Kommunernas delegation att besluta om bygdemedel upphör – bara sådär på en grisblink?

Den första tanken som slog mig var att Länsstyrelsernas kritik, men även från huvudstaden, kretsat kring hur bygdeavgiftsmedlen (en kompensation för vattenkraftutbyggnadens konsekvenser) har kommit att användas av kommuner, som ett sätt att dryga ut egna medel till exempelvis näringsbefrämjande åtgärder och projekt ”…som annars är bygden till nytta”. En kritik som egentligen borde leda till en större förståelse för de stora strukturella skillnaderna mellan residensregioner och perifera glesbygdskommuner, och behövliga justeringar i statsbidragen, eller varför inte det allra bästa, en vattenkraftåterbäringsmodell alá Norge.

Har märkligt nog sett varken en notis eller artikel i ämnet, men det har gått rykande fort efter Riksrevisonens revisionsrapport (20/3) av Länsstyrelsen i Västerbotten, där granskningsmyndigheten gav anmärkning på följande vis:

Grund för uttalande med reservation: Länsstyrelsen i Västerbottens län redovisar lämnade bidrag till kommunerna i transfereringsavsnittet om 27 618 tkr avseende bygde- och fiskemedel. Utbetalningarna har gjorts med delegerad rätt för kommunerna att fatta beslut om utbetalning till slutliga mottagare. Förfarandet är i strid med förordning (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter. Enligt uppgift från länsstyrelsen uppgår den ackumulerade behållningen hos kommunerna av ännu inte utbetalade medel från kommunerna per den 31 december 2014 till 49 477 tkr. Om utbetalning och beslut i dessa bidragsärenden hade fattats av Länsstyrelsen i Västerbottens län enligt förordningen skulle fonden för bygdemedel i länsstyrelsens redovisning ha redovisats med motsvarande högre belopp”

Kritiken här rör dock inte hur bygdemedelsavgifter används ute i kommunerna, den underliggande förklaringen torde vila i hur Länsstyrelsen hanterat (eller inte hanterat) de medel som ej förbrukats under ett givet år. Kritiken rör dock även laglighetsaspekterna, vilket man blir aningen brydd över, var inte detta prövat och känt långt tidigare när man gav kommuner rätt till delegation?

Kommuner har särskilda deponeringskonton för bygdemedlen där reglering sker när Länsstyrelsen godkänt kommunens bygdemedelplan och förutvarande ansökningar. Kontot ”hänger” i luften och kan därför inte tillgodose räkenskaperna i årsredovisningen för Länsstyrelsen i Västerbotten (inte heller ingår det i kommunernas årsredovisning). Bristerna som Riksrevisionen anmärker på, men inte alls förklarar, skulle säkert kunna lösas på ett bättre sätt, där innestående/kvarvarande medel återförs till Länsstyrelsen. Då skulle de kritiserade nivåskillnaderna minska. Om det nu är där skon verkligen klämmer.

Ansökta och genomförda bygdemedelprojekt, precis som ej eller delvis slutförda, kan löpa över flera år och eftersläpningen gör det svårt även för kommunerna att på kronan uppskatta vad som finns och kommer att finnas på ”kvarståendekontot”. Rent praktiskt har det nog varit bra att medlen inte flyttas tillbaka i all hast till Länsstyrelsen. Rent praktiskt 2, alla medel borde kunna kvarstå och utbetalas från länsstyrelsen, även om kommunerna behåller beslutsdelegationen. Jag kan i ögonblicket inte låta bli att fundera över innehållet i Tillväxtverkets granskning av bygdemedlens användning, en rapport skulle lämnas till regeringskansliet den 16 april. Om detta har det varit mycket tyst.

Oavsett så brinner det nu i knutarna. Länsstyrelsen lät den 23 april meddela att beslutsdelegationen till kommunerna i länet nu återtas. Inte helt oväntat, men högst anmärkningsvärt är de dagar omställningen ska ske på. Redan under 2015. Senast den 18 maj flyttas hela kontoinnehavet hos kommunerna till Länsstyrelsen. Ska Länsstyrelsen även per omgående överta handläggningen av bygdemedelansökningar lär det bli inte så lite bökigt. Om detta måste besked ges genast. Vad gäller för 2015?

