Internet en ingång till brottslighet

 

 
 
Internet, detta fantastiska medel, har också blivit ett verktyg för förövare som söker att komma i kontakt med barn och unga i avsikt att utsätta dem för brott. Brottsförebyggande rådet, Brå, visade nyligen i en undersökning att c:a 40 procent av alla flickor i årskurs 9 hade tillfrågats om sexuella tjänster eller fått sådana förslag från okända vuxna på internet under det senaste året. Ingen del av samhället får blunda för denna utveckling.
 
I Norge har en arbetsgrupp presenterat en rapport:”Forebygging av internettrelaterte overgrep mot barn” som har ett stort antal konkreta förslag för att förebygga att barn och unga utsätts för sexuella övergrepp i samband med sin användning av internet. Syftet är också att förhindra att bilder på sådana övergrepp sedan sprids på nätet. Genom ett ovanligt beslut har ländernas justitieministrar därefter bett sina respektive länders rikspolischefer att gemensamt och på grundval av rapporten ta fram en strategi för stärkt nordiskt polissamarbete när det gäller att förebygga internetrelaterade övergrepp mot barn.
Detta är ett klokt beslut och leder till stärkt  nordiskt polissamarbete mot internetrelaterande övergrepp mot barn
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Bli först att kommentera

Människohandel en grov kränkning!

Av , , 1 kommentar 0

 

 

Människohandel är en ytterst allvarlig kränkning av den enskilda individens människovärde och rätt att få bestämma över sitt liv och sin kropp. Trots det är mellan 600 000 till 800 000 människor varje år offer för människohandel runt om i världen.  I första hand är det kvinnor och flickor som faller offer för människohandel, men det förekommer även att pojkar och män blir utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

 

Handeln med människor är tyvärr en lukrativ verksamhet. De som upprätthåller människohandel och prostitutionen gör det för att det finns en efterfrågan. Människohandelns orsaker är komplex men har ofta gemensamma nämnare som fattigdom, brist på jämställdhet, arbetslöshet m.m. även om orsakerna till att personer blir utsatta för människohandel inte ser exakt likadant ut överallt i världen.

 

Människohandeln är en av de grövsta organiserade brottsligheterna och kommer på tredje plats av organiserad brottslighet i världen, efter handel med narkotika och vapen

Vi måste göra gemensam sak för att försöka förhindra denna organiserade brottslighet och det första steget är att minska efterfrågan.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

1 kommentar

Viktigt att vi engagerar oss!

Av , , 2 kommentarer 2

 

Jag brukar läsa inlägg och kommentarer på både VK och VF:s hemsidor. Det är spännande att se hur många som är engagerade i olika frågor. Det är spännande att läsa alla åsikter som publiceras under anonyma namn. Jag har valt att inte engagera mig inom kommun politiken eftersom jag även har ett heltidsjobb att sköta. Skulle alla som har så mycket kommentarer och idéer om hur bland annat kommunen ska skötas engagera sig mer politiskt och vara med och bestämma skulle vi kanske få andra beslut eller skulle besluten ändå bli detsamma? Jag tycker det är viktigt att vi har åsikter och fram för allt olika åsikter men jag tror att vi skulle få ett bättre beslutsunderlag om vi alla tyckte till och framförde våra åsikter innan besluten är fattade. Det är alltid enkelt att klaga när man inte behöver vara med och ta ansvar. Ofta är vi oss själva närmast och reagerar på när saker och ting i vår närhet förändras, vi tycker inte om förändringar. Det är viktigt att vi engagerar oss tillsammans för att vi ska kunna ta in fakta från alla håll, det är lätt att vi har skygglappar på när vi pratar i egen sak.
För att vi ska få en ärlig diskussion i borde vi alla stå för våra åsikter under eget namn.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
2 kommentarer

Varför lägre lön till kvinnor?

 

Tidigare detta år har regeringen lagt fram ett förslag att förenkla många av de regler vi har. En regel är att företag med fler än 25 anställda inte ska behöva göra lönekartläggning mer än var tredje år.
Moderatkvinnorna anser att det krävs kartläggningar varje år, särskilt inom offentlig sektor
 
Det är orimligt att kvinnliga specialistutbildade tekniker tjänar 1590 kronor mindre än sina manliga kollegor eller att kvinnliga specialistläkare i Östergötlands läns landsting tjänar 1 600 kronor mindre i månaden än sina manliga kollegor. Så länge läget är så uppenbart galet, måste revisioner ske tätare. Offentlig sektor har ett särskilt ansvar att gå före och vara förebilder. Dessutom kommer man att behöva stärka sitt eget varumärke. Det ska vara attraktivt att söka sig till kommuner och landsting. Jämställda arbetsplatser och löner är viktiga pusselbitar för en bra framtida rekrytering. En rekrytering som är så viktig för att vi ska upprätthålla välfärden i Sverige.   Moderatkvinnorna kräver därför att offentlig sektor gör lönekartläggningar varje år, tills skevheterna är åtgärdade.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
 
Bli först att kommentera

Stor region en katastrof för inlandet!

