Egons blogg

Det är du som kan påverka din framtid.

Av , , Bli först att kommentera 24

 

 

Åselepartiet hade inbjudit till ett offentligt möte i Kaffestugan. En procent av Åseles befolkning mötte upp.  Av dessa, var det ett stort antal nya ansikten som dök upp. Det blev en mycket bra dialog, som utmynnade i en rad goda förslag, på att få Åsele till en ännu bättre plats att bo på. Det finns många medborgare, som vill delta i att genomföra positiva åtgärder för Åsele och det känns bra.

Här lyftes det fram en frågeställning:” Vilket Åsele ser en genomresande och hur tolkar de vad de ser”?  Kring denna fråga saknades det inte kreativa idéer. Kyrkberget, som alla ser efter genomfarten, ska betraktas som en park och vårdas därefter. Där ska vara rent och fritt från kvistar och ris. Infarterna skall vara avstädade och ge ett gott intryck för resande. Det ska inte likna ett skrotupplag, det första man ser när man kommer till Åsele.

Vår väntsal och busstation är också ett ställe, som måste åtgärdas. Varför inte försöka skapa Sveriges finaste väntrum? Det skulle inte kosta stora pengar, men ge ett gott intryck, när folk passerar Åsele med buss. Något man minns. Det skulle också motverka vandaliseringar i lokalen. Utsidan behöver också en uppsnyggning och en anslagstavla, så att vi slipper alla stift och häftklammer i ytterpanelen.

Detta är bara en liten del av de uppslag vi fick av mötesdeltagarna. Vi kommer att arbeta in de synpunkter och förslag vi fått, i ett politiskt handlingsprogram. Vi kommer att ha flera möten för att möta väljarna och dit är du välkommen att hjälpa oss att förbättra Åsele.

Varför inte vara med att påverka framtiden, istället för att bita sig fast i det förgångna. Det är dina idéer vi vill ha, för att kunna arbeta på att skapa ett samhälle du vill bo i.

”De som driver värden uppåt och framåt, är de som uppmuntrar snarare än kritiserar.” av Elisabeth Harrison.

Bli först att kommentera

Någon Annan?

Av , , Bli först att kommentera 35

 

Detta är en komentar till socialdemokraterna i Åseles VK- blogg 14/5.

Den fantasilöse ser bara en väg ut ur ett problem. Socialdemokraterna har bara ett mantra och det är att spara. Dra in tjänster och lägga ned verksamheter, det är lösningen för framtiden. Att öka inkomsterna eller använda de pengar vi har, på rätt sätt, verkar vara ett okänt begrepp. Det kan finnas två förklaringar till detta: man vill inte förstå eller också förstår man inte alls. Då man inte tycks förstå, vilka den enade opposition är i Åsele är, kan man fundera över vilket alternativ, som är aktuellt.

Att centralisera har sina fördelar om det behövs, men det löser inte det problem vi har i Åsele. Här vet alla politiska partier om det verkliga problemet, där S haft ansvaret och det löses inte genom en centralisering. Vi har redan i dag de säbo-platser vi behöver och bygger vi om Bofinken, så skapas flera platser, vilket betyder att vi måste tömma andra boenden. Vi har beskrivit detta i vårt förslag och förväntar oss att få siffror framtagna av en kommunal tjänsteman.  Nog om detta.

Att ha förtroende för kommunens tjänstemän, innebär inte att de är dessa som ska styra kommunen. En duktig målare, behöver inte kunna driva företag, för att få en anställning. Han behöver bara veta vad som ska målas och vilken kulör. Det är samma med en kommunal tjänsteman, hon/han behöver inte vara en samhällsbyggare för att få en anställning. De ska bara arbeta efter de mål och riktlinjer politiken lägger fast, men har vi sådana riktlinjer i Åsele? Att som politiker, se att övertid och timmersättningar skenar iväg, utan att lyfta frågan, är omdömeslöst. Det är politiken som är ansvarig för ekonomin och ingen annan.  Att luta sig bakåt och säga” vi litar på tjänstemännen”, är åter ett sätt att få någon att skylla på och slippa ta eget ansvar.

För att friska upp minnet lite, vill jag påminna om våra synpunkter om förändringen av Fredrika skola. Där avfärdade socialdemokraterna våra argument med att det bara var ”skrämskott”, men hur blev det? Femton arbetsplatser flyttade från Fredrika och med dem 35 personer. Socialdemokraterna vågade inte ens åka till Fredrika och träffa företagarna, när de var inbjudna.

Detta fenomen verkar genomsyra det socialdemokratiska partiet i Åsele. Oppositionen hade inbjudit kommunala tjänstemän till ett offentligt möte kring ombyggnaden av Bofinken. Tjänstemännen ställde upp och skulle komma, men dagen efter, fick de ge återbud om att delta och hänvisade till att de hade blivit förbjudna att delta. Av vem? Här litade man tydligen inte på tjänstemännen.