I Vilhelmina kommuns var sista ansökningsdag 20 mars för bygdemedel och beredningsarbetet långt gånget inför kommunstyrelsens arbetsutskott 11 maj. Hade Länsstyrelsen aviserat en ny ordning från årskiftet 2015/2016 hade nog övergången skett smidigare och utan ovisshet och förmodligen även utan oro. Man får innerligt hoppas att Länsstyrelsen har avsatt medel och personal för handläggningen och sitt återtagna uppdrag. Annars riskererar ansökningar och beslut förskjutas månader framåt. Det är sommarmånaderna som är möjligheternas tid, annars tappar många föreningar lätt ett år. Tycker verkligen det är hög tid för Länsstyrelsen att tydliggöra och offentliggöra detta. Det finns f.ö. inte en rad om detta på Länsstyrelsens hemsida.

12 kommentarer

 1. Ewa Larsson

  Hej Tommy!
  I klartext. Vad innebär detta för de som nu lämnat in ansökningar med beslut av kommunen den 26 maj, dvs om mindre än en månad?
  Ska Länsstyrelsen ta över med omedelbar verkan och köra beslutsprocessen över medlen som ska beslutas senast den 26 maj, så lär det vara första gången i världshistorien sedan LST införande som man lyckas med beslut i rimlig tid. (Vi har ju Leaderbesluten i mycket färskt minne!)
  Jag funderar också på den tystnad som varit total från Vilhelmina kommun om det skulle vara så att man ”tappat” beslutsrätten?
  Detta äventyrar åtminstone det beslut som jag vet en förening ansökt om när det gäller ett igångsättningstillstånd från KSAU, taget den 21 april? Visste man då vad som var på gång och att beslutet kunde sakna total grund?
  Jag blir lite fundersam över din blogg och sätter kaffet i halsen när jag ser vilka följder detta kan få för små föreningar utanför samhället.
  Vad har de nya ”regelverk” som kommunen antog på KF för bygdemedel för giltighet?
  Gäller detta alla kommuner som berörs av dessa bygdemedel och hur har beslutsomgången från det överstatliga sett ut i detta?
  Håller Vattenfall på att gå under totalt eller är det uteslutande arbetstillfällen i Umeå man värnar även i detta fall?
  Just nu känner jag mig totalt förvirrad och precis som du skriver så ÄR det precis just nu som besluten gör största nyttan, våren och sommarperioden.
  Kan verkligen revisionen ha haft denna inverkan i beslutet att man per OMG drar ifrån kommunerna deras rät att ta beslut?
  I o f blir jag inte direkt förvånad eftersom riksrevisionens nedslag på jordbruksverket omöjliggjorde för snabb hantering av beslutade LEADERmedel och många föreningar fick lov att ta banklån för att klara påbörjade satsningar, medan många projekt kraschade och föreningar tappade både medlemmar och kraft att överleva.

  Alltså: Jag/Vi bör få en snabb inblick och medvetnhet i vad som hänt/händer för att kunna, i värsta fall, avblåsa de projekt som ska sjösättas i vår. Har i kommunen beslutande rätt den 26 maj så bör detta komma fram per OMG!
  Att komma i början på juni och upplysa om att de inte har fått besluta om inkomna ansökningar duger inte!!
  Upplys oss mer snabbt!!

  Ha en bra helg och bränn inga byar!

  • Tommy Streling (inläggsförfattare)

   Hej Eva!
   Tack för din kommentar och dina synpunkter.
   Fundersam ska man vara över blogginlägget och synnerligen över möjliga verkningar. Jag vill bara varna för ett oövertänkt och brådskande övertagande, just för att det inte finns ett uns till information eller fakta.