 

Ett Stor-Norrland med alla de fyra nordligaste länen, eller åtminstone Norrbotten, Västerbotten och hela Västernorrland. . Regionen ska ersätta dagens landsting.
 
Detta är resultatet av den utredning som kammarkollegiet beställt inför beslutet om regionbildning som ska tas innan årsskiftet.
Jag får kalla kårar längs ryggraden av dessa diskussioner. Ett område i Norra Sverige av den storlek vi har kommer inte att klarar av en regionbildning.  Jämför hur sjukvården utvecklats i Västra Götalands region . Här har centralisering varit ett ledord och det har inneburit att alla mindre sjukhus blivit stora vårdcentraler. Ska vi jämföra ytan mellan Västra Götaland och Norra Sverige så ser vi snabbt att det är väldigt stor skillnad. Andra jämförelser att göra är att ex.  kommunikationerna i vår norra lands del är bristfällig, på många områden obefintlig. I Västra Götaland finns inte dessa problem. Vi kommer att få ett stort inland i den norra regionen utan den service vi betalar skattepengar för. Vi kommer att få resa runt i norra Sverige för att få sjukvård och mycket kommer att ske längs dåligt skötta inlands vägar.  
Jag kan inte acceptera att jag ska betala skatt får en välfärd jag inte kan nyttja.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
 
 
 
Bli först att kommentera

Män kan inte fortsätta att slå!

Av , , 2 kommentarer 1

 

I Sverige dödas varje år i genomsnitt 30 kvinnor av misshandel. Av dessa faller två tredjedelar offer för en närstående eller tidigare närstående man. Våld mot kvinnor är på intet sett en ny företeelse, redan på 1200-talet fick en svensk man som slog sin fru i hemmet böta 3 marker
De senaste 20 åren har antalet anmälda misshandelsfall mot kvinnor ökat med 33 procent. Idag anmäls i snitt 68 misshandelsbrott om dagen i Sverige där offret är en kvinna. Detta stora antal till trots finns det som sagt ett stort mörkertal. Såväl svensk som utländsk forskning visar att hälften av de kvinnor som utsatts för våld från en närstående man kommer att fortsätta utsättas vid upprepade tillfällen. Detta är inte acceptabelt.
För att en gång för alla på allvar agera för att bekämpa detta och vända den neråtgående trenden har regeringen satsat 800 miljoner under mandatperioden
Mer stöd ges till kvinno- och brottofferjourer, på forskning om kvinnors hälsa och på jämställdhetsåtgärder för att stärka kvinnors ställning i samhället. Vidare finns nu familjevåldsenheter vid polisen i de allra flesta län och man har även utbildat specialutredare, åklagare och andra inblandade parter. Pengar satsas dessutom på att utveckla och expandera program för män som utövat våld mot kvinnor. Vi måste fortsätta jobba med detta stora problem då det är helt oacceptabelt att män ska ha sådan makt över kvinnor.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
2 kommentarer

Stå inte stilla i rulltrappan

Tänker i skrivande stund på berättelsen om skohandlaren som skickade två personer till Australien för att undersöka marknaden för att sälja skor där. Den ena skickade hem svaret att det inte fanns någon marknad eftersom alla gick barfota. Den andra skrev att det fanns en oändlig marknad eftersom alla var barfota. Hur kan det komma sig att vi ser så olika på en och samma händelse? Hur ofta sker det att vi missar möjligheter i våra medborgares vardag för att vi funderar i invanda mönster?

Som politiker på olika nivåer är det viktigt att inte fasta i det som är, utan se möjligheterna i det samhälle vi lever och verkar. Någon har använt uttrycket ”att stå stilla i rulltrappan innebär att åka bakåt” en bra liknelse tycker jag. Den begränsande tanken som rått har inneburit inlåsningseffekter för de många kvinnor som arbetar i den offentliga verksamheten. Jag lovar att om vi öppnade upp denna sektor för företagande så skulle vi få se många nya smarta lösningar på verksamhet vi inte ens kunnat ana. Kan ni som jag se en framtid där kvinnliga företagande erbjuder stöd och hjälp i hemmet i kombination med trädgårdstjänster eller inom det nu avreglerade Apoteksbolaget? Eget företagande inom apoteksområdet kanske i samverkan med någon annan som har ett annat specialområde. Yrkeskåren har en uppsjö av kunskaper om hur vardagen fungerar och inte fungerar för de personer som dagligen är i behov av deras tjänster. Lägger vi därtill synen på jämställdhet och ska förhålla oss till kvinnors möjligheter så blir det ett än mer märkligt förhållningssätt att begränsa yrkesmöjligheter via anställning. Uttrycket bliv vid din läst ligger nära till hands.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Ansvar är inget konstigt ord!

