabacken har blivit en tradition här i Åsele. I kväll var det inget undantag, trots den snöbrist som råder. Backen var full av åkglada ungdomar, som bildade ett långt fackeltåg, som slingrade sig utför backen. Inne i stugan serverades det semlor med dryck.

Stugan fylldes fort med folk, som förutom fika, fick sig en musikupplevelse av klass. Det var sång och musik av Åseles eget festband. Gruppen har inte kommit på något gemensamt namn, men jag förmodar att alla i Åsele vet vilka det är. Peter Grahn, Jonny Nilsson, Dan Eriksson och Petri Kivimäki, heter grabbarna som bjöd oss på samling av goda låtar under kvällen.

En del låtar väckte nostalgiska tankar där man satt i skidstugan. Jag svävade tillbaka 50 år i tiden och det var fettisdag. Då var det ”pjäxskodans”, den här kvällen varje år. Hur länge vi dansade på kvällen minns jag inte, men kvällen blev sen. Det var nog en föregångare till dagens disco. Att vara klädd för skidåkning, att vara inne och dansa påminde också om en bastu. Roligt var det och vi var massor av ungdomar som var där.

Än en gång slog tanken till under kvällen. Jag undrar hur många som visste, vad som hände denna kväll uppe på Åslia? Är vi tillräckligt bra, på att marknadsföra vårt vackra och kreativa Åsele? Platsen där det är nära till allt.

”Lev i nuet och vänta inte till i morgon, plocka livets rosor i dag”, Pierre De Ronsard.

Bli först att kommentera

Är Åselepartiet borgerligt?

Av , , 1 kommentar 30

 

Nej, Åselepartiet har inga sådana tankar, som att vara till höger eller vänster. Det som intresserar oss, är att få till en bred uppslutning kring kloka beslut. Att vi inte fått gehör för våra tankar, över hela den politiska skaran i Åsele, innebär inte att vi gett upp hoppet, om att vi ska kunna utveckla Åsele tillsammans med alla partier.

Politiska partier, som ser det omöjligt att samarbeta, för att något parti är borgerligt eller socialistiskt, har fokuserat på fel sak. Det är oväsentligt, var du står på den politiska skalan, bra idéer är viktigare än politisk ideologi. I en liten kommun måste vi hjälpas åt och inte fastna i ålderdomligt tänkande. Ett politiskt parti, som inte kan tänka sig samarbeta med ett borgerligt eller socialistiskt parti, med vem ska ett sådant parti samarbeta? Ska man styra allt själv eller sitta och vara emot allt? Alla måste försöka fokusera på sakfrågor och inte politisk hemvist.

Alla politiska partier i Åsele har haft möjlighet att samarbeta med ÅKL under denna mandatperiod. I de flesta frågor har vi alla varit överens, men det finns några väsentliga frågor, där oppositionen och majoriteten inte varit eniga. Förändringen av skolan i Fredrika är en sådan fråga. Vi skulle spara 1,8 miljoner, men hur blev det?  15 arbetstillfällen försvann från Fredrika och 35 personer flyttade. Nu har vi två elever, en lärare och en årskostnad på 1,2 miljoner.  Ett tomt skolhus, som påminner oss, om dåliga beslut. Vem vill vara delaktig i ett sådant beslut?  

”Det bästa sättet att bli kvitt en fiende, är att göra honom till sin vän”, av Abraham Lincoln.

 

 

1 kommentar