Klimatet kräver konkreta åtgärder här och nu

Av , , Bli först att kommentera 1

Den senaste tiden har Moderaterna och deras ungdomsförbund MUF försökt tala klimatpolitik. Tyvärr saknar de sakkunskap om vilka åtgärder som har störst klimateffekt.

Den sakkunskapen finns hos Klimatpolitiska rådet och Naturvårdsverket, vilka föreslår åtgärder som Miljöpartiet arbetar för i regeringen.

Det är avgörande att Sverige klarar etappmålen för minskad klimatpåverkan för 2030 och 2040, vilka omfattar de utsläpp som inte ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter. Alla sektorer räknas, men särskilt 2030-målet är starkt beroende av utvecklingen i transportsektorn eftersom inrikes transporter svarar för hälften av dessa utsläpp i dag. Klimatpolitiska rådet föreslår följande åtgärder:

  • Sluta subventionera bilägande, bilkörning och parkering.

  • Stärk kommunernas mandat och redskap för att främja fossilfria transporter.

  • Påskynda elektrifieringen av vägtransporter i hela Sverige.

  • Sätt ett stoppdatum för försäljning av fossila drivmedel.

  • Öka styrningen mot mer klimateffektiva fordon.

Klimatpolitiska rådet slår fast att “för att senast till 2045 ställa om samhället till noll nettoutsläpp behövs genomgripande samhälls­förändringar och en hög utvecklingstakt i hela samhället.” De föreslår bland annat följande åtgärder i sin rapport:

  • Avskaffa de undantag i koldioxidbeskattningen som återstår för verksamheter utanför handelssystemet.

  • Arbeta proaktivt inom EU för skärpningar av handelssystemet och använd kostnadseffektiva nationella styrmedel för minskade utsläpp från svenska anläggningar inom systemet.

Istället för att införa dessa åtgärder vill Moderaterna och deras ungdomsförbund att klimatkrisen ska hanteras någon annanstans i världen och att vi satsar på forskning för att lösa den i framtiden. Forskning är viktigt men det innebär inte att man kan avstå avgörande insatser för att hejda klimatförändringen nu. Och det som mest av allt behövs är konkreta åtgärder här och nu. Klimatet kan inte vänta.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Klimatpolitik är samhällsutveckling med framtidstro

Av , , Bli först att kommentera 1

Jag drivs av framtidstro. Klimatförändringen sker runt omkring oss och jag är väl insatt i konsekvenserna både i norra Sverige och globalt om vi inte hejdar utsläppen snabbt. Men min drivkraft är nog längtan efter och nyfikenheten på det samhälle vi formar genom att ställa om.

Genom att planera våra städer klimatsmart, bygga i mer hållbara material, investera i produktion av förnybara drivmedel, skapa förutsättningar att tanka förnybart och ladda elfordon över hela landet och upphandla mer lokalproducerat, så knyter vi samman landet och skapar förutsättningar att bo och verka överallt, vi får renare luft och bättre hälsa, stärker svenska företag som kan exportera klimatsmart teknik, enklare vardag genom bättre transportlösningar samt mindre buller och trevligare stadsmiljöer.

En klimatpolitik som har som ambition att faktiskt klara Parisavtalet innebär en samhällsutveckling som ger massor av mervärden! Att göra omställningen här hemma innebär också att stödja omställningen i andra länder. Sverige har internationellt en mycket stark röst när det gäller klimatfrågan i förhållande till storleken på vårt land. Anledningen till detta är att det är känt att vi minskat våra utsläpp samtidigt som vi har en god välfärd. Genom att stödja vår industri att bli fossilfri, hitta lösningar att planera städer och bygga fastigheter som är riktigt klimatsmarta så blir vi en världsutställning som gör andra länder avundsjuka. De ser på oss och kopierar våra lösningar (vilket redan sker idag) på så sätt sprids teknik och andra länder kan snabbt minska sina utsläpp. Genom att satsa på en snabb klimatsmart samhällsutveckling här, så får vi också förtroende för vår argumentation vid internationella klimattoppmöten och i EU-förhandlingar eftersom vi kan visa att det är genomförbart.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Gröna i EU reformerade utsläppshandeln, M motarbetar klimatpolitik

Av , , Bli först att kommentera 0

En samhällsutveckling som hejdar klimatförändringen och samtidigt skapar livskvalitet och stabila samhällen behövs på alla nivåer. I kommunen, i regionen, nationellt, i EU och internationellt. Inför stundande val till EU-parlamentet är det särskilt viktigt att se över hur svenska EU-parlamentariker agerat.

Den gångna mandatperioden drev Miljöpartiet i regering och våra gröna EU-parlamentariker igenom en stor reform av EU:s utsläppshandel vilken kom att kallas “The Swedish proposal” som gör att överblivna utsläppsrätter nu försvinner från marknaden och att antalet tillgängliga utsläppsrätter kommer minska i en snabbare takt. Moderaterna har under samma period gång på gång motarbetat ambitionshöjningar på klimatområdet.

 

Bli först att kommentera