Cloudberrylånet – äntligen kommer miljonen hem

Äntligen dags för Vilhelmina att knyta ihop säcken efter snart fyra år. Alla stolleprov måste få ett slut så politiken kan börja på ny kula efter nästa val. The show must go on. Nya spektakulära tillväxtprojekt står på kö och säkert ett gäng ansvarsprövningar i kölvattnet att överklaga så domstolsväsendet slipper rulla tummarna. Allt för publiken, åhörarstolarna gapar på tok för tomma på fullmäktige, mer drag under galoscherna.

Minns man inte miljonlånet hösten 2010 till Cloudberry Village AB (numera konkursat där återbäringen från konkursboet räckte till räntan) och rivstarten med nyemissionsplaner till den uppskruvade hjortronutopin i Kittelfjäll, hänvisar jag följande dokument, del 2, sid. 6-14; http://www.politiskt-alternativ.se/dok/PA-KFM_20-juni-2011.pdf

På tisdag kommer Joe Labero till Vilhelmina. Han kommer visa kommunstyrelsen hur man både trollar bort och tillbaka en miljon. Det har nämligen varit för enkelt att sätta sprätt på miljoner utan att få ett vitten tillbaka. Reptricket handlar om att köpa en hyresfastighet, som varit pant för miljonlånet till Cloudberry, tillräckligt billigt för att uppleva att kommun vunnit en miljon på kuppen.

Den stora stötestenen är, hur ska någon veta värdet utan en verklig auktion och prissättning från marknaden? En dimmig lösning är värderingsinstitut, nya som gamla värderingar i akten, bilagt av ett kryddmått initierat folkprat. Folkprat verkar dock förbisett. Hus i Malgovik är relativt billiga. Att förespegla full uthyrning om ett decennium är våghalsigt. Snara reinvesteringar, rentav en miljon inom fem år. Samtidigt måste pantsättningen som en ”rabatt” vägas in – en miljon i avdrag på marknadsvärdet. Hur kommer kommunstyrelsen dit? Till den rätta köpeskillingen.

Ägaren till hyresfastigheten i Malgovik kontaktades av kommunen så snart Cloudberrys konkursbo var avslutat. Kommunstyrelsen var generöst tillmötesgående då den erbjöd en avbetalningsplan på miljonpanten. Av detta blev intet, tyvärr. Vilhelmina kommun ansökte hos kronofogdemyndigheten om utmätning, vilken beslutades 22 november 2013. En återblick (citat webblänken ovan, s.13):

Malgoviksfastigheten värderades av Boporten mars 2011 men är inget marknadsvärde, utan snarastövervärderat där grunden utgörs av en kassaflödesanalys. Sett till Bo Södergrans byggnadstekniska inventering finns ett tämligen akut restaureringsbehov med uppskattad kostnad om cirka ½ mkr. Fastigheten köptes för 2,9 mkr och sett i ett omvärldsperspektiv, i ett 10-årsperspektiv, för Malgoviks vidkommande, då är ett realistiskt marknadsvärde kring 2-2½ mkr. Pantbrev finns på totalt 11 mkr och banken med sitt företräde har 2 mkr i sin korg.”.

Summering: Köpeskilling 2,9 mkr, få restaureringsåtgärder vidtagna sista fem åren, ett reinvesteringsbehov om ½-1 mkr, osäkerhet om vakansgrad i framtiden. Så vad borde prislappen bli. Jag tror få skulle bedöma värdet över 2 mkr, allt däröver är ett överpris. Väver man in kravet på en pantrabatt om en miljon hamnar vi på en ytterligare lägre nivå.

När kommunstyrelsen på ett extrainsatt sammanträde nu på tisdag den 11 februari skall överväga ett förvärv av hyresfastigheten i Malgovik, utifrån en uppgörelse med fastighetsägaren och Vilhelmina kommun, så har ledamöterna en del att fundera på:

 • Marknadspris byggt på konkursauktion eller marknadsvärde baserat på värdering?