   Blogginlägget reser en mängd frågor som kommuner, beslutsfattare, föreningar och kommuninvånare per omgående ska ges besked om. Jag har inte svar på något av detta. Man får hoppas att massmedia kan göra en djupdykning och få en kommentar från länsrådet Lustig eller landshövding Andersson.
   Nu verkar den här ”delgivningen” från Lst AC till kommunerna vara pinfärsk, en vecka gammal, men vad som formellt meddelats från Lst AC till kommunerna är väsentligt att alla berörda får kännedom om. Liksom tidshorisonten för återtagandet och procedurfrågor.
   Känns inte som detta kommunicerats med kommunerna (före beslut), men nu har regeringen pekat med hela handen och då pekar länsstyrelserna med starka raka händer över kungens förläningar.
   Det gäller för övrigt alla kommuner i Västerbottens län, som varit ett av de få län där beslutdelegationen givits kommuner för bygdeavgiftsmedel.
   Din frågeställning ”Har Vilhelmina kommun beslutanderätt den 26 maj?” är något som definitivt måste klarläggas OMG.

   Helgen blir bra, vi kommer förmodligen anordna ett förstamajtåg i Dikanäs och protestera mot att inget händer på kommunal, landstings eller riksnivå. Kommunen skulle väl få 142 000 kr extra till följd av regeringens vårbudget – om den klubbas. 20 kr per invånare, det räcker till en glass. Måtte vårsolen komma. Surhögarna till majbrasor kräver nog mer än tändstickor.

 2. Göran Jonzon

  Än märkligare blir det att kommunerna i Västerbotten innehaft förtroendet i nästan 20 år utan att någon inom departement eller revisorsgruppen reagerat !
  Om det varit olagligt hela tiden, ger det väl ett något underligt betyg åt uppföljningen ?
  Hur det ska fungera nu när Lst plötsligt ska handlägga hundratals ansökningar inom ramen för sin ordinarie personalbudget, kan nog vara en berättigad fråga, liksom hurmycket mer byråkrati som nu kommer att släppas loss i besluts-och uppföljingsprocesserna ?
  Ska avsyningen av genomförda åtgärder ske genom tillresande från Lst Umeå ?
  Vart tog besluten om subsidarietetsprincipen vägen i sammanhanget ?

  • Tommy Streling (inläggsförfattare)

   Hej Göran,

   har försökt få kontakt med handläggare och enhetsansvarig på Lst AC, men just denna dag var ingen närvarande.
   Från diariet (ledningskansliet) sett, var det svårt att hitta åt beslut och delgivningar (man måste ju veta exakt vad man söker efter).
   Kunde inte heller få besked från kommunkansliet i Vilhelmina, om några delgivningar sänts från Lst AC. Besked efter helgen.
   För mycket luckor och otydligeter.

   Det känns som en panikåtgärd är i antågande och kommunerna måste nog ta tag i frågan om tidshorisonten visar sig vara snäv.

   Sannerligen märkligt att revisionskritiken kommer nu (det här kan inte varit någon nyhet över åren) och att delegationsförfarandet strider mot förordningen – först nu.

   Avsyningsfrågan riktar fokus på att likaledes Lst AC skulle kunnat vara decentraliserat med ett kontor med tiotalet anställda i Vilhelmina.
   Funnes man där, med lokala handläggare, med god kännedom om kommunen, byar, bygd och föreningsliv, då kanske man har förutsättningar att utreda och besluta. Kommunernas yttranden och förslag kommer Lst AC vara lika beroende av i framtiden, i ärendehandläggningen och beslutsförfaranden. På så vis byråkratiseras ärendehandläggningen till det sämre.

   Allt tal om fördjupad subsidiaritet, är en intressant fråga. Som jag ser det, kunde kommunerna behållit sin beslutdelegation. Om justeringar behövs, finns det alla vägar och möjligheter för staten och Lst AC att reglera och styra. Frågan är, fanns den viljan? I huvudstadens maktboningar finns nog en hel del av svaren.

