Etikett: vindkraft

Långsiktigt ledarskap för energiomställning

Av , , Bli först att kommentera 4

Energiomställningen i Sverige har påbörjats. Den innebär flera delar. Elektrifiering i transportsektorn och industrin, utbyggnad av förnybar elproduktion som vindkraft och solenergi, energieffektiviseringar, utbyggnad av regionala elnät, energilagring och insatser för ökad flexibilitet i elsystemet.

Energiomställningen hanterar både dagens utmaningar och det långsiktiga arbetet för ett robust och flexibelt elsystem utifrån förutsättningarna om 20-30 år. Teknikutvecklingen går mycket fort inom det här området, så även policyutvecklingen och prisutvecklingen. Under bara några år så har priset på solceller sjunkit dramatiskt, effekten på vindkraftverk ökat väsentligt och ny EU-policy gjort att vi idag har LED-lampor och mycket mer energieffektiva kylskåp och tvättmaskiner än tidigare.

Det framtida elsystemet ska planeras utifrån de framtida förutsättningarna. Inte utifrån hur man planerade energisystem efter oljekrisen på 1900-talet.

Sverige har alla förutsättningar till ett robust, flexibelt och 100% förnybart elsystem. Ändå finns idag några partier som förespråkar kärnkraft. Kärnkraft som är dyrt, oflexibelt, beroende av uranbrytning, har extremt stor miljöpåverkan och som ger upphov till radioaktivt avfall som ingen vill ha på sin bakgård.

KD och L har i närtid gått ut och förespråkat kärnkraft. Liberalerna vill dessutom bygga kärnkraft i norra Sverige. De säger dock inte ett ord om var de vill att uranet ska komma ifrån, hur de tänkt hantera miljöpåverkan i känsliga Bottenviken (det enda havet i världen med bräckt vatten), varför de fortsatt vill vara beroende av import av energi (i form av uran) istället för att göra Sverige självförsörjande på el eller hur de tänkt hantera det radioaktiva avfallet.

Sverige behöver inte kärnkraft för att klara elförsörjningen efter 2040 och den förnybara elproduktionen är redan billigare än kärnkraft.

Energiomställningen i Sverige pågår här och nu. Den innebär en utveckling som öppnar upp för nya spännande möjligheter. Med ett tydligt politiskt ledarskap för den omställningen nu och långsiktigt kan vi tillvarata fler av dessa möjligheter. Det är beklagligt att M, L och KD istället vill backa in i framtiden.

Plan för 100% förnybart

Av , , Bli först att kommentera 2

Sverige har fantastiska förutsättningar för förnybar energi. Vi har vattenkraften, skogen, jordbruksmark och goda lägen för mycket mer energi från vind och sol. Den tekniska utvecklingen inom förnybar energi går svindlande fort. Miljöpartiets mål är 100 procent förnybar energi.

  • Verka för att subventionerna till fossil energi fasas ut, i Sverige, EU och globalt. Vi vill ändra reglerna för statsstöd och andra subventioner så att de stödjer genomförandet av Parisavtalet.
  • Skapa en nationell solenergistrategi så att allt fler kan satsa på solel och solvärme.
  • Uppgradera det svenska elsystemet så hela landet får ett smart, flexibelt och robust elnät som klarar av en ökad andel förnybar el och som står emot allt värre oväder.
  • Utred hur fastighetsskatten för vindkraften kan reformeras så den kan gå till kommunerna där vindturbinerna står och hur fastighetsskatten från vattenkraften kan gå till de regioner där kraftdammarna finns.
  • Ge grannar möjlighet att bli delägare när det byggs vindkraft.

vindkraft

Vill du veta mer?

Läs vår klimatfärdplan med 142 förslag för klimatet.

Vindkraft och vattenkraft ska stärka service i glesbygd

Av , , Bli först att kommentera 0

Vi producerar mycket förnybar energi här i norra Sverige. Många av kommunerna i Västerbotten ska vara otroligt stolta över detta. Mer kommer också behövas framöver när vi ska nå målet om 100% förnybar elproduktion och fasa ut kärnkraften.

Kommuner och regioner som producerar förnybar energi ska få skatteintäkter för detta som kan gå till välfärd och samhällsservice.

Fastighetsskatten från vindkraft ska stanna i kommunerna

Av , , Bli först att kommentera 2

Fastighetsskatten från vattenkraft och vindkraften bör tillfalla regionen och kommunerna där verken finns. I norra Sverige producerar vi förnybar el till hela Sverige. Ett viktigt värde som vi ska vara väldigt stolta över. Vi i Miljöpartiet tycker att de kommuner som har vindkraft också ska få betalt för det värdet genom att fastighetsskatten från vindkraften tillfaller dem. Viktiga intäkter för kommunerna som kan användas till bättre samhällsservice, välfärd, cykelvägar och kollektivtrafik.

Riksdagen har denna mandatperiod brett beslutat om att Sverige ska ha 100% förnybar elproduktion 2040. Energimyndighetens analyser för hur målet ska nås visar på behovet av att ersätta gamla vindkraftverk med nya och en kraftig utbyggnad av nya.Vi vill att alla som deltar i omställningen till 100% förnybart både ska dra nytta av och känna stolthet för det man gör.

Vind- och vattenkraft bör ge slantar till bygden

Av , , 2 kommentarer 0

Om 28 år ska vi ha en helt förnybar elproduktion i Sverige. År 2040. Miljöpartiet drev detta länge och under mandatperioden har en bred politisk överenskommelse gjorts mellan flera riksdagspartier.

Sverige har mycket goda förutsättningar att nå detta mål. De kommande åren kommer vi se både en elektrifiering av nya sektorer som transportsektorn och en del industrier och en ökad effektivisering av elanvändningen. Energimyndigheten gör bedömningen att vindkraften kommer vara en av de största källorna till el jämte vattenkraften 2040. En utveckling som sker successivt då gamla vindkraftverk ersätts med nya mer effektiva samt genom en ökad utbyggnad som ersätter kärnkraften när dess ekonomiska livslängd successivt löper ut.

Här i norra Sverige har vi goda förutsättningar för att producera förnybar el. Vi levererar grön el till hela landet idag, vilket vi ska vara otroligt stolta över! Vi i Miljöpartiet vill att de kommuner och regioner som bidrar till en förnybar framtid på detta sätt ska känna delaktighet i omställningen till 100% förnybar elproduktion.

Vi vill att en utredning bör fastställa hur fastighetsskatten för vindkraften kan reformeras för att tillfalla kommunerna och hur fastighetsskatten från vattenkraften kan tillfalla de regioner där dammarna finns.

 

 

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,