 • Rabatt på köpeskillingen på grund av innestående pantkrav om en miljon kr.

 • Om kommunstyrelsen har delegation att ta inköpsbeslut över en (1) miljon kr annars fullmäktigebeslut.

 • Om investeringsbudgeten verkligen ska belastas med nya fastighetsköp när övrigt eftersatt fastighetsunderhåll kräver omfattande reinvestering.

 • Med en så komplicerad bakgrundshistoria krävs ett fullmäktigebeslut då ärendet är av principiell art. Synnerligen då inköpet innebär att kommunen löser panten den själv ska infordra och på så sätt undandrar ett ansvarsutkrävande för eventuell förlorad miljon.

 • Beslutsförslaget att avskriva kommunens kortfristiga fordran på 938 050 kr innebär att miljonlånsfrågan i sig är avskriven, men måste bottna i att rätt köpeskilling erläggs, ju högre överpris desto lägre återbetalning av miljonlånet. I sig svårbedömt. Liksom ansvarsfrågan.

 • Ska man överhuvudtaget inlåta sig i en sådan osäker affär istället för att invänta konkurs och konkursauktion? Då vet man vad man betalar för och vad man förlorar konkret.

 • Ska Vilhelmina kommun köpa en hyresfastighet att förvalta, något som VIBO AB borde vara bäst skickad att göra. Kan VIBO köpa direkt, ska man köpa direkt?

 • Måste kommunen köpa i första ledet för att avskriva kommunens egen kortfristiga fordran, för att sedan sälja vidare till VIBO AB?

 • Beakta att kommunen förhyr förskolelokaler för hela 334 tkr/år som är ett incitament för förvärv.

Eller är bästa väg att inte köpa hyresfastigheten alls? Ingen köpeskilling ur investeringsmedel och endast förlusten av miljonen som varit förlorad sedan länge, fast ingen någonsin vill erkänna det. För det ligger något riktigt politiskt känsligt i detta. Att erkänna misstag, lära sig av dem och gå vidare. Släppa på prestigen. För miljonlånet var en dundertabbe och total missbedömning. Att behöva köpa den pantsatta hyresfastigheten för att få tillbaka panten efter nästan fyra (4) år låter som en riktig starkeman-historia.

Sammanträdeshandlingarna till kommunstyrelsen föreslår: köp hyresfastigheterna. Med risk att miljonpanten helt eller delvis sopas under mattan, beroende på hur skickligt eller oskickligt saken hanteras. Men går kommunen verkligen vidare då? Vilhelmina måste framåt och uppåt, på tå mot framtiden. MEN, säger jag med ett varnande finger, köp den för jesu namn inte till överpris!!!

Spänningen är därför olidlig, äntligen kan denna segdragna historia få ett slut. Jag är övertygad att kommunstyrelsen kommer finna den rätta vägen ut ur miljonlånsträsket. Så att vi slipper ännu ett ansvarsutkrävande där otaliga överklagningar står för dörren. Så slipper man även debattera i stundande valkampanj, om någon bär skulden för någon miljonförlust. Men då måste kommunstyrelsen se till att vara riktigt riktigt eniga, så ingen ledamot eller något parti ska kunna kritiseras i efterhand.

Joe Labero ska lämna Vilhelmina med ett leende på läpparna på tisdag kväll. När kommunstyrelsen nu lärt sig trolla på allvar.

14 kommentarer

 1. Göran Jonzon

  Den som har gott minne, kan se att det jag förutspådde i min blogg direkt efter Cloudberrykonkursen, och som Åke Nilsson kallade konspiratoriska fantasier, nu blev det sista halmstrået för att söka dölja effekterna av det olagliga lånet på 982 000 skr.
  Att lösa in sin egen fordran genom en överprissättning av pantbärande tillgångar kan väl inte lura någon?
  Dessutom anser jag det fel att kommunen via VIBO AB skaffar sig monopol på hyresmarknaden i V-ma.