 

Ansvar! Jag pratar om ansvar, jag tycker inte att det är ett konstigt krav att ställa på en offentligt finansierad verksamhet. Det borde vara lika självklart för medarbetare inom offentlig verksamhet som de som valt att arbeta inom en privat verksamhet. Med medarbetare menar jag  alla som tjänstgör oavsett nivå.    
Hur ser det ut, många som arbetar i en offentlig verksamhet har  krav på sin verksamhet  som måste uppfyllas . Det ser givetvis olika ut på olika arbetsplatser men grund attityden skiljer sig i stort mellan privat och offentligt finansierad verksamhet. Jag har arbetat både inom den privata industrin och den offentliga verksamheten. Inom den privata verksamheten finns ett gemensamt tänk att ex. ekonomin ska gå ihop, annars blir det konsekvenser i form av neddragningar och arbetslöshet , det finns ett slags gemensamt ”familje ansvar” för verksamheten man jobbar i,   detta gemensamma ansvars tänk finns hos få inom den offentligt finansierade verksamheten. Hur många verksamheter dras inte med underskott varje år som inte leder till konsekvenser?  Hur många medarbetare inom den offentligt finansierade verksamheten tänker på de ekonomiska konsekvenserna  som uppstår vid beslut som inte blir bra.   
Jag tror att ex. landstingen skulle få en bättre struktur  med mer ansvarstagande och bättre följsamhet till beslut om det blev mindre verksamheter med kortare beslutsvägar.  
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Bli först att kommentera

Jag tror på medarbetar ansvar!

Av , , 1 kommentar 7

 

Jag fortsätter gärna att diskutera privat sjukvård mot offentligt finansierad sjukvård eftersom det finns många frågor att fundera över.
Vackra ord som medarbetaransvar,  vad menas med det?  På många av de privata företagen innebär det att man känner ett ansvar över att jobbet ska bli färdigt, det finns en självklarhet  att man tar ansvar över sin arbetsplats genom att tänka efter hur man ex. handskas med material, inventarier och apparater. På många arbetsplatser inom den offentliga sjukvården ser man inte samma likhetstecken mellan ansvar och ekonomiskt utfall. Morötterna inom den offentliga sjukvården försvinner i rask takt, det innebär indragna utbildningar, indragen flextid, indragen möjlighet träna på arbetstid mm. Morötterna finns kvar inom den privata sektorn eftersom där styr man själva sin verksamhet. Det finns inga incitament att hålla sig till tagna beslut betyder att den offentligt finansierade sjukvården är för spretig och saknar kontroll. Detta leder till att många gör som man vill oavsett tagna beslut och tyvärr blir det inga konsekvenser för eget handlande. Vi har ex. prioriterat bort en mängd diagnoser inom den offentliga sjukvården som ett ”icke göra”. Vad har hänt, jo man opererar bort köerna på dessa ”icke göra”. Ansvaret för det ekonomiska utfallet är inte en viktig drivkraft för alla i den offentligt finansierade sjukvården, här kan man ställa krav på utrustning, inventarier och material bara för att man vill ha det, inte för att behovet är lika stort. Man installerar exempelvis spisar i alla uppehållsrum i det nya barnhuset bara för att personalen tycker det luktar gott med nybakta bullar. Västerbottens läns landsting har lagt ut hela inrednings delen till det nya barn och kvinnor huset  på en arkitekt firma , det innebär att vi inte har någon koll på hur de handskas med våra skattepengar.
 
Elisabeth Björnsdotter (M)
1 kommentar

Lite snurr i sjukvården kostar pengar!

Av , , 1 kommentar 3

 

Privata alternativ får ofta en speciell stämpel att plocka russinen ur kakan. De privata alternativen tjänar pengar på att ta de arbetsuppgifter som är enkla och ger mest pengar. Givetvis finns det en skillnad mellan privata och offentliga företag och inrättningar men det är inte en svart eller vit skillnad. Inom hälso och sjukvården har många privata företag ett avtal med den offentligt finansierade sjukvården vilket innebär att man åtar sig ett uppdrag att utföra hälso och sjukvård. Detta innebär att företagen får ett begränsat patientunderlag för varje doktor. Vilka patienter som ingår i detta underlag varierar från ”enkla” patienter till de mer vårdkrävande patienterna. Jag håller inte med i en generell beskrivning av att
Privat sjukvård=större snurr på verksamheten=större förtjänst.
Offentlig sjukvård=mindre snurr=kostar mera.
Varför är det mindre snurr i den offentliga sjukvården? En stor anledning är att det finns väldigt lite medarbetar ansvar över sin egen verksamhet, det finns inga morötter att ge lite extra för att verksamheten ska fungera bättre, det finns inga incitament att jobba efter beslut som är tagna, det finns ofta inget beroende av att verksamheten är kostnadseffektiv.
Jag kan hålla med om att den offentliga sjukvården kostar mer på grunder av att den tyngsta sjukvården bedrivs inom ramarna. Detta är också en kvalitetssäkring. Jag tror inte på att vi skulle ha ex. högspecialiserade hjärt och kärl kirurger som gör privata operationer.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)   
1 kommentar