 3. Ewa Larsson

  Hej igen!
  Jag hade ett bra samtal med kommunchefen igår om detta och han berättade att detta rör alla kommuner som handhar bygdemedel i länet. Kritiken kommer från riksrevisionen och alla ärenden ska nu handskas från Lst.
  Alla berörda kommuner har också varit nedkallade till Lst AC i förra veckan och Vilhelmina representerades av två tjänstepersoner som handhar dessa ärenden. Jag fick också uppfattningen att alla kommuner inte fattat detta och visat sitt intresse för nyordningen.
  Faktum är att Västerbotten tydligen är enda länet som gjort ”fel” under alla tider, vilket också inneburit att Vilhelmina kommun fått bära en del av kostnaderna för beviljade medel som sedan inte tillstyrks av LST för utbetalning. Så denna nyordning kan ju också innebära att kommunerna som nu inte kan ”dribbla” med ärenderna inte heller kan behöva stå för beviljade medel som felaktikt utbetalats. Det blir väl då en säkrare hantering av skattemedel, men frågan är vad motsatsen blir? Långa handläggningstider och mer pappersvänderi med krångligare ansökningar?
  Frågan jag ställde om den ansökan och tiden för beviljan som kommer att gälla nu torde inte vara så mycket längre än den som beslutats i kommunen, men helt klart så väger nu kommunens förhandsbeslut lika lätt som en fis i rymden.
  Risken finns väl också att ”statsmakten” hittar på andra lösningar för att bygdemedel ska utbetalas till de berörda kommunerna. Kanske blir det nu fler konstgjorda andningar och mindre beviljade medel för att hålla stadens byråkrater under armarna?
  Men för i år verkar det som att ansökningarna bara ska ner och stämplas och återskickas med vändande post. Hoppas kan man ju och frågan är nu hur mycket is i magen man ska ha för att våga lita på att ärendegången ska fungera och att de föreningar som sökt ska ha en möjlighet att jobba på?
  Nästa problem med dessa medel är som bekant all ideell arbetskraft.

  Men som sagt: Enl. kommunchefen så ska detta vara ett faktum från och med nu och det beror på riksrevisionens nedslag. För och nackdelar eller farhågor kan jag se i detta, men vi får väl hoppas på det bästa Kanske är det också dax att kräva att LST ska finnas i fler kommuner och närmare folket?

  Ha en bra dag!

  • Tommy Streling (inläggsförfattare)

   Hej igen Ewa!
   Det jag verkligen satt frågetecken kring, är kruxet kring att jag inte lyckats få del av länsstyrelsens (eventuella) beslut och delgivningar till kommunerna.
   En information till kommuntjänstemän pekar med hela handen om nya tider och ny tågordning, men var detta verkligen beslutat och delgivet? Det kommer klarna framgent.
   Tror vi per omgående ska kräva en större närvaro från Länsstyrelsen och utlokaliserade kontor i kommunerna, det tror jag faktiskt vore väldigt bra i en mängd hänseenden.
   Ha det!

 4. Lennart Fjellman

  Visst betalades vilhelmina arena med delvis byggdemedel? Sånna lösningar kanske blir svårare i framtiden då…

  • Tommy Streling (inläggsförfattare)

   Hej Lennart,
   precis, minns inte på rak arm slutsumman, men som jag nämnt någonstans, minst 6 miljoner kr var bygdemedel.
   Kommunen kommer nu att få pröva sina projekt, eller delfinansieringar, i mer formaliserade ansökningar för att sedan granskas och godkännas av Lst AC.
   Det blir säkert en viss uppsträckning, förmodar jag.

   • Lennart Fjellman

    Mhm… Lst är väl kanske rädda för man missbrukar medlen, som exempelvis ett rent hypotetiskt scenario där dom styrande i kommunen har som vallöfte att bygga en stor idrottsanläggning, fast har lite jobbigt med finanserna, så man föreslår en lokal förening att söka byggdemedel för att sedan ta in dom i projektet som medfinansörer…

    • Tommy Streling (inläggsförfattare)

     Det har funnits en hel del kritik från Lst AC, bl.a. när kommunen gjort 100%iga finansieringar av vissa investeringar.
     Sedan tror jag inte Lst AC önskat ”efterbråka” i onödan, det blir ju besvärligt både för kommunen och föreningar om man inte godkänner en investering/åtgärd i efterhand. Det blir mer entydigt med Lst AC som framtida handläggare och beslutfattare. Samtidigt kommer kommunen framgent alltid inge vägledande yttrande som ges vikt i ställningstagandet inför beslut. Praxis får vi erfara.