  • Tommy Streling (inläggsförfattare)

   Hej Gunilla, det är det verkligen, eftersom det här kan vara början till slutet, på en snart fyra år gammal surdeg. Tycker det är viktigt att allmänheten får en susning om vad som är på gång och kan följa beslutsprocessen. Vad jag skriver granskas även av andra (bloggar) så där får läsarna/invånarna ytterligare ett perspektiv på frågan. Det är viktigt. Och lika intressant att följa.

 2. Tommy Streling (inläggsförfattare)

  Hej Göran!

  Läser man VIBO:s styrelseprotokoll 2010/2011 finner man redan då att styrelseledamoten Åke Nilsson anser hyresfastigheterna i Malgovik vara köpvärda. Vad det kan bekräfta siar jag inte om.

  Ännu en hake är att kommunen förhyr förskolelokaler för 334 tkr om året (330m2) kring 28 tkr/mån,vilket efter alla dessa år inte är särdeles billigt. Skulle hyran omförhandlas vid ett ägarbyte, till tex kommunen, så kommer hyresintäkterna minska och därmed fastighetvärdet sjunka. Men Vilhelmina kommun, genom kommunstyrelsens ansvarsområde fastigheter, eller VIBO AB, kanske ska fortsätta pungslå Utbildningsnämnden genom en kostsam drift. Då består fastighetsvärdet genom ett bibehållet kassaflöde. Lysande eller hur?

  Jag tycker man ska ha väldigt klara argument framför sig, varför överhuvudtaget Vilhelmina kommun, eller VIBO, ska förvärva hyreshusen i Malgovik. Skulle en överprissättning förekomma, innebär det också ett otillbörligt gagnande av en näringsidkare. När hyresmarknaden viker, befolkningsunderlaget minskar, och vakanserna ökar, så bör man nog vara ytterst varsam med att utöka fastighetsstocken.

  Det som är anmärkningsvärt är detta extrainkallade KS utlyses två dagar efter kommunfullmäktige i måndags. Märkligt att man inte lade ett extra-KS då, som gjort det praktiskt möjligt att lyfta ärendet på fullmäktige vars ärendelista var ytterst sparsam.

  Men vad som ytterligare lade smolk i bägare i fredags, var när jag begärde värderingen som kronofogden utfört, från kommunförvaltningen. Då visar det sig att förvaltningen inte har den, inte ens kommunchefen. Utan bara finns på någon politikers bord. Märkligt eller inte märkligt är frågan. Till sammanträdeshandlingarna bifogas inga bilagor av tidigare värderingshandlingar. Ju mindre information att sätta sig in i och värdera, ju mindre att fundera över för ledamöterna som får lita fullt och fast på den muntliga föredragning i god ordning. Allt är sig likt.

  • Göran Jonzon

   Jag uppskattar att åtminstone du verkar ha fattat sammanhanget fullt ut. Vi måste absolut få upp detta ärende i fullmäktige där det åtminstone kan göras offentligt via interpellationer kring frågan.
   Att en jätteblunder, tillika helt lagvidrig, gjordes genom lånet till enskild näringsidkare, var en sak.
   Det bästa hade då varit att öppet tillstå misstaget och dra lärdom därav och sedan se till att dt sldrig mera upprepades. Att kasta in nya friska pengar efter de gamla förlorade vittnar bara om en prestigebunden ovilja att lära sig av sina misstag.

   Om fastigheten försätts i konkurs kommer visserligen pantens reella värde att ådagaläggas, men samtidigt ser vi det faktiska marknadsvärdet, alldenstund kommunen avhåller sig från att trissa budgivningen genom överbud Det förfarandet skulle även medge att lokala intressenter skulle kunna gå in som hyresvärdar och kommunen skulle undandra sig ett underhåll som bevisligen blir eftersatt år efter år på övriga kommunägda fastigheter.