Att ha en blogg där det inte finns någon ansvarig för innehållet, verkar också fegt. Om det är ingen som undertecknar bloggen, så går det alltid att skylla på ”någon annan”. Det har hänt tidigare med bloggar i dessa kretsar.

Bli först att kommentera

Budget 2015 – oppositionens förslag.

Av , , Bli först att kommentera 38

Förutsättningar:

En grundförutsättning i all ekonomisk verksamhet är att intäkterna ska vara större än kostnaderna. Det gäller i det egna hushållets ekonomi liksom i ett företags eller en kommuns ekonomi. Det viktigaste är att sänka kostnaderna och anpassa dem till de intäkter man har.

Åsele kommun kan inte bara ha en budget i balans som huvudinriktning för sin långsiktiga ekonomiska planering. Vi måste ta med övriga medspelare när vi diskuterar budget- och ekonomi. Medspelare är kommunens företagare, servicenäringarna och inte minst Västerbottens läns landsting (VLL) när vi diskuterar hur vi ska planera vår egen vård och omsorg.

Syftet med de förslag vi lägger, är bl.a. att få till ett långsiktigt samarbete med (VLL). Hur ska vi få VLL att ta ansvar för inlandets vård om inte genom att försöka binda upp dem med långa hyresavtal där kommunen fortsätter att driva vårdavdelningen Stugan och även fortsätter produktionen av mat i det förhyrda köket på sjukstugan?

Utvecklingen i samhället måste vändas. Vi måste uppta samtal med VLL om hur vi kan samarbeta långsiktigt betr. vård och omsorg i vår kommun.

Vi kan inte arbeta för att få en budget i balans och därför avlöva sjukstugans avdelningar och därmed riskera att VLL stänger sjukstugan, enl. det koncept som tydligen gäller i Dorotea.

Ju mer VLL är ”inblandad” i olika verksamheter inom vården desto svårare blir det för dem att kliva av samarbetet.

Därför är vi emot att genomföra den centralisering, som majoriteten nu föreslår ska ske till Åseborg. Åsele är inte i behov av flera vårdplatser. Ökningen av äldre har planat ut och vi har platser som täcker framtida behov.

Idag är vården organiserad på följande sätt:

Åseborg                                         lgh

Svalan                                             12                                 -uppfräschade  – kan hyras ut som säbo/trybo

Bofinken                 plan 1-2             16                                – kan hyras ut som säbo/trybo

Gullvivan                                          11                                – säbo/demensboende

Fyrklövern                                        11                                – säbo/demensboende/sjukhemsboende

Borgen                                             5?                                – handikappenhetens boende

Tallmon                                           16                                – säbo/demensboende

Duvan                                               7                                 – säbo/trybo,

Höstsol i Fredrika                                                                 – finns 6 demensplat att tillgå

Stugan                                            12                                – säbo/sjukhemsboende

Gruppboendet                                     5?                              – handikappenhetens boende Fågelstigen

Majoritetens förslag: Centralisering till Åseborg innebär att Tallmon, Duvan och Stugan läggs

ned på sikt. Besparingen beräknas bli ????.

Oppositionens förslag:

1. Ingen centralisering, däremot en förändrad användning av vissa lokaler.

Svalans 12 lgh och Bofinkens plan 1-2 med 16 lgh, hyrs ut som trygghetsboenden.

Enl. beräkningar kan en hemtjänstpersonal serva 9 kunder om de finns boende någorlunda i närhet av varandra.

Svalans och  Bofinkens 28 kunder, skulle då kunna servas av 3 personal.

Dagens 25 hemtjänstpersonal ska serva ca 125 kunder utspridda i Åsele.

Det innebär att de servar ca 5 kunder/personal jmf. med normen ca 9 kunder/personal – d.v.s. ungefär hälften så ”effektiva” som vid användning av personal i trybo.

Alltså:

Om vi hyr ut Svalan och Bofinken plan 1-2 som trybo, kan vi där göra en avsevärd

effektivisering.

Uppdrag till socialförvaltningen att kostnadsberäkna förändringen:

2. Övertidskostnaderna i kommunen ses över och en minskning av övertiden föreslås på socialförvaltningen med 50%.

Uppdrag till socialförvaltningen att ta fram förslag enl. ovan.

 

3. Användningen av timtid undersöks och minskning av tim-tiden på socialförvaltningen ska ske med 30%.

Uppdrag till socialförvaltningen att ta fram förslag enl. ovan

4. Nedläggning av grundskolan i Fredrika och stängningen av Musikskolan avvisas.

Uppdrag till Boun-förvaltningen: Den ytterligare besparing, som Barn- och utbildning behöver göra efter den ökade ramen med 1 mkr, får arbetas in i tilldelad ram på 53 396 kkr.

5. Ks budget innehåller bl.a. utvecklingsmedel och bidrag till ÅNS. Vi vill bibehålla dessa bidrag oförändrade.

Uppdrag till Ks att inarbeta dessa besparingar inom given ram.

Bli först att kommentera