     Men när det gällde kommunala projekt har Lst de senare åren satt ner foten tydligt i flera fall, i 100%iga teckningsförsök, där har kommunen antingen fått betala sina 25% eller i vissa fall t.o.m. hela delen. Terrängfordon som snöskotrar och pistmaskiner ligger för övrigt redan på gränsen för det tillåtliga. Att kommunen köper och lånar ut ”gratis” är inte helt självklart ur flera perspektiv.

     Minns också att det ibland varit ett ”mästrande” i lokalpolitiken, där man från majoriteten i kommunstyrelsen hävdat vissa projekt vara otillåtna, ringde jag tjänstemännen på Lst AC, så var det i två fall inga större problem med projekten. ”Industrihuset/företagskuvösen” i Storsele var en riktig soppa där en föreningen skulle tryckas ner och om och om igen påtalades det vara ett stöd till ett par företagare i byn. Det skulle snackas ner och misstänkliggöras. Men med tydliga villkor och krav, utifrån den sakliga kritik som framkom, kunde det definitivt varit ett intressant projekt att genomföra. Med det fanns ingen politisk vilja, snarast motvilja. Om kommunen kan betala hela notan för pistmaskiner/groomrar (som gagnar vinterturism och näringsidkare i fjälldalgångarna direkt) så kanske kommunen även kunde bygga företags/föreningshus ”gratis” och sedan står brukarna för driften. Den typen av analogier är dock ingen intresserad av, sett från ett likabehandlingsperspektiv.

     I storselefallet anser jag det också var personpolitik som slog igenom, ”fel” personer stod bakom föreningens projekt. Det är mycket subtilt hur vissa ibland idogt letar fel och ibland ser mellan fingrarna. Det krävs år i kommunstyrelsen för att se igenom detta. Kanske blir det en bok om Vilhelminapolitiken till nästa val. För det är rent för jävligt, på ren svenska, hur vissa räddavojmån-kämpar samt avhoppare från socialdemokraterna behandlats genom åren. Det är en skamfläck för en demokrati, för jag ser den rådande politiska kulturen som klart bidragande till ett åsiktsförtryck. Om det är på bättringsvägen?

     Så länge socialdemokraterna åsidosätter väljarnas utslag och partiväsendet som grund för demokratin, har jag inget hopp. Att använda avhoppade politiska partilösa vildar för att ta majoriteten borde förbjudas. När man fortsätter att premiera den politiske vilden, som är upphöjd till andre vice ordf i kommunstyrelsen, genom uppdrag att representera Vilhelmina kommun (senast i KS 31 mars) bekräftar det socialdemokraternas (och vänsterns) syn på sin förvridna rättfärdighet. Normlösheten firar nya triumfer. Ingen insikt, ingen bättring. Vinner oppositionen nästa val förordar jag redan idag att man sparkar ut socialdemokraterna från alla vice ordförandeposter. De har straffat ut sig för gott från inflytande i politiken.

 5. Ewa Larsson

  Hej Tommy!
  Jag håller med dig till 100% i ovanstående reflektioner.
  Det gäller att hela tiden hålla tungan rätt i munnen för att inte hamna på ”undantaget” i den här kulturen som odlats fram under lång tid i Vilhelmina.
  En kultur som åsidosätter så många bra innovationer och utveckling bara för att ”fel” namn står på ex. en ansökan.

  En bok eller avhandling skulle vara spännande att ta del av 🙂

  Ha en fortsatt bra helg!

  • Tommy Streling (inläggsförfattare)

   En avhandling om den politiska kulturen i Vilhelmina!?
   Då får vi utlokalisera delar av universitetet och det låter som en bra decentralisering:-) Lycksele kanske kan heja på.
   Institutionen för ”Inlandsanalys” kan visualisera för huvudstaden hur det sluttande planet omfamnar ett samhälle till något världsunikt.
   Finns fler än statsvetare vid kusten som undrar vad som sker, bland bottennapp och idoga dikeskörningar i Vilhelmina.
   ”I våra drömmars kommun”, kan alltjämt bli en liten skrift, det är minnenas Vilhelmina värd. Vilken tur att jag sparat merparten ”trådar” från Vilhelminabloggen:-)
   God söndag!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.