   • Tommy Streling (inläggsförfattare)

    Jag överklagade lånet till förvaltningsrätten och det föll på två punkter. Dels utifrån kommunstyrelsen delegation på maximalt en miljon kr. Dels utifrån ett otillbörligt gagnande av enskild part, då Förvaltningsrätten inte ansåg miljonlånet ligga inom ramen för Kommunallagens 2 kap 8§, (vilken tillåter att kommuner ger allmänt stöd för näringslivsutveckling, samt att individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare bara får lämnas om det finns synnerliga skäl för det). Förvaltningsrätten gjorde bedömningen att det inte fanns synnerliga skäl och ogiltigförklarade miljonlånet som stred mot KL 2 kap 8§.

    När domen föll hade inte Cloudberry Village AB konkursat. Samtidigt uppfyllde aldrig bolaget de kriterier som krävdes för kommunens deltagande i nyemissionen. När dessa två punkter sammanföll skulle man direkt återkrävt miljonlånet från Cloudberry. En sådan klausul fanns i kontraktet.
    När ett beslut ogiltigförklaras av förvaltningsrätten måste kommunen rätta sig efter detta. Något Vilhelmina kommun aldrig gjorde (kommunen/majoriteten överklagade väl en gång till, okynnesöverklagan som vissa kallar det). Kommunen hade alltså chansen att vara först att driva in sin miljon men gjorde ingenting. Det borde kommunrevisionen kunna rikta kritik mot.

    En sista sak. Ingen i PA, varken ordinarie ledamot eller ersättare, har ännu fått sina skriftliga kallelser till tisdagens kommunstyrelsesammanträde. Det var av en händelse som det upptäcktes på ”first class” där man kanske inte varje dag kollar sin mail eller underlag. Men även detta förförande är väldigt dåligt skött. Ledamöterna ska ha underlagen tillhanda fyra dagar före sammanträde. Hur ska någon kunna förbereda sig eller förankra ett ställningstagande i sitt parti? Det är inte seriöst beslutfattande.

    • Göran Jonzon

     Den obefintliga förbereredelsetiden är ett karaktärssignum för herr Åke Nilsson och utgör inget nytt. Hans impulsstyrda ledarstil bygger just på att möjligheten att uttnyttja analysfrånvaron och tidshetsen till att driva igenom tvivelaktiga beslut, för vilka han sedan regelmässigt skyddar sig bakom majoriteten som backade upp hans tillkortakommanden. Att undandra sig kravet på personlig kallelse till varje enskild ledamot, är ett annat symptom på den ostrukturerade hanteringen av uppdraget.

     • Tommy Streling (inläggsförfattare)

      När man inte tillförsäkrat sig att kallelsen nått ledamöterna tid, då har man nått gränsen för att faktiskt ifrågasätta det extrainsatta styrselsesammanträdets giltighet.

      Miljonlånet togs inom ramen för ett helt annat detaljplansärende, mig veterligen röstade aldrig KS om att ta upp ärendet som nytt ärende (mitt i ett pågående ärende). Således inte på dagordningen. Vad som talats om dessförrinnan var deltagande i en nyemission i Cloudberry Village AB som vid närmare granskning var ett uppblåst bubbla byggd på falska förespeglingar, ej lagfartsregistrerade fastigheter (ej slutbetalda, vilande ärende enligt inskrivningsmyndigheten) användes som grund för värdet i bolaget. Bedrägligt beteende in i det sista från CbV, vilket skulle bortförklaras om och om igen av Åke Nilsson. Rent bedrövligt hur man som kommunalråd kan gå i en bluffmakares ledband på detta vis.

      Redovisning av Cloudberryärendet (som finns som länk i inlägget) som PA lämnade in till ”revisionsfullmäktige”, jämförde Åke Nilsson med Bröderna Grimms sagor. Vad som där skrivit är sanningen och inget annat än sanningen. Möjligen finns utelämnade detaljer som jag inte fick på pränt under sammanträdet.
      För mig var hanteringen av ärendet, och själva ärendet i sig, närmast absurt, noteras skall att jag enligt protokollet aldrig yttrat mig (vilket jag definitvit gjorde). Inga av mina krav att få en särskild protokollskrivning om fördjupad beredning skrevs heller in.
      Åke Nilsson skällde senare ut mig för att det var dåligt för att jag inte tog reda på tillräckligt med fakta (var nog i nyemissionsärendet vid ett senare Ks), jag häpnade verkligen över hans aggressiva utfall. Problemet var att jag tagit reda på för mycket och därmed utgjorde ett hot mot ”konsensus” och enighet (som man ofta vill gömma dåliga beslut bakom). Det här ledarskapet är oacceptabelt. Men jag dög inte till att sitta i KS för den här ”kulturen” klarar jag inte av att hantera.

      Ännu ett exempel på ”informationsbrist”. På senaste KS i januari fanns ett budgetärende för 2014 i slutet av sammanträdet. Alla partier hade fått underlaget tidigare under dagen för påseende, utom PA. Jag glömde visst det, sa Åke Nilsson. Att något sådant överhuvudtaget får ske är helt oacceptabelt oavsett orsaker.
      Jag har gett kansliet synpunkter på att nytt material/underlag alltid bör diarieföras och därmed per automatik får kansliet uppdraget att dela ut nytt underlag till alla ledamöter. OCH ej att förglömma, att nytt underlag OCH extraärendehandlingarna som kommer vid gruppmötet (eller sittande bord) kommer in i det digitala systemet så alla fullmäktigeledamöter och förtroendevalda kan ta del av detta.
      Men att förbättra det här systemet verkar vara ointressant för majoriteten. Precis som löftet att protokollen från kommunstyrelsens arbetsutskott åtminstone ska delges KS-ledamöter och ersättare, så de vet vad som händer. Inget har hänt där. Man måste gå och läsa pärmen på KS-kansliet.

      Jag upplever precis det du säger. Oavsett vad kommunalrådet hittar på (och det finns även många exempel på härskarteknik, vuxenmobbing och rena kränkningar/förtal), med undermålig redovisning och öppenhet, så sluter man i partiet upp bakom. Det är mycket anmärkningsvärt. Man talar om uppförandekod, man har socialdemokratiska värderingar, om öppenhet och insyn, men för vem det gäller är inte så självklart. Det här har bekymrat mig i 8 år alltsedan jag började följa kommunfullmäktige och själv ”la mig i” politiken som kommunmedlem. Att vara kritisk till förstudien förpassade mig till de svartlistade, innan jag ens bodde här.

     • Tommy Streling (inläggsförfattare)

      Enligt ordinarie ledamot och ersättare så hade ingen fått kallelsen enligt vald rutin, tyvärr är det så.

  • Tommy Streling (inläggsförfattare)

   Man kan alltid ge kommunrevisionen uppdrag att särskilt granska enskilda ärenden och det här är rimligen ett sådant. Dels utifrån avskrivningen av fordran, om panten betraktas som förlorad. Dels utifrån hur kommunstyrelsen hanterat långivningen och processen fram till eventuell avskrivning. Sedan ger kommunrevisionen förslag till eventuella anmärkningar eller ansvarsutkrävning. Vilket förmodligen blir under 2015 för verksamhetsåret 2014 då säcken knyts ihop (förmodar jag).

 3. Revisorn

  Om värdet av fastigheten är 4 milj och banken har lån på 2 milj, varför lånar då inte fastighetsägaren 1 milj och betalar panten till kommunen? Kanske banken gör en annan bedömning av värdet?
  Oavsett om kommunen betalar 3 milj kommer kostnaden kanske uppgå till;
  Köp 3 milj + avskrivning av fordran 1 milj + staket som det skrivits om 200 tusen ytterligare kanske 500 tusen = 5 milj.
  Har kommunstyrelsen rätt att fatta detta beslut?
  Sansa er och låt priset prövas på öppen marknad.
  Ingen köper denna fastighet och kastar ut kommunen som hyresgäst.

 4. oscar

  Varning !!!
  Joe Labero, trollar aldrig fram eller bort något i verkligheten, han sysslar bara med illusionstrick.
  Så var uppmärksamma så dom inte lurar Er igen!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.